Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

16.2.2001/135

Lag om förvaltning av straffverkställighet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om Brottspåföljdsmyndigheten 27.11.2009/953, som gäller fr.o.m. 1.1.2010.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på förvaltning av verkställighet av straff som riktar sig mot friheten samt på förvaltning vid förvaring i rannsakningsfängelse.

2 § (23.9.2005/788)
Straffverkställighetsorganisationen

Myndigheter som verkställer straff är Kriminalvårdsväsendet och Fångvårdsväsendet, som båda lyder under justitieministeriet, samt Brottspåföljdsverket som är centralt ämbetsverk för dem. Brottspåföljdsverket leds av generaldirektören för Fångvårdsväsendet.

Kriminalvårdsväsendet omfattar regionala enheter och leds av överdirektören för Kriminalvårdsväsendet.

Fångvårdsväsendet omfattar regionfängelser och en riksomfattande hälsovårdsenhet och leds av generaldirektören för Fångvårdsväsendet. Ett regionfängelse består av en placeringsenhet och fängelser. I fängelserna kan finnas avdelningar. Hälsovårdsenheten omfattar sjukhus och polikliniker. Regionfängelserna inrättas genom förordning av statsrådet. Justitieministeriet beslutar om inrättandet av placeringsenheter och fängelser. Under Brottspåföljdsverket lyder Brottspåföljdsområdets utbildningscentral. Bestämmelser om centralen finns i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006). (21.12.2007/1374)

Kriminalvårdsväsendet, Fångvårdsväsendet samt Brottspåföljdsverket organiseras såsom närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

3 § (21.12.2007/1374)
Uppgifter för Brottspåföljdsverket

Brottspåföljdsverket har till uppgift att

1) leda och utveckla verkställigheten av straff i enlighet med mål om vilka överenskommits med justitieministeriet,

2) granska och övervaka verkställigheten av straff,

3) som högsta organ verkställa samhällspåföljder och fängelsestraff samt styra och övervaka verkställigheten,

4) i samarbete med Brottspåföljdsområdets utbildningscentral utveckla grundutbildning och kompletterande utbildning av personalen inom straffverkställigheten,

5) styra och organisera förvaltnings- och serviceuppgifter som är gemensamma för Kriminalvårdsväsendet och Fångvårdsväsendet,

6) ha hand om det internationella samarbetet på sitt verksamhetsområde.

Beträffande uppgifterna för Brottspåföljdsverket gäller dessutom vad som om dem föreskrivs särskilt genom lag. Närmare bestämmelser om uppgifterna för Brottspåföljdsverket kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Brottspåföljdsverket har en arbetsordning som fastställs av generaldirektören för Fångvårdsväsendet.

4 § (21.11.2008/714)
Avgörande av ärenden vid Brottspåföljdsverket

Ärenden som ska behandlas vid Brottspåföljdsverket avgöras av verkets chef, om det inte har föreskrivits eller bestämts i arbetsordningen att någon annan tjänsteman ska avgöra dem.

Närmare bestämmelser om avgörande av ärenden vid Brottspåföljdsverket kan utfärdas genom förordningen av statsrådet.

5 §
Uppgifter för kriminalvårdsväsendet

Kriminalvårdsväsendet har till uppgift att ha hand om verkställigheten av övervakning av unga förbrytare som dömts till villkorligt straff samt om verkställigheten av ungdomsstraff och samhällstjänst samt om verkställigheten av övervakning av villkorligt frigivna.

I fråga om uppgifterna för kriminalvårdsväsendet gäller dessutom det som bestäms särskilt genom lag. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser om uppgifterna för kriminalvårdsväsendet meddelas.

6 §
Fångvårdsväsendets uppgifter

Fångvårdsväsendet har till uppgift att

1) verkställa fängelsestraff och förvandlingsstraff för böter,

2) ha hand om genomförandet av förvaring i rannsakningsfängelse, samt

3) sköta fångtransporter till den del det ankommer på fångvårdsväsendet.

I fråga om fångvårdsväsendets uppgifter gäller dessutom det som bestäms särskilt genom lag. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser om fångvårdsväsendets uppgifter meddelas.

6 a § (21.12.2007/1374)
Avgiftsbelagda prestationer inom Fångvårdsväsendets arbetsverksamhet och anstaltsförsäljning

Prestationerna inom Fångvårdsväsendets arbetsverksamhet är avgiftsbelagda. Priserna på prestationerna bestäms enligt företagsekonomiska grunder. Priserna kan dock av orsaker som hänför sig till fångvården sänkas så att de motsvarar gängse prisnivå.

Produkterna i fängelsernas anstaltsbutiker är avgiftsbelagda. Priserna på produkterna motsvarar gängse prisnivå. Priserna kan dock av orsaker som hänför sig till fångvården sänkas så att de täcker åtminstone kostnaderna för anskaffning av produkten.

Fängelset beslutar om prissättningen av de prestationer som avses i 1 och 2 mom. Vid indrivning av avgifter iakttas vad som föreskrivs om indrivning av privaträttsliga fordringar. Tvister som gäller avgifter för prestationer behandlas som tvistemål vid tingsrätten.

7 §
Tjänstemännens allmänna skyldigheter

Utöver vad som annars anges om statstjänstemäns skyldigheter, skall en tjänsteman vid kriminalvårdsväsendet, fångvårdsväsendet och brottspåföljdsverket i alla situationer handla så att syftet med verkställigheten av straff och tjänstemannens opartiskhet inte äventyras.

8 §
Fångvårdsväsendets yttre kännetecken och beväpning

Föreskrifter om fångvårdsväsendets emblem, tjänstedräkt och bruket av den samt om skydds- och specialkläder samt tjänstetecken meddelas genom förordning av justitieministeriet.

En tjänsteman vid fångvårdsväsendet skall i tjänst medföra samt vid behov och på begäran visa upp ett tjänstetecken när detta är möjligt utan att tjänsteuppdraget äventyras. Närmare föreskrifter om användning av fångvårdsväsendets tjänstetecken meddelas genom förordning av justitieministeriet.

Justitieministeriet beslutar om fångvårdsväsendets tjänstemäns beväpning och säkerhetsutrustning av annat slag.

9 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag meddelas genom förordning av statsrådet.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 8 maj 1970 om avgörande av vissa ärenden vid justitieministeriets sammanträde (324/1970) samt lagen den 12 december 1996 om ordnande och finansiering av kriminalvården (1035/1996).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

11 §
Nedläggning av Kriminalvårdsföreningen

När denna lag träder i kraft nedläggs den offentligrättsliga Kriminalvårdsföreningen, som grundades genom lagen den 17 januari 1975 om statsunderstöd för kriminalvårdsarbete (31/1975).

12 §
Övergångsbestämmelser om uppgifterna

När denna lag träder i kraft överförs de ärenden som är anhängiga vid Kriminalvårdsföreningen till brottspåföljdsverket eller kriminalvårdsväsendet i enlighet med vad som bestäms om kompetensfördelningen mellan dem i lag eller genom förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av lag.

De ärenden som är anhängiga vid justitieministeriet när denna lag träder i kraft och som gäller verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff samt genomförande av förvaring i rannsakningsfängelse samt som enligt lag eller förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av lag hör till brottspåföljdsverket eller kriminalvårdsväsendet, överförs när lagen träder i kraft till brottspåföljdsverket eller kriminalvårdsväsendet.

13 §
Övergångsbestämmelser om personalen

En anställd vid Kriminalvårdsföreningen kan med eget samtycke utnämnas till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid vid justitieministeriet, brottspåföljdsverket, kriminalvårdsväsendet eller fångvårdsväsendet eller anställas i arbetsavtalsförhållande. När tjänster besätts första gången eller beslut första gången fattas om utnämnande till tjänsteförhållanden för viss tid fattas utnämningsbeslutet av justitieministeriet, som kan utnämna en anställd vid Kriminalvårdsföreningen till motsvarande tjänst eller tjänsteförhållande utan hinder av behörighetsvillkoren. När en anställd vid Kriminalvårdsföreningen utnämns till tjänsteman eller anställs genom arbetsavtal vid nämnda myndigheter, beaktas vid bestämningen av anställningsvillkoren tjänstgöringstiden vid Kriminalvårdsföreningen som om det vore fråga om statstjänst. Även vid tillämpning av 1 § lagen om statens pensioner (280/1966) beaktas tjänstgöringstiden före den 1 augusti 2001 vid Kriminalvårdsföreningen som om det vore fråga om statstjänst.

Tjänstemän och motsvarande tjänster vid justitieministeriets fångvårdsavdelning kan genom beslut av justitieministeriet överföras till brottspåföljdsverket, kriminalvårdsväsendet eller fångvårdsväsendet. Överföringen av en tjänst kräver inte samtycke av tjänstemannen.

När tjänster vid brottspåföljdsverket och kriminalvårdsväsendet första gången besätts, kan tjänsterna tillsättas utan att de ledigförklaras, om tjänsterna besätts med personer som avses i 1 eller 2 mom.

L om statens pensioner 280/1966 har upphävts genom L om införande av lagen om statens pensioner 1296/2006, se L om statens pensioner 1295/2006.

RP 136/2000, LaUB 13/2000, RSv 212/2000

Ikraftträdelsestadganden:

23.9.2005/788:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

När denna lag träder i kraft ändras tjänsterna vid fängelserna och Sinnessjukhuset för fångar till tjänster som är gemensamma för Fångvårdsväsendet. Tjänsterna placeras i och personalen övergår till respektive regionfängelse eller hälsovårdsenhet i enlighet med i vilken anstalt de nu är placerade. En sådan placering av tjänster kräver inte samtycke av de berörda tjänstemännen, förutom när en tjänst flyttas från en ort till en annan. Beslut i saken fattas av Brottspåföljdsverket.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 261/2004, LaUB 8/2005, RSv 96/2005

21.12.2007/1374:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 89/2007, LaUB 6/2007, RSv 62/2007

21.11.2008/714:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 155/2008, LaUB 10/2008, RSv 121/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.