Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

30.11.2001/1117

Lag om förbud mot vissa avkodningssystem

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 7.11.2014/917, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas när informationssamhällets tjänster i telenät skyddas mot obehörig användning av avkodningssystem.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) informationssamhällets tjänster TV- eller radiosändningar i ett telenät eller sådana tjänster i ett telenät som utförs på distans på individuell begäran av mottagaren, om dessa sändningar eller tjänster är avgiftsbelagda och skyddade med hjälp av ett särskilt tekniskt system, samt tillhandahållandet av skydd för ovan nämnda sändningar och tjänster med hjälp av ett särskilt tekniskt system, samt

2) avkodningssystem en utrustning, ett dataprogram eller ett annat system eller en väsentlig del av ett system vars ändamål är att koppla bort skyddet för en i telenätet tillhandahållen tjänst som skyddas med hjälp av ett särskilt tekniskt system.

3 §
Förbud som gäller avkodningssystem

Det är förbjudet att obehörigen inneha, använda, tillverka, importera, saluföra, hyra ut, distribuera, främja försäljningen av samt installera och underhålla avkodningssystem.

4 §
Marknadstillsyn och kontroll

Kommunikationsverket har till uppgift att utöva tillsyn över tillämpningen av denna lag.

Av Kommunikationsverket förordnade kontrollörer övervakar den verksamhet som avses i 3 § och efterlevnaden av det där föreskrivna förbudet.

En kontrollör, som framlägger utredning om Kommunikationsverkets förordnande, har rätt att för kontroll få tillträde till den plats där ett avkodningssystem finns eller där ett sådant på sannolika skäl misstänks finnas. Kontroll får dock inte genomföras på hemfridsskyddade platser, om det inte finns särskilda skäl att misstänka att brott mot 6 § 2 mom. eller 38 kap. 8 a § strafflagen (39/1889) har skett.

5 §
Undersökning av utrustning

Om det på sannolika skäl misstänks att bestämmelserna om import, saluförande eller uthyrning av avkodningssystem har överträtts, har kontrollören rätt att ta avkodningssystemet för undersökning och förbjuda att utrustningen saluförs eller på annat sätt överlåts vidare under den tid undersökningen pågår. Undersökningen skall företas utan dröjsmål.

Till den från vilken avkodningssystemet har tagits för undersökning skall utfärdas ett intyg av vilket framgår omfattningen av den egendom som tagits för undersökning och orsaken till detta.

6 §
Straffbestämmelse

Om straff för avkodningssystemsbrott bestäms i 38 kap. 8 a § strafflagen.

Den som på annat sätt än vad som avses i den i 1 mom. nämnda bestämmelsen uppsåtligen bryter mot förbudet i 3 § skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för avkodningssystemsförseelse dömas till böter.

Allmänna åklagaren får inte väcka åtal för avkodningssystemsförseelse, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal eller ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks.

7 §
Handräckning

Kommunikationsverket har rätt att få handräckning av polisen, tullmyndigheterna och gränsbevakningsväsendet för verkställigheten av bestämmelserna i denna lag.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 146/2000, TrUB 8/2001, RSv 111/2001, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG (31998L0084); EGT nr L 320, 28.11.1998, s. 54

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.