Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

19.1.2001/24

Lag om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.12.2016/1512, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (20.5.2011/532)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng, vilken utförs för att förbättra trafiksäkerheten.

Denna lag tillämpas inte, om Olycksutredningscentralen har fattat beslut om att en utredning ska inledas enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011). En undersökning som har inletts i enlighet med denna lag skall då avbrytas. Om en trafikolycka som avses i denna lag utreds i enlighet med lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser, står uppgifterna från utredningen till förfogande även för undersökningssystemet enligt denna lag.

2 §
Undersökningens innehåll

Vid undersökningen skall trafikolyckans förlopp, riskfaktorer, följder och omständigheterna utredas i syfte att klarlägga orsakerna till trafikolyckan och för att förebygga framtida olyckor till följd av dem.

På basis av undersökningen görs behövliga framställningar om trafiksäkerhetsåtgärder.

3 §
Undersökningsverksamhetens organisation

För undersökning som avses i denna lag finns en av kommunikationsministeriet tillsatt delegation för undersökning av trafikolyckor samt ett behövligt antal undersökningskommissioner.

Trafikförsäkringscentralen svarar för upprätthållandet, den allmänna organiseringen och planeringen av samt utbildningen i fråga om undersökning av trafikolyckor på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

Delegationen och undersökningskommissionerna finns i anslutning till Trafikförsäkringscentralen.

2 kap

Delegationen för undersökning av trafikolyckor och undersökningskommissionerna

4 §
Delegationen för undersökning av trafikolyckor

Delegationen för undersökning av trafikolyckor är samarbetsorgan för de instanser som deltar i verksamheten. Delegationen styr undersökningsverksamheten. I detta syfte skall delegationen

1) besluta om huvudlinjerna och målen för undersökningen av trafikolyckor,

2) göra framställning till kommunikationsministeriet om följande års verksamhetsplan för undersökning av trafikolyckor,

3) övervaka hur verksamhetsplanen genomförs, och

4) godkänna en arbetsordning som gäller den detaljerade organiseringen av undersökningen av trafikolyckor och uppgifterna för dem som deltar i undersökningen.

Närmare bestämmelser om delegationens övriga uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Företrädda i delegationen är kommunikationsministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, undervisningsministeriet, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket och Trafikförsäkringscentralen. Bestämmelser om andra instanser som är företrädda i delegationen utfärdas genom förordning av statsrådet. Delegationen kan kalla experter. (22.12.2009/1298)

Kommunikationsministeriet tillsätter delegationen för tre år åt gången och utser medlemmarna och deras personliga ersättare på framställning av de instanser som deltar i verksamheten. Av medlemmarna förordnas en till ordförande och en till vice ordförande.

Ordföranden sammankallar delegationen. Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

5 §
Undersökningskommissioner

I denna lag avsedd undersökning av olyckor utförs av undersökningskommissioner. I en undersökningskommission finns en ordförande, en vice ordförande och ett tillräckligt antal medlemmar, som skall företräda tillräcklig sakkännedom med tanke på undersökningen av trafikolyckor. Undersökningskommissionerna utför undersökningarna självständigt för att undersökningens oavhängighet och opartiskhet skall säkerställas.

Delegationen tillsätter undersökningskommissionerna för fem år åt gången och fastställer deras verksamhetsområden. Samtidigt utser delegationen medlemmarna i respektive kommission och förordnar en av dem till ordförande.

Bestämmelser om temporär komplettering av undersökningskommissionerna samt anlitande av experter vid undersökning liksom om undersökningskommissionernas sammansättning och utförande av undersökning utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Jäv

Medlemmarna och experterna i en undersökningskommission är jäviga,

1) om de eller en nära släkting till dem har lidit skada genom den trafikolycka som skall undersökas eller om en nära släkting till dem har omkommit i olyckan,

2) om de eller en nära släkting till dem kan bli ställd till svars för trafikolyckan eller för skada som uppkommit genom den,

3) om undersökningen eller resultaten av den kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dem eller en nära släkting till dem, eller

4) om tilltron till deras opartiskhet vid undersökningen av något annat särskilt skäl kan äventyras.

Vid tillämpningen av denna lag avses med nära släktingar de personer som nämns i 10 § 2 mom. lagen om förvaltningsförfarande (598/1982). Om verkan av jäv gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 11 § lagen om förvaltningsförfarande.

På jäv för medlemmar och experter i delegationen tillämpas lagen om förvaltningsförfarande.

L om förvaltningsförfarande 598/1982 har upphävts genom FörvaltningsL 434/2003.

3 kap

Undersökning

7 §
Samarbete

I den omfattning som det är ändamålsenligt för undersökningen av en trafikolycka utförs undersökningen i samarbete med den polis som gör förundersökning eller utreder dödsorsak i samma ärende.

8 §
Säkrande av undersökningsförutsättningarna

Medlemmarna i en undersökningskommission och andra som enligt 5 § deltar i en undersökning har rätt att få tillträde till olycksplatsen och att utföra undersökningar där.

Undersökningskommissionen har rätt att få handräckning av polisen för att avspärra olycksplatsen.

9 §
Handlingar och föremål

En undersökningskommission har rätt att granska föremål samt ta del av myndighetshandlingar samt andra handlingar med anknytning till vägen och fordonen som sannolikt har betydelse för undersökningen.

Undersökningskommissionen får utföra försök med de föremål som granskas och lösgöra delar av dem samt ta prover, då detta är nödvändigt för undersökningen.

10 §
Rätt att få uppgifter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har en undersökningskommission rätt att av myndigheter, inrättningar eller andra som sköter offentliga uppdrag

1) få sådana uppgifter om hälsotillståndet för dem som haft del i en trafikolycka som kan ha väsentlig betydelse för utredande av orsakerna till olyckan, och att

2) få andra uppgifter som behövs för undersökningen.

Undersökningskommissionen har rätt att få uppgifter som avses i 1 mom. även av privata samfund och verksamhetsenheter som bedriver hälso- och sjukvård och av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

11 §
Undersökningsrapport

Över en undersökning skall avfattas en undersökningsrapport. I rapporten redogörs för olyckans förlopp, de omständigheter som ledde till olyckan och följderna av den samt undersökningskommissionens rekommendationer om säkerhetsåtgärder.

Undersökningskommissionerna kan hos myndigheterna väcka initiativ till säkerhetsåtgärder i enlighet med rekommendationerna. Även delegationen kan besluta om framställningar i ett ärende.

Trafikförsäkringscentralen arkiverar undersökningsrapporterna jämte handlingar.

4 kap

Registrering av uppgifter om olyckor

12 §
Trafikolycksdataregister

För trafiksäkerhetsforskning och andra uppgifter som främjar trafiksäkerheten skall Trafikförsäkringscentralen föra ett olycksdataregister.

13 §
Uppgifter i olycksdataregistret

I olycksdataregistret införs förutom personernas identifikationsuppgifter även för utredningen av olyckan nödvändiga uppgifter, nämligen

1) uppgifter om hälsotillstånd,

2) uppgifter om trafikbrott som avses i lagen om ett datasystem för vägtrafiken (819/1989),

3) andra uppgifter som erhållits med stöd av 10 §, samt

4) på annat sätt erhållna uppgifter med anknytning till olyckan.

Utan hinder av vad som särskilt bestäms om hemlighållande av uppgifter får ur olycksdataregistret lämnas ut uppgifter för att användas i vetenskaplig och statistisk forskning samt till myndigheter för att användas i trafiksäkerhetsarbetet.

En persons registeruppgifter utplånas ur registret tio år efter utgången av det år då undersökningsrapporten lämnades.

L om ett datasystem för vägtrafiken 819/1989 har upphävts genom L om fordonstrafikregistret 541/2003.

5 kap

Särskilda bestämmelser

14 §
Tjänsteansvar

När medlemmar och experter i undersökningskommissionerna och delegationen samt anställda vid Trafikförsäkringscentralen sköter uppgifter enligt denna lag tillämpas på dem bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

15 §
Tystnadsplikt

På uppgifter som framkommit vid undersökning tillämpas vad som särskilt bestäms om hemlighållande av uppgifter.

Straff för brott mot tystnadsplikt döms ut med stöd av 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (38/1889), om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

16 §
Finansiering av verksamheten, tillsyn och fastställelse av verksamhetsplanen

Intäkter av den i 18 a § 1 mom. trafikförsäkringslagen (279/1959) avsedda avgiften för främjande av trafiksäkerheten kan användas för att täcka de kostnader som föranleds av undersökningen av trafikolyckor.

Verksamheten kan också finansieras med andra medel som anvisats för ändamålet.

Kommunikationsministeriet utövar tillsyn över undersökningen av trafikolyckor och fastställer verksamhetsplanen för undersökning av trafikolyckor.

17 §
Ersättningar

För skada som föranletts av åtgärder enligt 9 § 2 mom. betalas ersättning till fullt belopp av de medel som avses i 16 § 1 och 2 mom.

18 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet bestäms om de allmänna grunderna för arvoden och ersättningar för arbetet i undersökningskommissionerna.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 145/2000, TrUB 10/2000, RSv 158/2000

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1298:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

20.5.2011/532:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

RP 204/2010, FvUB 40/2010, RSv 366/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.