Beaktats t.o.m. FörfS 1479/2019.

29.6.2001/625

Lag om kommunikationsförvaltningen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 23.11.2018/937, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Kommunikationsverket

För förvaltningsuppgifter som sammanhänger med kommunikation finns Kommunikationsverket, som är verksamt inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

2 § (16.6.2004/520)
Kommunikationsverkets uppgifter

Kommunikationsverket har till uppgift att

1) sköta de uppgifter som enligt informationssamhällsbalken (917/2014), postlagen (415/2011), lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998), lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009), lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004), säkerhetsutredningslagen (726/2014), lagen om bedömningsorgan för informationssäkerhet (1405/2011) och lagen om bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation ankommer på Kommunikationsverket, (29.6.2016/535)

2) sköta andra uppgifter som ankommer på Kommunikationsverket enligt andra bestämmelser eller kommunikationsministeriets föreskrifter.

3 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om verkställigheten av lagen samt om andra ärenden som gäller Kommunikationsverket, såsom behandlingen och avgörandet av ärenden vid Kommunikationsverket, ämbetsverkets uppgifter, organisation, arbetsordning och ärenden som gäller personalen samt bevakningen av ärenden vid andra myndigheter och vid förrättningar.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 10 juni 1988 om teleförvaltningen (518/1988) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

5 §
Övergångsbestämmelser

Efter det att denna lag trätt i kraft har Kommunikationsverket de rättigheter och förpliktelser som har uppkommit för Teleförvaltningscentralen före lagens ikraftträdande.

Det som någon annanstans i lagstiftningen föreskrivs om Teleförvaltningscentralen och dess uppgifter gäller Kommunikationsverket efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 52/2001, TrUB 5/2001, RSv 67/2001

Ikraftträdelsestadganden:

30.11.2001/1121:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 146/2000, TrUB 8/2001, RSv 111/2001, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG (31998L0084); EGT nr L 320, 28.11.1998, s. 54

14.6.2002/493:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 241/2001, GrUU 8/2002, TrUB 5/2002, RSv 66/2002

24.1.2003/15:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 197/2001, TrUB 21/2002, RSv 221/2002

13.3.2003/229:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 96/2002, TrUB 23/2002, RSv 243/2002

23.5.2003/397:

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 112/2002, TrUB 26/2002, RSv 272/2002, Ramdirektiv 2002/21/EG; EGT nr L 108, Auktorisationsdirektiv 2002/20/EG; EGT nr L 108, Tillträdesdirektiv 2002/19/EG; EGT nr L 108, Direktiv om samhällsomfattande tjänster 2002/22/EG; EGT nr L 108

16.6.2004/520:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 125/2003, KoUB 13/2004, RSv 69/2004

7.8.2009/620:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

RP 36/2009, KoUB 12/2009, RSv 90/2009

22.10.2010/886:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 53/2010, FvUB 13/2010, RSv 135/2010

22.12.2011/1407:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 45/2011, KoUB 9/2011, RSv 59/2011

19.9.2014/730:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013, FvUB 16/2014, RSv 79/2014

29.6.2016/535:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 74/2016, KoUB 18/2016, RSv 103/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.