Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

16.6.2000/575

Lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.4.2009/275.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (8.12.2006/1143)
Försäkringsskyldighet

Om en idrottsutövare har kommit överens med en idrottsförening eller en annan organisation som bedriver idrottsverksamhet om att han eller hon för idrottandet får minst 9 600 euro i skattepliktig lön under ett år eller en spelsäsong som är kortare än ett år, skall föreningen eller organisationen till dess att idrottsutövaren fyller 38 år genom försäkring för honom eller henne ordna sådan trygghet för olycksfall och ålderdom som föreskrivs i denna lag.

Om en idrottsutövare, som inte har en sådan överenskommelse som avses i 1 mom., för idrottandet får minst 9 600 euro i skattepliktig inkomst under ett år, skall han eller hon genom att själv teckna en försäkring ordna sådan trygghet som avses i 1 mom.

2 §
Olycksfallsskydd

I olycksfallsskyddet skall ingå ersättning för en idrottsutövares skada, sjukdom och dödsfall som orsakats under idrottandet eller har samband med ett olycksfall som inträffat under förhållanden som direkt hänför sig till idrottandet. Idrottsutövarens rätt till ersättning fortgår till dess att han eller hon fyller 38 år, likväl alltid minst 10 år från olycksfallet.

Olycksfallspension till följd av invaliditet och familjepension efter en idrottsutövare som avlidit betalas på basis av den i 4 § angivna lön eller inkomst som ligger till grund för försäkringen. Ersättningen och förutsättningarna för den bestäms i övrigt utgående från olycksfallsåret i enlighet med 2 kap. och 60 § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948). Härvid tillämpas dock inte vad som föreskrivs i 16 § 1 mom. 1 punkten samt 16 a, 17 och 17 a § i lagen om olycksfallsförsäkring. I fråga om behandlingen i en försäkringsanstalt av ett ärende enligt denna lag, meddelande av beslut, betalning av ersättning, återkrav av grundlöst utbetald ersättning, preskription av fordran, rätten att få och lämna ut uppgifter samt hemlighållande av uppgifter gäller dessutom vad som föreskrivs i lagen om olycksfallsförsäkring. (8.12.2006/1143)

3 §
Ålderdomstrygghet

Ålderdomstryggheten innefattar ålderspension som betalas räknat från den dag då idrottsutövaren fyller 65 år. Ålderdomstryggheten ordnas genom en försäkring som avses i 6 § 1 punkten underpunkt b i social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av försäkringsklasser för finska försäkringsbolag och försäkringsföreningar samt för utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland (858/1995). Den som är försäkringspliktig skall som försäkringspremie betala 4,5 procent av den i 4 § angivna lön eller inkomst som ligger till grund för försäkringen.

Om en försäkringstagare som avses i 1 § 1 mom. uppger att en idrottsutövare inte längre omfattas av den försäkring som försäkringstagaren tecknat, överförs ålderspensionsförsäkringen jämte uppsamlade medel till idrottsutövaren och blir som fribrev i kraft som en individuell pensionsförsäkring utan rätt till återköpsvärde.

4 §
Lön och inkomst som ligger till grund för försäkringen

En försäkring som avses i denna lag baseras för en idrottsutövare som avses i 1 § 1 mom. på den skattepliktiga lön per år eller spelsäsong som idrottsutövaren fått med stöd av en överenskommelse som avses i nämnda moment och för en idrottsutövare som avses i 1 § 2 mom. på den skattepliktiga inkomsten enligt nämnda moment.

5 §
Uppgifterna för Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och försäkringsanstalterna

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund följer och utövar den allmänna tillsynen över försäkringen samt för ett register över de idrottsutövare som försäkrats i enlighet med denna lag samt över försäkringstagarna. Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund skall varje år före utgången av mars till social- och hälsovårdsministeriet lämna en berättelse över hur det i denna lag avsedda försäkringsskyddet har genomförts.

Försäkringsanstalterna skall varje år före utgången av februari tillställa Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund de för skötseln av de i 1 mom. angivna åliggandena nödvändiga uppgifterna om försäkringar och skador som avses i denna lag. Försäkringsanstalterna skall också en gång per år och vid behov också annars ge idrottsutövare en utredning om försäkringsskyddet. Vidare skall försäkringsanstalterna ofördröjligen underrätta idrottsutövaren om sådan försummelse av premiebetalningen som leder till att det försäkringsskydd som avses i denna lag upphör.

För den uppgift som anges i 6 § skall försäkringsanstalterna varje år senast en månad sedan spelsäsongen för en idrottsgren börjat underrätta grenförbundet om att en försäkring enligt denna lag som tecknats av en till grenförbundet hörande idrottsförening eller annan organisation som bedriver idrottsverksamhet har börjat gälla. Med samtycke av de idrottsutövare som omfattas av försäkringen skall deras namn och personbeteckning fogas till anmälan. Försäkringsanstalterna skall på motsvarande sätt underrätta grenförbundet också om att en försäkring börjar gälla eller upphör under spelsäsongen. Anmälan skall då göras utan dröjsmål och senast en månad sedan försäkringen började gälla eller sades upp eller sedan försäkringen upphörde utan uppsägning. (8.12.2006/1143)

6 §
Grenförbundens och idrottsföreningarnas ansvar

Grenförbunden och andra organisationer som svarar för tävlingsverksamhet skall se till att idrottsföreningar och andra organisationer som bedriver idrottsverksamhet samt idrottsutövare, vilka deltar i tävlingsverksamhet anordnad av grenförbunden och de andra organisationer som svarar för tävlingsverksamhet, ordnar försäkringsskydd i enlighet med denna lag. För detta ändamål har grenförbunden och andra organisationer som svarar för tävlingsverksamhet rätt att ur det register som förs av Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund få uppgifter om de till dess verksamhetsområde hörande idrottsutövare som är försäkrade i enlighet med denna lag.

Idrottsföreningarna och andra organisationer som bedriver idrottsverksamhet skall varje år underrätta vederbörande grenförbund om hur många idrottsutövare inom denna lags tillämpningsområde som har representerat föreningen eller organisationen. Grenförbunden skall varje år före utgången av februari, i det syfte som anges i 1 mom., sända uppgifterna till Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.

7 §
Ansvar för försummelse av försäkringsskyldigheten

Om en idrottsförening eller en annan organisation som bedriver idrottsverksamhet har försummat den försäkringsskyldighet som avses i 1 § 1 mom., är den skyldig att för en idrottsutövare bekosta den trygghet som denne har gått miste om på grund av försummelsen.

8 §
Försummelse att betala och indrivning av premier

Om en försäkringsanstalt på grund av försummad premiebetalning säger upp en försäkring, fortgår idrottsutövarens försäkringsskydd emellertid minst en månad räknat från den tidpunkt då försäkringsanstalten har sänt idrottsutövaren ett skriftligt meddelande om att försäkringen upphört.

I denna lag avsedd försäkringspremie jämte dröjsmålsränta får drivas in i utsökningsväg utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

9 §
Tillämpning av lagen om försäkringsavtal

Om inte något annat föreskrivs i denna lag skall på försäkring som avses i den tillämpas lagen om försäkringsavtal (543/1994).

I fråga om ändringssökande i frågor som gäller olycksfallsskydd, undanröjande av beslut, ny behandling av ett ärende, rättelse av fel och återkrav av grundlöst utbetald ersättning gäller vad som föreskrivs i 53 och 53 a–53 g § i lagen om olycksfallsförsäkring. (26.8.2005/682)

10 §
Utlåtande

Vid oklarhet om huruvida en försäkring uppfyller de förutsättningar som avses i denna lag, ger Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund utlåtande på ansökan av en part.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

Om emellertid en överenskommelse som avses i 1 § 1 mom. har börjat gälla före den 1 oktober 2000, skall lagen tillämpas på överenskommelsen endast till den del denna gäller en ny spelsäsong som inleds den 1 oktober 2000 eller senare.

RP 51/2000, ShUB 12/2000, RSv 74/2000

Ikraftträdelsestadganden:

26.8.2005/682:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 155/2003, RP 47/2005, ShUB 11/2005, RSv 99/2005

8.12.2006/1143:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Bestämmelserna i 1 § tillämpas på spelsäsonger som börjar den 1 januari 2007 eller därefter.

RP 237/2006, ShUB 35/2006, RSv 169/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.