Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

21.12.2000/1195

Lag om begränsning av användningen av indexvillkor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Förbjudna och tillåtna villkor

Det är förbjudet att i avtal ta in indexvillkor som grundar sig på förändringar i något index som anger prisers, löners, andra inkomsters eller andra kostnaders utveckling, eller annan därmed jämförbar bindning, om inte något annat följer av lag.

Såsom tillåtet med stöd av denna lag skall likväl anses ett villkor enligt vilket

1) priset på en tillgång eller en del därav bestäms enligt det pris som skall betalas för tillgången eller för sådana förnödenheter eller tillverkningsmaterial eller tillverkningsämnen som använts i denna, om avtalsparten inte har en betydande möjlighet att inverka på detta pris,

2) ersättning för användning av en tillgång eller rättighet i näringsverksamhet bestäms såsom en andel av näringsverksamhetens avkastning eller omsättning,

3) ett pris eller någon annan prestation justeras med anledning av att mervärdesskatten eller någon annan sådan skatt eller offentlig avgift som inverkar på prisets storlek eller på prestationens belopp ändras under avtalsperioden,

4) räntefotens storlek bestäms i förhållande till en annan räntefot eller till prisutvecklingen för aktier som är föremål för handel på en fondbörs som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller som är föremål för annan offentlig handel eller som är föremål för handel på en fondbörs som kan jämställas med dessa och som bedriver verksamhet i en annan stat och har erhållit koncession av en myndighet,

5) en prestation som avses i ett avtal binds till kursen för utländsk valuta.

2 §
Undantag

Denna lag tillämpas inte på

1) avtal som gäller pension, underhåll, livränta eller begravningshjälp,

2) försäkringsavtal som inte gäller försäkring för livsfall i vilket försäkringspremier enligt avtalet betalas under en kortare tid än fem år,

3) elleveransavtal och avtal om leverans av fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, naturgas eller gas som ersätter naturgas, (1.12.2006/1059)

4 punkten har upphävts genom L 1.12.2006/1059. (1.12.2006/1059)

5) verkställighetsavtal som gäller offentligt utvecklingsbistånd,

6) avtal som gäller försäljning till utlandet av varor eller tjänster, anskaffning av varor eller tjänster från utlandet eller internationell penning- eller fraktmarknad eller som annars är av internationell natur, även om finsk lag annars skall tillämpas på avtalen,

7) de värdepapper som avses i 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989), de options- och terminsavtal som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) eller andra derivatinstrument som avser underliggande instrument enligt 4 § 1 mom. 2 punkten i lagen om värdepappersföretag (922/2007) eller som avser index i enlighet med 8 punkten i samma moment, (26.10.2007/936)

8) hyresavtal som avser en bostadslägenhet och som gäller tills vidare eller som har ingåtts för minst tre år,

9) sådant hyresavtal som avser annan lokal än bostadslägenhet och som gäller tills vidare eller har ingåtts för minst tre år,

10) tomtlegoavtal som avses i 2 kap. jordlegolagen (258/1966),

11) annat jordlegoavtal som är ingånget för viss tid, dock för minst tio år, och som inte av legogivaren kan uppsägas så att det upphör före nämnda tids utgång på någon annan grund än en som anges i jordlegolagen eller av den anledningen att legotagaren inte fullgjort en i avtalet bestämd skyldighet att bebygga legoområdet,

12) sådana avtal om allmän trafik som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70, (13.11.2009/872)

13) ett avtal som ingåtts för minst tio år, genom vilket staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund beställer en helhetsservice som gäller skötsel av allmän väg, järnväg, hamn eller isbrytning, (1.12.2006/1059)

14) entreprenadavtal som gäller skötsel av allmänna vägar, gator och andra motsvarande allmänna områden eller vattenleder och kanaler och som har ingåtts för minst tre år, (11.12.2009/1046)

15) serviceavtal som gäller färjetrafik och som har ingåtts för minst tre år, (11.12.2009/1046)

16) avtal om transporter som avses i lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) och som gäller tills vidare eller har ingåtts för minst ett år. (11.12.2009/1046)

3 §
Tillåtande av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas att ett indexvillkor får tas in i ett byggnadsentreprenadavtal som ingås sedan förordningen trätt i kraft och för vilket entreprenadtiden är minst 12 månader. Lönekostnaderna i det entreprenadpris som har överenskommits i entreprenadavtalet skall likväl lämnas ojusterade på det sätt som närmare anges genom förordning.

När någon annan del av entreprenadpriset justeras får högst två tredjedelar av ändringen i index beaktas. Genom förordning av statsrådet meddelas föreskrifter om övriga villkor för tillämpningen av indexvillkor.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på andra entreprenadavtal om bostadsbyggande än sådana i vilka det har överenskommits om ett byggnadsarbete som har godkänts för lån eller räntestöd enligt aravalagen (1189/1993), lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993), lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996) eller lagen om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion (126/2003). Entreprenadtiden för ett byggnadsarbete av detta slag får vara kortare än vad som anges i 1 mom. (5.12.2003/1037)

4 §
Tillstånd till indexvillkor i andra fall

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas att indexvillkor även i andra fall än de som nämns i 3 § får tas in i avtal av visst slag som efter att förordningen har trätt i kraft ingås för minst ett år och som inte kan sägas upp att upphöra tidigare.

Finansministeriet kan på ansökan tillåta att ett indexvillkor som det har godkänt tas in i ett enskilt avtal eller i flera, på ett standardavtal baserade avtal, oberoende av giltighetstiden, om det finns grundad anledning därtill.

Genom en förordning som avses i 1 mom. eller genom beslut som avses i 2 mom. kan tillstånd likväl inte beviljas för användning av indexvillkor i ett skuldförhållande som baserar sig på försträckning eller på att vederlaget enligt avtalet får utestå som skuld.

5 §
Påföljder

Ett indexvillkor som strider mot denna lag eller mot bestämmelser som har utfärdats med stöd av den är ogiltigt.

Om ogiltigheten av villkoret skulle leda till oskälighet, kan villkoret helt eller delvis beaktas eller avtalet på något annat sätt jämkas enligt 36 § lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/1929).

6 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

7 §
Giltighet

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till utgången av 2012. (11.12.2009/1046)

På avtal som har ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 162/2000, FiUB 41/2000, RSv 214/2000

Ikraftträdelsestadganden:

29.6.2001/607:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 181/2000, MiUB 3/2001, RSv 55/2001

5.12.2003/1037:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På avtal som har ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 109/2003, FiUB 26/2003, RSv 66/2003

1.12.2006/1059:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På avtal som har ingåtts innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 190/2006, FiUB 26/2006, RSv 162/2006

26.10.2007/936:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 43/2007, EkUB 4/2007, RSv 39/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1, Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

13.11.2009/872:

Denna lag träder i kraft den 3 december 2009.

RP 110/2009, KoUB 18/2009, RSv 146/2009

11.12.2009/2009:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På avtal som har ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 201/2009, FiUB 38/2009, RSv 198/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.