Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

28.12.2001/1509

Lag om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 26.3.2021/241, som gäller fr.o.m. 1.4.2021.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (8.8.2014/617)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådana inlåningsbanker (bank) som avses i 1 kap. 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014).

Dessutom tillämpas 1, 2–10 och 15 § samt 16 § 1 och 3 mom. i denna lag på utländska EES-filialer som avses i 6 § 16 punkten i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Med avvikelse från 3 § i denna lag är Finansinspektionen behörig myndighet att besluta om temporärt avbrytande av en filials verksamhet.

1 a § (19.5.2004/412)
Bestämmelser om behörighet och tillämplig lag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Behörigt att besluta om avbrytande av en banks verksamhet är det i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) avsedda Verket för finansiell stabilitet enligt vad som föreskrivs i denna lag. Behörig att besluta om inledande av saneringsförfarande i fråga om en bank är en finsk domstol så som föreskrivs i denna lag och i lagen om företagssanering (47/1993). Förfarandet gäller också en banks filialer i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat). (19.12.2014/1207)

Beträffande tillämplig lag i fråga om avbrytande av en banks verksamhet och i fråga om saneringsförfarande angående en bank inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller bestämmelserna i 24 a–24 k § lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001).

2 § (19.12.2014/1207)
Anmälningsskyldighet

Om en bank uppenbarligen inte förmår fullgöra sina åtaganden ska den omedelbart underrätta Verket för finansiell stabilitet, Finlands Bank och Finansinspektionen om detta. Till anmälan ska fogas en utredning om bankens likviditet och om orsakerna till att den försvagats.

Om bankens likviditet enligt Finlands Banks eller Finansinspektionens uppfattning är till den grad försvagad att banken uppenbarligen inte förmår fullgöra sina åtaganden, ska Finlands Bank eller Finansinspektionen utan dröjsmål underrätta Verket för finansiell stabilitet om saken.

Banken behöver emellertid inte göra en sådan anmälan som avses i 1 mom. om den har gjort en sådan anmälan som avses i 4 kap. 1 § 4 mom. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) eller i 8 a kap. 4 § 3 mom. eller 11 kap. 5 a § 3 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014).

2 kap

Avbrytande av verksamheten

3 § (19.12.2014/1207)
Förutsättningar för avbrytande

Om det är uppenbart att fortsättning av en banks verksamhet allvarligt skulle skada finansmarknadens stabilitet, betalningssystemens störningsfria funktion eller borgenärernas intressen, kan Verket för finansiell stabilitet besluta om avbrytande av bankens verksamhet för högst en månad.

Verket för finansiell stabilitet kan av särskild orsak fatta beslut om att fortsätta avbrottet med högst en månad i sänder, likväl högst till dess att sex månader har förflutit från det beslut som avses i 1 mom.

4 §
Avbrottsbeslut

Verket för finansiell stabilitet ska före beslut som avses i 3 § samråda med Finansinspektionen och Finlands Bank samt med den bank som beslutet avser, om det kan ske utan att äventyra syftet med avbrottsbeslutet. (19.12.2014/1207)

Av avbrottsbeslutet skall framgå klockslaget då beslutet gavs samt beslutets giltighetstid.

Verkets avbrottsbeslut får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från det att beslutet har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (17.1.2020/20)

Avbrottsbeslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

5 § (19.12.2008/885)
Tillsättande av ombud

Om en inlåningsbanks verksamhet har avbrutits ska Finansinspektionen utan dröjsmål tillsätta ett ombud för banken med uppgift att övervaka att avbrottsbeslutet iakttas i enlighet med denna lag. På ombudet tillämpas 29 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

6 §
Kungörelser och meddelanden

Ombudet skall kungöra och underrätta vissa myndigheter om avbrottsbeslutet samt om avbrottets upphörande, varefter myndigheterna skall anteckna avbrottsbeslutet och upphörandet i handelsregistret samt i det register som förs över vissa egendomsslag och inteckningar, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 80 § lagen om företagssanering (47/1993) samt i den förordning som utfärdats med stöd av den.

3 kap

Avbrottets verkningar

7 §
Allmänna bestämmelser

På rättsverkningarna av inledande av avbrottsförfarande, på bankens verksamhet och förmögenhetsförvaltning under avbrottstiden samt när det gäller återvinning under avbrottsförfarandet skall tillämpas vad som föreskrivs i 3, 4 och 5 kap. samt 99 § lagen om företagssanering, om inte något annat föreskrivs nedan i detta kapitel. I fråga om skulder som har uppkommit före avbrottsbeslutet skall vid tillämpningen av detta kapitel iakttas vad som i lagen om företagssanering föreskrivs om saneringsskulder. Vad som föreskrivs i 32 § lagen om företagssanering skall på motsvarande sätt tillämpas på skulder som har uppkommit under avbrottsförfarandet samt på förmånsrätten för fordringar som har uppkommit mellan avbrottsförfarandets början och slut samt på de upplupna räntorna.

På avbrottsförfarandet tillämpas inte 10, 16, 22, 24, 27 och 28 § lagen om företagssanering.

I fråga om det ombud som avses i 5 § skall i tillämpliga delar iakttas vad som i 3, 4 och 5 kap. lagen om företagssanering föreskrivs om utredare.

8 §
Rättsverkningar

Rättsverkningarna av ett avbrott är i kraft till dess att avbrottet upphör i enlighet med 15 eller 16 §. Om ett i 13 § avsett beslut om fortsatt saneringsförfarande fattas medan avbrottsförfarandet pågår, fortsätter rättsverkningarna emellertid enligt 28 § 2 mom. lagen om företagssanering.

Även om ändring söks i avbrottsbeslutet fortsätter rättsverkningarna av det inledda avbrottsförfarandet, inklusive ombudets rättigheter och begränsningarna av bankens bestämmanderätt. Rättsverkningarna upphör ifall beslutet om inledande av förfarandet upphävs genom ett lagakraftvunnet beslut eller ifall den domstol där ärendet på grund av ändringssökande är anhängigt så bestämmer.

Verkställighet eller handräckning som med stöd av denna lag är förhindrad eller avbruten då avbrottsförfarandet börjar, kan fortsättas med stöd av en tidigare verkställighets- eller handräckningsansökan då rättsverkningarna av avbrottsförfarandet har upphört eller, om ett beslut om inledande av företagssaneringsförfarande fattas medan avbrottsförfarandet pågår, på det sätt som föreskrivs i 28 § 3 mom. lagen om företagssanering.

9 § (19.12.2014/1207)
Förhållandet till likvidation, konkurs och resolutionsförvaltning

En bank får inte försättas i likvidation eller konkurs medan dess verksamhet är avbruten. Om bankens verksamhet avbryts ska ansökan om att försätta banken i likvidation eller konkurs skjutas upp till dess att avbrottsförfarandet upphör. Om ett beslut om inledande av företagssaneringsförfarande fattas medan avbrottsförfarandet pågår, ska efter att företagssaneringsförfarandet har inletts tillämpas vad som föreskrivs i 24 § i lagen om företagssanering.

Verksamheten i en bank under resolution kan inte avbrytas i enlighet med denna lag.

10 § (19.12.2014/1207)
Bankens bestämmanderätt samt begränsningar i den

Utöver vad som föreskrivs i 29 § i lagen om företagssanering får en bank medan dess verksamhet är avbruten inte utan tillstånd av Verket för finansiell stabilitet ta emot insättningar från allmänheten eller andra medel vilka ska betalas tillbaka. Banken får inte heller utan ombudets samtycke bevilja eller på annat sätt förvärva nya krediter eller ingå eller förvärva andra finansieringsavtal och inte heller ingå derivatavtal i annat än säkringssyfte. Med beviljande av kredit jämställs beviljande av borgen eller andra ansvarsförbindelser eller ställande av säkerhet för annans skuld.

4 kap

Sanering av verksamheten

11 § (19.12.2014/1207)
Åtgärdsplan

Banken ska omedelbart efter avbrottsbeslutet göra upp en plan varav framgår hur banken ämnar sanera sin ekonomiska ställning eller, om sådana åtgärder inte kan föreslås, hur banken ämnar avsluta sin verksamhet. Planen ska lämnas till Verket för finansiell stabilitet inom den tid som föreskrivs i 3 § 1 mom. eller, om tiden har förlängts, inom den förlängda tidsfristen.

Om banken inte gör upp planen inom den i 1 mom. angivna tiden eller om det inte är möjligt att i planen föreslå åtgärder genom vilka bankens ekonomiska ställning sannolikt kan saneras inom den i 3 § angivna tiden, ska Verket för finansiell stabilitet göra en framställning till Finansinspektionen om att bankens koncession ska återkallas.

Verket för finansiell stabilitet ska före behandlingen av den i 1 mom. angivna planen begära Finansinspektionens och Finlands Banks utlåtande om den.

Banken behöver dock inte upprätta en sådan plan som avses i denna paragraf om banken har upprättat en återhämtningsplan enligt kreditinstitutslagen eller om det på banken, enligt den nämnda lagen, tillämpas en återhämtningsplan för en finansiell företagsgrupp och om banken har upprättat en resolutionsplan enligt lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag eller om det på banken tillämpas en koncernresolutionsplan enligt den lagen.

12 § (19.12.2014/1207)
Undantag vid tillämpningen av vissa bolagsrättsliga bestämmelser

Verket för finansiell stabilitet kan medan en banks verksamhet är avbruten, på ansökan av banken eller ombudet tillåta avvikelse från vad som i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) samt sparbankslagen (1502/2001) föreskrivs om

1) intagande av mellanbokslut i fusionsplan,

2) förfarandet vid sammankallande av bankens högsta beslutande organ,

3) kvalificerad majoritet som enligt lagen eller bolagsordningen gäller det högsta beslutande organets beslut, och om

4) offentlig stämning på borgenärerna i samband med att banken fusioneras.

Dessutom förutsätts för avvikelse som avses i 1 mom. att detta kan ske utan att borgenärernas och de i fusionen deltagande bankernas aktie- eller andelsägares eller medlemmars intressen äventyras oskäligt. Finlands Banks och Finansinspektionens utlåtande ska begäras om ansökan om avvikelse.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillämpning av bestämmelserna om fusion ska iakttas vid tillämpning av bestämmelserna om delning av en bank och överlåtelse av affärsverksamheten, om alla de övertagande företagen är kreditinstitut.

13 §
Tillämpning av lagen om företagssanering

Verket för finansiell stabilitet kan medan en banks verksamhet är avbruten göra en ansökan om inledande av saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering. Till ansökan ska fogas en utredning om de förutsättningar för saneringsförfarandet som föreskrivs i 6 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lagen om företagssanering eller samtycke av banken och minst två borgenärer vilkas fordringar representerar minst en femtedel av bankens kända skulder. På förfarandet tillämpas lagen om företagssanering, om inte nedan föreskrivs något annat. (19.12.2014/1207)

På banker tillämpas inte 5 §, 6 § 2 mom. eller 13 kap. lagen om företagssanering.

14 §
Särskilda bestämmelser som skall tillämpas på företagssanering

På banker skall utöver 10 § i denna lag tillämpas vad som föreskrivs i 29 § lagen om företagssanering. Vad som i lagen om företagssanering föreskrivs om skulder som har uppkommit under förfarandet skall tillämpas också på skulder som har uppkommit under avbrottsförfarandet. Som den fristdag som avses i 35 § 2 mom. lagen om företagssanering betraktas den dag då avbrottsbeslutet gavs.

Innan saneringsprogrammet fastställs ska domstolen be Verket för finansiell stabilitet ge ett yttrande om det. Utöver vad som i 8 kap. i lagen om företagssanering föreskrivs om hinder för fastställande av saneringsprogram ska en banks saneringsprogram lämnas utan fastställelse om Verket för finansiell stabilitet har motsatt sig detta. Verket för finansiell stabilitet ska innan den ger ett sådant yttrande som avses i detta moment begära Finansinspektionens och Finlands Banks yttrande om saneringsprogrammet. (19.12.2014/1207)

Den utredare som avses i 8 § i lagen om företagssanering ska förordnas och skiljas från uppdraget på framställning av Finansinspektionen. Bestämmelser om förordnande av en sådan person till utredare som föreslagits av borgenärsdelegationen eller en borgenär finns i 83 § och om skiljande av en sådan utredare från sitt uppdrag i 86 § i lagen om företagssanering. Finansinspektionens samtycke ska inhämtas innan en utredare kan förordnas eller skiljas från uppdraget på framställning eller yrkande av borgenärsdelegationen eller en borgenär. (19.12.2014/1207)

Domstolen skall ge utredaren ett intyg över förordnandet till uppdraget. (19.5.2004/412)

Utöver vad som i 10 § 1 mom. i lagen om företagssanering föreskrivs om borgenärsdelegationen ska det i delegationen ingå en företrädare för Verket för finansiell stabilitet, Finansinspektionen och Finlands Bank samt, om Verket för finansiell stabilitet anser att det behövs, en separat företrädare för insättningsfonden och dessutom företrädare för ersättningsfonden för investerarskydd, om banken är medlem i den. (19.12.2014/1207)

14 a § (19.5.2004/412)
Delgivning till borgenärer

I de delgivningar till borgenärerna som avses i 10 kap. lagen om företagssanering skall, utöver vad som föreskrivs i lagen om företagssanering, nämnas om borgenärerna skall anmäla fordringar med förmånsrätt eller fordringar som är säkrade i sakrätt.

Delgivningen skall ske på åtminstone finska och svenska. Delgivningen skall på de officiella språken i alla EES-stater vara rubricerat "Anmodan att anmäla fordran - tidsfrister att beakta" respektive "Anmodan att inkomma med synpunkter angående en fordran - tidsfrister att beakta".

14 b § (19.5.2004/412)
Anmälan av fordringar

En borgenär som har sitt hemvist, sitt säte eller sin stadgeenliga hemort i en annan EES-stat än Finland får vid saneringsförfarande anmäla sin fordran eller inkomma med synpunkter angående sin fordran också på den andra EES-statens officiella språk. I detta fall skall dock anmälan av fordran eller framförandet av synpunkter angående fordran vara rubricerad "Anmälan av fordran" respektive "Synpunkter angående fordringar" på finska eller svenska.

I fråga om en bank företagssaneringsförfarande jämställs en offentlig myndighet i en annan EES-stat med en i 1 mom. avsedd borgenär.

5 kap

Återupptagande av verksamheten

15 § (19.12.2014/1207)
Återkallande av avbrottsbeslut

Verket för finansiell stabilitet ska omedelbart återkalla ett avbrottsbeslut om förutsättningarna för avbrottet har upphört. Verket ska före beslutet om återkallande av avbrottsbeslutet begära Finlands Banks och Finansinspektionens yttranden om det.

16 §
Avbrottets upphörande

Avbrottet upphör vid utgången av den tid som har utsatts i det avbrottsbeslut som avses i 3 § 1 mom. eller, om det har beslutats att avbrottet skall fortsätta, vid utgången av den i fortsättningsbeslutet utsatta tiden, dock senast sex månader efter det avbrottsbeslut som avses i 3 § 1 mom.

Om ett sådant beslut om inledande av företagssaneringsförfarande som avses i 13 § eller ett sådant beslut om återkallande av avbrottsbeslutet som avses i 15 § fattas under avbrottstiden, upphör avbrottet då beslutet om inledande av företagssaneringsförfarandet eller återkallande av avbrottet fattas.

Trots vad som föreskrivs ovan i denna paragraf upphör ett avbrott i en utländsk EES-filials verksamhet då myndigheten i filialens hemstat beslutar att omstruktureringsåtgärder enligt 19 kap. 1 § 1 punkten i kreditinstitutslagen eller likvidationsförfarande enligt 19 kap. 1 § 2 punkten i den lagen ska inledas i det kreditinstitut som filialen hör till. (8.8.2014/617)

5 a kap (19.5.2004/412)

Underrättelse om beslut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

16 a § (19.5.2004/412)
Anmälan till tillsynsmyndigheterna i andra EES-stater

Verket för finansiell stabilitet ska utan dröjsmål i fråga om avbrott i en banks verksamhet och inledande av saneringsförfarande, inklusive de följder förfarandet kan få, informera tillsynsmyndigheterna i de andra EES-stater där banken har en filial eller där den tillhandahåller tjänster som avses i kreditinstitutslagen. (19.12.2014/1207)

Anmälan enligt 1 mom. skall göras på motsvarande sätt när avbrytandet av verksamheten och saneringsförfarandet upphört.

16 b § (19.5.2004/412)
Offentliggörande av beslut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ombudet skall utan dröjsmål informera om avbrytande av en banks verksamhet i Europeiska unionens officiella tidning och i två nationella dagstidningar på det officiella språket i de berörda staterna i de EES-stater där banken har en filial eller där den tillhandahåller tjänster som avses i kreditinstitutslagen. En anmälan skall på motsvarande sätt göras när avbrytandet av verksamheten upphört av annan orsak än till följd av att den tidsfrist som anges i avbrottsbeslutet har löpt ut. Detsamma gäller utredarens skyldighet att anmäla att saneringsförfarande har inletts och upphört.

I den anmälan om inledande av förfarande som avses i 1 mom. skall samtidigt anges syftet med förfarandet, den tillämpliga lagstiftningen, tidsfristerna för att överklaga och den myndighet som är behörig att pröva ett överklagande.

Avbrytandet av verksamheten och saneringsförfarandet är i kraft oberoende av om den i 1 mom. avsedda informationen har offentliggjorts.

16 c § (19.5.2004/412)
Anteckning i register som förs i andra EES-stater

Ombudet skall begära att avbrytandet av en banks verksamhet registreras i ett fastighetsregister, handelsregister eller något annat offentligt register som förs i en annan EES-stat, ifall en registeranteckning om inledande av sådant förfarande förutsätts i lagstiftningen i staten i fråga. Utredaren skall begära att motsvarande registeranteckning görs om inledande av saneringsförfarande.

6 kap

Ikraftträdelsebestämmelser

17 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 180/2001, EkUB 20/2001, RSv 203/2001

Ikraftträdelsestadganden:

27.6.2003/593:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

19.5.2004/412:

Denna lag träder i kraft den 31 maj 2004.

På avbrytande av verksamheten och saneringsförfarande som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 23/2004, EkUB 7/2004, RSv 40/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG (32001L0024); EGT nr L 125, 5.5.2001, s. 15

9.2.2007/125:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

19.12.2008/885:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

8.8.2014/617:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 338-436, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

19.12.2014/1207:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Vid överklagande av förvaltningsbeslut som getts innan denna lag har trätt i kraft ska tillämpas de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

RP 175/2014, EkUB 20/2014, RSv 191/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

17.1.2020/20:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2020.

RP 55/2019, LaUB 2/2019, RSv 67/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.