Beaktats t.o.m. FörfS 80/2020.

15.12.2000/1111

Lag om Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om Livsmedelssäkerhetsverket 13.1.2006/25, som gäller fr.o.m. den 1.5.2006.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Verksamhetsområde och administrativ ställning

För undersökning och uppföljning av djursjukdomar, främjande av djurens hälsa och välbefinnande, undersökning av kvaliteten på och säkerheten hos animaliska livsmedel samt för den riskbedömning och den referenslaboratorieverksamhet som anknyter till dem finns Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, nedan anstalten, som lyder under jord- och skogsbruksministeriet.

På det sätt som överenskoms mellan anstalten och ämbetsverken i fråga eller som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer kan anstalten också sköta ekonomitjänster, personaltjänster och övriga förvaltningstjänster för andra sådana ämbetsverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som sköter tillsynsuppgifter inom livsmedelskedjan.

2 §
Uppgifter

Anstalten företar undersökningar som hänför sig till veterinärverksamhet och animaliska livsmedel samt laboratorie- och fältundersökningar som behövs för utredning av läget i fråga om djursjukdomar samt för främjande av djurens hälsa och välbefinnande och för förebyggande, diagnostisering och behandling av djursjukdomar. Anstalten företar också riskbedömningar inom sitt verksamhetsområde. Anstalten deltar i genomförandet av ett nationellt hälsovårdsprogram för animalieproduktionsdjur och planeringen av program för hälsokontroll samt i rådgivningsarbete som hänför sig till dessa.

Anstalten utgör ett sådant nationellt referenslaboratorium som förutsätts i Europeiska gemenskapens rättsakter och som behandlar frågor i anknytning till djursjukdomar och säkerheten hos och kvaliteten på animaliska livsmedel samt företar undersökningar i anknytning till detta. Anstalten har i samarbete med Livsmedelsverket hand om genomförandet av det nationella programmet för övervakning av främmande ämnen i fråga om animaliska livsmedel.

Anstalten framställer och anskaffar vaccin, serum och diagnostiska ämnen som behövs i veterinärverksamheten samt kontrollerar kvaliteten på dessa preparat och distribuerar dem.

Anstalten bedriver och följer vetenskaplig forskning som anknyter till anstaltens verksamhetsområde, deltar i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde, ordnar utbildning inom sitt verksamhetsområde och utför de övriga undersökningar och uppgifter som enligt särskilda bestämmelser ankommer på anstalten eller som jord- och skogsbruksministeriet ålägger den.

3 §
Samarbete

Till stöd för samarbetet mellan anstalten och dess intressentgrupper kan jord- och skogsbruksministeriet tillsätta delegationer och till dem kalla ordföranden samt sakkunniga inom respektive område.

Om samordningen av resultatstyrningen för anstalten och de övriga organ inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som utför uppgifter i anknytning till tillsynen över livsmedelskedjan bestäms genom förordning av statsrådet.

4 §
Organisation

Anstalten leds av en överdirektör. Verksamhetsställena och vid behov de geografiska verksamhetsområdena för anstaltens regionala enheter bestäms av jord- och skogsbruksministeriet. I övrigt bestäms om anstaltens verksamhetsenheter i anstaltens arbetsordning.

5 §
Beställda undersökningar

Anstalten kan på beställning företa utredningar och undersökningar samt tillhandahålla andra sakkunnigtjänster inom sitt verksamhetsområde.

6 §
Behandling av ärenden

Överdirektören avgör de ärenden i vilka beslut skall fattas av anstalten. Genom arbetsordningen kan överdirektören överföra beslutanderätt på en annan tjänsteman vid anstalten.

7 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet bestäms om besättandet av tjänster vid anstalten samt om de uppgifter som överdirektören och andra tjänstemän i förmansställning har i anslutning till sin förmansställning.

I anstaltens arbetsordning bestäms om de interna verksamhetsenheterna vid anstalten och dess regionala enheter, om vikariat, om anstaltens interna ledningsgrupp som biträder överdirektören samt om andra ärenden inom den interna förvaltningen. Överdirektören fastställer arbetsordningen.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 4 december 1992 om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel (1202/1992).

Hänvisningar till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel som ingår i någon annan lag, någon förordning eller något statsråds- eller ministeriebeslut avser efter denna lags ikraftträdande Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

9 §
Övergångsbestämmelser

Efter det att denna lag trätt i kraft övergår de ärenden som vid ikraftträdandet är anhängiga vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, med undantag för de ärenden som är anhängiga vid avdelningen för övervakning av livsmedel vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, till anstalten för behandling.

10 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Överdirektören och den övriga personalen i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, med undantag för personalen vid avdelningen för övervakning av livsmedel och köttbesiktningspersonalen, och tjänsterna i fråga övergår till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel när denna lag träder i kraft. Samtycke av tjänstemännen behövs inte för överföringen av tjänsterna.

RP 114/2000, JsUB 11/2000, RSv 157/2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.