Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

23.5.2002/389

Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom SRf om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp 24.4.2008/290.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. rättshjälpslagen av den 5 april 2002 (257/2002):

1 §

Enligt denna förordning bestäms arvode och kostnadsersättning för

1) privata biträden som förordnats med stöd av rättshjälpslagen (257/2002);

2) försvarare och målsägandebiträden som förordnats med stöd av 2 kap. 1 och 1 a § lagen om rättegång i brottmål (689/1997) eller med stöd av 20 § lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) och

3) offentliga ombudet som förordnats med stöd av 5 a kap. 6 a § tvångsmedelslagen (646/2003).

(22.1.2004/31)

Grunderna för rättshjälpsbyråernas arvodesfakturering vid lämnande av rättshjälp finns angivna i 11 §.

För stödpersoner som förordnats med stöd av 2 kap. 3 § lagen om rättegång i brottmål bestäms ett arvode enligt 12 §.

2 §

Arvodet för förberedelser för en rättegång inför tingsrätten är i

1) brottmål 272 euro,

2) tvångsmedelsärenden och besvärsärenden enligt 7 kap. 1 § lagen om verkställighet av straff (580/2001) och utlämningsärenden enligt lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) 91 euro,

3) tvistemål och ansökningsärenden 545 euro för kärandens eller sökandens biträde och

4) tvistemål och ansökningsärenden 454 euro för svarandens biträde eller biträde för den som skall höras.

(19.5.2004/406)

Till förberedelserna för en rättegång hör bland annat förhandlingar, anskaffning och genomgång av dokument, hjälp med ansökan om rättshjälp samt upprättande av stämningsansökan, ansökan och svaromål.

Med avvikelse från 1 mom. bestäms arvodet enligt 6 §, om förberedelserna på grund av ärendets art eller omfattning eller av andra särskilda skäl i brottmål räcker över tre timmar, i tvångsmedelsärenden över en timme och i tvistemål eller ansökningsärenden för kärandens eller sökandens del över sex timmar och för svarandens del eller för den som skall höras över fem timmar. I ett sådant fall skall särskilt motiveras varför ett timbaserat arvode tillämpas.

Med avvikelse från 1 mom. bestäms arvodet enligt 6 § också om förberedelserna på grund av ärendets art eller omfattning eller av andra särskilda skäl räcker kortare tid än vad som anges i 3 mom. I ett sådant fall skall särskilt motiveras varför ett timbaserat arvode tillämpas.

3 § (19.5.2004/406)

Arvodet för ytterligare skriftlig förberedelse vid tingsrätten är 200 euro. Till denna förberedelse hör de skrivelser som upprättas efter stämningsansökan eller ansökan och svaromålet och de förhandlingar som hänför sig till dem.

4 §

Arvodet för biträdande vid den muntliga förhandlingen inför domstolen är 327 euro, om förhandlingen inklusive resor räcker högst tre timmar. Vid förhandlingen i ett tvångsmedelsärende och besvärsärenden enligt 7 kap. 1 § lagen om verkställighet av straff och behandling av utlämningsärenden enligt lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen är arvodet dock 181 euro, om förhandlingen inklusive resor räcker högst två timmar, och då ett tvångsmedelsärende behandlas på nytt eller ett mål som gäller tagande i förvar enligt 124 § utlänningslagen (301/2004) handläggs är arvodet 91 euro, om förhandlingen inklusive resor räcker högst en timme. (19.5.2004/406)

Till den del den muntliga förhandlingen inklusive resor räcker längre än vad som anges i 1 mom. eller om det när huvudförhandlingen inleds konstateras att den måste inställas, bestäms arvodet enligt 6 §.

Arvode bestäms inte för restiden när ärendet behandlas i domstol på biträdets egen domstolsort och inte heller för matpausen. Under ett och samma dygn bestäms arvode för restid för högst tre timmar eller för längre tid, om det finns särskilda skäl.

5 § (19.5.2004/406)

Arvodet för biträdande vid förundersökning är 127 euro för en behandling som räcker högst två timmar. För den del som överskrider två timmar bestäms arvodet enligt 6 §.

6 § (19.5.2004/406)

För andra åtgärder som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, såsom upprättande av besvär och svaromål för behandling vid fullföljdsdomstolen, bestäms arvodet enligt den tid som används. Timarvodet är 91 euro. För res- och väntetid som debiteras särskilt är timarvodet dock 72 euro. Arvodena betalas för varje hel timme så att den sammanlagda restiden och den övriga tiden avrundas till närmaste hela timme.

7 § (19.5.2004/406)

Har ett biträde flera huvudmän i samma ärende är arvodet högst 80 procent av normalarvodet för varje huvudman. Om en nödvändig processgemenskap föreligger mellan huvudmännen anses biträdet ha biträtt en enda huvudman.

8 §

Arvodet för biträdet skall bestämmas att vara högst 20 procent högre än normalarvodet om

1) uppdraget av orsaker som är oberoende av biträdet måste utföras utanför normal arbetstid, på ett främmande språk, under exceptionella förhållanden eller som mycket brådskande,

2) uppdraget är exceptionellt krävande och förutsätter särskild sakkunskap, erfarenhet och yrkeskunnighet eller

3) biträdet har ett avsevärt större ansvar än normalt, antingen för att det är fråga om ett betydande ekonomiskt intresse eller för att ärendet annars är av särskild betydelse för huvudmannen.

För tvångsmedelsbehandlingar samt övriga nödvändiga åtgärder som hänför sig till förundersökning på lördag, söndag eller helgdag betalas arvodet förhöjt med 50 procent.

9 §

Arvodet för biträdet skall bestämmas att vara lägre än normalarvodet om

1) biträdet inte har avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande examen, biträdet inte utövar advokatverksamhet yrkesmässigt eller annars inte har allmänna kostnader för advokatverksamhet,

2) ersättaren inte besitter samma skicklighet och erfarenhet som det egentliga biträdet,

3) biträdet sköter flera likartade och sammanhörande ärenden, där rättegångsmaterialet till stor del är gemensamt eller

4) det i skötseln av ärendet kan konstateras försummelser eller brister som beror på biträdet.

10 §

I arvodena ingår en ersättning för allmänna kostnader för advokatverksamhet. Som allmänna kostnader betraktas bland annat löner till kontorspersonal, hyra och underhållskostnader för kontorslokaler, försäkringspremier, kostnader för kontorsmaskiner och övriga fasta kostnader. Även normala utgifter för post, telefon och kopiering anses ingå i de allmänna kostnaderna för byrån.

Till de kostnader som skall ersättas hör resekostnader, post-, telefon- och kopieringsutgifter som är större än normalt samt andra direkta kostnader.

Rese- och inkvarteringskostnader ersätts enligt resereglementet för statstjänstemän. Biträdet får fakturera för användning av egen bil om detta färdsätt är förmånligare än användningen av allmänna transportmedel. Har biträdet skött flera ärenden under samma resa skall resekostnaderna fördelas.

11 §

När ett offentligt rättsbiträde lämnar allmän rättshjälp i domstol bestäms grunderna för faktureringen av arvodet på samma sätt som arvodena för ett privat biträde.

I övriga ärenden är grunderna för rättshjälpsbyråns arvode följande:

1) förhandling vid vilken ett enkelt dokument eventuellt upprättas 54 euro,

2) upprättande av ett dokument eller ett besvär samt annat biträdande av juridisk art 181 euro, ifall åtgärden kräver högst två timmars arbetstid. För den tid som överskrider detta är arvodet 91 euro per timme.

(19.5.2004/406)

När rättshjälpsbyrån lämnar juridisk hjälp mot full ersättning är grunden för faktureringen av arvodet dock det gängse priset på advokattjänster på den ort där rättshjälpsbyrån är belägen.

12 §

Arvodet för en stödperson som förordnats med stöd av 2 kap. 3 § lagen om rättegång i brottmål är 91 euro per timme. Om den förordnade stödpersonen inte bedriver verksamheten yrkesmässigt eller annars har allmänna kostnader för verksamheten, är arvodet 45 euro per timme. Har en person i ett offentligt samfunds tjänst å tjänstens vägnar förordnats till stödperson, är arvodet 18 euro per timme som erläggs personligen till den förordnade stödpersonen. (19.5.2004/406)

Stödpersonens kostnader på grund av uppdraget ersätts enligt 10 §.

13 §

Arvodena enligt denna förordning inkluderar inte mervärdesskatt.

14 §

För bestämmande av arvoden och kostnadsersättningar som skall betalas av statens medel skall ersättningstagaren i två exemplar inlämna en faktura av vilken framgår

1) det begärda arvodet, specificerat i enlighet med 2–5 § på förberedelse, ytterligare skriftlig förberedelse och muntlig förhandling. Till den del som arvode begärs på basis av tidsanvändning enligt 6 § 1 mom. skall åtgärderna och den tid som använts för dem specificeras per dag,

2) res- och väntetid,

3) grunden för förhöjning av arvodet, om biträdet anser att 8 § skall tillämpas när arvodet bestäms,

4) begärda kostnadsersättningar,

5) beloppet av den mervärdesskatt som skall betalas och en specificering av mervärdesskattefria poster samt

6) rättshjälpstagarens och biträdets namn samt näringsidkarens namn, adress och bankförbindelse eller alternativt biträdets personbeteckning, adress, beskattningskommun och bankförbindelse om arvodet betalas till biträdet personligen.

När rättshjälpstagaren är partiellt ersättningsskyldig, skall i fakturan utöver rättegångskostnaderna också specificeras vilken del som skall betalas av statens medel och vilken del som skall betalas av rättshjälpstagaren.

15 §

När rättshjälp har beviljats för en rättsskyddsförsäkrings självriskandel eller för de rättegångskostnader som överstiger maximiersättningen enligt försäkringsavtalet, skall domstolen föreläggas en utredning om de sammanlagda rättegångskostnaderna samt en specificering av till vilken del ersättning begärs av staten.

16 § (22.1.2004/31)

Biträdets arvoden fastställs i enlighet med 2–5 §. När begäran om arvode bygger på tidsanvändning i enlighet med 6 § 1 mom. och arvodet bestäms på basis av tidsanvändning, skall domstolen eller det ledande offentliga rättsbiträdet i domen eller beslutet fastställa det skäliga timantal som behövs för att sköta saken.

Separat skall också fastställas det belopp som utgör kostnadsersättning samt med mervärdeskattebelopp som skall betalas till biträdet. Om förskott har betalts skall detta beaktas som ett avdrag.

När rättshjälp har beviljats för en rättsskyddsförsäkrings självriskandel, tillämpas 2–10 § i denna lag inte som faktureringsgrund, utan biträdets faktura eller utredning om rättegångskostnaderna bedöms på basis av de allmänna bestämmelserna om rättegångskostnader och den ersättning som av statens medel skall betalas till biträdet fastställs i enlighet med försäkringsbolagets beslut.

När rättshjälp har beviljats för de rättegångskostnader som överstiger maximiersättningen enligt försäkringsavtalet, tillämpas arvodesgrunderna enligt denna förordning.

17 §

Om rättshjälpstagaren i enlighet med 20 § 2 mom. rättshjälpslagen skall höras om fakturans riktighet, kan detta ske så att rättshjälpstagaren på fakturan gör en anteckning om godkännande.

18 §

Förvaltningsdomstolen och försäkringsdomstolen fastställer det privata biträdets arvode och kostnadsersättning när de med stöd av 13 § 3 mom. rättshjälpslagen återförvisar huvudsaken till behandling vid förvaltningsmyndigheten eller den i samma paragraf avsedda lagskipningsmyndigheten och beslutar att det privata biträdets förordnande fortsätter vid denna myndighet. Om behandlingen av ärendet efter återförvisningen avslutas vid myndigheten i fråga, fastställer rättshjälpsbyrån arvodet till den del det hänför sig till behandlingen hos myndigheten.

19 §

Justitieministeriet betalar de arvoden och kostnadsersättningar som avses i denna förordning.

I samband med betalning kontrolleras betalningsmottagarens skatteregisteruppgifter via företagsdatasystemets offentliga informationstjänst. (22.1.2004/31)

20 §

Justitieministeriet kan vid behov utfärda närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

Ikraftträdelsestadganden:

22.1.2004/31:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Förordningen tillämpas på arvoden och kostnadsersättningar för vilka en faktura företes för domstolen eller rättshjälpsbyrån efter att förordningen har trätt i kraft.

19.5.2004/406:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004.

Förordningen tillämpas på åtgärder som utförs efter att förordningen har trätt i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.