Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

16.11.2001/1015

Lag om radiofrekvenser och teleutrustningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 7.11.2014/917, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (8.4.2011/364)
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att

1) främja effektiv, ändamålsenlig och tillräckligt störningsfri användning av radiofrekvenser,

2) säkerställa en rättvis tillgång till dem,

3) skapa betingelser för en så fri rörlighet för teleutrustningar som möjligt,

4) främja både kommunikationsmarknadens effektivitet och utbudet av nät- och kommunikationstjänster teknik- och tjänsteneutralt.

2 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om utsläppande på marknaden och saluföring av teleutrustningar, innehav och användning av radioanläggningar samt planering av användningen av radiofrekvenser och anvisning av dem för olika ändamål. (28.1.2005/46)

Denna lag tillämpas på radioanläggningar i finska fartyg, luftfartyg och föremål som skickats ut i rymden även då de är utanför finskt territorium.

3 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Bestämmelserna i 7, 15, 20, 21, 28, 31 och 32 § och 34 § 3 mom. gäller inte försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet när de sköter radiokommunikation som har samband med det militära försvaret, inte heller radioanläggningar som de innehar uteslutande för ändamål som hänför sig till det militära försvaret.

Denna lags 17 § 1 mom., 28 § 3 mom., 31 § och 34 § 2 och 3 mom. tillämpas inte på radioanläggningar som används av en främmande stats örlogsfartyg, militära luftfartyg eller andra luftfartyg som används enbart för statliga ändamål.

På andra än de utländska fartygs eller luftfartygs radiosändare som avses i 2 mom. tillämpas inte 31 § 1 och 2 mom. och 34 § 2 mom. i denna lag. På nämnda radiosändare tillämpas inte heller 34 § 3 mom., om sändarens innehavare eller användare på begäran visar upp tillstånd eller bevis på det sätt som föreskrivs i 17 § 1 mom. och 31 § 3 mom.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) radiofrekvenser elektromagnetiska vågor med lägre frekvens än 3 000 GHz som utbreder sig fritt,

2) radiokommunikation överföring, sändning eller mottagning av meddelanden med hjälp av radiofrekvenser,

3) radioanläggning en anläggning eller en väsentlig del av den som är avsedd för sändning (radiosändare) eller mottagning (radiomottagare) av radiofrekventa elektromagnetiska vågor för radiokommunikation,

3 a) teleterminalutrustning utrustning som för sändning, bearbetning eller mottagande av meddelanden är avsedd att via ledning, per radio, optiskt eller på något annat elektromagnetiskt sätt vara antingen direkt kopplad till en anslutning i allmänt kommunikationsnät eller att direkt eller indirekt kopplad till en anslutning i allmänt kommunikationsnät fungera med det allmänna kommunikationsnätet, (28.1.2005/46)

3 b) nätverksutrustning utrustning som är avsedd att användas för överföring eller styrning av meddelanden i kommunikationsnät, (28.1.2005/46)

3 c) teleutrustning radioanläggning, teleterminalutrustning och nätverksutrustning, (28.1.2005/46)

3 d) fast installation en kombination av nätverksutrustningar som är installerad för bestående användning på ett på förhand definierat ställe, (12.1.2007/11)

4) radiokommunikation i säkerhetssyfte radiokommunikation för att skydda och rädda människoliv eller egendom,

5) amatörradiokommunikation sådan radiokommunikation mellan personer med påvisad tillräcklig behörighet som de utövar med hjälp av amatörradiostationer och i experimentsyfte vad gäller utbildning, kontakter eller radioteknik och som inte strävar efter någon ekonomisk nytta,

6) skadliga störningar störningar av radiokommunikation i säkerhetssyfte samt störningar som i väsentlig grad försämrar, förhindrar eller upprepade gånger avbryter annan radiokommunikation,

7) identifieringsuppgifter för en radiosändning uppgifter om radiostationens identifieringssignal, radiosändarens typ eller användare och uppgifter om radiosändningens starttid, varaktighet eller utsändningsplats,

8) harmoniserade standarder tekniska specifikationer som ett erkänt standardiseringsorgan har fastställt på uppdrag av Europeiska gemenskapernas kommission och vilkas referensuppgifter har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning,

9) bedömningsorgan ett organ som en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har utsett för i denna lag avsedda förfaranden för bedömning av radioanläggningars och teleterminalutrustningars överensstämmelse med uppställda krav och som staten i fråga har anmält till Europeiska gemenskapernas kommission som utsett organ. (23.5.2003/399)

5 §
Ansvariga i stället för tillverkare av teleutrustning (28.1.2005/46)

Vad som bestäms om tillverkaren i 21–23 och 28 § gäller i tillämpliga delar dennes auktoriserade representant, om tillverkaren inte är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om tillverkaren eller dennes auktoriserade representant inte är etablerade inom samarbetsområdet, tillämpas denna lag också på den som släpper ut anläggningen på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 kap

Frekvensförvaltning

6 § (8.4.2011/364)
Statsrådets frekvensplan

Genom förordning av statsrådet fastställs de allmänna principerna för användningen av frekvenserna och en frekvensplan

1) för frekvensområdena för sådan koncessionsberoende televerksamhet som avses i 4 § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003),

2) för de frekvensområden som är avsedda för utövande av sådan koncessionsberoende televisions- och radioverksamhet som avses i 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998),

3) för de frekvensområden som avses i 5 mom. i denna paragraf,

4) för de frekvensområden som är avsedda för produktutveckling, testning och undervisning,

5) för de frekvensområden som är avsedda för sådan allmännyttig televisions- och radioverksamhet som avses i 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993).

Statsrådet ska iaktta teknik- och tjänsteneutralitet när det fastställer de allmänna principerna för användningen av tillämpliga frekvenser för utbudet av elektroniska kommunikationstjänster.

Statsrådet kan genom den förordning som avses i 1 mom. frångå kravet på teknikneutralitet för nät- och kommunikationstjänsterna för att undvika skadliga störningar, skydda folkhälsan mot elektromagnetiska fält eller säkerställa tjänsternas tekniska kvalitet, ett gemensamt utnyttjande av radiofrekvenser eller ett mål av allmänt intresse.

Statsrådet kan genom den förordning som avses i 1 mom. frångå kravet på tjänsteneutralitet för nät- och kommunikationstjänsterna för att garantera säkerhet för människors liv, främja social, regional eller geografisk sammanhållning, undvika ineffektivt utnyttjande av frekvenser eller främja kulturell och språklig mångfald och mediemångfald.

Innan statsrådet fastställer frekvensplanen ska teleföretag, Rundradion Ab och andra representanter för användargrupper inom frekvensområdena ges tillfälle att bli hörda om planen. Statsrådet ska se över planen, om fler frekvensområden kan anvisas för sådan allmännyttig eller koncessionsberoende verksamhet som avses i 1 mom. eller om en representant som avses i detta moment framställer en motiverad begäran om översyn.

6 a § (15.5.2009/332)
Användningsplan för radiofrekvenser

Genom förordning av kommunikationsministeriet fastställs en användningsplan för radiofrekvenserna med detaljerade föreskrifter om användning av de frekvensområden som avses i 6 § 1 mom. (8.4.2011/364)

Kommunikationsministeriet ska se över planen, om fler frekvenser kan anvisas för sådan koncessionsberoende verksamhet som avses i 6 § 2 mom. eller om ett teleföretag eller någon annan representant för användargrupper inom frekvensområdena framställer en motiverad begäran om översyn.

I enskilda fall kan Kommunikationsverket av tekniska skäl avvika från en fastställd användningsplan enligt 1 mom., om det är nödvändigt för att förhindra eller avlägsna störningar av radiokommunikationen.

6 b § (8.4.2011/364)
Användning av radiofrekvenser

Kommunikationsverket bestämmer om användningen av radiofrekvenser för olika användningsändamål med hänsyn till internationella bestämmelser och rekommendationer om användningen av radiofrekvenser. I föreskrifterna ska förutom information om ett frekvensområdes användningsändamål också finnas uppgifter om de viktigaste radioegenskaper som en radioanläggning som använder frekvensområdet i fråga ska uppfylla.

Kommunikationsverket ska iaktta teknik- och tjänsteneutralitet när det utfärdar föreskrifter om användningen av tillämpliga radiofrekvenser för utbudet av elektroniska kommunikationstjänster.

Kommunikationsverket kan genom de föreskrifter som avses i 1 mom. frångå kravet på teknikneutralitet för nät- och kommunikationstjänsterna för att undvika skadliga störningar, skydda folkhälsan mot elektromagnetiska fält eller säkerställa tjänsternas tekniska kvalitet, ett gemensamt utnyttjande av radiofrekvenser eller ett mål av allmänt intresse.

Kommunikationsverket kan genom de föreskrifter som avses i 1 mom. frångå kravet på tjänsteneutralitet för nät- och kommunikationstjänsterna för att garantera säkerhet för människors liv, främja social, regional eller geografisk sammanhållning, undvika ineffektivt utnyttjande av frekvenser eller främja kulturell och språklig mångfald och mediemångfald.

Kommunikationsverket ska vid beredningen av de i 1 mom. avsedda föreskrifterna samarbeta med kommunikationsministeriet. Om det som föreskrivs om användningen av ett enskilt frekvensområde kan ha avsevärda följder för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, fastställs frekvensplanen för frekvensområdet i fråga i den i 6 § avsedda frekvensplanen.

Kommunikationsverket kan av grundad anledning för ett radiofrekvensområde enligt den i 6 § avsedda frekvensplanen tillåta också annan radiokommunikation än sådan som anges i dess användningsändamål, om sådan radiokommunikation inte begränsar frekvensområdets användning för dess primära användningsändamål och inte leder till störningar i den radiokommunikation som är primär.

7 §
Radiotillstånd

I syfte att garantera att radiofrekvenserna används effektivt, ändamålsenligt och tillräckligt störningsfritt ska tillstånd (radiotillstånd) sökas hos Kommunikationsverket för innehav och användning av radiosändare, om inte något annat föreskrivs i denna paragraf. Radiotillstånd för radiofrekvenser som har tilldelats för att användas av elektroniska kommunikationstjänster ska beviljas inom sex veckor från det att verket fått in alla dokument som behövs för att avgöra ärendet. När Kommunikationsverket beviljar ett radiotillstånd med stöd av 10 § 8 mom. kan det i särskilda fall förlänga tidsfristen på sex veckor med högst åtta månader, om det behövs för att säkerställa att ansökningsförfarandet är opartiskt, skäligt, klart eller öppet för insyn, för komplettering av ansökningarna eller av någon annan särskild orsak. En förlängning av tidsfristen ska meddelas offentligt. (8.4.2011/364)

Radiotillstånd för innehav och användning av en radiosändare behövs inte, om radiosändaren fungerar endast på en samfrekvens som Kommunikationsverket har fastställt för den och om dess överensstämmelse har säkerställts i enlighet med denna lag. Kommunikationsverket kan meddela föreskrifter som begränsar användningen av radiosändaren och som är nödvändiga för att frekvenserna skall användas effektivt och ändamålsenligt samt för att förebygga eller avhjälpa störningar. (23.5.2003/399)

Radiotillstånd för innehav av en radiosändare behövs inte om radiosändaren i tekniskt hänseende permanent har försatts i sådant skick att den inte kan användas för radiokommunikation eller om det i övrigt är klart att innehavet inte syftar till att anläggningen skall användas för radiokommunikation.

Kommunikationsverket meddelar föreskrifter om hur ett tillstånd, annat berättigande eller märke som anger rätt att använda radiosändare, vilka utfärdats av en behörig myndighet i ett annat land, skall godkännas som ett tillstånd enligt 1 mom.

En polisman från en främmande stat behöver inte radiotillstånd för innehav och användning av radiosändare vid förföljande enligt artikel 41 eller övervakning över gränsen enligt artikel 40 i den i Schengen den 19 juni 1990 ingångna konventionen (FördrS 23/2001) om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna.

En företrädare för en främmande stat behöver inte radiotillstånd för innehav och användning av en radiosändare vid stats- eller arbetsbesök, om Kommunikationsverket informerats om innehavet och användningen av radiosändaren och om Kommunikationsverket har fått de uppgifter som verket begärt om radiosändarens konstruktion. (28.1.2005/46)

Sådan främmande stats personal som avses i Tammerforskonventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser (FördrS 15/2005) behöver inte radiotillstånd för innehav och användning av sådan i fördraget för räddningsåtgärder och vid lindring av katastrofer avsedd radiosändare, om en anmälan om innehavet och användningen av radiosändaren gjorts till Kommunikationsverket och om sådana av verket begärda uppgifter om radiosändarens konstruktion och planerade användning har lämnats till Kommunikationsverket. (12.1.2007/11)

8 §
Tillståndsvillkor

Kommunikationsverket kan förena ett radiotillstånd med villkor som är nödvändiga för att frekvenserna skall användas effektivt och ändamålsenligt, kommunikationsmarknaden vara effektiv och störningar av radiokommunikationen kunna förebyggas eller avhjälpas. I tillståndsvillkoren kan Kommunikationsverket ytterligare bestämma att radiotillståndet skall förvaras i radiosändarens omedelbara närhet.

I tillståndsvillkoren för radiosändare med stora risker för störningar kan bestämmas att sändaren inte får tas i bruk förrän Kommunikationsverket på basis av granskning har godkänt ibruktagandet. Kommunikationsverket fastställer vilka typer av radiosändare som anses föra med sig stora risker för störningar och meddelar närmare föreskrifter om granskningsförfarandet och om inställning av sändarna och andra liknande förutsättningar för godkännande av ibruktagandet. (23.5.2003/399)

Under radiotillståndets giltighetstid kan Kommunikationsverket ändra tillståndsvillkoren utan tillståndshavarens samtycke, om det är nödvändigt då den användningsplan som fastställts för radiofrekvensen ändras eller på grundval av frekvensföreskrifter eller förpliktelser i internationella fördrag eller om det är motiverat för att förebygga eller avhjälpa störningar av radiokommunikationen eller för användningen av radiofrekvensområdet enligt dess primära användningsändamål. Tillståndsvillkoren kan ändras också om det är nödvändigt för att användningen av radiofrekvenserna behöver omorganiseras på grund av en förändring i de ekonomiska eller tekniska verksamhetsförutsättningarna för ett teleföretag på marknaden eller av att ett nytt teleföretag kommer in på marknaden eller av att det sker andra motsvarande förändringar av förhållandena på marknaden. (12.1.2007/11)

Villkoren för ett radiotillstånd kan ändras på ansökan av tillståndshavaren. Om innehavaren av ett radiotillstånd som gäller utbjudande av elektroniska kommunikationstjänster ansöker om ändring av tillståndsvillkoren, ska Kommunikationsverket innan det avgör ärendet underrätta tillståndshavaren om hur en förnyad bedömning kommer att påverka tillståndet och samtidigt ge denne en rimlig tid för att återkalla ansökan. (8.4.2011/364)

8 a § (8.4.2011/364)
Skyldighet att höra parter

Företrädare för teleföretag och användare av kommunikationstjänster ska ges tillfälle att framföra sin uppfattning om beviljande av ett radiotillstånd för allmän televerksamhet, om föreskrifter som avses i 7 § 2 mom. och om användningsplaner enligt 6 a § och föreskrifter enligt 6 b §, innan bestämmelserna, besluten eller föreskrifterna utfärdas.

Företrädare för teleföretag och användare av kommunikationstjänster ska ges tillfälle att inom en månad framföra sin uppfattning om ändring av bestämmelser, beslut eller föreskrifter som avses i 1 mom. I undantagsfall får avvikelse göras från tidsfristen på en månad. Om de föreslagna ändringarna är obetydliga och de har överenskommits med innehavaren av radiotillståndet behöver parterna inte höras.

9 §
Reservering av radiofrekvenser

Före ansökan om radiotillstånd kan en reservering sökas för de radiofrekvenser som behövs för användningen av en radiosändare, om detta är motiverat för planeringen eller genomförandet av ett radiosystem eller om anskaffningen av en radiosändare förutsätter förhandsuppgifter om de radiofrekvenser som det finns tillgång till.

10 § (15.5.2009/332)
Beviljande av radiotillstånd och frekvensreservering

Radiotillstånd och frekvensreservering beviljas av Kommunikationsverket. I ansökan ska de uppgifter lämnas som Kommunikationsverket behöver för behandlingen av ansökan. Om beviljandet av ett enskilt radiotillstånd kan påverka den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, ska verket höra och samarbeta med kommunikationsministeriet när det bereder tillståndsbeslutet. Om beviljandet kan ha avsevärda följder för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden ska det beviljas av statsrådet.

Radiotillstånd beviljas för högst 10 år åt gången. Radiotillstånd för radiosändare som används för utövande av koncessionsberoende televerksamhet enligt 4 § i kommunikationsmarknadslagen eller televisions- och radioverksamhet enligt 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet beviljas dock för högst 20 år åt gången.

Frekvensreservering beviljas för högst ett år åt gången. Reserveringen förfaller när radiotillstånd beviljas för användning av radiosändare enligt 9 §.

Om inte något annat följer av 5–9 mom., ska radiotillstånd eller sådan frekvensreservering som uppfyller villkoren enligt 9 § beviljas, om

1) tillståndet eller frekvensreserveringen söks för ett frekvensområde som i Kommunikationsverkets föreskrifter om användningen av radiofrekvenser har anvisats för sådan användning som avses i ansökan,

2) det inom frekvensområdet finns tekniskt ändamålsenliga radiofrekvenser som kan anvisas sökanden för användning eller reservering,

3) radiosändarens överensstämmelse med uppställda krav har säkerställts, och

4) Kommunikationsverket inte har motiverad anledning att misstänka att sökanden bryter mot bestämmelser, föreskrifter eller till radiotillståndet anknutna villkor som gäller radiokommunikation.

Om sökanden inte har betalt förfallna avgifter för tidigare radiotillstånd eller frekvensreserveringar som gäller samma apparatkategori som det nya tillståndet eller reserveringen söks för, och avgiften till sin storlek inte är ringa, kan ett tillstånd eller en reservering förvägras.

Om sökanden har för avsikt att utöva koncessionsberoende televerksamhet enligt 4 § i kommunikationsmarknadslagen eller koncessionsberoende televisions- eller radioverksamhet enligt 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet, kan radiotillstånd eller radiofrekvensreservering inte beviljas, om sökanden inte har behövlig koncession.

Om sökanden utövar verksamhet enligt 4 § 3 mom. i kommunikationsmarknadslagen, får sökanden inte beviljas radiotillstånd som följer omedelbart på varandra så att tillståndet faktiskt gäller över två veckor.

Om radiotillstånd eller radiofrekvensreservering på grund av det knappa antalet radiofrekvenser bara kan beviljas en del av sökandena, ska tillstånd eller reservering beviljas sådana sökande vilkas verksamhet bäst främjar lagens syften enligt 1 §.

Sökanden och innehavaren av radiotillstånd samt vid behov även något annat teleföretag är skyldiga att till Kommunikationsverket lämna de av verket begärda uppgifter som behövs för att det i 8 mom. avsedda tillståndsavgörandet ska kunna fattas.

11 §
Byte av innehavare av radiotillstånd

Ett radiotillstånd kan överföras från ett bolag till ett annat inom en koncern som avses i lagen om aktiebolag (734/1978). Kommunikationsverket skall omedelbart underrättas om överföringen. Andra överföringar än överföringar inom en koncern tillåts endast om så bestäms i tillståndsvillkoren.

Som överföring av radiotillstånd betraktas inte sådan överlåtelse där tillståndshavaren tillfälligt ställer sin radiosändare till någon annans förfogande. Tillståndshavaren svarar även då för att radiosändaren används i enlighet med tillståndsvillkoren.

Om en tillståndshavare fusioneras med ett annat aktiebolag så som avses i lagen om aktiebolag, övergår radiotillståndet till det övertagande bolaget. Om den affärsverksamhet som tillståndshavaren utövar och till vilken radiotillståndet ansluter sig överlåts helt och hållet, övergår radiotillståndet till den mottagande juridiska personen eller fysiska personen. Om en innehavare av radiotillstånd försätts i konkurs och konkursförvaltningen omedelbart underrättar Kommunikationsverket om att konkursboet fortsätter tillståndshavarens näringsverksamhet, övergår radiotillståndet till konkursboet.

12 §
Återkallande av radiotillstånd och radiofrekvensreservering

Kommunikationsverket får helt eller delvis återkalla radiotillstånd eller radiofrekvensreserveringar, om

1) tillståndshavaren trots åtgärder enligt 36 § på ett med avseende på störningsfri radiokommunikation väsentligt sätt gör sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag eller de bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor som utfärdats med stöd av den eller gör sig skyldig till ett väsentligt brott mot betalningsskyldigheten i anslutning till radiotillståndet eller radiofrekvensreserveringen, (28.1.2005/46)

2) tillståndshavaren uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder ett i 34 kap. 10 § strafflagen (39/1889) avsett falskt alarm med radiosändaren eller på något annat sätt stör eller försvårar radiokommunikation i säkerhetssyfte,

3) tillståndshavaren inte använder de radiofrekvenser som anvisats i tillståndet eller inte börjar använda dem inom den rimliga tidsfrist som Kommunikationsverket uppställt,

4) en radiosändare på grund av sina tekniska egenskaper använder radiofrekvenserna på ett oändamålsenligt sätt,

4 a) i 6 b § 6 mom. avsedda villkor för beviljande av radiotillstånd inte är uppfyllda, (8.4.2011/364)

5) en koncession som beviljats för televisions- och radioverksamhet upphör att gälla enligt 13 § lagen om televisions- och radioverksamhet eller förfaller enligt 14 § i nämnda lag,

6) en koncession enligt 4 § kommunikationsmarknadslagen upphör att gälla, eller om (23.5.2003/399)

7) återkallande förutsätts i internationella fördrag som är bindande för Finland.

I 1 mom. 3 punkten avsedda beslut om uppställande av tidsfrist får ändring inte sökas separat genom besvär. (12.1.2007/11)

13 §
Beslut om störningsskydd

Kommunikationsverket kan på ansökan av den som använder radiofrekvenser besluta om åtgärder för att skydda en fast radiomottagningsstation mot störningar, om beslutet kan fattas utan att andra som använder radiofrekvenserna orsakas oskälig ekonomisk eller annan skada i förhållande till den nytta som uppnås genom skyddet.

I beslutet, som gäller i högst tio år åt gången, kan uppställas villkor som gäller konstruktionen hos den station som skall skyddas eller dess läge och användning. Beslutet kan återkallas eller villkoren för det ändras, om de omständigheter som rådde när beslutet fattades väsentligt har förändrats.

14 §
Särskild elutrustning

Kommunikationsverket fastställer de radiofrekvenser på vilka elutrustning, som inte är en radioanläggning och som används för vetenskapligt, industriellt, medicinskt eller annat motsvarande ändamål och är avsedd att generera radiovågor, får användas samt villkoren för användningen av utrustningen.

15 §
Påvisande av behörighet

Den som använder en radiosändare för maritim radiokommunikation eller amatörradiokommunikation skall ha ett av Kommunikationsverket beviljat behörighetsbevis eller ett behörighetsbevis som beviljats av en behörig myndighet i ett annat land och som Kommunikationsverket har godkänt som giltigt i Finland.

Utan hinder av 1 mom. får en radiosändare även användas av en annan person som står under omedelbar uppsikt av den som innehar ett behörighetsbevis.

För erhållande av behörighetsbevis skall behörighetsexamen avläggas. Vid examen skall den som deltar i examen visa att han eller hon känner till reglerna, anvisningarna och anläggningarna inom det ifrågavarande slaget av radiokommunikation och har nödvändiga språkkunskaper. Kommunikationsverket beslutar om examensfordringarna och examensförrättarna. På ansökan kan en instans utanför verket förordnas till examensförrättare. Examensförrättaren skall ha den skicklighet och erfarenhet som uppgiften kräver. I fråga om de allmänna grunderna för när examensrelaterade prestationer skall vara avgiftsbelagda och för avgifternas storlek gäller då i tillämpliga delar 4–7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Bestämmelser om avgifter för dessa prestationer kan utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet med iakttagande av 8 § 2 och 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten. (28.1.2005/46)

Kommunikationsverket beviljar en sökande som avlagt examen ett behörighetsbevis, om det inte finns grundad anledning att misstänka att sökanden bryter mot bestämmelserna eller föreskrifterna om radiokommunikation.

5 mom. har upphävts genom L 28.1.2005/46. (28.1.2005/46)

Bestämmelser om den behörighet som krävs för radiokommunikation för luftfart finns i luftfartslagen (281/1995) och i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Kommunikationsverket kan återkalla det i 3 mom. avsedda förordnandet till examensförrättare, om examensförrättaren inte längre uppfyller de i momentet avsedda förutsättningarna för förordnande till examensförrättare eller väsentligt bryter mot bestämmelserna och föreskrifterna för verksamheten. (12.1.2007/11)

Kommunikationsverket kan vid behov utfärda närmare föreskrifter om förrättande av examen. (12.1.2007/11)

16 §
Upprätthållande av kompetens

Den som använder en radiosändare för radiokommunikation i säkerhetssyfte ombord på ett handelsfartyg i internationell fart skall innan det förflutit fem år sedan det behörighetsbevis som avses i 15 § beviljades påvisa att kompetens enligt beviset har upprätthållits. Upprätthållandet av kompetensen kan påvisas genom

1) uppvisande av ett intyg över sjötjänst som hänför sig till upprätthållande av kompetensen och över användning av radioanläggningar för radiokommunikation i säkerhetssyfte,

2) avläggande av en examen på vilken 15 § 3–5 mom. tillämpas, eller genom

3) avläggande av en kurs som ersätter examen och som Kommunikationsverket godkänt.

Kommunikationsverket beviljar den som i enlighet med 1 mom. påvisar upprätthållande av kompetensen på ansökan ett kompetensbevis. Som bevis på upprätthållande av kompetensen kan Kommunikationsverket också godkänna ett intyg av behörig myndighet i ett annat land om att kompetensen upprätthållits.

17 §
Uppvisande av behörighets- och kompetensbevis samt bevisens giltighetstid

Den som använder en radiosändare för maritim radiokommunikation eller amatörradiokommunikation ska på begäran uppvisa sitt behörighets- eller kompetensbevis för den företrädare för Kommunikationsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet eller Trafiksäkerhetsverket som övervakar att bestämmelserna om bevisen iakttas. (22.12.2009/1299)

Behörighetsbevis gäller tills vidare och kompetensbevis fem år från den dag de beviljades eller examen avlades eller kursintyget utfärdades.

18 § (28.1.2005/46)
Återkallande av behörighets- och kompetensbevis

Kommunikationsverket kan återkalla ett behörighets- eller kompetensbevis, om den som innehar beviset sänder ett i 34 kap. 10 § i strafflagen avsett falskt alarm med en radiosändare, med en radiosändare stör radiokommunikationen på ett sätt som är straffbart enligt 38 kap. 5, 6 eller 7 § i strafflagen eller upprepat bryter mot bestämmelserna om radiokommunikation eller upprepat av oaktsamhet orsakar skadliga störningar av radiokommunikationen.

3 kap

Utsläppande på marknaden av teleutrustningar (28.1.2005/46)

19 § (23.5.2003/399)
Import, försäljning, saluföring, demonstration och användning

Till Finland får importeras i försäljnings- eller överlåtelsesyfte eller i Finland hållas till salu, säljas eller överlåtas endast sådana radiosändare vilka uppfyller de väsentliga krav som anges i denna lag samt föreskrivs med stöd av den och vilka är försedda med nödvändiga märkningar och åtföljda av en upplysning om användningsändamålet och av en försäkran om överensstämmelse.

Till Finland får importeras i försäljnings- eller överlåtelsesyfte eller i Finland hållas till salu endast sådana radiomottagare vilka uppfyller de väsentliga krav som anges i denna lag samt föreskrivs med stöd av den och vilka är försedda med nödvändiga märkningar och åtföljda av en upplysning om användningsändamålet och av en försäkran om överensstämmelse.

Till Finland får importeras i försäljnings- eller överlåtelsesyfte eller i Finland hållas till salu, säljas eller överlåtas endast sådan teleterminalutrustning eller nätverksutrustning som uppfyller de väsentliga krav som anges i denna lag samt bestäms och föreskrivs med stöd av den och som är försedd med nödvändiga märkningar och en försäkran om överensstämmelse. Teleterminalutrustningen skall dessutom vara försedd med en märkning om användningsändamålet. (28.1.2005/46)

Också andra teleutrustningar avsedda att släppas ut på marknaden i Finland än de som nämns i 1–3 mom. får ställas till påseende, om det genom en tydlig märkning klart anges att utrustningen inte kan släppas ut på marknaden förrän det har säkerställts att den uppfyller de väsentliga kraven enligt 20 §. (28.1.2005/46)

En radiosändare får inte användas för radiokommunikation om det inte säkerställts att den uppfyller kraven enligt 20 eller 24 §. En radiosändare får dock användas för radiokommunikation, om rätten att använda den har godkänts på det sätt som avses i 7 § 4–7 mom. eller om Kommunikationsverket har beviljat ett radiotillstånd som avses i 7 § 1 mom. för innehav och användning av radiosändaren för forskning och utveckling som gäller radioanläggningar. (12.1.2007/11)

20 § (23.5.2003/399)
Väsentliga krav

En teleutrustning skall uppfylla följande väsentliga krav:

1) krav som gäller skydd av människors hälsa och säkerhet, inbegripet elsäkerhetskraven så som särskilt bestäms om dem, utan tillämpning av spänningsgränserna för radioanläggningar och teleterminalutrustning,

2) skyddskraven i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet, så som Kommunikationsverket bestämmer,

3) kravet på effektiv användning av radiofrekvenser och omloppsbaneresurser i syfte att undvika skadliga störningar.

(28.1.2005/46)

Kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om sådana väsentliga särskilda krav på radioanläggningar och teleterminalutrustningar i fråga om vilka Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat ett beslut som förutsätter verkställighet.

21 § (28.1.2005/46)
Förfarande för bedömning av överensstämmelse

Att en teleutrustning överensstämmer med kraven skall påvisas genom

1) intern produktionskontroll,

2) intern produktionskontroll som omfattar särskild provning av radioanläggningar och teleterminalutrustning,

3) intern produktionskontroll som omfattar särskild provning av radioanläggningar och teleterminalutrustning och utlåtande av ett bedömningsorgan,

3 a) intern produktionskontroll som innehåller ett utlåtande av ett bedömningsorgan,

3 b) intern kontroll av produktionen enligt vad som föreskrivs med stöd av elsäkerhetslagen (410/1996) eller intern kontroll av produktionen som innehåller ett utlåtande givet av ett anmält besiktningsorgan, eller genom (12.1.2007/11)

4) fullständig kvalitetssäkring.

Vid varje förfarande som avses i 1 mom. skall tillverkaren av en teleutrustning säkerställa att utrustningen uppfyller de väsentliga kraven enligt 20 § samt upprätta ett dokument där det försäkras att utrustningen uppfyller dessa krav (försäkran om överensstämmelse). Vid förfarandet enligt 1 mom. 2 punkten skall utrustningen dessutom genomgå särskild provning. Vid förfarandet enligt 1 mom. 3 och 3 a-punkten skall därtill ett bedömningsorgan föreläggas dokumentation om den tekniska konstruktionen som bygger på resultaten från provningen och på det tekniska dokumentet om utrustningen.

Ett negativt utlåtande om dokumentationen av utrustningens tekniska konstruktion hindrar inte tillverkaren, i annat fall än vid det i 1 mom. 3 b-punkten avsedda bedömningsförfarandet, att släppa ut utrustningen på marknaden, om den uppfyller de väsentliga kraven enligt 20 §.

Vid förfarandet enligt 1 mom. 4 punkten skall tillverkaren vid planering, tillverkning och kontroll av produkter tillämpa ett kvalitetssystem som är godkänt av ett bedömningsorgan. För övervakningen skall tillverkaren ge bedömningsorganet nödvändiga uppgifter och tillåta kontroll av sina produktions-, kontroll-, provnings- och lagerlokaliteter. Om kvalitetssystemet inte längre uppfyller de krav som ställs på det med stöd av denna lag, kan bedömningsorganet återta sitt godkännande.

Dokumenten i anslutning till förfarandena för säkerställande av överensstämmelse skall upprättas på finska eller svenska eller på ett språk som godkänts av bedömningsorganet eller Kommunikationsverket. Tillverkaren skall hålla nämnda dokument tillgängliga för de nationella myndigheterna i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i minst tio år efter det att den sista teleutrustningen tillverkades.

Kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om förfarandet för säkerställande av överensstämmelse och de dokument som skall upprättas i samband med det.

21 a § (28.1.2005/46)
Säkerställande av överensstämmelse i fråga om radiosändare

Om tillverkaren av en radiosändare har tillämpat de harmoniserade standarder som avses i 4 § 8 punkten, skall radiosändarens överensstämmelse med kraven påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 2, 3 eller 4 punkten.

Om tillverkaren av en radiosändare inte har tillämpat de harmoniserade standarder som avses i 4 § 8 punkten eller har tillämpat dem endast delvis, skall radiosändarens överensstämmelse med kraven påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 3 eller 4 punkten. (12.1.2007/11)

21 b § (12.1.2007/11)
Säkerställande av överensstämmelse i fråga om radiomottagare

Att en radiomottagare och mottagarenheterna i en radioanläggning stämmer överens med kraven skall påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten. Överensstämmelse i fråga om radiomottagare som avser mottagande av enbart televisions- eller radioprogram skall påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 1 eller 3 b-punkten.

21 c § (12.1.2007/11)
Säkerställande av överensstämmelse i fråga om teleterminalutrustning

Att teleterminalutrustning stämmer överens med kraven skall påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 1, 3 a- eller 4 punkten.

21 d § (12.1.2007/11)
Säkerställande av överensstämmelse i fråga om nätverksutrustning

Att nätverksutrustning stämmer överens med kraven skall påvisas genom bedömningsförfarandet enligt 21 § 1 mom. 3 b-punkten.

21 e § (12.1.2007/11)
Fast installation

En fast installation skall utföras genom god teknisk praxis så att den fasta installationen uppfyller de i 20 § 1 mom. 2 punkten avsedda skyddskraven i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet. Överensstämmelsen för en fast installation i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet behöver inte påvisas genom ett i 21 § avsett bedömningsförfarande.

Utan hinder av vad som bestäms i 19 § 3 mom. och 21 d § behöver inte överensstämmelsen för en nätverksutrustning som är avsedd för en viss fast installation och som inte saluförs påvisas i fråga om de i 20 § 1 mom. 2 punkten avsedda skyddskraven för elektromagnetisk kompatibilitet, och utrustningen behöver inte förses med en märkning som föreskrivits av Kommunikationsverket med stöd av 22 § 1 mom.

Innehavaren av en fast installation är skyldig att utse en person som ansvarar för att den fasta installationen följer bestämmelserna i 1 mom. och på begäran lämna Kommunikationsverket uppgift om den ansvariga personen.

Kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om det förfarande som skall iakttas när fasta installationer utförs och om att utse och anmäla den ansvariga personen samt om handlingar i anslutning till fasta installationer och därtill avsedda nätverksutrustningar samt om dokumentations- och förvaringsskyldigheten.

22 § (23.5.2003/399)
Märkning och information

Tillverkaren av en teleutrustning skall förse en i enlighet med 21 § säkerställd utrustning med en märkning så som Kommunikationsverket bestämmer. (28.1.2005/46)

Radioanläggningen och teleterminalutrustningen skall åtföljas förutom av en försäkran om överensstämmelse också av uppgifter om anläggningens eller utrustningens användningsändamål (meddelande om användningsändamål). Av radioanläggningens försäljningsförpackning och handboken skall tillräckligt tydligt framgå de Europeiska unionens medlemsstater eller geografiska områden där anläggningen avses bli använd. Av uppgifterna på en teleterminalutrustning skall klart framgå till vilka anslutningar i ett allmänt kommunikationsnät den är avsedd att anslutas. (12.1.2007/11)

Vad som bestäms i 2 mom. gäller inte radiomottagare som enbart är avsedda för mottagning av televisions- eller radioprogramutbud. (12.1.2007/11)

23 §
Anmälan om utsläppande på marknaden

Om en enligt 21 a § säkerställd radiosändare fungerar på frekvenser som i föreskrifter av Kommunikationsverket anvisas för andra användningsändamål, skall tillverkaren till Kommunikationsverket anmäla planerna på att släppa ut radiosändaren på marknaden. (28.1.2005/46)

Kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om anmälningsförfarandet och uppgifterna i anmälan.

24 §
Krav som gäller särskilda radioanläggningar och teleterminalutrustningar (23.5.2003/399)

Vad som bestäms i 20–22 § gäller inte

1) radioanläggningar som är avsedda endast för amatörradiokommunikation och som inte finns att tillgå i handeln,

2) radioanläggningar vars överensstämmelse med kraven för marin utrustning säkerställs enligt vad som föreskrivs i lagen om marin utrustning (1503/2011), (29.12.2011/1506)

3 punkten har upphävts genom L 28.1.2005/46. (28.1.2005/46)

4) radioanläggningar som används i luftfartyg för radiokommunikation inom luftfarten, (12.1.2007/11)

5) radioanläggningar och teleterminalutrustning som enbart används för säkerställande av allmän säkerhet, statens säkerhet eller uppdagande, utredning eller förundersökning av brott. (23.5.2003/399)

Kommunikationsverket kan vid behov meddela föreskrifter om egenskaperna och den tekniska konstruktionen hos radioanläggningar och teleterminalutrustning som avses i 1 mom. 1, 4 och 5 punkten samt om förfarandet för säkerställande av anläggningarnas och utrustningens överensstämmelse och om märkningarna på dem. (29.12.2011/1506)

4 kap

Styrning och övervakning

25 §
Styrning och utveckling

Kommunikationsministeriet ansvarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av verksamhet som avses i denna lag.

26 §
Kommunikationsverkets uppgifter

Kommunikationsverket sköter frekvensförvaltningen. Utöver vad som annars bestäms i denna lag skall Kommunikationsverket

1) övervaka att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas, med undantag av de krav enligt 20 § 1 mom. 1 punkten som gäller skydd av människors hälsa och säkerhet till den del de skall övervakas av någon annan myndighet,

2) säkerställa överensstämmelsen för radioanläggningar som avses i 24 § 1 mom. 1, 4 och 5 punkten,

3) utreda orsakerna till störningar av radiokommunikationen samt till störningar som en radioanläggning eller teleterminalutrustning orsakar telenätet, radioanläggningar, teleterminalutrustningar eller elanläggningar, (23.5.2003/399)

4) bevilja identifieringssignaler för radiostationerna, vilka behövs för att identifiera radiosändningar, och vid behov meddela föreskrifter om hur de skall användas,

5) meddela föreskrifter om amatörradiostationers konstruktion och användning samt föreskrifter som annars skall iakttas inom amatörradiokommunikation och som gäller frekvensområden, sändareffekter, oönskade emissioner, riktande av sändningar och envägssändningar.

27 § (22.12.2009/1299)
Vissa andra myndigheters uppgifter

Polisen och gränsbevakningsväsendet övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att 7 § 1 mom. och 15 § 1 mom. iakttas. Trafiksäkerhetsverket övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att 15 § 1 mom. och 16 § 1 mom. iakttas. Tullmyndigheterna övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att gällande lagstiftning och andra bestämmelser om import av teleutrustning iakttas.

28 § (23.5.2003/399)
Uppgifter som skall lämnas till Kommunikationsverket

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess har Kommunikationsverket rätt att av radioanläggningens eller teleterminalutrustningens tillverkare, av den som ansvarar för utsläppandet på marknaden, av importören, av försäljaren och av bedömningsorganet få de uppgifter som behövs för övervakningen av att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

Den som håller teleutrustning till salu skall på begäran förse Kommunikationsverkets kontrollörer med information om den tekniska konstruktionen hos radioanläggningarna eller teleterminalutrustningen, säkerställandet av överensstämmelsen och överlåtelser. (28.1.2005/46)

Den som innehar eller äger en teleutrustning är skyldig att ge Kommunikationsverket uppgifter om konstruktionen, användningen och placeringen och uppgifter som behövs vid indrivningen av avgifter. (28.1.2005/46)

28 a § (8.4.2011/364)
Utlämnande av uppgifter till myndigheter

Teleföretag är på begäran av kommunikationsministeriet eller Kommunikationsverket skyldiga att samla in och att oberoende av affärs- och yrkeshemligheter lämna ministeriet och verket de uppgifter som behövs för tillsynen avseende denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål, i den form som myndigheten begär och avgiftsfritt.

Kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket ska på ett företags begäran uppge vad uppgifterna ska användas till och ange varför uppgifterna begärs.

Kommunikationsverket ska oberoende av affärs- och yrkeshemligheter på begäran av kommunikationsministeriet lämna ministeriet sådana i 1 mom. avsedda uppgifter som verket fått när det fullgjort uppgifter enligt denna lag.

29 § (28.1.2005/46)
Erhållande av uppgifter av tullmyndigheterna

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess har Kommunikationsverket rätt att av tullmyndigheterna erhålla uppgifter om namnet på den som importerar en teleutrustning samt om antalet utrustningar som importerats och om tidpunkten för importen.

30 §
Identifiering och lokalisering av orsaken till störningar

Kommunikationsverket har rätt att bedriva observation av radiokommunikationen och det tekniska utförandet för att säkerställa att radiofrekvenserna är tillräckligt störningsfria och att de används effektivt. Identifieringsuppgifter för konfidentiella radiosändningar får vara föremål för observation och användas bara i den utsträckning som det är nödvändigt för att identifiera och lokalisera orsaken till störningar av radiokommunikationen eller en koncessionsberoende radiosändare som används utan radiotillstånd, avhjälpa eller begränsa störningar och vidta åtgärder för att den som orsakat störningar ställs under åtal. Innehållet i konfidentiella radiosändningar får dock vara föremål för observation och uppgifter om innehållet användas bara om detta är nödvändigt för att identifiera, lokalisera, avhjälpa eller begränsa störningar av radiokommunikation i säkerhetssyfte eller för att få den som orsakat störningar ställd under åtal. (12.1.2007/11)

Kommunikationsverket skall utplåna uppgifter om konfidentiell radiokommunikation när de inte längre behövs för att säkerställa en tillräckligt störningsfri radiokommunikation eller för att handlägga ett förvaltningsärende eller ett brottmål som gäller störningar. Uppgifterna skall utplånas senast två eller, om det är fråga om uppgifter som är nödvändiga för att säkerställa en störningsfri radiokommunikation i säkerhetssyfte, senast tio år efter utgången av det kalenderår under vilket uppgiften inkom eller beslutet i ett förvaltningsärende eller ett brottmål som gäller störningen fick laga kraft.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller också de uppgifter som Kommunikationsverket får med stöd av 37 § 3 mom.

31 §
Kontroll

Kommunikationsverkets kontrollörer har rätt att utföra kontroller för övervakningen av att denna lag samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs på en plats där det finns

1) en radiosändare för vars innehav krävs ett radiotillstånd enligt denna lag eller för vars användning krävs ett behörighets- eller kompetensbevis som avses i denna lag,

2) en radioanläggning eller teleterminalutrustning som konstaterats eller som på sannolika grunder misstänks ha fungerat eller fungera i strid med bestämmelserna eller förorsaka störningar, (23.5.2003/399)

3) elutrustning som avses i 14 § och som konstaterats eller som på sannolika grunder misstänks ha fungerat eller fungera i strid med bestämmelserna eller förorsaka störningar, eller

4) en radioanläggning eller teleterminalutrustning som saluförs eller som skall släppas ut på marknaden. (23.5.2003/399)

Kontrollören har också rätt att få tillträde till den plats där det på sannolika grunder misstänks att det finns anläggningar som avses i 1 mom. Kontroll får dock inte utföras på en hemfridsskyddad plats, om det inte finns särskilda skäl att misstänka överträdelser av 39 § 1 mom. 1, 2 eller 3 punkten eller 38 kap. 5–7 § strafflagen.

Den som innehar, använder eller äger en radioanläggning skall på begäran av kontrollören uppvisa det radiotillstånd han eller hon förfogar över.

Vad som i 3 mom. föreskrivs om Kommunikationsverkets kontrollör gäller också företrädare för gränsbevakningsväsendet och polisen. (12.1.2007/11)

32 §
Undersökning av teleutrustning (28.1.2005/46)

Om det på sannolika skäl misstänks att 19 §, 22 § 2 mom. eller 23 § har överträtts, har kontrollören rätt att ta anläggningen och dess dokument för undersökning och förbjuda att anläggningen används, saluförs, överlåts, går förlorad eller förstörs under den tid undersökningen pågår. Undersökningen skall företas utan dröjsmål. Den av vilken anläggningen har tagits för undersökning skall ges ett intyg av vilket framgår den egendom som tagits för undersökning och orsaken till att den tagits för undersökning.

Om den teleutrustning som har tagits för undersökning uppfyller kraven enligt denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den och utrustningens värde har sjunkit på grund av undersökningen, skall till ägaren på yrkande betalas en ersättning för utrustningen som motsvarar det gängse priset. (28.1.2005/46)

Om en teleutrustning på ett väsentligt sätt strider mot denna lag eller de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, kan Kommunikationsverket förplikta tillverkaren eller importören att ersätta undersökningskostnaderna och dra bort utrustningen från marknaden. (28.1.2005/46)

33 §
Avhjälpande av störningar

Om en radioanläggning stör radiokommunikation i säkerhetssyfte, skall användningen av radioanläggningen genast avbrytas.

Om en radiosändare stör radiokommunikationen eller andra radioanläggningar, skall radiosändarens innehavare och ägare avhjälpa eller begränsa störningen. Om störningen beror på tekniska egenskaper hos en radiomottagare, ansvarar radiomottagarens innehavare och ägare för att störningen avhjälps. Kommunikationsverket kan bestämma vilka andra åtgärder som gäller en radioanläggnings tekniska egenskaper eller användningen av den som en radioanläggnings innehavare och ägare skall vidta för att förebygga och begränsa störningar och deras verkningar.

Om både den radioanläggning som förorsakar störningar och den radioanläggning som störs stämmer överens med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den och om störningarna inte är ringa, ger Kommunikationsverket parterna ett förslag till åtgärder genom vilka störningarna kan avhjälpas eller verkningarna begränsas.

Om parterna inte kan komma överens om de åtgärder som behövs för att avhjälpa störningarna eller om beloppet eller fördelningen av de kostnader som föranleds av åtgärderna, skall Kommunikationsverket avgöra saken.

Det förfarande som avses i 2–4 mom. tillämpas även när en radioanläggning orsakar störningar i telenätet eller för teleterminalutrustning eller elanläggningar vilkas störningstolerans stämmer överens med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

34 §
Förhindrande av störningar

Kommunikationsverket har rätt att förbjuda import, saluföring, försäljning, överlåtelse och användning av en teleutrustning samt en i 14 § avsedd särskild elutrustning, om utrustningen har orsakat skadliga störningar eller om det på sannolika grunder kan antas att den orsakar skadliga störningar. (28.1.2005/46)

Kommunikationsverket har rätt att förbjuda import, saluföring, försäljning, överlåtelse och användning av en radioanläggning också om den på sannolika grunder kan antas orsaka störningar i den i 6 § avsedda planerade användningen av radiofrekvenser.

Kommunikationsverket har rätt att kontrollera och ta till undersökning en radioanläggning som på sannolika grunder misstänks strida mot bestämmelser eller föreskrifter i denna lag eller givna med stöd av dem. Om en radioanläggning eller dess användning konstateras på ett väsentligt sätt strida mot denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller att anläggningen kan orsaka skadliga störningar, kan Kommunikationsverket tillfälligt sätta radioanläggningen ur funktion, om detta kan ske utan att den som innehar radioanläggningen förorsakas oskälig olägenhet eller skada med hänsyn till omständigheterna. På tagande av en radioanläggning till undersökning tillämpas i övrigt bestämmelserna i 32 §. (28.1.2005/46)

35 §
Handräckning

Kommunikationsverket har rätt att få handräckning av polisen, tullmyndigheterna, gränsbevakningsväsendet och Trafiksäkerhetsverket för övervakningen av iakttagandet av och för verkställigheten av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. (22.12.2009/1299)

Om det finns vägande skäl att misstänka att ett brott som avses i 38 kap. 7 § i strafflagen eller i 39 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i denna lag har begåtts på en plats som omfattas av hemfriden, får trots 8 kap. 2 § 1 mom., 4 § och 31 § 1 mom. i tvångsmedelslagen (806/2011) allmän husrannsakan eller platsgenomsökning samt kroppsvisitation företas för att söka efter lagstridiga radioanläggningar eller teleterminalutrustningar eller för utredning av brott. (22.7.2011/858)

36 §
Tvångsmedel

Kommunikationsverket kan ge den som bryter mot denna lag eller de bestämmelser eller tillståndsvillkor som utfärdats med stöd av den en anmärkning och ålägga denne att rätta sitt fel eller sin försummelse.

Kommunikationsverket kan förstärka en förpliktelse enligt 1 mom. med vite eller med hot om att verksamheten avbryts, om föreläggande av vite eller hot om avbrytande är nödvändigt på grund av felets eller försummelsens skadlighet.

Om ett fel eller en försummelse utgör ett direkt och allvarligt hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan eller orsakar allvarlig ekonomisk eller operativ skada för andra företag eller användare eller för verksamheten i kommunikationsnäten eller andra användare av radiofrekvenser, kan Kommunikationsverket besluta om behövliga temporära åtgärder, som får gälla i högst tre månader. Kommunikationsverket får utsträcka de temporära åtgärdarna till att gälla under ytterligare en period om högst tre månader om felet eller försummelsen inte har avhjälpts inom tidsfristen. Som temporär åtgärd kan Kommunikationsverket avbryta verksamhet som orsakar fara eller allvarlig skada, begränsa användningen av frekvenser eller förordna om andra liknande tvångsmedel. (8.4.2011/364)

Föreskrifter om vite, hot om avbrytande och hot om tvångsutförande finns i övrigt i viteslagen (1113/1990). (8.4.2011/364)

5 kap

Särskilda bestämmelser

37 §
Radiokommunikationens konfidentiella natur

Radiokommunikation är konfidentiell och får mottagas endast av den som kommunikationen är avsedd för. (28.1.2005/46)

Den som har tagit emot eller annars fått kännedom om en konfidentiell radiosändning som inte är avsedd för honom eller henne får inte orättmätigt röja eller utnyttja uppgifter om innehållet i sändningen eller om dess existens.

Som konfidentiell radiokommunikation anses inte

1) originalsändningar av televisions- och ljudradioprogram,

2) nödanrop,

3) radiokommunikation på allmän anropskanal,

4) radioamatörkommunikation,

5) kortvågsradiokommunikation på frekvensområdet 27 megahertz,

och inte annan sådan radiokommunikation som är avsedd att mottas allmänt.

(28.1.2005/46)

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. hindrar inte att uppgifter om en konfidentiell radiosändnings existens och dess identifieringsuppgifter lämnas till Kommunikationsverket, om det är nödvändigt för att identifiera och lokalisera störningar av radiokommunikationen, avhjälpa eller begränsa störningar eller för att få den som orsakat störningar ställd under åtal. Uppgifter om innehållet i en konfidentiell radiosändning får lämnas bara om det är nödvändigt för att identifiera, lokalisera, avhjälpa eller begränsa störningar av radiokommunikation i säkerhetssyfte eller för att få den som orsakat störningar ställd under åtal. (28.1.2005/46)

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 2 mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om gärningen inte är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans än i 38 kap. 1 § strafflagen.

38 §
Tystnadsplikt

De uppgifter om en konfidentiell radiosändning som Kommunikationsverket har fått med stöd av 30 § 1 mom. och 37 § 3 mom. skall hållas hemliga.

Vad som föreskrivs i 1 mom. hindrar inte att identifieringsuppgifter lämnas ut till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att utreda eller vidta åtgärder för väckande av åtal för ett brott som gäller störningar eller för att avhjälpa eller begränsa störningar av radiokommunikationen.

Angående förbudet att utnyttja uppgifter som avses i 1 mom. samt angående straff för brott mot tystnadsplikten och förbudet att utnyttja uppgifter gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

39 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen

1) innehar eller använder en radiosändare utan radiotillstånd eller använder en radiosändare utan föreskriven behörighet eller kompetens,

2) bryter mot bestämmelser eller förbud om förhindrande eller begränsning av störningar,

3) bryter mot bestämmelserna om import, försäljning, saluföring, överlåtelse eller ställande till påseende av en teleutrustning eller mot ett förbud som utfärdats då en teleutrustning tagits för undersökning, eller

4) bryter mot bestämmelserna om säkerställande av en radioanläggnings eller teleterminalutrustnings överensstämmelse eller om den förvaring av dokument som har samband med detta eller mot bestämmelserna om utsläppande på marknaden, märkning eller meddelande om användningsändamål,

skall för brott mot lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

(12.1.2007/11)

Den som bryter mot ett förbud som har meddelats eller en förpliktelse som har ålagts med stöd av denna lag och som förstärkts med vite eller hot om att verksamheten avbryts, kan inte med stöd av 1 mom. dömas till straff för samma gärning.

40 §
Ändringssökande

I Kommunikationsverkets beslut får ändring sökas enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Kommunikationsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Kommunikationsverket har rätt att genom besvär söka ändring i ett beslut genom vilket Kommunikationsverkets beslut har upphävts eller ändrats. (12.1.2007/11)

41 §
Bedömningsorgan

Kommunikationsverket utser på ansökan ett eller flera bedömningsorgan. Bedömningsorganet har till uppgift att lämna utlåtanden om radioanläggningars och teleterminalutrustnings överensstämmelse, bestämma om särskilda radiotestsekvenser samt godkänna och övervaka kvalitetssäkringssystem för radioanläggningar och teleterminalutrustning. Bedömningsorganet kan utses för viss tid. I ansökan ska sökanden lägga fram de uppgifter som verket har begärt och som behövs för handläggningen av ansökan. (15.5.2009/332)

Bedömningsorganet skall vara oberoende av tillverkarna av radioanläggningar i funktionellt och ekonomiskt hänseende. Det skall ha en ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande arrangemang som är tillräckligt med tanke på verksamhetens omfattning och tillgång till tillräckligt med yrkeskunniga anställda samt sådana system, anordningar och redskap som behövs för verksamheten.

Kommunikationsverket utövar tillsyn över bedömningsorganens verksamhet. Bedömningsorganen ska anmäla sådana ändringar i sin verksamhet som kan påverka deras förutsättningar att vara bedömningsorgan. Om ett bedömningsorgan inte längre uppfyller föreskrivna krav eller om det bryter mot gällande bestämmelser får Kommunikationsverket återkalla beslutet att utse organet. (15.5.2009/332)

Närmare bestämmelser om kraven på bedömningsorganen samt om de dokument som påvisar att kraven uppfylls och som skall fogas till ansökan utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

42 § (28.1.2005/46)
God förvaltning och rättsskydd

När ett bedömningsorgan och en sådan examensförrättare som avses i 15 § 3 mom. fullgör sina uppgifter enligt denna lag skall de iaktta vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och språklagen (423/2003).

Rättelse i ett beslut av ett bedömningsorgan om kvalitetssäkringssystemet för en radioanläggning samt i beslut om förkastande av en behörighetsexamen kan sökas hos Kommunikationsverket. Yrkande på rättelse skall framställas inom 30 dagar från delgivningen av beslutet. Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av ett yrkande på rättelse får sökas på det sätt som föreskrivs i 40 §.

43 §
Maskinellt undertecknande

Radiotillstånd, beslut om frekvensreservering, behörighetsbevis, kompetensbevis och beslut om radiostationers identifieringssignaler vilka ges i form av en handling som framställts med hjälp av automatisk databehandling kan undertecknas maskinellt.

43 a § (12.1.2007/11)
Beredskap och undantagsförhållanden

De centrala användare och användargrupper av radiofrekvenser som på framställning av Försörjningsberedskapscentralen förordnats av kommunikationsministeriet är skyldiga att i samarbete med Kommunikationsverket genom beredskapsplanering och förberedelse för undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder sörja för en tillräckligt störningsfri och effektiv användning av radiofrekvenserna även i undantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden.

43 b § (12.1.2007/11)
Försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets rätt till information

Försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet har utan hinder av bestämmelserna om sekretess rätt att få information av Kommunikationsverket om användningen av frekvenser som är av betydelse för beredskapsplaneringen och förberedelser för undantagsförhållanden.

6 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

44 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna lag upphävs radiolagen av den 10 juni 1988 (517/1988) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

45 §
Övergångsbestämmelser

Tillstånd för radiosändare, radiostationers identifieringssignaler samt behörighetsbevis och kompetensbevis vilka beviljats innan denna lag träder i kraft gäller alltjämt under den tid som anges i dem.

Utan hinder av det som bestäms i 19 § 1, 2 och 4 mom. får radioanläggningar som har släppts ut på marknaden enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft användas, saluföras, säljas och överlåtas också på något annat sätt, trots att anläggningarna inte uppfyller kraven i denna lag eller i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

RP 80/2001, TrUB 6/2001, RSv 103/2001

Ikraftträdelsestadganden:

23.5.2003/399:

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Utan hinder av 19 § 3 och 4 mom. får teleterminalutrustning som har släppts ut på marknaden enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft användas, saluföras, säljas och överlåtas också på något annat sätt, trots att den inte uppfyller kraven i denna lag eller i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

RP 112/2002, TrUB 26/2002, RSv 272/2002, Ramdirektiv 2002/21/EG; EGT nr L 108, Auktorisationsdirektiv 2002/20/EG; EGT nr L 108, Tillträdesdirektiv 2002/19/EG; EGT nr L 108, Direktiv om samhällsomfattande tjänster 2002/22/EG; EGT nr L 108

28.1.2005/46:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

RP 75/2004, KoUB 26/2004, RSv 234/2004

12.1.2007/11:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007. Lagens 4 § 3 d-punkt, 21 § 3 b-punkt, 21 d § och 21 e § träder dock i kraft den 20 juli 2007.

Nätverksutrustning vars överensstämmelse med kraven har påvisats enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft får importeras till Finland i försäljnings- eller överlåtelsesyfte och får saluföras, säljas och överlåtas i Finland till den 20 juli 2009.

RP 179/2006, KoUB 23/2006, RSv 184/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, EGT nr L 204, 21.7.1998, s. 37

15.5.2009/332:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 223/2008, KoUB 3/2009, RSv 28/2009

22.12.2009/1299:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

30.4.2010/338:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2010.

RP 272/2009, KoUB 1/2010, RSv 29/2010

8.4.2011/364:

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2011.

RP 238/2010, KoUB 21/2010, RSv 267/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG; EGT nr L 337, 18.12.2009, s. 37

22.7.2011/858:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

29.12.2011/1506:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 83/2011, KoUB 10/2011, RSv 60/2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.