Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

3.1.2002/8

Statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 14.1.2022/15, som trädde i kraft 1.2.2023 enligt F 114/2023.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 7 c § lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988), sådant detta lagrum lyder i lag 689/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Skador som kungsörnar orsakat renhushållning ersätts inom det renskötselområde som avses i renskötsellagen (848/1990) av statens medel inom ramen för statsbudgeten enligt vad som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Grunderna för ersättningen

Ersättningen bygger på det uppskattade antal renar som kungsörnar dödar till föda (kalkylerad skada). Ersättningen bestäms enligt en koefficient för varje revir på basis av kungsörnens häckningssituation och produktion av ungar.

3 § (20.10.2005/839)
Ersättningsbeloppet

Ersättningens belopp bygger på värdet på den kalkylerade skadan multiplicerat med den koefficient som avses i 2 mom., 4 § 2 mom. eller 5 § 1 mom. Värdet av den kalkylerade skadan uppgår med koefficienten ett till 971 euro. (13.10.2022/859)

Koefficient för andra bebodda kungsörnsrevir än sådana som finns inom de i 4 § nämnda renbeteslagens område är ett. Ett revir som tidigare konstaterats vara bebott anses alltjämt vara bebott, om där observeras ett påbyggt bo eller en lyckad häckning under två tidigare år. Om, ett bebott kungsörnsrevir producerar ungar, är koefficienten dock tre.

4 §
Förhöjd ersättning

Genom den höjda koefficienten enligt denna paragraf beaktas att renarnas andel av kungsörnens föda är större inom de i 3 mom. nämnda renbeteslagens områden.

Den höjda koefficienten för bebodda kungsörnsrevir är två. Om ett bebott kungsörnsrevir producerar ungar, är koefficienten dock fem.

Den höjda koefficienten används vid uträkningen av ersättning för kungsörnsrevir inom följande renbeteslags områden:

1) Hammastunturi,

2) Ivalo,

3) Kaldoaivi,

4) Kyrö,

5) Käsivarsi,

6) Lappi,

7) Muddusjärvi,

8) Muotkatunturi,

9) Näkkälä,

10) Näätämö,

11) Paatsjoki,

12) Paistunturi,

13) Sallivaara,

14) Vätsäri.

5 §
Ersättning i gränsområden

Koefficienten för revir som sträcker sig till ömse sidor av gränsen mellan Finland och en annan stat och där boet ligger i en annan stats område är för de renbeteslag som nämns i 4 § alltid två och för de övriga renbeteslagen ett.

Partiell ersättning betalas för ett kungsörnsrevir som sträcker sig över renskötselområdets sydgräns.

6 §
Betalning av ersättning till renbeteslagen

Ersättning betalas till renbeteslaget för alla i 3, 4 eller 5 § avsedda kungsörnsrevir inom dess område.

Ersättningen för ett revir fördelas på renbeteslagen, om kungsörnarna i ett revir anses använda renar från flera renbeteslags områden som föda. Om reviret delvis ligger inom ett i 4 § 3 mom. avsett renbeteslagsområde, räknas ersättningen ut så att den i 4 § 1 mom. avsedda höjda koefficienten används för hela reviret.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland beslutar om ersättningarna och betalar ut dem till renbeteslagen av de medel som miljöministeriet har anvisat för ändamålet. Ersättningen betalas årligen senast den 31 oktober. (23.9.2010/836)

7 §
Ersättning för öronmärkta renar

På yrkande av en renägare skall renbeteslaget av den ersättning som det har fått betala renägaren ersättning för en öronmärkt ren som dödats av kungsörn eller som på grund av skada orsakad av kungsörn måste avlivas.

8 §
Utredningar och inspektioner

Forststyrelsen utreder årligen kungsörnens häckningssituation och ungproduktionen för uträkning av de koefficienter för reviren som avses i 3 § 1 mom. och utreder eller vid behov uppskattar antalet revir inom en annan stats område i närheten av finska gränsen.

Vid behov kan Forststyrelsen på begäran av en renägare i syfte att fastställa dödsorsaken för en öronmärkt ren låta utföra inspektion i terrängen på den plats där skadan inträffat.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2002. Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 18 mars 1999 (373/1999) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

23.10.2002/868:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2002.

15.10.2003/866:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2003.

20.10.2005/839:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2005.

19.10.2006/903:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2006.

18.10.2007/911:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2007.

23.10.2008/650:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2008.

8.10.2009/741:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2009.

23.9.2010/836:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

14.10.2010/880:

Denna förordning träder i kraft den 29 oktober 2010.

13.10.2011/1077:

Denna förordning träder i kraft den 28 oktober 2011.

18.10.2012/566:

Denna förordning träder i kraft den 26 oktober 2012.

24.10.2013/722:

Denna förordning träder i kraft den 28 oktober 2013.

23.10.2014/844:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2014.

22.10.2015/1283:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2015.

13.10.2016/868:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2016.

12.10.2017/689:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2017.

25.10.2018/832:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2018.

26.9.2019/997:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2019.

15.10.2020/698:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2020.

21.10.2021/890:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2021.

13.10.2022/859:

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.