Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

20.6.2000/724

Reglemente för Riksdagsbiblioteket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Detta reglemente har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2022. Se L 1252/2021.

Riksdagen har med stöd av 52 § 2 mom. Finlands grundlag och 5 § lagen den 4 augusti om Riksdagsbiblioteket (717/2000) godkänt följande reglemente för Riksdagsbiblioteket:

Bibliotekets uppgifter och organisation
1 §

Riksdagsbiblioteket skall betjäna riksdagen inom sitt verksamhetsområde samt vara ett centralarkiv för riksdagen och ett offentligt centralbibliotek för rättsinformation, samhällsinformation och riksdagskunskap.

Chef för Riksdagsbiblioteket är Riksdagsbibliotekets direktör.

2 §

Bibliotekets direktör skall utöver vad som bestäms i 19 § reglementet för riksdagens kansli

1) ta initiativ till utvecklande av bibliotekets verksamhet,

2) svara för kontakterna med andra bibliotek, universitet och organisationer,

3) svara för bibliotekets internationella verksamhet,

4) svara för den personalpolitiska planeringen vid biblioteket,

5) göra upp ett förslag till budget för biblioteket, samt

6) för biblioteksstyrelsen göra upp ett förslag till berättelse över bibliotekets verksamhet.

3 §

Bibiliotekets expertområden är rättsinformation, samhällsinformation och riksdagskunskap.

Förste informationsexperterna svarar för att expertområdena utvecklas och biblioteksfunktionerna ordnas på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till de olika ämnesområdena, utvecklar personalens specialkompetens inom respektive expertområden samt står i kontakt med interna och externa intressegrupper.

4 §

Biblioteket har följande serviceenheter:

1) samlingstjänsten,

2) rådgivnings- och arkivtjänsten,

3) informationstjänsten, samt

4) interntjänsten.

5 §

Samlingstjänsten har till uppgift att

1) utveckla och utvärdera bibliotekets samlingar,

2) svara för materialet och ställa det i ordning,

3) sköta riksdagsutskottens, justitieombudsmannens och tjänstemännens referensbibliotek, (9.5.2007/611)

4) svara för distributionen och lagringen av de inbundna riksdagshandlingarna, om inte något annat föreskrivs om detta,

5) ha hand om utbytet av officiella publikationer och annat material,

6) utveckla den kvantitativa och kvalitativa utvärderingen av biblioteket och ordna bibliotekets statistikföring,

7) se till att bibliotekets lokaler och förråd är funktionella och ställs i ordning, samt att

8) ha hand om expeditions- och kopieringsservicen.

Chef för samlingstjänsten är en serviceenhetschef.

6 §

Rådgivnings- och arkivtjänsten har till uppgift att

1) sköta centralarkivsfunktionen vid riksdagen enligt vad som närmare bestäms i instruktionen för riksdagens arkivfunktion,

2) organisera användningen och informationstjänsten i fråga om arkivmaterialet,

3) sköta rådgivningen och expediera lån,

4) sköta utgivningen av biblioteketpublikationer, samt att

5) stå för bibliotekets nättjänster enligt en med informationstjänsten överenskommen arbetsfördelning.

Chef för rådgivnings- och arkivtjänsten är en serviceenhetschef.

7 §

Informationstjänsten har till uppgift att

1) tillhandahålla kunder utanför riksdagen utredningar och dokumentation inom områdena rättsinformation, samhällsinformation och riksdagskunskap,

2) tillhandahålla information om de ärenden som behandlas i riksdagen och om riksdagens verksamhet enligt en med riksdagsinformationen överenskommen arbetsfördelning,

3) göra upp beskrivningar av innehållet i biblioteksmaterialet och utveckla beskrivningarna,

4) ta fram databaser för biblioteket,

5) utveckla nätverkstjänster inom områdena riksdagskunskap, rättsinformation och samhällsinformation, samt att

6) svara för bibliotekets informationshanteringsutbildning.

Chef för informationstjänsten är en serviceenhetschef.

8 §

Interntjänsten har till uppgift att

1) svara för bibliotekets dataadministration till den del den inte hör till dataadministrationsbyrån,

2) koordinera informationen och utbildningen inom biblioteket,

3) svara för utställningar,

4) sköta bibliotekets ekonomiförvaltning och personaladministration till den del den inte hör till förvaltningsavdelningen, samt att

5) svara för bibliotekets inventarier och apparater.

Chef för interntjänsten är biblioteksdirektören.

Bibliotekets styrelse
9 §

Bibliotekets styrelse skall

1) behandla de viktigaste frågorna i anknytning till bibliotekets verksamhet och dess utveckling,

2) årligen lämna en berättelse till riksdagen om bibliotekets verksamhet,

3) behandla förslaget till budget för biblioteket,

4) yttra sig till riksdagens kanslikommission om tillsättandet av tjänsten som bibliotekets direktör och andra viktiga tjänster,

5) behandla förslag till bibliotekets öppettider, samt

6) behandla andra med tanke på bibliotekets servicefunktion viktiga frågor.

10 §

Bibliotekets styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för denne, av vice ordföranden och är beslutför med fem medlemmar.

Besluten vid styrelsens sammanträden fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

Föredragande och sekreterare vid styrelsens sammanträden är biblioteksdirektören eller en av denne förordnad tjänsteman. Också utrednings- och informationsdirektören har rätt att vara föredragande i frågor som han eller hon anser nödvändiga.

11 §

Ordföranden för bibliotekets styrelse får för sitt uppdrag ett arvode, som uppgår till en femtondedel av det årsarvode som betalas till honom eller henne enligt lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947). Varje månad utbetals en tolftedel av årsarvodet.

De övriga styrelsemedlemmarna får sammanträdesarvode enligt samma grunder som medlemmarna i statliga kommitteér.

Styrelsemedlemmarna får dagtraktamente och ersättning för resekostnader enligt samma principer som medlemmarna i statliga kommittéer.

Särskilda bestämmelser
12 §

Närmare bestämmelser om riksdagens arkiv utfärdas i instruktionen för riksdagens arkivväsen, som godkänns av kanslikommissionen, samt i arkivstadgorna för enskilda verksamhetsenheter.

13 §

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2001.

TKF 3/2000, GrUB 11/2000, RSk 16b/2000

Ikraftträdelsestadganden:

9.5.2007/611:

Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 71/2006, TKF 2/2006, GrUB 10/2006, RSv 202/2006, VLF 2/2007, GrUB 1/2007, RSk 9/2007

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.