Beaktats t.o.m. FörfS 68/2020.

15.12.2000/1110

Lag om Livsmedelsverket (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om Livsmedelssäkerhetsverket 13.1.2006/25, som gäller fr.o.m. den 1.5.2006.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Verksamhetsområde och administrativ ställning

Livsmedelsverket leder, planerar och utvecklar livsmedelstillsynen, övervakningen av de förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel och riskhanteringen i anknytning till dessa. Verket utför också uppgifter som hänför sig till nämnda tillsyn, övervakning och riskhantering.

Administrativt är Livsmedelsverket underställt jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet svarar i samråd för verkets resultatstyrning på det sätt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

2 §
Uppgifter

Livsmedelsverket skall leda tillsynen och sköta andra verkställighetsuppdrag enligt livsmedelslagen (361/1995), hälsoskyddslagen (763/1994), lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) och lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) på det sätt som bestäms i nämnda lagar eller föreskrivs med stöd av dem.

Livsmedelsverket har hand om ordnandet av kontrollprogram som ingår i dess verksamhetsområde och som är förenliga med Europeiska gemenskapens lagstiftning. Livsmedelsverket har i samarbete med Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel hand om ordnandet av nationella program för övervakning av främmande ämnen i fråga om animaliska livsmedel.

Livsmedelsverket har hand om den riksomfattande information och den riskkommunikation som hör till dess verksamhetsområde. Dessutom företar Livsmedelsverket undersökningar och utredningar som behövs för utvecklande av livsmedelstillsynen, deltar i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde och ordnar utbildning inom sitt verksamhetsområde.

3 §
Organisation

Livsmedelsverket leds av en överdirektör. Om verksamhetsenheterna vid Livsmedelsverket bestäms i Livsmedelsverkets arbetsordning.

4 §
Behandling av ärenden

Överdirektören avgör de ärenden i vilka beslut skall fattas av Livsmedelsverket. Genom arbetsordningen kan överdirektören överföra beslutanderätt på en annan tjänsteman vid Livsmedelsverket.

5 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet bestäms om besättandet av tjänster vid Livsmedelsverket samt om de uppgifter som överdirektören och andra tjänstemän i förmansställning har i anslutning till sin förmansställning.

I Livsmedelsverkets arbetsordning bestäms om verksamhetsenheterna vid verket, om vikariat, om Livsmedelsverkets interna ledningsgrupp som biträder överdirektören samt om andra ärenden inom den interna förvaltningen. Överdirektören fastställer arbetsordningen.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 9 februari 1990 om livsmedelsverket (111/ 1990) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

7 §
Övergångsbestämmelser

Efter det att denna lag trätt i kraft övergår de ärenden som vid ikraftträdandet är anhängiga vid livsmedelsverket och avdelningen för övervakning av livsmedel vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel till Livsmedelsverket för behandling.

8 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Personalen i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid livsmedelsverket och avdelningen för övervakning av livsmedel vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, köttbesiktningspersonalen inberäknad, och tjänsterna i fråga övergår när denna lag träder i kraft till Livsmedelsverket enligt denna lag. Samtycke av tjänstemännen behövs inte för överföringen av tjänsterna.

Tjänsten som Livsmedelsverkets direktör dras in och tjänsteförhållandet upphör vid denna lags ikraftträdande.

RP 114/2000, JsUB 11/2000, RSv 157/2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.