Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

31.5.2002/441

Lag om trafikskadenämnden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 22.8.2019/959, som gäller fr.o.m. 1.1.2021.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Trafikskadenämnden

För att förenhetliga praxis i ärenden som gäller ersättande av trafikskada finns ett organ, trafikskadenämnden, som ger utlåtanden och tillämpningsrekommendationer i dessa ersättningsfrågor.

2 §
Tillsättande av nämnden

Trafikskadenämnden består av en ordförande, tre vice ordförande och sju andra medlemmar.

Statsrådet utser ordföranden, vice ordförandena och de övriga medlemmarna samt sju ersättare för högst tre år åt gången. Den som har utsetts till nämnden får inte skiljas från sitt uppdrag utan vägande skäl. (30.12.2015/1698)

Om nämndens ordförande eller en vice ordförande, medlem eller ersättare avgår eller avlider under mandatperioden, skall social- och hälsovårdsministeriet utse en ny ordförande, vice ordförande, medlem eller ersättare i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

3 §
Behörighetsvillkor för nämndens medlemmar

Nämndens medlemmar skall vara förtrogna med trafikskadefrågor.

Ordföranden, vice ordförandena och minst en annan medlem skall ha avlagt juris kandidatexamen. Ordföranden skall dessutom vara förtrogen med domarvärv och väl förtrogen med trafikförsäkring. Två av medlemmarna skall vara specialläkare som är förtrogna med de ärenden som behandlas i nämnden. En av medlemmarna skall ha avlagt diplomingenjörsexamen och vara förtrogen med fordonsteknik och en av medlemmarna skall vara förtrogen med verksamhet som gäller reparation av fordon.

4 § (17.6.2016/464)
Trafikskadenämndens uppgifter

Trafikskadenämnden har i uppgift att främja enhetligheten i ersättningspraxis genom att ge utlåtanden och allmänna tillämpningsrekommendationer i ersättningsärenden enligt trafikförsäkringslagen (460/2016) och, i syfte att främja tillgång till allmän information om trafikskador, att informera om sin verksamhet.

5 §
Behandlingen av ärenden i nämnden

1 mom. har upphävts genom L 17.6.2016/464. (17.6.2016/464)

Nämnden avgör ärendena på föredragning antingen i plenum eller i en sektion som nämnden tillsatt. Ärenden av ringa betydelse och andra ärenden som inte kräver behandling i nämnden eller en sektion kan behandlas i den ordning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Nämnden har rätt att anlita sakkunniga.

Vid behandlingen av ärenden i nämnden iakttas l–13, 16, 24, 26 och 27 § lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) samt språklagen (148/1922), lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/1991), lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966) och lagen om översändande av handlingar (74/1954).

Innan ärendet avgörs skall en part ges tillfälle att ge sitt svaromål i ärendet, om inte hörande är uppenbart onödigt.

Ett utlåtande av nämnden är inte bindande och ändring i det får inte sökas. Behandlingen av ärenden i nämnden är avgiftsfri. (30.12.2015/1698)

Se SRf om trafikskadenämnden 551/2002 1–6 §. L om förvaltningsförfarande 598/1982, L om delgivning i förvaltningsärenden 232/1966 och L om översändande av handlingar 74/1954 har upphävts genom FörvaltningsL 434/2003. SpråkL 148/1922 har upphävts genom SpråkL 423/2003. L om användning av samiska hos myndigheter 516/1991 har upphävts genom Samisk språkL 1086/2003.

5 a § (30.12.2015/1698)
Behandlingen av begäran om utlåtande i vissa fall

Om en fysisk person har begärt ett utlåtande, ska nämnden utan dröjsmål underrätta parterna när den har fått allt det material som behövs för att avge ett utlåtande i ärendet.

Om nämnden inte behandlar ett ärende, ska den ge den fysiska person som begär utlåtande och vid behov försäkringsbolaget ett motiverat beslut om att nämnden inte behandlar ärendet. Beslutet ska meddelas senast tre veckor från det att grunden för avstående yppade sig.

6 § (17.6.2016/464)
Rekommendation om hur ett ärende bör avgöras

Om en fysisk person har begärt ett utlåtande ska ett motiverat utlåtande avges skriftligen senast 90 dagar från det att nämnden har haft tillgång till allt det material som behövs för att avge ett utlåtande. I ett ytterst komplicerat ärende får nämnden enligt prövning förlänga fristen på 90 dagar. Parterna ska då underrättas om att fristen har förlängts samt om den uppskattade tidpunkten för när ett utlåtande kommer att ges.

7 §
Nämndens rättshandlingsförmåga

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag kan trafikskadenämnden förvärva rättigheter och ingå förbindelser i sitt namn samt söka, kära och svara vid domstolar och hos andra myndigheter. Nämndens hemort är Helsingfors.

Nämndens ordförande och de personer som nämnden särskilt utser har rätt att företräda nämnden och teckna dess namn. Nämnden skall meddela Försäkringsinspektionen dessa personers namn och hemort. Försäkringsinspektionen utfärder på begäran intyg över vem som har rätt att företräda nämnden och teckna dess namn.

8 §
Rätt att få uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har trafikskadenämnden rätt att för utredningen av ett ärende som den behandlar få behövliga uppgifter av myndigheter, dem som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet, Pensionsskyddscentralen, pensions- eller försäkringsanstalter, den skadelidandes eller någon annan ersättningssökandes arbetsgivare, arbetslöshetskassor och andra förmånsbeviljare.

9 §
Tjänsteansvar

När trafikskadenämndens medlemmar, sakkunniga och andra som har hand om nämndens uppgifter sköter nämndens åligganden tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar på dem.

10 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av trafikskadenämndens medlem eller ersättare eller anställd hos den eller sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller den som med stöd av 30 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) har fått kännedom om omständigheter som hänför sig till ett försäkringsbolags, bolagets kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller företagshemligheter får inte röja det för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har föreskrivits samtycker till att uppgifterna röjs eller om något annat inte föreskrivs någon annanstans i lag. (10.8.2018/655)

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

11 §
Tillsynen över nämnden

Försäkringsinspektionen utövar tillsyn över trafikskadenämndens verksamhet.

12 §
Finansiering av nämndens verksamhet

Trafikskadenämndens verksamhet finansieras med avgifter som tas ut hos de försäkringsbolag som avses i 19 § trafikförsäkringslagen och hos Statskontoret. Avgifternas totalbelopp bestäms på grundval av nämndens budget, som Försäkringsinspektionen årligen fastställer.

De kostnader som trafikskadenämndens verksamhet medför fördelas mellan de försäkringsbolag som bedriver trafikförsäkringsverksamhet och Statskontoret i förhållande till försäkringsbolagens premieintäkter av trafikförsäkringen i Finland och Statskontorets beräknade premieintäkt. För avgifterna kan fastställas ett minimibelopp.

Försäkringsinspektionen fastställer storleken av de avgifter som skall tas ut hos försäkringsbolagen och Statskontoret.

Närmare bestämmelser om uttagandet och redovisningen av avgifterna till trafikskadenämnden kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 § (30.12.2015/1698)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om nämndens förvaltning, ordnandet av dess verksamhet, information i anslutning till dess verksamhet, viss information som ska ges parterna samt om annan verkställighet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2002. Lagens 4 och 6 § träder dock i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

15 §
Övergångsbestämmelser

Nämnden inleder skötseln av de uppgifter som avses i 4 § den 1 januari 2003.

De ärenden som före den 1 januari 2003 är anhängiga och som den 1 januari 2003 är obehandlade i den nämnd som avses i 17 a § trafikförsäkringslagen överförs nämnda dag för behandling i den nämnd som avses i denna lag.

Den första mandatperioden för medlemmarna i den nämnd som inleder sin verksamhet efter denna lags ikraftträdande kan vara längre än tre år, dock inte längre än fyra år.

Statsrådet kan utse ordföranden, vice ordförandena och tre övriga medlemmar innan nämnden tillsätts fulltalig på det sätt som avses i 2 § 2 och 3 mom. Dessa medlemmar har rätt att besluta om anställning av personal och om andra åtgärder som är nödvändiga för att nämnden skall kunna inleda sin verksamhet.

RP 16/2002, TrUB 3/2002, RSv 38/2002

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2015/1698:

Denna lag träder i kraft den 9 januari 2016.

Om det beslut av ett försäkringsbolag som begäran om utlåtande gäller har meddelats före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på tidsfristen för begäran om utlåtande de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om en begäran om utlåtande är anhängig vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på behandlingen av ärendet i nämnden de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 74/2015, EkUB 13/2015, RSv 69/2015, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU (32013L0011); EUT L 165, 18.6.2013, s. 63–79

17.6.2016/464:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 123/2015, KoUB 4/2016, RSv 42/2016

10.8.2018/655:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.