Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

3.8.2000/716

Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 12.12.2019/1267, som gäller fr.o.m. 1.1.2020.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/1958), sådant detta lagrum lyder i lag 144/1993, samt 2 § lagen den 26 november 1993 om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer (1038/1993):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på arbete i vilket ett sådant agens används eller förekommer som på goda grunder kan antas medföra ökad risk för arbetstagaren att insjukna i cancer.

På ämnen som kan orsaka genetiska skador (mutagena ämnen) som används eller förekommer i arbete tillämpas vad som i denna förordning bestäms om agens som medför risk för cancersjukdomar. På dem tillämpas dock inte 3, 17 och 18 §.

Denna förordning tillämpas inte på tobaksrök i omgivningen och avvärjande av cancerrisk i samband därmed.

2 § (13.5.2015/604)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) agens som medför risk för cancersjukdom

a) ett ämne eller en blandning som uppfyller de kriterier för klassificering som ett cancerframkallande ämne i kategori 1A eller 1B som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,

b) ett ämne, en blandning eller en arbetsmetod som nämns i den förteckning som avses i 3 §,

2) ämne som kan orsaka genetiska skador (mutagent ämne)

ett ämne eller en blandning som uppfyller de kriterier för klassificering som ett könscellsmutagent ämne i kategori 1A eller 1B som anges i bilaga I till den förordning som nämns ovan i 1 punkten underpunkt a.

3 §
Förteckning över agens som medför risk för cancersjukdom

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet fastställs en förteckning över sådana agens som medför risk för cancersjukdom för de arbetstagare som är exponerade för agensen och över vilka skall föras den förteckning som avses i 2 § lagen om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer (förteckning över exponerade arbetstagare).

I förteckningen kan förbud och begränsningar tas in gällande användningen av agens i arbetet.

4 §
Identifiering och bedömning av riskerna

I all sådan verksamhet där det finns risk för exponering för agens som medför risk för cancersjukdom skall arten och omfattningen av den exponering som arbetstagarna utsätts för samt exponeringstidens längd och de risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som exponeringen medför bedömas och nödvändiga åtgärder vidtas.

Då riskerna bedöms skall alla exponeringssätt beaktas.

Bedömningen skall göras regelbundet och alltid då omständigheterna förändras på ett sådant sätt att förändringarna kan öka arbetstagarnas exponering för agens som medför risk för cancersjukdom.

Arbetsgivaren skall bevara den gällande bedömningen av riskerna och motsvarande tidigare bedömningar samt de uppgifter som bedömningarna baserar sig på, samt på begäran ge bedömningarna till arbetarskyddsmyndigheten. När arbetsgivaren upphör med sin verksamhet skall arbetsgivaren lämna in de bedömningar och uppgifter som avses ovan till den behöriga arbetarskyddsmyndigheten. (4.4.2002/245)

Särskilt mottagliga arbetstagare får inte anlitas för arbete i vilket exponering för agens som medför risk för cancersjukdom förekommer.

5 § (13.5.2015/604)
Minskad användning och ersättande av ämnen

Arbetsgivaren ska minska användningen på arbetsplatsen av agens som medför risk för cancersjukdom, särskilt genom att när det är tekniskt möjligt och rimligen kan genomföras ersätta dem med ämnen, blandningar eller arbetsmetoder som inte är farliga eller som är mindre farliga.

6 § (13.5.2015/604)
Förhindrande och minskning av exponeringen

Om det enligt den bedömning som avses i 4 § finns en risk för arbetstagarens hälsa, ska arbetsgivaren förhindra att arbetstagarna utsätts för exponering.

Om det inte rimligen eller i tekniskt hänseende är möjligt att ersätta agens som medför risk för cancersjukdom med ämnen, blandningar eller arbetsmetoder som inte är farliga att använda eller som är mindre farliga för hälsan eller säkerheten, ska arbetsgivaren säkerställa att de agens som medför risk för cancersjukdom hanteras i ett slutet system så långt detta tekniskt är möjligt.

Om ett slutet system inte är tekniskt möjligt, ska arbetsgivaren säkerställa att den exponering som arbetstagarna utsätts för blir så liten som det tekniskt är möjligt.

Exponering för ett ämne som medför risk för cancersjukdom får inte överskrida det gränsvärde som anges i bilagan till denna förordning.

Med gränsvärde avses koncentrationsgränsen för medeltalet av koncentrationerna, vägda enligt tid, av det ämne i arbetstagarens inandningsluft som medför risk för cancersjukdom. Medeltalet beräknas för den referensperiod som avses i bilagan.

7 §
Medel för avvärjning

I all sådan verksamhet där agens som medför risk för cancersjukdom används skall arbetsgivaren nyttja följande medel för avvärjning:

1) mängden av ett sådant agens som medför risk för cancersjukdom begränsas på arbetsplatsen,

2) antalet arbetstagare som utsätts eller eventuellt kan utsättas för exponering hålls så litet som möjligt,

3) arbetsmetoderna och de tekniska avvärjningsåtgärderna planeras så att ämnen som medför risk för cancersjukdom inte kan frigöras på arbetsplatsen eller så att frigörandet är så obetydligt som möjligt,

4) ämnen som medför risk för cancersjukdom avlägsnas med hjälp av lokala eller allmänna ventilationssystem som befinner sig så nära den plats där ämnena frigörs som möjligt; alla dessa förfaringssätt skall vara ändamålsenliga och stå i rätt proportion till behovet att skydda människors hälsa och miljön i enlighet med vad som därom särskilt föreskrivs,

5) existerande, lämpliga metoder för mätning av ämnen som medför risk för cancersjukdom, i synnerhet för att en onormal exponering på grund av någon oväntad händelse eller olycka skall kunna upptäckas i tid,

6) lämpliga arbetsmetoder och förfaringssätt,

7) allmänna skyddsanordningar eller, där exponeringen inte kan undvikas genom dem eller på något annat sätt, personlig skyddsutrustning används,

8) hygieniska åtgärder, i synnerhet regelbunden rengöring av golv, väggar och andra ytor,

9) information till arbetstagarna,

10) riskområdena avgränsas och lämpliga varnings- och säkerhetsskyltar, inklusive skyltar med texten "rökning förbjuden" används på de platser där arbetstagarna exponeras eller kan exponeras för agens som medför risk för cancersjukdom,

11) en plan med tanke på sådana nödsituationer som kan leda till en ovanligt stor exponering,

12) upplagring, hantering och transport sker på ett säkert sätt, i synnerhet med hjälp av tillslutna och klart och tydligt märkta behållare, samt

13) arbetstagarna samlar in, lagrar och förstör avfallet på ett säkert sätt och använder härvid tillslutna och klart och tydligt märkta behållare.

8 § (13.5.2015/604)
Uppgifter till arbetarskyddsmyndigheterna

Om resultaten av bedömningen enligt 4 § visar att arbetstagarnas hälsa eller säkerhet utsätts för fara, ska arbetsgivaren på begäran lämna arbetarskyddsmyndigheterna uppgifter om

1) de funktioner som utförs eller de industriella metoder som tillämpas, inklusive orsakerna till att agens som medför risk för cancersjukdom används,

2) de mängder som framställs eller används av ämnen eller blandningar som medför risk för cancersjukdom,

3) antalet arbetstagare som utsätts för exponering,

4) vidtagna förebyggande åtgärder,

5) de skyddsanordningar som används,

6) exponeringens art och omfattning,

7) byte av ett ämne mot ett mindre farligt ämne.

9 §
Oväntad exponering

Arbetsgivaren skall informera arbetstagarna om en sådan oväntad farosituation eller olycka som eventuellt kan medföra att arbetstagarna utsätts för en ovanliga exponering.

Till dess situationen har äterställs och orsaken till den ovanliga exponeringen undanröjts

1) får endast sådana arbetstagare som behövs för att utföra reparationer eller andra nödvändiga arbeten arbeta inom det exponerade området,

2) skall de exponerade arbetstagarna ges skyddskläder och personliga andningsskydd som de måste använda; de får inte utsättas för oavbruten exponering och exponeringstiden skall för varje arbetstagare begränses så att den är så kort som möjligt, samt

3) får inte oskyddade arbetstagare arbeta inom det exponerade området.

10 §
Exponering som kan förutses

I vissa arbeten, såsom servicearbete, där det kan förutses att den exponering arbetstagaren utsätts för kan öka betydligt och där tekniska åtgärder i syfte att minska exponeringen har vidtagits så långt det är möjligt, skall arbetsgivaren efter att ha utrett frågan tillsammans med arbetstagarna eller deras representanter vidta tillräckliga åtgärder i syfte att begränsa den tid arbetstagarna utsätts för exponering så att den är så kort som möjligt och att säkerställa att arbetstagarna skyddas då de utför sådant arbete.

I de situationer som nämns i 1 mom. skall arbetstagarna ges skyddskläder och personliga andningsskydd som de måste använda så länge den avvikande exponeringen pågår. En avvikande exponering får inte vara oavbruten och exponeringstiden skall för varje arbetstagare begränsas så att den är så kort som möjligt.

Tillräckliga åtgärder skall vidtas för säkerställande av att de i 1 mom. avsedda områdena tydligt har avskiljts och märkts ut eller att obehöriga personers tillträde till områdena har förhindrats på något annat sätt.

11 §
Tillträde till riskområden

Arbetsgivarna skall vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att endast de arbetstagare vilkas arbete eller uppgifter förutsätter det får tillträde till de områden där sådant arbete utförs som enligt resultaten av en bedömning enligt 4 § har påvisats medföra fara för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa.

12 §
Hygien och personlig skyddsutrustning

Arbetsgivarna är skyldiga att i allt sådant arbete där det finns risk för att arbetstagarna exponeras för agens som medför risk för cancersjukdom vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att

1) arbetstagarna inte intar mat eller dryck eller röker på platser där det finns risk för att de exponeras för agens som medför risk för cancersjukdom,

2) till arbetstagarnas förfogande ställs tillräckliga skyddskläder eller andra specialkläder och att särskilda förvaringsutrymmen reserveras för arbets- och skyddskläder respektive gångkläder,

3) lämpliga tvätt- och toalettutrymmen reserveras för arbetstagarna,

4) skyddsutrustningen förvaras på rätt sätt på ett tydligt angivet ställe och att skyddsutrustningen granskas och rengörs, om möjligt före varje användning och i alla händelser alltid efter varje användning, och att bristfällig utrustning repareras eller ersätts före användningen.

13 §
Utbildning och anvisningar

Arbetsgivaren skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att arbetstagarna får tillräcklig och god undervisning och handledning, baserad på alla de uppgifter som står till förfogande, i synnerhet i form av information och anvisningar om ärenden som gäller

1) eventuella hälsorisker, inklusive den extra risk som tobaksrökning medför,

2) de försiktighetsåtgärder som skall vidtas i syfte att förebygga exponering,

3) hygieniska krav,

4) användning av skyddsutrustning och skyddskläder,

5) de åtgärder som arbetstagarna inklusive räddningsmanskapet skall vidta i farosituationer och för att förhindra sådana.

Utbildningen och handledningen skall

1) anpassas så att den beaktar nya och förändrade faror, och

2) vid behov upprepas med jämna mellanrum.

Arbetsgivarna skall informera arbetstagarna om anordningar och behållare som innehåller agens som medför risk för cancersjukdom, säkerställa att alla behållare, förpackningar och anordningar som innehåller sådana agens är märkta på ett tydligt och lättläst sätt samt ställa fram väl synliga varningskyltar.

14 §
Information

Arbetsgivaren skall vidta åtgärder i syfte att säkerställa att

1) arbetstagarna eller deras representanter kan säkerställa att denna förordning tillämpas i synnerhet när det gäller

a) arbetstagarnas säkerhet och hälsa som beror på valet och användningen av skyddskläder och skyddsutrustning, eller av de åtgärder som arbetsgivaren förordnar och som avses i 9 § 1 mom.,

2) arbetstagarna och deras representanter så fort som möjligt informeras om ovanlig exponering, inklusive sådan exponering som avses i 10 §, om orsakerna till den och om de åtgärder som har vidtagits eller skall vidtas för att avhjälpa situationen,

3) varje arbetstagare har rätt att ta del av den uppgift i förteckningen över exponerade arbetstagare som gäller honom eller henne själv,

4) arbetstagarna och arbetstagarnas representanter har rätt att ta del av anonyma uppgifter som gäller den i 18 § 1 mom. avsedda gruppen.

15 §
Övervakning av exponeringen

Vid behov skall arbetstagarnas exponering för agens som medför risk för cancersjukdom följas upp genom arbetshygieniska mätningar på arbetsplatsen samt genom biologiska mätningar av den exponering som arbetstagaren utsätts för.

16 §
Hälsoundersökningar

Arbetsgivaren skall, i syfte att följa med arbetstagarnas hälsotillstånd, ordna nödvändiga hälsoundersökningar för avvärjande av risk för cancersjukdom på det sätt som i lagen om företagshälsovård (743/1978) och med stöd av den närmare föreskrivs.

L om företagshälsovård 743/1978 har upphävts genom L om företagshälsovård 1383/2001.

17 §
Påvisande av exponering

För anteckning i förteckningen över exponerade arbetstagare skall arbetsgivaren i enlighet med 4 och 15 § bedöma arbetstagarnas exponering för agens som medför risk för cancersjukdom.

Vid utredningen av den exponering för agens som medför risk för cancersjukdom som en arbetstagare, en arbetstagargrupp, en yrkesgrupp eller en arbetstagare inom en viss bransch eller ett visst verksamhetsområde utsätts för kan som bedömningsgrund användas utredningar och mätningar som har utförts på andra arbetsplatser under motsvarande förhållanden samt andra relevanta uppgifter om faktorer som inverkar på exponeringen.

18 §
Fastställande av årlig exponering

Hanteras på en arbetsplats agens som medför risk för cancersjukdom, eller förekommer där annan exponering för sådana agens, och tillräcklig klarhet inte föreligger om exponeringens omfattning, kan som exponerade under respektive exponeringsår antecknas sådana arbetstagare som under året i fråga har hanterat ämnet eller annars under en betydande del av sin arbetstid utsatts för exponering för agenset under minst 20 arbetsdagar.

Som utsatta för exponering skall dock alltid antecknas sådana arbetstagare som på grund av olycksfall, en produktionsstörning, ett exceptionellt arbetsskede eller av annan motsvarande orsak under en kort tidsperiod i ovanligt hög grad exponeras för ett agens som medför risk för cancersjukdom.

19 §
Användning av bensen

Bensen eller produkter som innehåller över en volymprocent bensen får inte användas som lösnings- eller utspädningsmedel om den inte används i ett slutet system eller om inte andra lika säkra arbetsmetoder nyttjas.

20 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas av social- och hälsovårdsministeriet.

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2000.

Genom denna förordning upphävs:

1) statsrådets beslut av den 12 maj 1982 om bensenexponering i arbete (355/1982),

2) statsrådets beslut av den 26 november 1992 om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (1182/1992),

3) statsrådets beslut av den 8 oktober 1992 om vinylkloridiarbete (919/1992).

Bestämmelser som utfärdats med stöd av det statsrådsbeslut som nämns i 2 mom. 2 punkten skall alltjämt tillämpas. Det statsrådsbeslut som nämns i 3 punkten i nämnda moment tillämpas till den 31 mars 2003.

På mutagena ämnen som avses i 1 § tillämpas denna förordning från den 1 april 2003.

Gränsvärdet 1 ppm för bensen, vilket nämns i bilagan, tillämpas från den 1 juni 2003. Före denna tidpunkt tillämpas gränsvärdet 3 ppm. Gränsvärdet 3 ppm för vinylkloridmonomer och 5 mg/m3 för damm från hårda träslag tillämpas från den 1 april 2003.

Rådets direktiv 90/394/EEG, EGT nr L 196, 26.7.1990, s. 1, Rådets direktiv 97/42/EG, EGT nr L 179, 8.7.1997, s. 4, Rådets direktiv 1999/38/EG, EGT nr L 138, 1.6.1999, s. 66

Ikraftträdelsestadganden:

4.4.2002/245:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

13.5.2015/604:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Europarlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG, EUT L 158, 30.4.2004, s. 50-76, Europarlamentets och rådets direktiv 2014/27/EU, EUT L 65, s. 1-7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.