Beaktats t.o.m. FörfS 886/2021.

22.3.2001/257

Statsrådets förordning om samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet 11.9.2009/687, som gäller fr.o.m. 1.1.2010.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 8 februari 1991 om tullverket (228/1991), 54 § 2 mom. 3 punkten polislagen av den 7 april 1995 (493/1995) samt 65 a § och 67 § 1 mom. 5 punkten lagen den 12 mars 1999 om gränsbevakningsväsendet (320/1999), dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 2 mom. lagen om tullverket i lag 1467/1994, 54 § 2 mom. 3 punkten polislagen i lag 21/2001 samt 65 a § 3 mom. lagen om gränsbevakningsväsendet i lag 240/2001 och 67 § 1 mom. 5 punkten nämnda lag i lag 229/2000:

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att främja samarbetet mellan polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet (PTG-myndigheterna) så att de parallella uppgifter som de nämnda myndigheterna har inom sina respektive verksamhetsområden och som hänför sig till samma mål blir utförda på ett ändamålsenligt, ekonomiskt och smidigt sätt (PTG-samarbete).

2 §
Allmänna principer för samarbetet

Inom gränserna för sina befogenheter enligt lag avtalar samarbetsmyndigheterna om samarbetsuppgifter, gör upp samarbetsplaner och utfärdar gemensamma anvisningar.

Samarbetet skall särskilt gälla

1) förebyggande, avslöjande och utredning av brott,

2) övervakning av lagligheten vid import och export av varor,

3) övervakning av lagligheten vid personers inresa och utresa samt vid utlänningars vistelse i landet, samt

4) sådana gemensamma uppgifter som har samband med PTG-myndigheternas internationella samarbete.

3 §
Samarbetsorgan

För planering av samarbetet samt för samordning och utförande av uppgifterna finns

1) en riksomfattande ledningsgrupp, till vilken hör polisöverdirektören, tullstyrelsens generaldirektör och chefen för gränsbevakningsväsendet samt de andra medlemmar som dessa utsett,

2) regionala ledningsgrupper, vilkas verksamhetsområden är PTG-distrikt bestående av de kommuners områden som den riksomfattande ledningsgruppen bestämmer; till ledningsgruppen för ett PTG-distrikt hör länspolisdirektören, chefen för tulldistriktet, kommendören för sjöbevakningssektionen och kommendören för gränsbevakningssektionen samt de andra medlemmar som dessa utsett eller kallat, samt

3) lokala PTG-samarbetsgrupper, som inom PTG-distriktet utför sådana uppgifter som föreskrivits för polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet.

Ledningsgrupperna sammanträder vid behov, dock minst en gång om året. Ordförandeskapet i ledningsgruppen byts för varje sammanträde så att varje myndigheterna företrädande medlem turvis blir ordförande.

4 §
Samarbetsmetoder

Samarbetet kan bedrivas i synnerhet på följande sätt:

1) genom omvändning av gemensamma representanter deltar i PTG-myndigheternas internationella samarbete,

2) genom att en eller flera polismän, tullmän och gränsbevakningsmän i par eller grupp företar övervakning av gränsövergångstrafiken, tullkontroll och gränskontroll, övervakning av iakttagandet av de bestämmelser som gäller polisens, tullverkets och gränsbevakningsväsendets ansvarsområden, tullövervakning och gränsövervakning samt i samband därmed övervakning av Finlands territoriella integritet samt övervakning av de utlänningar som vistas i landet,

3) genom deltagande som biträde till en samarbetspartner, som i första hand ansvarar för att förundersökning görs, i en förundersökning som gäller en misstanke om brott eller en gärning eller försummelse som strider mot bestämmelserna,

4) genom beredskap för deltagande i undersökning av storolyckor,

5) genom ordnande av gemensam utbildning av personalen,

6) genom samordning av PTG-myndigheternas informationsverksamhet,

7) genom utveckling av erhållandet av sådan information som är nödvändig för utförande av de uppgifter som hör till varje myndighet samt utvecklande av den gemensamma användningen av myndigheternas register och blanketter samt kompatibiliteten mellan datasystemen,

8) genom gemensamt deltagande i beredning som gäller anskaffning av lokaler, redskap och anordningar för övervakning samt inventarier och utrustning, samt

9) genom samordning av verksamhets- och ekonomiplaneringen hos PTG-myndigheterna.

5 §
Kostnaderna för samarbetet

Varje samarbetsmyndighet ansvarar för de kostnader som föranleds av en samarbetsuppgift i de fall då den uppgift som utförs i samarbete också hör till den i samarbetet deltagande myndighetens egna uppgifter.

Om en polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndighet ger någon PTG-myndighet handräckning i någon annan uppgift än en sådan som avses i denna förordning, kan för handräckningen tas ut ersättning för de kostnader som den orsakar, förutsatt att handräckning ges under en lång tid och att handräckningen orsakar den givande myndigheten betydande särskilda kostnader.

6 §
Återupprättande av kontroller vid de inre gränserna

Ett initiativangående i 65 a § 1 mom. lagen om gränsbevakningsväsendet (320/1999) avsett återupprättande av kontrollerna vid de inre gränserna skall behandlas i den riksomfattande ledningsgruppen innan ärendet föredras i statsrådet eller inrikesministeriet. I brådskande fall kan ärendet dock behandlas i den riksomfattande ledningsgruppen omedelbart efter det att ärendet har föredragits i statsrådet eller inrikesministeriet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2001.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 december 1978 angående samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna (1051/1978).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.