Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

28.12.2001/1504

Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 14.6.2013/423, som gäller fr.o.m. 1.1.2014.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (24.6.2010/601)

Denna lag tillämpas på inlåningsbanker i andelslagsform (andelsbank) och på andra kreditinstitut i andelslagsform, vilka nedan i denna lag benämns kreditinstitut. Denna lag tillämpas dessutom på andelsbanksaktiebolag enligt vad som föreskrivs i 7 kap.

På kreditinstitut tillämpas lagen om andelslag (1488/2001), om inte nedan i denna lag eller i kreditinstitutslagen (121/2007) föreskrivs något annat.

2 § (30.7.2004/704)

Minst en av kreditinstitutets stiftare och minst en styrelseledamot samt verkställande direktören skall vara bosatta i eller, om en stiftare är en juridisk person, ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över kreditinstitutet eller skötseln av det enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

2 kap (24.6.2010/601)

(24.6.2010/601)

2 kap. har upphävts genom L 24.6.2010/601.

3 § 2 mom. 3 punkten och 4 och 6 mom. som har upphävts genom L 601/2010 skall tillämpas också efter det att lagen trätt i kraft på sammanslutningen av andelsbanker som är verksam när denna lag träder i kraft. Se ikraftträdelsestadgandet L 601/2010.

3 § (9.2.2007/124)

Den sammanslutning av banker som avses i denna lag utgörs av

1) andelslaget som är sammanslutningens centralinstitut (centralinstitutet),

2) de företag som hör till centralinstitutets konsolideringsgrupp (finansiella företagsgrupp),

3) den affärsbank som är medlem i centralinstitutet och centralt finansiellt institut för andelsbankerna samt övriga kreditinstitut som är centralinstitutets medlemmar (medlemskreditinstitut),

4) företagen i medlemskreditinstitutens konsolideringsgrupper,

5) sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag varav de ovan nämnda företagen ensamma eller tillsammans äger över hälften.

En förutsättning för att sammanslutningen skall kunna bildas är att följande villkor uppfylls:

1) centralinstitutet och medlemskreditinstituten svarar för varandras skulder och åtaganden enligt 45 och 46 §,

2) kapitaltäckningen, likviditeten och exponeringen mot kunderna i de till sammanslutningen hörande instituten övervakas gruppbaserat på sammanslutningsnivå,

3) den affärsbank som är andelsbankernas centrala finansiella institut är ett i kreditinstitutslagen avsett dotterföretag till centralinstitutet.

Centralinstitutet är ett andelslag som avses i 2 § i lagen om andelslag och som är behörigt att styra medlemskreditinstituten. Centralinstitutet är skyldigt att utöva tillsyn över medlemskreditinstitutens verksamhet och att ge medlemskreditinstituten anvisningar för deras interna kontroll och riskhantering och deras verksamhet i syfte att trygga likviditeten och kapitaltäckningen samt för iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper vid upprättandet av det konsoliderade bokslutet för sammanslutningen. När centralinstitutet ger anvisningar, utövar tillsyn, beviljar tillstånd eller annars fullgör sina i denna lag avsedda uppgifter får det inte utan grundad anledning särbehandla medlemskreditinstituten. Centralinstitutet är ett finansiellt institut som avses i 13 § i kreditinstitutslagen.

Centralinstitutet har ett förvaltningsråd. Om den affärsbank som avses i 1 mom. 3 punkten har ett förvaltningsråd, skall ledamöterna i centralinstitutets förvaltningsråd utgöra majoriteten i affärsbankens förvaltningsråd. Ordföranden för centralinstitutets styrelse skall vara ordförande för affärsbankens styrelse.

Till centralinstitutets konsolideringsgrupp räknas centralinstitutet och dess holdingföretag samt kreditinstitut och därmed jämförbara utländska kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag som är i bokföringslagen (1336/1997) avsett dotterföretag till centralinstitutet eller dess holdingföretag.

Medlemskreditinstituten skall vara medlemmar av centralinstitutet. Medlemskreditinstituten kan vara andelsbanker, de andelsbanksaktiebolag som avses i 32 §, den affärsbank som är centralt finansiellt institut för andelsbankerna samt de kreditinstitut i vilka de institut som hör till sammanslutningen ensamma eller tillsammans innehar mer än hälften av rösterna.

3 kap

Medelsanvändning och bundet eget kapital

18 § (9.2.2007/124)

I fråga om de begränsningar som gäller för kreditinstituts utdelningsbara överskott skall utöver 8 kap. 4 och 5 § samt 13 kap. 1 § i lagen om andelslag iakttas det som i 88 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om begränsningar till följd av kapitalkrav. De poster som avses ovan i denna paragraf skall inte heller hänföras till moderandelslagets utdelningsbara överskott som beräknas utifrån koncernbalansräkningen.

19 §

Varje kreditinstitut skall ha en reservfond. Till övriga delar skall 8 kap. 9 § lagen om andelslag inte tillämpas på kreditinstitut.

När ett kreditinstituts reservfond, överkursfond och placeringsandelskapital nedsätts så att verkställigheten av nedsättningen i enlighet med 8 kap. 10 § 3 mom. och 11 § 3 mom. lagen om andelslag förutsätter registermyndighetens tillstånd, skall på insättarna inte tillämpas det som i 16 kap. 13–15 § föreskrivs om borgenärer.

Med avvikelse från 8 kap. 12 § 1 mom. får kreditinstitutets uppskrivningsfond användas endast för ökning av placeringsandelskapitalet, så som föreskrivs i 12 kap. lagen om andelslag.

Till ett kreditinstitut betalda belopp av andelskapitalet och tilläggsandelskapitalet samt av placeringsandelar med inlösningsvillkor får inte återbetalas om detta skulle leda till att kapitalbasen sjunker under det belopp som avses i 55 eller 86 § i kreditinstitutslagen. (9.2.2007/124)

4 kap

Förvaltning

20 §

Kreditinstitutets styrelse skall bestå av minst tre ledamöter. I stadgarna kan bestämmas att styrelseledamöternas mandat skall vara tidsbundet eller fortsätta tills vidare. Mandattiden upphör när den andelsstämma som beslutar om val av en ny ledamot avslutas, om inte något annat bestäms i stadgarna eller något annat beslutas vid val av ny ledamot.

Kreditinstitutet skall ha en verkställande direktör. Denne får vara styrelseordförande endast om kreditinstitutet har ett förvaltningsråd.

21 §

I stadgarna kan bestämmas att kreditinstitutet har ett förvaltningsråd.

Kreditinstitutets förvaltningsråd skall ha minst fem ledamöter.

På förvaltningsrådet skall i övrigt tillämpas det som i 5 kap. lagen om andelslag föreskrivs om förvaltningsråd.

5 kap

Fusion

22 §

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas när ett kreditinstitut i andelslagsform eller ett annat andelslag fusioneras med ett kreditinstitut i andelslagsform.

Kreditinstitutets fusionsplan ska, utöver vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i lagen om andelslag, innehålla en utredning om sådana i 45 § 1 mom. 9 punkten i kreditinstitutslagen avsedda åtaganden som kan jämställas med kapitallån och om i 46 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 47 § 1 mom. 1 punkten i nämnda lag avsedda åtaganden vilkas borgenärer kan motsätta sig fusionen enligt 16 kap. 6 § 1 mom. i lagen om andelslag. (28.12.2007/1422)

23 § (28.12.2007/1422)

De kreditinstitut som deltar i fusionen eller, när det är fråga om en dottersammanslutningsfusion, det kreditinstitut som är moderföretag ska göra anmälan om fusionen till Finansinspektionen. Anmälan, till vilken ska fogas fusionsplanen och det yttrande som avses i 16 kap. 4 § i lagen om andelslag, ska lämnas till Finansinspektionen innan ansökan görs om kallelse enligt 16 kap. 6 § i lagen om andelslag. Finansinspektionen kan efter att ha fått anmälan kräva också andra uppgifter som den anser vara behövliga.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om en sådan anmälan om en borgenärs motstånd som avses i 16 kap. 14 § 2 mom. i lagen om andelslag.

Finansinspektionen kan vid absorptionsfusion som avses i 16 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om andelslag motsätta sig fusionen genom att underrätta registermyndigheten om detta inom en månad från den i 16 kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag föreskrivna dagen, om fusionen sannolikt äventyrar förutsättningarna för det övertagande kreditinstitutets koncession eller, när ett i fusionen deltagande kreditinstitut hör till centralinstitutet, om fusionen skulle äventyra sammanslutningens kapitaltäckning. De kreditinstitut som deltar i fusionen ska utan dröjsmål underrättas om att Finansinspektionen motsätter sig fusionen. I de fall som avses i detta moment får fusionen registreras endast om Finansinspektionen inte motsätter sig den inom den ovan nämnda tiden.

Besvär över Finansinspektionens beslut som avses i denna paragraf ska behandlas i brådskande ordning.

23 a § (28.12.2007/1422)

Har en borgenär motsatt sig fusion ska registermyndigheten begära Finansinspektionens utlåtande om hur ett verkställande av fusionen påverkar borgenärens ställning och om huruvida fusionen behöver verkställas utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska kunna tryggas vid kreditinstituten. Registermyndigheten ska utan hinder av det som i 16 kap. 14 § 2 mom. i lagen om andelslag föreskrivs om villkoren för registrering registrera verkställandet av fusionen trots att borgenären motsätter sig detta, om Finansinspektionen i sitt utlåtande anser att verkställandet inte försvagar borgenärens ekonomiska ställning och att fusionen behöver verkställas utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska kunna tryggas vid kreditinstituten.

23 b § (28.12.2007/1422)

När finska kreditinstitut eller centralinstitut för en sammanslutning deltar i en gränsöverskridande fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller vad som bestäms i 22, 23 och 23 a §.

Om det vid fusionen övertagande andelslaget är registrerat eller registreras i en annan stat, tillämpas dock inte 23 § 3 och 4 mom. på fusionen. För en sådan fusion får registermyndigheten inte utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europaandelslag (906/2006) eller i 16 kap. 24 § i lagen om andelslag, om Finansinspektionen, innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i de nämnda paragraferna har beviljats, har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion, om fortsättande av verksamheten i Finland eller om avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 1 mom. i lagen om andelslag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen eller flyttningen av hemort i samband med etablering av ett europaandelslag.

Om ett övertagande kreditinstitut som registreras i en annan stat har för avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas på kreditinstitutet vad som bestäms om utländska kreditinstituts verksamhet i Finland.

24 § (9.2.2007/124)

Vad som i 16 kap. 6, 7 och 14 § i lagen om andelslag föreskrivs om borgenärer ska inte tillämpas på insättare. Det överlåtande kreditinstitutet ska emellertid underrätta insättarna om fusionen senast tre månader före den tidsfrist som registermyndigheterna sätter ut för de övriga borgenärerna med stöd av 16 kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag. I meddelandet ska nämnas det övertagande kreditinstitutets firma och adress. (28.12.2007/1422)

Av ett meddelande som avses i 1 mom. skall framgå att i det fall att det sammanlagda beloppet av en insättares inlåning i de kreditinstitut som deltar i fusionen överstiger den maximigräns för insättningsgarantin som anges i 105 § i kreditinstitutslagen, skall på insättningsgarantin tillämpas 112 § i den nämnda lagen. Insättaren har rätt att inom sex månader från mottagandet av meddelandet, utan hinder av de ursprungliga avtalsvillkoren säga upp inlåning som enligt 105 § i kreditinstitutslagen helt eller delvis faller utanför insättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta moment skall inte tillämpas om de överlåtande inlåningsbankerna på det sätt som avses i 105 § 6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas som en enda inlåningsbank vid tillämpning av den övre gräns som avses i den nämnda paragrafens 1 mom.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om insättare ska på motsvarande sätt tillämpas på det övertagande kreditinstitutets insättare, om de i enlighet med 16 kap. 6 § 3 mom. i lagen om andelslag ska höras. (28.12.2007/1422)

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om insättare och insättares uppsägningsrätt i samband med fusion gäller på motsvarande sätt vid flyttning av kreditinstitutets säte till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt vid en fusion där det övertagande kreditinstitutet registreras i någon annan stat. En insättare har uppsägningsrätt, om inlåning som omfattas av en insättningsgaranti enligt kreditinstitutslagen efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti. I sitt meddelande till insättaren skall kreditinstitutet redogöra för de ändringar som kommer att ske i uppgifter som har lämnats med stöd av 108 § i kreditinstitutslagen.

I de fall som avses i 4 mom. skall kreditinstitutet sammanställa en utredning om insättningsgarantin (insättningsgarantiutredning), i vilken kreditinstitutet skall redogöra för insättningsgarantiarrangemangen före åtgärden och efter den samt för eventuella skillnader i fråga om vad insättningsgarantin täcker. Kreditinstitutet skall inhämta Finansinspektionens yttrande om utredningen. Till begäran om yttrande skall fogas de tilläggsupplysningar som Finansinspektionen bestämmer. Insättningsgarantiutredningen och en avskrift av Finansinspektionens yttrande skall fogas till det meddelande som insättaren ges.

24 a § (28.12.2007/1422)

Om ett kreditinstituts hemort flyttas till någon annan stat eller det övertagande kreditinstitutet vid en fusion registreras i någon annan stat och en insättning efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti, har insättaren rätt att säga upp insättningen även så att kreditinstitutet utan dröjsmål ska betala ut den uppsagda insättningen eller ställa betryggande säkerhet för betalningen. Uppsägningen ska ske skriftligen senast den dag som anges i den kallelse på kreditinstitutets borgenärer som avses i 16 kap. 6 § i lagen om andelslag. Insättarens rätt att säga upp insättningen i enlighet med denna paragraf ska nämnas i det meddelande som avses i 24 §. Kreditinstitutet ska underrätta Finansinspektionen om uppsägningen utan dröjsmål efter det att tiden för uppsägning enligt denna paragraf har gått ut.

25 § (28.12.2007/1422)

För ett kreditinstitut som bildas i samband med en kombinationsfusion ska det ansökas om koncession enligt kreditinstitutslagen. En kombinationsfusion får inte registreras om inte koncessionen registreras samtidigt.

Om de kreditinstitut som deltar i fusionen har ett sammanlagt andelskapital som understiger det belopp som föreskrivs i 13 § i kreditinstitutslagen, ska det kreditinstitut som bildas ha ett startkapital som uppgår till minst det sammanlagda beloppet av det andelskapital som innehas av de i fusionen deltagande kreditinstituten.

6 kap

Delning

26 § (28.12.2007/1422)

26 § har upphävts genom L 28.12.2007/1422.

27 § (28.12.2007/1422)

I fråga om det ursprungliga kreditinstitutets delningsplan, registreringen av verkställandet av delning samt tillståndet och intyget angående verkställandet iakttas i tillämpliga delar det som föreskrivs i 22, 23, 23 a, 23 b, 24 och 24 a §. Det som föreskrivs i 23 § 3 mom. ska emellertid inte tillämpas på sådan total delning som avses i 17 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om andelslag, om delningen sker genom överlåtelse till andelslag som ska bildas och som är enbart kreditinstitut.

I fråga om det kreditinstitut som bildas vid delningen ska i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i 25 § 1 och 3 mom.

Vad som i 17 kap. 15 § 6 mom. i lagen om andelslag föreskrivs om det ursprungliga andelslagets skulder tillämpas inte på skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den i 7 kap. i kreditinstitutslagen avsedda insättningsgarantifonden eller den i 11 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012) avsedda ersättningsfonden. (14.12.2012/761)

28 § (28.12.2007/1422)

Vad som i 12 kap. 12 § och 17 kap. 6, 7 och 14 § i lagen om andelslag föreskrivs om borgenärer ska tillämpas på den för vilken ett kreditinstitut har ställt borgen eller ingått något annat därmed jämförbart åtagande eller som på grund av ett med kreditinstitutet ingånget derivatavtal kan få en penningfordran, om åtagandet övergår på någon annan än ett annat kreditinstitut enligt vad som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen.

7 kap

Överlåtelse av affärsverksamhet

29 §

Ett kreditinstitut (överlåtande kreditinstitut) kan överlåta hela eller en del av sin affärsverksamhet till ett eller flera kreditinstitut eller företag (övertagande företag) enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.

Kreditinstitutet kan överlåta sin affärsverksamhet så att

1) det överlåtande kreditinstitutets samtliga tillgångar och skulder övergår till ett eller flera övertagande företag, eller så att

2) en del av det överlåtande kreditinstitutets tillgångar och skulder övergår till ett eller flera övertagande företag.

Det överlåtande kreditinstitutet kan överlåta sin affärsverksamhet även om det är försatt i likvidation, om inte kreditinstitutets egendom har börjat skiftas.

30 §

Det överlåtande kreditinstitutets andelsstämma beslutar om överlåtelse av affärsverksamhet enligt 29 § 2 mom. 1 punkten. På sammankallande av andelsstämman och beslutsfattandet tillämpas 4 kap. 12 § och 23 § 2 mom. lagen om andelslag.

Det överlåtande kreditinstitutets styrelse skall göra upp en överlåtelseplan för vilken i tillämpliga delar gäller 17 kap. 2 § lagen om andelslag, likväl inte 16 kap. 6 och 7 § i nämnda lag. På överlåtelseplanen skall dessutom tillämpas vad som föreskrivs i 22 §.

På överlåtelsen av kreditinstitutets affärsverksamhet skall dessutom tillämpas 23, 24 och 28 § samt i tillämpliga delar 16 kap. 13–16 § lagen om andelslag. Vad som föreskrivs i 23 § 3 mom. skall emellertid inte tillämpas på sådan överlåtelse av affärsverksamhet som avses ovan i 29 § 1 mom. 1 punkten, om överlåtelsen sker enbart till kreditinstitut som skall bildas. Det borgenärsförhörsförfarande som avses ovan i detta moment gäller emellertid endast överlåtbara skulder.

I fråga om överlåtelse av ett kreditinstituts affärsverksamhet skall i tillämpliga delar iakttas 17 kap. 6 § 2 mom. lagen om andelslag och 28 § 1 mom. i denna lag.

Det överlåtande kreditinstitutets tillgångar, skulder, avsättningar och reserver samt förbindelser övergår i enlighet med överlåtelseplanen till det övertagande företaget när överlåtelsen har registrerats.

En medlem i det överlåtande andelslaget som inte har biträtt beslutet om överlåtelse av affärsverksamheten, har vid sådan överlåtelse som avses i 29 § 2 mom. 1 punkten rätt att avgå ur kreditinstitutet så som föreskrivs i 16 kap. 11 § lagen om andelslag. En medlem som avses i detta moment får rätt till återbetalning av insatsen då verkställigheten av överlåtelsen har registrerats.

31 §

Om det överlåtande kreditinstitutets samtliga tillgångar, skulder och förbindelser samt övriga rättigheter och förpliktelser i enlighet med 30 § 2 mom. 1 punkten till bokföringsvärdet överförs till ett kreditinstitut i aktiebolagsform som bildas för att fortsätta det överlåtande kreditinstitutets verksamhet och om vederlaget består enbart av aktier i det övertagande kreditinstitutet, skall på överlåtelsen inte tillämpas 30 § 2–4 mom. På kreditinstitut tillämpas inte 18 kap. lagen om andelslag.

Ett kreditinstitut som i enlighet med 1 mom. överlåter sin affärsverksamhet skall samtidigt fatta beslut om att träda i likvidation eller avstå från sin koncession.

När andelsstämman i enlighet med denna paragraf beslutar om överlåtelse av kreditinstitutets affärsverksamhet till ett kreditinstitut i aktiebolagsform, skall andelsstämman i enlighet med kreditinstitutslagen samt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) godkänna en bolagsordning för kreditinstitutet, om inte nedan föreskrivs något annat. På ett sådant kreditinstitut i aktiebolagsform som avses i denna paragraf skall, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel, tillämpas lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform.

32 §

I bolagsordningen för ett i 31 § avsett kreditinstitut som bildas för att fortsätta en andelsbanks verksamhet kan tas in en bestämmelse om att kreditinstitutet är ett andelsbanksaktiebolag. Bolaget skall i sin firma utöver den beteckning som anger bankens företagsform använda ordet eller sammansättningsleden "andelsbank". (9.2.2007/124)

Om den överlåtande andelsbanken är medlem i ett centralinstitut som avses i 3 §, skall också andelsbanksaktiebolaget ansluta sig som medlem till centralinstitutet.

Ett andelsbanksaktiebolag kan ombildas till affärsbank genom ändring av bolagsordningen.

En andelsbank om har ombildats till ett andelslag och överlåtit sin affärsverksamhet till ett andelsbanksaktiebolag skall i syfte att främja sina medlemmars ekonomi eller näringsverksamhet genom förmedling av andelsbanksaktiebolaget bedriva bankverksamhet så att andelslagets medlemmar deltar i andelslagets verksamhet genom att nyttja andelsbanksaktiebolagets tjänster. På andelslagets beslut om överlåtelse av aktier som det har tecknat skall tillämpas 4 kap. 12 § och 23 § 2 mom. lagen om andelslag.

8 kap

Frivilligt avstående från koncession

33 § (14.12.2012/761)

Finansinspektionen kan i enlighet med detta kapitel på ansökan av ett kreditinstitut återkalla dess koncession utan att kreditinstitutet behöver försättas i likvidation.

Till ansökan ska fogas

1) en kopia av beslutet av kreditinstitutets andelsstämma om att kreditinstitutet har beslutat avstå från sin koncession,

2) en utredning om att kreditinstitutet inte längre har insättningar och inte längre bedriver någon annan verksamhet som enligt kreditinstitutslagen eller lagen om investeringstjänster förutsätter tillstånd,

3) ett revisorsyttrande om den utredning som avses i 2 punkten,

4) registermyndighetens tillstånd att avstå från koncessionen.

Ett kreditinstitut som på det sätt som avses i 31 § 1 mom. överlåter hela sin affärsverksamhet behöver inte foga de utredningar till ansökan som avses i 2 mom.

34 §

Beslut om att ett kreditinstitut avstår från sin koncession skall fattas i den ordning som föreskrivs i 4 kap. 12 § och 23 § 2 mom. lagen om andelslag.

35 §

Registermyndighetens tillstånd skall utverkas för avstående från koncession. I fråga om koncessionen gäller i tillämpliga delar 16 kap. 13–15 § lagen om andelslag samt 27 § i denna lag.

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf skall inte tillämpas på ett kreditinstitut som har överlåtit hela sin affärsverksamhet på det sätt som avses i 31 § 1 mom.

36 § (27.6.2003/591)

Finansinspektionen skall göra registreringsanmälan om ett sådant beslut om återkallelse av koncession som avses i 33 §. Återkallelsen träder i kraft då beslutet har registrerats. Ett beslut om återkallelse av ett sådant kreditinstituts koncession som avses i 33 § 3 mom. får emellertid inte registreras om inte det övertagande kreditinstitutets koncession registreras samtidigt.

9 kap

Likvidation och konkurs

Bestämmelser om likvidation (19.5.2004/409)
37 §

På kreditinstituts likvidation tillämpas lagen om andelslag om inte något annat föreskrivs nedan i denna lag.

Registermyndigheten skall senast den dag som anges i 19 kap. 4 § lagen om andelslag begära Finansinspektionens utlåtande om avregistrering eller försättande i likvidation. (19.5.2004/409)

På upplösning av kreditinstitut tillämpas inte 24 § handelsregisterlagen (129/1979).

37 a § (19.5.2004/409)

Ett kreditinstitut skall informera Finansinspektionen innan kreditinstitutet försätts i likvidation genom andelsstämmans beslut. Vad som ovan föreskrivs om andelsstämmans beslut iakttas i tillämpliga delar beträffande sådant enhälligt beslut av alla medlemmar som avses i 4 kap. 2 § lagen om andelslag.

38 § (27.6.2003/591)

Finansinspektionen skall samtidigt som den beslutar om återkallelse av ett kreditinstituts koncession försätta det i likvidation, om inte något annat följer av 8 kap. Likvidationen börjar då Finansinspektionen har fattat beslutet om återkallelse av koncessionen och om försättandet i likvidation.

38 a § (19.5.2004/409)

Registermyndigheten och Finansinspektionen skall när de utser en likvidator ge denne ett intyg över valet till uppdraget. Ett utdrag ur eller en kopia av andelsstämmans protokoll utgör bevis på att andelsstämman har utsett likvidatorn till uppdraget.

39 §

När Finansinspektionen beslutar om försättande av ett kreditinstitut i likvidation skall den samtidigt utse en eller flera likvidatorer. På likvidatorerna tillämpas i övrigt 19 kap. 6 § lagen om andelslag. Också Finansinspektionen kan, utöver vad som föreskrivs i det nämnda lagrummet, ansöka om ett sådant förordnande som avses i 19 kap. 6 § 2 mom. lagen om andelslag. (27.6.2003/591)

Likvidatorerna skall göra sådan anmälan som avses i 19 kap. 8 § lagen om andelslag till insättningsgarantifonden, säkerhetsfonden och ersättningsfonden för investerarskydd, om kreditinstitutet är medlem av fonden samt, när anmälan inte är baserad på ett beslut som avses i 38 §, till Finansinspektionen. (27.6.2003/591)

Likvidatorerna skall utan dröjsmål efter att Finansinspektionen har beslutat återkalla koncessionen sammankalla kreditinstitutets högsta beslutande organ för att besluta om åtgärder med anledning av att kreditinstitutet fusioneras med ett annat kreditinstitut, om korrigering av koncessionsförutsättningarna i något annat avseende eller om upplösning av kreditinstitutet. (27.6.2003/591)

Likvidatorerna skall hos Finansinspektionen ansöka om återkallelse av koncessionen omedelbart efter att koncessionsförutsättningarna har upphört eller då koncessionen inte längre behövs för ett ändamålsenligt fortsättande av likvidationen. (27.6.2003/591)

Likvidatorerna skall tillställa slutredovisningen samt den anmälan som avses i 19 kap. 18 § lagen om andelslag finansinspektionen för kännedom.

39 a § (19.5.2004/409)

Ett kreditinstituts likvidator skall i det meddelande till borgenärerna som avses i 19 kap. 10 § 2 mom. lagen om andelslag dessutom nämna

1) vad som i 44 § 2 mom. föreskrivs om en insättares anmälan till banken och

2) om borgenärerna skall anmäla fordringar med förmånsrätt eller fordringar som är säkrade i sakrätt.

Meddelandet skall lämnas på åtminstone finska och svenska. Meddelandet skall på de officiella språken i alla stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) vara rubricerat "Anmodan att anmäla fordran och att inkomma med synpunkter angående en fordran - tidsfrister att beakta".

Bestämmelser om konkurs (19.5.2004/409)
40 §

Ett kreditinstitut kan försättas i konkurs på ansökan av kreditinstitutet eller dess borgenärer, med iakttagande av vad som föreskrivs i konkursstadgan (31/1868) och nedan i detta kapitel.

Ett kreditinstitut skall informera Finansinspektionen innan kreditinstitutet lämnar in ansökan om att dess egendom avträds till konkurs. (19.5.2004/409)

41 § (27.6.2003/591)

När en borgenär ansöker om att ett kreditinstitut skall försättas i konkurs skall domstolen omedelbart underrätta Finansinspektionen om ansökan. Domstolen skall skjuta upp behandlingen av ärendet med högst en månad, om Finansinspektionen framställer en begäran om detta inom en vecka efter att ha mottagit det meddelande som avses i denna paragraf.

41 a § (19.5.2004/409)

I det meddelande som kreditinstitutet skall sända till borgenärerna om bevakningen av fordringar skall, utöver vad som annars föreskrivs, dessutom nämnas

1) vad som i 43 § föreskrivs om en insättares bevakningsskyldighet och vad som i 44 § 2 mom. föreskrivs om en insättares anmälan till banken och

2) om borgenärerna skall anmäla fordringar med förmånsrätt eller fordringar som är säkrade i sakrätt.

Det meddelande som kreditinstitutet skall sända till borgenärerna och som gäller bevakningen av fordringar eller framförande av synpunkter skall vara avfattat på åtminstone finska och svenska. Meddelandet skall på de officiella språken i alla EES-stater vara rubricerat "Anmodan att anmäla fordran - tidsfrister att beakta" respektive "Anmodan att inkomma med synpunkter angående en fordran - tidsfrister att beakta".

42 §

En borgenär vars fordran uteslutande är baserad på ett tillgodohavande som till fullt belopp ersätts ur insättningsgarantifonden, kan inte ansöka om att kreditinstitutet skall försättas i konkurs på grund av en sådan fordran.

43 § (9.2.2007/124)

Om en andelsbanks egendom har avträtts till konkurs behöver insättarna inte anmäla eller bevaka sina tillgodohavanden på inlåningskonton, om inte annat följer av 44 § 2 mom. Vad som i denna paragraf föreskrivs om insättare skall inte tillämpas på insättningsgarantifonden då insättarnas rättigheter har övergått till denna med stöd av 105 § 7 mom. i kreditinstitutslagen.

Gemensamma bestämmelser om likvidation och konkurs (19.5.2004/409)
43 a § (19.5.2004/409)

Behöriga att besluta om försättande av ett kreditinstitut i likvidation är andelsstämman, registermyndigheten och Finansinspektionen på det sätt som föreskrivs i denna lag och i lagen om andelslag. Behörig att besluta om försättande av ett kreditinstitut i konkurs är en finsk domstol enligt vad som särskilt föreskrivs därom. Det ovan föreskrivna förfarandet gäller också ett kreditinstituts filialer i andra EES-stater.

43 b § (19.12.2008/883)

Om ett kreditinstitut har en filial i en annan EES-stat och har trätt i likvidation eller försatts i konkurs ska likvidatorn eller boförvaltaren publicera ett utdrag av beslutet om likvidationen eller konkursen i Europeiska unionens officiella tidning och i två nationella dagstidningar i varje i denna paragraf avsedd EES-stat. Utdraget ska publiceras på åtminstone finska och svenska.

43 c § (19.5.2004/409)

Likvidatorn och, i fråga om konkurser, boförvaltaren skall begära att inledandet av likvidations- eller konkursförfarande registreras i ett fastighetsregister, handelsregister eller något annat offentligt register som förs i en annan EES-stat, ifall en registeranteckning om inledande av likvidations- eller konkursförfarande förutsätts i lagstiftningen i staten i fråga.

43 d § (19.5.2004/409)

En borgenär som har sitt hemvist, sitt säte eller sin stadgeenliga hemort i en annan EES-stat får anmäla eller bevaka sin fordran eller inkomma med synpunkter angående fordringar också på denna andra stats officiella språk. I detta fall skall dock anmälan av fordran, bevakningen av fordran eller framförandet av synpunkter angående fordringar vara rubricerad "Anmälan eller bevakning av fordran" respektive "Synpunkter angående fordringar" på finska eller svenska.

I fråga om ett kreditinstituts likvidation och konkurs jämställs en offentlig myndighet i en annan EES-stat med en i 1 mom. avsedd borgenär.

44 §

Ett kreditinstituts borgenärer är, om inte något annat följer av avtalsvillkoren, skyldiga att ta emot betalning också för skulder som inte har förfallit till betalning, när kreditinstitutet har försatts i likvidation eller konkurs. En borgenär är i så fall berättigad till ersättning för skada som orsakas av att den avtalade räntan skiljer sig från en lägre marknadsränta.

Då en andelsbank har försatts i likvidation eller konkurs, skall den genom en offentlig kungörelse uppmana insättare som inte under tio år före likvidationens eller konkursens början har använt sitt konto i banken att inom två år från utfärdandet av kungörelsen anmäla sig hos banken, vid äventyr att kontoinnehavaren annars förlorar sin talerätt mot kreditinstitutet. Uppmaningen skall dessutom sändas till insättarna per brev, under adresser som banken känner till. Härvid iakttas på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 39 a § 2 mom. och 41 a § 2 mom. (19.5.2004/409)

44 a § (19.5.2004/409)

Likvidatorn och, i fråga om konkurser, boförvaltaren skall regelbundet informera borgenärerna om hur likvidations- och konkursförfarandet framskrider.

44 b § (19.5.2004/409)

Beträffande tillämplig lag i fråga om ett kreditinstituts likvidation och konkurs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller bestämmelserna i 24 a–24 k § lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform.

10 kap (24.6.2010/601)

(9.2.2007/124)

10 kap. har upphävts genom L 24.6.2010/601.

11 kap (24.6.2010/601)

(24.6.2010/601)

11 kap. har upphävts genom L 24.6.2010/601.

51 § (24.6.2010/601)

Centralinstitutet övervakar att dess medlemskreditinstitut och deras konsolideringsgrupper verkar i enlighet med de för finansmarknaden gällande lagarna och förordningarna, de anvisningar och föreskrifter som myndigheterna utfärdat och de anvisningar som centralinstitutet utfärdat samt enligt sina stadgar och bolagsordningar. Om centralinstitutet vid tillsynen observerar att ett tillsynsobjekts verksamhet inte överensstämmer med de ovan nämnda bestämmelserna, skall centralinstitutet utan dröjsmål underrätta finansinspektionen om saken.

Medlemskreditinstituten och de företag som hör till deras konsolideringsgrupper är skyldiga att ge centralinstitutet all den information och alla de utredningar som det behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag. Centralinstitutet kan sätta ut en tid inom vilken uppgifterna skall ges. Finansinspektionen får utan hinder av sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna centralinstitutet uppgifter som avses i detta moment, om centralinstitutet inte inom den utsatta tiden får uppgifter från medlemskreditinstitut eller företag som hör till dess konsolideringsgrupp. (27.6.2003/591)

Centralinstitutet och medlemskreditinstituten samt företag som hör till deras konsolideringsgrupper är skyldiga att ge finansinspektionen alla de uppgifter och utredningar som den behöver för en konsoliderad tillsyn över sammanslutningen samt för en konsoliderad tillsyn över centralinstitutet och medlemskreditinstituten.

52 § (27.6.2003/591)

När centralinstitutet utövar den tillsyn som avses i 50 och 51 § skall i fråga om centralinstitutets och dess företrädares befogenheter i tillämpliga delar iakttas vad som i 14 och 15 § lagen om Finansinspektionen (587/2003) föreskrivs om Finansinspektionens och dess företrädares rätt att sammankalla och närvara samt rätt att granska och få uppgifter.

När centralinstitutet utövar den tillsyn som avses i 50 och 51 § skall i fråga om centralinstitutets och dess företrädares ansvar och jäv iakttas vad som i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om Finansinspektionen och dess företrädare.

53 § (9.2.2007/124)

Vad som i 141 och 142 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om kreditinstitut skall på motsvarande sätt tillämpas på centralinstitutet. De till sammanslutningen hörande företagen, den säkerhetsfond som centralinstitutets medlemskreditinstitut hör till samt medlemskreditinstitutens ömsesidiga försäkringsbolag får dessutom, utan hinder av de nämnda paragraferna, lämna uppgifter till varandra. Uppgifter som avses i detta moment får emellertid lämnas endast till den som berörs av den tystnadsplikt som föreskrivs i ovan nämnda paragrafer eller som har motsvarande tystnadsplikt.

54 § (27.6.2003/591)

Tillsynsavgift för täckande av Finansinspektionens kostnader och vite som avses i 24 § lagen om Finansinspektionen och som gäller andelsbankssammanslutningen, skall föreläggas centralinstitutet.

12 kap

Skadeståndsskyldighet

55 §

Angående sådan skadeståndsskyldighet för kreditinstituts stiftare, medlemmar, förvaltningsråds- och styrelseledamöter samt verkställande direktören som grundar sig på överträdelse av denna lag föreskrivs i kreditinstitutslagen. I fråga om väckande av skadeståndstalan som baserar sig på den skadeståndsskyldighet som avses ovan gäller vad som föreskrivs i 20 kap. lagen om andelslag. Bestämmelser om revisorernas skadeståndsskyldighet finns i revisionslagen (936/1994).

56 § (24.6.2010/601)

Finansinspektionen har, om den anser att insättarnas eller placeringsandelsägarnas intresse kräver det, rätt att väcka skadeståndstalan för kreditinstitutets räkning mot en person eller ett företag som avses i 167 § i kreditinstitutslagen.

13 kap

Straffbestämmelser

57 §

Till straff för brott mot den i 53 § föreskrivna tystnadsplikten döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte strängare straff för gärningen bestäms på något annat ställe i lag.

Den som grovt försummar sin till uppgifterna hörande upplysningsskyldighet enligt 51 § 1 mom. skall för andelsbanksförseelse dömas till böter, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

14 kap

Särskilda bestämmelser

58 §

Bestämmelser om ombildning av ett kreditinstitut till aktiebolag finns i 7 kap.

59 § (24.6.2010/601)

59 § har upphävts genom L 24.6.2010/601.

59 § som har upphävts genom L 601/2010 skall tillämpas också efter det att lagen trätt i kraft på sammanslutnings medlemsandelsbanker som är verksam när denna lag träder i kraft. Se ikraftträdelsestadgandet L 601/2010.

59 §

En andelsbank eller ett andelsbanksaktiebolag får inte ta emot insättningar av eller ta upp kredit hos en annan andelsbank eller ett annat andelsbanksaktiebolag.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. får en andelsbank och ett andelsbanksaktiebolag förvärva masskuldebrev som emitterats av en annan andelsbank eller av ett annat andelsbanksaktiebolag.

15 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

60 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och genom den upphävs andelsbankslagen (1271/1990) av den 28 december 1990 jämte ändringar.

61 §

Denna lag skall tillämpas i stället för lagstridiga bestämmelser i ett kreditinstituts stadgar. En ändring av en lagstridig stadgebestämmelse skall anmälas för registrering samtidigt som en annan ändring av stadgarna anmäls för registrering, dock senast tre år efter att lagen har trätt i kraft.

Om finansministeriets tillstånd till nedsättning av en andelsbanks placeringsandelskapital eller till fusion har sökts före denna lags ikraftträdande, skall på förfarandet tillämpas 12, 36 och 39 § i den andelsbankslag som gäller vid ikraftträdandet. I fråga om ett annat kreditinstituts än en andelsbanks fusion skall på motsvarande sätt tillämpas 93 § kreditinstitutslagen sådan den lyder när denna lag träder i kraft.

Lagens 44 § 1 mom. tillämpas inte på skulder som har uppkommit före lagens ikraftträdande.

RP 180/2001, EkUB 20/2001, RSv 203/2001

Ikraftträdelsestadganden:

31.1.2003/77:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003.

RP 174/2002, EkUB 26/2002, RSv 203/2002

27.6.2003/591:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

19.5.2004/409:

Denna lag träder i kraft den 31 maj 2004.

På likvidation och konkurs som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 23/2004, EkUB 7/2004, RSv 40/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG (32001L0024); EGT nr L 125, 5.5.2001, s. 15

30.7.2004/704:

Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004, EkUB 12/2004, RSv 103/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

30.12.2004/1309:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

Denna lag skall tillämpas senast på sammanslutningens konsoliderade bokslutet för den räkenskapsperiod som inleds den 1 januari 2007 eller därefter. På sammanslutningens konsoliderade bokslut för räkenskapsperioder före det tillämpas de bestämmelser som är i kraft när denna lag träder i kraft.

RP 126/2004, EkUB 29/2004, RSv 228/2004

15.4.2005/231:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

I stället för de bestämmelser i centralinstitutets eller ett medlemskreditinstituts stadgar eller bolagsordning som strider mot 10 och 11 § i denna lag skall bestämmelserna i denna lag iakttas. De ändringar som görs i stadgar eller bolagsordningar för att dessa skall stämma överens med lagen skall anmälas för registrering samtidigt som andra ändringar i stadgarna eller bolagsordningarna anmäls för registrering, dock senast fem år efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 1/2005, EkUB 3/2005, RSv 16/2005

19.10.2006/913:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

RP 54/2006, EkUB 9/2006, RSv 99/2006, Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (32003R1435); EGT nr L 207, 18.08.2003, s. 1

9.2.2007/124:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

På medlemskreditinstituts och sammanslutningens kapitalkrav och exponering mot kunder tillämpas 177–183 § i kreditinstitutslagen.

Denna lag skall tillämpas i stället för lagstridiga bestämmelser i centralinstitutets eller ett medlemskreditinstituts stadgar eller bolagsordning. Ändringar av lagstridiga stadgar eller en lagstridig bolagsordning skall anmälas för registrering samtidigt som en annan ändring av stadgarna eller bolagsordningen anmäls för registrering, dock senast tre år efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

28.12.2007/1422:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007, EkUB 8/2007, RSv 115/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1–9

19.12.2008/883:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

24.9.2010/601:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

Trots vad som föreskrivs i denna lag ska också efter det att lagen trätt i kraft 3 punkten i upphävda 3 § 2 mom. och 4 och 6 mom. i den paragrafen tillämpas på sammanslutningen av andelsbanker som är verksam när denna lag träder i kraft samt den upphävda 59 § tillämpas på en sådan sammanslutnings medlemsandelsbanker.

RP 243/2009, EkUB 6/2010, RSv 40/2010

14.12.2012/761:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.