Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

23.5.2002/390

Justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.10.2016. Se L om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt 477/2016 22 §.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 15 § 1 mom. lagen den 5 april 2002 om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002):

1 §

Förutom de tjänster som nämns i 3 § lagen om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002) kan vid en rättshjälpsbyrå även finnas tjänster som rättsliga rådgivare samt andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande.

Behörighetskravet för rättsliga rådgivare är en lämplig högskolexamen.

Ledande allmänna rättsbiträdet utnämner eller anställer i denna paragraf nämnd personal.

1 a § (4.10.2012/545)

Utöver vad som föreskrivs i 4 § 1 mom. i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008) är behörighetsvillkor för en tjänst som allmän intressebevakare vid en statlig rättshjälpsbyrå lämplig högskoleexamen.

Behörighetsvillkor för en tjänst som ledande allmän intressebevakare är lämplig högre högskoleexamen.

2 § (4.10.2012/545)

Ledande offentliga rättsbiträdet ska särskilt

1) se till att rättshjälpsbyrån fungerar väl och utvecklas samt att resultatmålen uppnås,

2) övervaka att den praxis som tillämpas i rättshjälpsbesluten är enhetlig,

3) fastställa de grunder enligt vilka ärenden delas mellan de offentliga rättsbiträdena,

4) avgöra, trots vad som föreskrivs i 51 § 1 punkten i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (110/2012), enkla och klara skadeståndsärenden där skadeståndsbeloppet uppgår till högst 500 euro, förutsatt att den tjänsteman som orsakat skadan uppenbart har gjort sig skyldig till högst lindrigt vållande; ett skadeståndsärende som gäller felaktigt förfarande av det ledande offentliga rättsbiträdet avgörs dock av justitieministeriet, samt

5) avgöra förvaltningsärenden vid rättshjälpsbyrån ifall det inte föreskrivits eller bestämts att någon annan skall avgöra dem.

Ledande offentliga rättsbiträdet kan förordna någon tjänsteman vid rättshjälpsbyrån till förvaltningssekreterare.

Uppgifterna för förvaltningssekreteraren skall bestämmas i arbetsordningen. Ledande offentliga rättsbiträdet kan dessutom delegera ett ärende eller en kategori av ärenden som skall avgöras av honom till den tjänsteman som är förvaltningssekreterare. De uppgifter som nämns i 1 mom. punkterna 1–4 får dock inte delegeras.

3 §

Direktören för rättshjälpsverksamheten skall särskilt

1) årligen föra resultatförhandlingar med justitieministeriet och de övriga rättshjälpsbyråerna inom sitt område och se till att resultatmålen för området uppnås,

2 punkten har upphävts genom F 4.10.2012/545. (4.10.2012/545)

3) ge justitieministeriet utlåtanden om utnämningen av ledande offentliga rättsbiträden. (9.1.2009/12)

4 §

Vid rättshjälpsbyrån finns en ledningsgrupp. Till gruppen hör ledande offentliga rättsbiträdet som ordförande och representanter för alla personalgrupper enligt vad som bestäms i arbetsordningen. I arbetsordningen skall bestämmas hur medlemmarna av ledningsgruppen väljs och deras mandatperiod.

I ledningsgruppen behandlas

1) förslag till arbetsordning för rättshjälpsbyrån,

2) förslag till resultatmål för rättshjälpsbyrån,

3) förslag till budget för rättshjälpsbyrån,

4 punkten har upphävts genom F 4.10.2012/545. (4.10.2012/545)

5) övriga ärenden som bestäms i arbetsordningen.

5 §

Justitieministeriet beviljar direktören för rättshjälpsverksamheten tjänstledighet.

Direktören för rättshjälpsverksamheten beviljar ledande offentliga rättsbiträdet tjänstledighet. (29.12.2005/1284)

Ledande offentliga rättsbiträdet beviljar offentliga rättsbiträden tjänstledighet för högst ett år. Direktören för rättshjälpsverksamheten beviljar offentliga rättsbiträden tjänstledighet ifall det räcker längre än ett år. Ledande offentliga rättsbiträdet beviljar övriga tjänstemän vid rättshjälpsbyrån tjänstledighet. (29.12.2005/1284)

Samma myndighet som beviljat tjänstledighet fattar beslut om utnämning till visstidstjänst för den tid som ledigheten räcker.

6 §

Justitieministeriet kan förordna en vikarie för varje direktör för rättshjälpsverksamheten bland de ledande offentliga rättsbiträdena inom samma verksamhetsområde för högst fem år i taget.

Har ledande offentliga rättsbiträdet förhinder sköts hans uppgifter av det offentliga rättsbiträdet som bestäms i arbetsordningen.

7 §

Samma myndighet som beviljar tjänstledighet fattar beslut om att utnämna till en tjänst för viss tid för att sköta uppgifter som hänför sig till en ledig tjänst.

8 §

Rättshjälpsbyrån skall tillställa justitieministeriet och direktören för rättshjälpsverksamheten inom området arbetsordningen till kännedom.

9 §

Tjänstebenämningen för ledande allmänna rättsbiträdet ändras till ledande offentligt rättsbiträde och tjänstebenämningen för allmänna rättsbiträdet till offentligt rättsbiträde.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2005/1284:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

9.1.2009/12:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

4.10.2012/545:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012. Förordningens 1a § träder dock i kraft den 1 januari 2013.

Den som är utnämnd till en tjänst som ledande allmän intressebevakare eller allmän intressevekare när denna förordning träder i kraft är fortfarande behörig för tjänsten. Om en tjänst som ledande allmän intressebevakare på grund av en organisationsförändring ska tillsättas genom internt ansökningsförfarande, är behörighetsvillkor för tjänsten dock lämplig högskoleexamen.

På skadeståndsärenden som blivit anhängiga före ikraftträdandet av förordningen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.