Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

16.6.2000/569

Lag om Vägverket (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om ombildande av Vägverket till ett aktiebolag 7.12.2007/1126, som gäller fr.o.m. 1.1.2008.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (15.12.2003/1081)
Ställning inom förvaltningen

Vägverket är ett affärsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

På Vägverket tillämpas lagen om statliga affärsverk (1185/2002), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

2 §
Vägverkets verksamhetsområde

Vägverkets verksamhetsområde inom jord- och vattenbyggnadsbranschen omfattar i första hand planering, byggande, underhåll och skötsel av trafikleder och trafikmiljön samt produkter och tjänster i anslutning härtill.

3 § (15.12.2003/1081)
Uppgifter

Vägverket har till uppgift att bedriva affärsverksamhet inom det verksamhetsområde som avses i 2 §. Detta omfattar även skyldighet att erbjuda sig att handha skötselentreprenader och färjetrafiken på allmänna vägar i hela landet.

Vägverket skall ha beredskap att sköta uppgifter också under undantagsförhållanden i enlighet med vad kommunikationsministeriet beslutar särskilt.

4 § (15.12.2003/1081)

4 § har upphävts genom L 15.12.2003/1081.

5 § (15.12.2003/1081)

5 § har upphävts genom L 15.12.2003/1081.

6 § (15.12.2003/1081)

6 § har upphävts genom L 15.12.2003/1081.

7 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. För Vägverket kan innan lagen träder i kraft tillsättas en styrelse samt anställas en verkställande direktör och övrig personal.

9 §
Övergångsbestämmelser

De rättigheter och förpliktelser som väg- och vattenbyggnadsverket eller vägverket har överförs på affärsverket Vägverket till den del varom bestäms eller avtalas särskilt.

Den del av personalen som inte övergår till Vägförvaltningen övergår till affärsverket Vägverket. Tjänsterna för de tjänstemän som övergår från vägverket till affärsverket Vägverket dras in då denna lag träder i kraft. De som är anställda i tjänsteförhållande anställs i uppgifter i arbetsavtalsförhållande hos affärsverket Vägverket.

De anställda bibehåller de rättigheter och skyldigheter som vid övergångstidpunkten hänför sig till det tidigare anställningsförhållandet.

Med stöd av avtal som ingås med Vägförvaltningen sköter affärsverket Vägverket väghållningsuppgifter som inte har öppnats för konkurrens före 2005.

RP 25/2000, TrUB 2/2000, RSv 84/2000

Ikraftträdelsestadganden:

15.12.2003/1081:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 126/2003, FiUB 28/2003, RSv 68/2003

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.