Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

31.5.2000/508

Naturgasmarknadslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 25.8.2017/587, som gäller fr.o.m. 1.1.2018. Lagens 2 kap. 3 och 3 a §, 3 kap. 2 b § och 6 kap. 3 § förblir i kraft t.o.m. 31.12.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Syftet med denna lag är att säkerställa förutsättningarna för en effektiv naturgasmarknad så att tillgången på naturgas till ett skäligt pris och med tillräckligt god kvalitet kan tryggas. De främsta metoderna för att uppnå en fungerande naturgasmarknad är att trygga en sund och fungerande ekonomisk konkurrens vid försäljningen och upplagringen av naturgas samt att upprätthålla skäliga och jämlika principer för tjänsterna inom naturgasnätsverksamheten.

Företagen på naturgasmarknaden har till uppgift att sörja för de tjänster som sammanhänger med kundernas naturgasanskaffning samt att främja en effektiv och sparsam användning av naturgas både i sin egen och i kundernas verksamhet.

2 §

Denna lag tillämpas på naturgasmarknaden med vilken avses import, export, överföring, distribution, försäljning och upplagring av naturgas, inklusive kondenserad naturgas. Denna lag tillämpas inte på intern distribution av naturgas i en fastighet eller en fastighetsgrupp som motsvarar en sådan.

Bestämmelserna i 2, 5 och 6 kap. tillämpas inte på försvarsförvaltningens naturgasnät.

Denna lag tillämpas även på gas från förnybara energikällor och annan gas, om det är tekniskt möjligt och säkert att föra in gas i och överföra den i naturgasnätet. På gasen tillämpas då bestämmelserna om naturgas i denna lag. (9.8.2013/589)

3 § (9.8.2013/589)

I denna lag avses med

1) naturgasnät en för naturgasöverföring eller naturgasdistribution avsedd helhet som bildas av till varandra anslutna naturgasrör och naturgasrörsystem samt alla de behållare, anordningar och aggregat som hör till dessa och vilka innehåller naturgas,

2) överföringsnät för naturgas rörsystem för naturgas där naturgas överförs i huvudsak genom högtryck, undantaget den del av högtrycksrörledningarna som huvudsakligen används för lokal distribution av naturgas,

3) distributionsnät för naturgas ett lokalt eller regionalt rörsystem för naturgas via vilket naturgas transporteras under reducerat tryck, inklusive den del av högtrycksrörledningarna som huvudsakligen används för lokal distribution av naturgas,

4) sammanlänkat system ett antal system som har länkats samman,

5) direktledning en naturgasrörledning som kompletterar det sammanlänkade systemet,

6) naturgasöverföring transport av naturgas i ett överförings- eller distributionsnät mellan parter i naturgashandel,

7) distribution transport av naturgas genom lokala eller regionala rörledningsnät för tillhandahållande till kunder, men inte leverans,

8) naturgasnätsverksamhet affärsverksamhet där verksamhetsidkaren (nätinnehavaren) mot vederlag överför naturgas samt producerar och tillhandahåller andra på överförings- eller distributionsnätet för naturgasbaserade tjänster som ålagts nätinnehavaren i denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den till dem som behöver sådana tjänster,

9) systemansvarig för överföringssystem näringsidkare som bedriver överföringsverksamhet och som ansvarar för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av överföringssystemet inom sitt verksamhetsområde och, i tillämpliga fall, dess sammanlänkningar till andra system och för att säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på gastransporter,

10) systemansvarig för distributionssystemet näringsidkare som bedriver distributionsverksamhet och som ansvarar för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av distributionssystemet inom sitt verksamhetsområde och, i tillämpliga fall, dess sammanlänkningar till andra system och för att säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på gasdistribution,

11) naturgasmarknadsmyndighet Energimarknadsverket,

12) konsument en konsument som avses i 1 kap. 4 § i konsumentskyddslagen (38/1978),

13) gas från förnybara energikällor gas som framställs ur biomassa genom termisk förgasning, gas som uppkommer på avstjälpningsplatser och i avloppsreningsverk samt biogas som alstras genom rötning,

14) leverans av naturgas försäljning av naturgas till kunder, inbegripet återförsäljning,

15) naturgasleverantör fysisk eller juridisk person som levererar naturgas,

16) tredjeland stat som inte är medlemsstat i Europeiska unionen,

17) bestämmande inflytande rättigheter, avtal och andra medel som separat eller tillsammans med hänsyn till de faktiska och juridiska omständigheterna i saken ger möjlighet att utöva avgörande inflytande i företaget, i synnerhet genom

a) äganderätt eller nyttjanderätt till ett företags samtliga tillgångar eller en del av dessa,

b) rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på sammansättningen av ett företags organ och dessas voteringar eller beslut,

18) naturgasföretag en fysisk eller juridisk person, med undantag för slutförbrukare, som bedriver produktion, överföring, distribution, leverans, köp eller lagring av naturgas, inbegripet kondenserad naturgas, och som ansvarar för kommersiella och tekniska arbetsuppgifter eller underhåll i samband med dessa verksamheter,

19) lagringsanläggning en anläggning som används för lagring av naturgas och som ägs eller drivs av ett naturgasföretag, inbegripet den del av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas som används för lagring men undantaget den del som används för produktion och undantaget anläggningar som uteslutande är förbehållna överföringsnätsinnehavaren när den utför sina uppgifter,

20) innehavare av ett lagringssystem en fysisk eller juridisk person som lagrar naturgas och som ansvarar för driften av en lagringsanläggning,

21) behandlingsanläggning för kondenserad naturgas en terminal som används för kondensering av naturgas eller import, lossning och återförgasning av kondenserad naturgas, inbegripet stödtjänster och den tillfälliga lagring som krävs för återförgasningsprocessen och efterföljande leverans till överföringsnätet, dock inte de delar av en terminal för naturgas som används för lagring,

22) innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas en fysisk eller juridisk person som kondenserar naturgas eller importerar, lossar eller återförgasar kondenserad naturgas och som ansvarar för driften av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas,

23) stödtjänster de tjänster eller lagringsanläggningar som behövs för tillträdet till och driften av överföringsnät, distributionsnät och behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas, inbegripet lastbalans, blandning och injektion av inerta gaser, dock inte anläggningar som uteslutande är förbehållna överföringsnätsinnehavaren när den utför sina uppgifter,

24) lagring av gas i rörledning lagring av gas genom kompression i överförings- och distributionssystem för naturgas, dock inte lagring i anläggningar som är förbehållna överföringsnätsinnehavaren när den utför sina uppgifter,

25) ny infrastruktur en infrastruktur som inte färdigställts senast den 4 augusti 2003,

26) kund en grossist och slutförbrukare av naturgas samt naturgasföretag som köper naturgas,

27) grossist en fysisk eller juridisk person, med undantag för överförings- och distributionsnätsinnehavare, som köper naturgas i syfte att återförsälja den inom eller utanför det nät i vilket personen är etablerad,

28) slutförbrukare en kund som köper naturgas för eget bruk,

29) nätanvändare en fysisk eller juridisk person som levererar naturgas till eller får naturgasleveranser från nätet,

30) avtal om leverans av naturgas ett avtal om leverans av naturgas men som inte inbegriper ett gasderivat,

31) naturgasderivat ett finansiellt instrument som anges i en av punkterna 5, 6 eller 7 i avsnitt C i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, och som avser naturgas.

2 kap

Allmänna förpliktelser för nätinnehavare och innehavare av lagringsanläggning och behandlingsanläggning för kondenserad naturgas samt prissättningen av tjänster (9.8.2013/589)

1 § (9.8.2013/589)

Nätinnehavaren ska underhålla, driva och utveckla sitt naturgasnät samt upprätthålla, nyttja och utveckla förbindelserna till andra nät i enlighet med kundernas rimliga behov och för sin del trygga naturgasleveranserna till kunderna. Överföringsnätsinnehavaren ska dessutom bygga upp en tillräcklig gränsöverskridande överföringskapacitet för att integrera ett europeiskt överföringssystem, om detta av ekonomiska skäl behövs för att tillgodose en rimlig och tekniskt genomförbar efterfrågan på naturgas och för ta hänsyn till en tryggad naturgasförsörjning.

Nätinnehavaren ska se till att kommunerna informeras om planeringen av byggande av ett naturgasrör. Nätinnehavaren ska tillsammans med kommunerna också i övrigt se till att tillräcklig samverkan ordnas så att de aspekter som gäller kommunernas markanvändning blir beaktade när rör och aggregat placeras.

2 § (9.8.2013/589)

Nätinnehavaren ska på begäran och mot skälig ersättning till sitt nät ansluta sådana drifts- och upplagringsställen för naturgas, behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas, produktionsanläggningar för gas från förnybara energikällor och direktledningar som uppfyller de tekniska kraven. Anslutningsvillkoren och de tekniska kraven ska vara objektiva och icke-diskriminerande och beakta de krav som ställs på naturgasöverföringssystemets och nätets funktionalitet och driftsäkerhet och på ett effektivt naturgasöverföringssystem.

Nätinnehavaren ska publicera de tekniska kraven för anslutning samt en skälig tid inom vilken nätinnehavaren ska behandla anbudsbegäran som gäller anslutning.

Nätinnehavaren ska på abonnentens begäran ge denne en täckande och tillräckligt detaljerad kalkyl över anslutningskostnaderna samt en uppskattning av anslutningens leveranstid.

3 §

Nätinnehavaren skall mot skälig ersättning sälja överföringstjänster inom gränserna för sitt näts överföringskapacitet (överföringsskyldighet) till kunder, som är slutförbrukare av naturgas eller minutförsäljare och som vill köpa eller sälja naturgas som de ursprungligen har skaffat från en partiförsäljare i Finland antingen för eget bruk eller för återförsäljning via sitt distributionsnät. En förutsättning för överföringsskyldigheten är att kunderna på sina driftsställen förbrukar eller för återförsäljning anskaffar minst fem miljoner kubikmeter naturgas per år och att naturgasmätningen omfattas av ett system för fjärravläsning.

Rätten att få en överföringstjänst gäller alla driftsställen som omfattas av ett eller flera anskaffningsavtal som uppfyller nämnda anskaffningsgräns på fem miljoner kubikmeter.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på gas från förnybara energikällor. (9.8.2013/589)

3 a § (9.8.2013/589)

Nätinnehavaren ska mot skälig ersättning sälja överförings- och distributionstjänster för gas från förnybara energikällor till dem som behöver sådana inom gränserna för nätets överföringskapacitet. En förutsättning för överföringsskyldigheten är att gasmätningen omfattas av ett system för fjärravläsning.

4 §

Naturgasmarknadsmyndigheten kan i ett enskilt fall bevilja nätinnehavaren ett tillfälligt tillstånd att vägra tillhandahålla en överföringstjänst (undantagslov), om nätinnehavaren anser sig drabbas av allvarliga ekonomiska eller finansiella svårigheter till följd av ett take-or-pay-åtagande som sammanhänger med ett långfristigt anskaffningsavtal om naturgas. Undantagslov skall sökas innan tillhandahållande av en överföringstjänst vägras. Om det förfarande som gäller ansökan om undantagslov (undantagsförfarande) och de tidsfrister som sammanhänger med detta bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Naturgasmarknadsmyndigheten ska pröva undantagslovet med särskild hänsyn till följande synpunkter och grunder:

1) det allmänna målet att uppnå en konkurrensutsatt naturgasmarknad, de effekter ett undantag skulle få på den korrekta tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, nedan naturgasmarknadsdirektivet, avseende en väl fungerande marknad för naturgas samt konkurrensläget på marknaden,

2) hur allvarliga ekonomiska och finansiella svårigheter naturgasföretagen och kunderna råkar ut för,

3) tidpunkten för undertecknande av och villkoren i ett take-or-pay-avtal, inbegripet i vilken utsträckning förändringar på marknaden beaktas i avtalet samt i vilken mån sökanden rimligen kunde ha förutsett att allvarliga problem skulle kunna uppstå till följd av avtalet; nätinnehavaren anses dock inte ha allvarliga problem om försäljningen av naturgas inte faller under nivån för minimiköpgarantierna i take-or-pay-avtal, om avtalet kan anpassas eller om nätinnehavaren kan finna alternativa avsättningsmöjligheter,

4) åtgärderna för att lösa problemet,

5) i hur hög grad systemet är anslutet till andra system och i vilken mån dessa system är driftkompatibla samt behovet av att säkerställa leveranssäkerheten i fråga om naturgas och att fullgöra skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster.

(9.8.2013/589)
4 a § (9.8.2013/589)

Naturgasmarknadsmyndigheten kan på ansökan för viss tid bevilja sådana nätinnehavare, innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas och innehavare av ett lagringssystem som gör betydande investeringar i ny infrastruktur undantag från överföringsskyldigheten enligt 3 §, nyttjanderättsförfarandet enligt 12 eller 14 § och det förfarande för fastställande av villkor, metoder för prissättning, förutsättningar och tariffer som avses i 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013). Som betydande ny infrastruktur betraktas i detta sammanhang byggandet av sammanlänkande rörsystem mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen, byggandet av en anläggning för behandling av kondenserad naturgas eller byggandet av en lagringsanläggning för sådan, investeringar som gäller betydande kapacitetsutbyggnader i fråga om dessa samt sådana ändringar av dem som möjliggör utveckling av nya källor för naturgasförsörjning. Ett undantag får gälla hela eller delar av den nya infrastrukturens kapacitet eller av den befintliga infrastrukturens kapacitet, om denna har ökat väsentligt. Beslutet ska offentliggöras.

En förutsättning för att undantag ska kunna beviljas är att

1) investeringen ökar konkurrensen i fråga om naturgasleveranserna och förbättrar leveranssäkerheten,

2) investeringen på grund av risker som är förknippade med den inte skulle genomföras utan undantag som beviljats av naturgasmarknadsmyndigheten,

3) den som söker undantag och som ska genomföra en investering inte är innehavare av ett nät kopplat till föremålet för investeringen,

4) de som använder investeringen står för kostnaderna för den,

5) undantaget inte hämmar konkurrensen på naturgasmarknaden, en effektiv verksamhet på den inre naturgasmarknaden eller en effektiv verksamhet inom det nät till vilket föremålet för investeringen har anslutits.

Beslutet får innehålla villkor som gäller undantagets varaktighet och villkor som gäller icke-diskriminerande rätt till den nya infrastrukturen. När beslut om sådana villkor fattas ska hänsyn särskilt tas till den ytterligare kapacitet som ska byggas eller förändringen av den befintliga kapaciteten samt till projektets tidsplan och till förhållandena i Finland.

Innan naturgasmarknadsmyndigheten beviljar ett undantag ska den besluta om vilka regler och system som ska gälla för förvaltning och tilldelning av den nya infrastrukturens kapacitet. Enligt reglerna ska alla potentiella användare av infrastrukturen erbjudas att meddela sitt intresse för att teckna avtal om viss kapacitet innan tilldelningen av kapacitet i den nya infrastrukturen sker, även för eget bruk. Naturgasmarknadsmyndigheten ska kräva att reglerna för hantering av överbelastning också innebär en skyldighet att erbjuda outnyttjad kapacitet på marknaden och att användare av infrastrukturen ges rätt att handla med sin avtalade kapacitet på andrahandmarknaden. Naturgasmarknadsmyndigheten ska beakta resultaten av kapacitetstilldelningen när den bedömer om kriterierna för undantag är uppfyllda. Beslutet ska offentliggöras.

5 §

Handels- och industriministeriet kan bestämma att begäran om naturgasöverföringstjänster, inledandet av förhandlingar och resultaten av dem skall anmälas till naturgasmarknadsmyndigheten och till internationella organisationer, om Finlands internationella avtalsförpliktelser förutsätter detta.

6 §

Nätinnehavaren skall offentliggöra de allmänna försäljningsvillkoren och försäljningspriserna för sina nättjänster samt grunderna för hur de fastställs.

7 §

Nätinnehavarna skall för naturgasmarknadsmyndigheten uppge försäljningsvillkoren och försäljningspriserna för nättjänsterna samt grunderna för hur de fastställs i enlighet med vad naturgasmarknadsmyndigheten föreskriver i sitt beslut.

Nätinnehavaren skall offentliggöra nyckeltal som beskriver prisnivån på nättjänsterna samt nätverksamhetens effektivitet, art och lönsamhet i enlighet med vad naturgasmarknadsmyndigheten föreskriver i sitt beslut.

8 §

Försäljningspriserna och försäljningsvillkoren för nättjänsterna samt grunderna för hur de fastställs ska vara objektiva och icke-diskriminerande för alla nätanvändare. Avvikelse får göras bara av särskilda skäl. Försäljningsvillkor som riktas till konsumenterna ska dessutom meddelas på ett klart och lättbegripligt språk och får inte omfatta sådana hinder för konsumenternas utövande av sina rättigheter som inte följer direkt av avtal. (9.8.2013/589)

Prissättningen av nättjänsterna skall vara skälig.

I prissättningen av och försäljningsvillkoren för nättjänsterna får inte finnas ogrundade villkor eller begränsningar eller sådana som uppenbarligen begränsar konkurrensen inom naturgashandeln. I dem skall dock beaktas kraven på funktionsduglighet och effektivitet i naturgassystemet.

9 §

Nätinnehavaren skall skapa förutsättningar för att en kund skall kunna avtala om alla nättjänster med den nätinnehavare till vars nät kunden är ansluten.

Nätinnehavaren skall skapa förutsättningar för att en kund genom att betala avgifterna får rätt att använda hela landets naturgasnät utgående från sin anslutningspunkt, med undantag av utlandsförbindelser (punktprissättning).

I distributionsnätet får priset på överföringstjänster inte vara beroende av var kunden finns geografiskt inom nätinnehavarens verksamhetsområde. När distributionsnätsinnehavare fusionerar sin nätverksamhet skall sådana förändringar i prissättningen som föranleder avsevärda förändringar i de enskilda kundernas avgifter dock genomföras inom en övergångsperiod som godkänts av naturgasmarknadsmyndigheten innan ny prissättning införs. (30.12.2004/1293)

Närmare bestämmelser om tillämpningen av principerna för punktprissättning kan vid behov utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet.

9 a § (30.12.2014/1431)

Distributionsnätsinnehavaren ska fakturera för den faktiska förbrukningen minst fyra gånger om året. Om mätapparaturen inte omfattas av systemet för fjärravläsning, får fakturering grunda sig på slutförbrukarens mätaravläsning.

Distributionsnätsinnehavaren får dock fakturera för uppskattad förbrukning eller fakturera ett fast belopp, om faktureringen grundar sig på slutförbrukarens mätaravläsning och denne inte har meddelat mätvärdena för faktureringsperioden i fråga. Avvikelse från fakturering enligt konstaterad förbrukning får också göras, om mätning och fakturering enligt konstaterad naturgasförbrukning inte är möjlig eller inte kan ordnas till rimlig kostnad.

Distributionsnätsinnehavaren ska i fakturan för nätanvändaren lämna en specifikation över hur priset på naturgasdistribution bildats. Uppgifterna om och uppskattningarna av priset på naturgasdistributionen ska lämnas till slutförbrukarna i rätt tid och i en lättbegriplig form. Med fakturan ska det lämnas uppgifter om slutförbrukarens faktiska förbrukning och prisuppgifter samt uppgifter som gör en jämförelse med förbrukningen och kostnaderna under samma period det föregående året möjlig. I fakturor som sänds till konsumenter ska distributionsnätsinnehavaren ge uppgifter om hur konsumenterna kan göra reklamationer samt uppgifter om de mekanismer för tvistlösning som konsumenterna har tillgång till. Naturgasmarknadsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter fakturan ska innehålla och på vilket sätt uppgifterna ska presenteras i fakturan.

De fakturor samt prisuppgifter och uppgifter om förbrukningen som avses i denna paragraf ska lämnas till slutförbrukaren på ett adekvat sätt och avgiftsfritt. Fakturor på och uppgifter om förbrukningen ska sändas till slutförbrukaren på elektronisk väg, om denne önskar det.

9 b § (30.12.2014/1431)

Distributionsnätsinnehavaren ska erbjuda konsumenterna alternativa sätt att betala räkningar. De alternativ som erbjuds får inte vara förenade med ogrundade villkor eller villkor som diskriminerar någon kundgrupp. I villkoren för betalningssätten får hänsyn tas till skäliga skillnader i de kostnader som distributionsnätsinnehavaren orsakas av att erbjuda olika betalningssätt. Om distributionsnätsinnehavaren erbjuder konsumenterna ett förhandsbetalningssystem, ska systemet i tillräcklig grad återspegla konsumentens uppskattade årliga naturgasförbrukning.

10 § (9.8.2013/589)

Nätinnehavaren ska anskaffa den energi han använder i sin verksamhet på ett transparent, icke-diskriminerande och marknadsorienterat sätt.

11 § (9.8.2013/589)

Innehavaren av en lagringsanläggning eller en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska i enlighet med de ekonomiska förutsättningarna och med vederbörlig hänsyn till miljön driva, underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga och effektiva lagringsanläggningar eller behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas för att säkra en öppen marknad. Dessutom ska innehavaren av en lagringsanläggning eller en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas säkerställa att det finns tillräckliga resurser för fullgörandet av skyldigheterna gällande tjänsten samt att skyldigheterna fullgörs icke-diskriminerande.

Innehavaren av en lagringsanläggning eller en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska förse nätinnehavarna och andra innehavare av lagringsanläggningar eller behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas med den information som behövs för att säkerställa att transport och lagring av naturgas kan ske på ett sätt som är förenligt med säker och effektiv drift av det sammanlänkade systemet.

12 § (9.8.2013/589)

En innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska mot en skälig ersättning inom ramen för anläggningens kapacitet sälja nyttjanderätter till anläggningen till dem som behöver sådana.

De avgifter som tas ut för nyttjanderätter samt de förfaranden som gäller rätterna ska möjliggöra nödvändiga investeringar genom vilka funktionsdugligheten hos behandlingsanläggningen säkerställs.

13 § (9.8.2013/589)

Innehavaren av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska publicera de allmänna försäljningsvillkoren och försäljningspriserna för sina tjänster samt grunderna för hur de bestäms. Innehavaren ska på det sätt som myndigheten närmare bestämmer till naturgasmarknadsmyndigheten anmäla försäljningsvillkoren och försäljningspriserna för tjänsterna samt grunderna för hur de bestäms.

14 § (9.8.2013/589)

Innehavaren av en lagringsanläggning ska förhandla om tillträde till lagring samt till stödtjänster i anslutning till lagring och nätinnehavaren om tillträde till lagring av gas i rörledning samt stödtjänster i anslutning till lagringen med naturgasföretag och kunder, i eller utanför det område som omfattas av det sammanlänkade systemet, om tillträde är tekniskt och ekonomiskt nödvändigt för att tillhandahålla en effektiv tillgång till nätet samt för organiseringen av tillträdet till andra stödtjänster. Innehavaren av ett lagringssystem samt nätinnehavaren ska publicera uppgifter om vilka lagringsanläggningar eller delar av sådana anläggningar det finns tillträde till och vilka möjligheter det finns att lagra gas i rörledning samt informera naturgasmarknadsmyndigheten om detta.

Parterna ska i sina förhandlingar om tillträde till lagring, lagring av gas i rörledning och andra stödtjänster verka i god tro. Villkoren och förutsättningarna enligt avtalen, inklusive tariffer och metoder, ska vara skäliga och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.

Innehavaren av en lagringsanläggning samt nätinnehavaren ska årligen publicera uppgifter om sina viktigaste kommersiella leveransvillkor för utnyttjandet av lagring och lagring av gas i rörledning samt stödtjänster i anslutning till dem. Innan leveransvillkoren publiceras ska nätets användare och kunder höras. Leveransvillkoren ska meddelas till naturgasmarknadsmyndigheten. Naturgasmarknadsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om vilka leveransvillkor som ska publiceras.

2 a kap (9.8.2013/589)

Överföringsnätsinnehavares oberoende och säkerställande av det

1 § (9.8.2013/589)

Överföringsnätsinnehavaren ska underrätta naturgasmarknadsmyndigheten om situationer som skulle leda till att en eller flera personer från tredjeländer får bestämmande inflytande över överföringsnätet för naturgas eller överföringsnätsinnehavaren.

Naturgasmarknadsmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta arbets- och näringsministeriet, om

1) ägaren till ett överföringsnät för naturgas eller en överföringsnätsinnehavare som kontrolleras av en eller flera personer från tredjeländer har underrättat naturgasmarknadsmyndigheten om de omständigheter som avses i 1 mom.,

2) naturgasmarknadsmyndigheten annars fått kännedom om omständigheter som skulle leda till att en eller flera personer från tredjeländer får bestämmande inflytande över ett överföringsnät för naturgas eller en överföringsnätsinnehavare.

2 § (9.8.2013/589)

Naturgasmarknadsmyndigheten ska säkerställa överföringsnätsinnehavarens oberoende i en sådan situation som avses i 1 §.

I ett ärende som gäller säkerställande av överföringsnätsinnehavarens oberoende ska naturgasmarknadsmyndigheten meddela

1) ett interimistiskt beslut om att det är fråga om en sådan situation som avses i 1 §, eller

2) ett beslut om avslutande av behandlingen av ett ärende som gäller säkerställande av överföringsnätsinnehavarens oberoende.

Det interimistiska beslut eller beslut som avses i 2 mom. ska fattas inom fyra månader från det att överföringsnätsinnehavarens anmälan anlände. I ett interimistiskt beslut får ändring inte sökas särskilt. Naturgasmarknadsmyndigheten ska utan dröjsmål lämna en anmälan om det interimistiska beslutet till arbets- och näringsministeriet och begära ett yttrande enligt 3 § av ministeriet. Naturgasmarknadsmyndigheten ska tillsammans med anmälan lämna sådana uppgifter som är av betydelse för behandlingen av ärendet.

Naturgasmarknadsmyndigheten ska inom två månader från det att den mottagit arbets- och näringsministeriets yttrande fatta sitt slutliga beslut om säkerställande av överföringsnätsinnehavarens oberoende.

Naturgasmarknadsmyndigheten ska fatta ett negativt beslut i fråga om att säkerställa överföringsnätsinnehavarens oberoende, om arbets- och näringsministeriet har lämnat ett yttrande till naturgasmarknadsmyndigheten i enlighet med 3 § och det enligt yttrandet inte har visats för ministeriet att säkerställande inte äventyrar en trygg energiförsörjning nationellt eller någon annanstans inom Europeiska unionen.

Naturgasmarknadsmyndigheten ska bifoga de yttranden som avses i 3 § till sitt slutliga beslut.

3 § (9.8.2013/589)

Arbets- och näringsministeriet ska lämna naturgasmarknadsmyndigheten ett yttrande om huruvida ett säkerställande av överföringsnätsinnehavarens oberoende som gjorts i en sådan situation som avses i 1 § äventyrar en trygg energiförsörjning i Finland eller någon annanstans inom Europeiska unionen. Yttrandet ska lämnas till naturgasmarknadsmyndigheten inom två månader efter det att naturgasmarknadsmyndighetens begäran om yttrande har mottagits. Vid prövningen av ärendet ska ministeriet beakta

1) Europeiska unionens rättigheter och skyldigheter med avseende på berörda tredjeland enligt internationell rätt, inbegripet sådana avtal med ett eller flera tredjeländer som Europeiska unionen är part i och som rör energileveranssäkerhet,

2) Finlands rättigheter och skyldigheter med avseende på berörda tredjeland, enligt avtal som Finland ingått med det berörda tredjelandet i den mån avtalen överensstämmer med Europeiska unionens lagstiftning,

3) andra specifika omständigheter och förhållanden i fallet och i det berörda tredjelandet.

Arbets- och näringsministeriet kan för sitt yttrande begära ett yttrande av Europeiska kommissionen om huruvida säkerställande äventyrar en trygg energiförsörjning inom Europeiska unionen. Ministeriet kan avvika från Europeiska kommissionens yttrande, om säkerställandet äventyrar en trygg energiförsörjning i Finland eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen.

I ministeriets yttrande får ändring inte sökas särskilt.

4 § (9.8.2013/589)

Överföringsnätsinnehavaren eller parterna får inte påbörja en affärstransaktion eller vidta en åtgärd som avses i 1 § 1 mom. innan överföringsnätsinnehavarens oberoende har säkerställts för affärstransaktionen eller åtgärden i fråga, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller bestäms vid behandlingen av ärendet.

Det som föreskrivs i 1 mom. hindrar inte att en inlösenskyldighet eller inlösenrätt enligt 18 kap. 1 § 1 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) fullgörs eller utövas eller att tillstånd för en fusion enligt 16 kap. i nämnda lag beviljas. Fusionen får emellertid inte registreras innan överföringsnätsinnehavarens oberoende har säkerställts med avseende på fusionen.

5 § (9.8.2013/589)

På framställning av naturgasmarknadsmyndigheten kan marknadsdomstolen bestämma att en affärstransaktion eller åtgärd ska hävas, om myndigheten har låtit bli att säkerställa överföringsnätsinnehavarens oberoende i fråga om affärstransaktionen eller åtgärden i fråga. Innan naturgasmarknadsmyndigheten gör framställningen ska den rådgöra med parterna om frivillig hävning av affärstransaktionen eller åtgärden. Om det avtalas att affärstransaktionen eller åtgärden hävs frivilligt, ställer naturgasmarknadsmyndigheten de villkor som ska iakttas.

6 § (9.8.2013/589)

Oberoende av ett tidigare beslut kan naturgasmarknadsmyndigheten fatta ett nytt beslut i ett ärende som gäller säkerställande av en överföringsnätsinnehavares oberoende, om överföringsnätsinnehavaren eller parterna har uppgett felaktiga eller vilseledande uppgifter som i väsentlig mån har inverkat på beslutet, eller om en affärstransaktion eller åtgärd har genomförts i strid med 4 §. Ett nytt beslut kan fattas endast av vägande skäl, om mer än fem år har förflutit sedan det tidigare beslutet vann laga kraft eller affärstransaktionen eller åtgärden genomfördes.

3 kap

Systemförpliktelser och utredning av naturgashandeln

1 §

Naturgasmarknadsmyndigheten bestämmer i naturgasnätstillståndet att en överföringsnätsinnehavare skall svara för att naturgasöverföringssystemet fungerar tekniskt och är driftsäkert samt sköta de uppgifter som omfattas av balansansvaret för överföringssystemet på ett ändamålsenligt och för parterna på naturgasmarknaden jämlikt och icke-diskriminerande sätt (systemansvar).

Den överföringsnätsinnehavare som har systemansvar kan i fråga om användningen av naturgasöverföringssystemet ställa villkor som är nödvändiga för att systemansvaret skall kunna genomföras. Villkoren kan tillämpas så snart naturgasmarknadsmyndigheten har godkänt och fastställt dem genom sitt beslut. De fastställda villkoren kan tillämpas även om ändring söks, om besvärsmyndigheten inte bestämmer något annat.

Den överföringsnätsinnehavare som har påförts systemansvar skall i fråga om de tjänster som anknyter till systemansvaret publicera samt till naturgasmarknadsmyndigheten anmäla gällande försäljningsvillkor och försäljningspriser samt grunderna för hur de fastställs.

Närmare bestämmelser om hur systemansvaret skall genomföras och om innehållet i det kan utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet.

2 § (30.12.2014/1431)

Nätinnehavaren ska ordna den mätning av naturgasleveranser i sitt naturgasnät som ligger till grund för balansavräkningen och faktureringen samt registreringen av mätuppgifterna och anmälandet av dem till parterna på naturgasmarknaden. De mätuppgifter som behövs vid faktureringen ska lämnas till naturgasleverantören per driftsställe eller per mätning.

Slutförbrukaren ska till ett konkurrenskraftigt pris erbjudas mätare som korrekt visar naturgasförbrukningen och ger information om faktisk förbrukningstidpunkt i följande fall:

1) när en befintlig mätare byts ut, utom om detta är tekniskt omöjligt eller inte är kostnadseffektivt med beaktande av den beräknade sparpotentialen på lång sikt,

2) när en ny inkoppling görs i en ny byggnad, eller

3) när det är fråga om reparation som förutsätter bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller åtgärdstillstånd enligt 126 § i den lagen och reparationen kan ha stor inverkan på byggnadens energiprestanda.

Nätinnehavaren kan tillhandahålla mättjänster antingen som eget arbete eller skaffa tjänsterna hos utomstående. Tjänster kan då skaffas också hos andra parter inom naturgashandeln.

Närmare bestämmelser om mätning av naturgasleveranser i naturgasnät utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelserna kan gälla

1) installering av mätapparatur i ett driftsställe, en lagringsanläggning, en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas eller en produktionsanläggning för gas från förnybara energikällor,

2) krav som ställs på mätapparatur och mätningssystem,

3) avläsning av mätapparatur,

4) utnyttjande av mätningsuppgifter,

5) tidsfördelning i fråga om mättjänster.

2 a § (9.8.2013/589)

Naturgasanvändare har utan att betala någon separat ersättning rätt att till sitt förfogande få, eller att ge en annan aktör rätt att få, mätuppgifterna om sin egen naturgasförbrukning vilka nätinnehavaren har samlat in från mätapparaturen på naturgasdriftsstället. Uppgifterna lämnas per naturgasdriftsställe eller per mätning i en sådan form som motsvarar det förfarande som allmänt tillämpas inom branschen och av nätinnehavaren. Naturgasmarknadsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om uppgifternas form och det förfarande som ska tillämpas då uppgifterna lämnas ut.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på objekt där naturgasförbrukningen inte mäts.

2 b § (9.8.2013/589)

Nätinnehavaren är skyldig att sörja för utredningen av naturgashandeln. Utredningen av naturgashandeln ska grunda sig på naturgasmätning genom fjärravläsning samt på anmälningar om leveranserna. Närmare bestämmelser om tillvägagångssätten vid utredning av naturgashandeln utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

En part på naturgasmarknaden är ansvarig för att partens anskaffningsavtal för naturgas täcker partens naturgasförbrukning och naturgasleveranser under respektive balansavräkningsperiod (balansansvar).

Närmare bestämmelser om innehållet i balansansvaret kan vid behov utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet.

3 a § (9.8.2013/589)

Parterna på naturgasmarknaden och nätinnehavarna ska göra de anmälningar som krävs för naturgashandeln, genomförandet av balansansvaret och utredningen av naturgashandeln och som de ansvarar för. Varje anmälan ska göras inom den tid som angetts för den och enligt det anmälningsförfarande som föreskrivs för den. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälningsskyldigheten utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

4 kap

Naturgasleverans och naturgasförbrukarens ställning (9.8.2013/589)

1 §

En naturgasförsäljare som har dominerande ställning på marknaden i fråga om ett naturgasnät skall leverera naturgas till skäligt pris när en kund som är ansluten till nätet begär detta, om kunden inte har andra ekonomiskt konkurrenskraftiga alternativ att anskaffa naturgas genom naturgasnätet (leveransskyldighet).

Naturgasmarknadsmyndigheten kan bestämma att naturgasförsäljaren skall leverera naturgas till naturgasförbrukaren, om förbrukaren i annat fall inte har möjlighet att få naturgas.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på gas från förnybara energikällor som levereras som en separat produkt. (9.8.2013/589)

2 § (9.8.2013/589)

En naturgasleverantör ska ha offentliga villkor och priser för försäljning av naturgas samt grunder för hur de fastställs för de kunder som omfattas av leveransskyldigheten. De får inte innehålla oskäliga villkor eller villkor som begränsar konkurrensen inom naturgashandeln. Försäljningsvillkor som riktas till konsumenterna ska dessutom meddelas på ett klart och lättbegripligt språk och får inte omfatta sådana hinder för konsumenternas utövande av sina rättigheter som inte följer direkt av avtal.

Naturgasleverantören ska ge in de försäljningsvillkor, försäljningspriser och grunder för deras fastställande som avses i 1 mom. till naturgasmarknadsmyndigheten innan de införs. Myndigheten får utfärda närmare bestämmelser om vilka uppgifter om villkoren, priserna och grunderna den ska tillställas, hur de ska specificeras och hur de ska ges in.

Naturgasleverantören ska publicera uppgifter som beskriver den genomsnittliga prisnivån på naturgas på det sätt som naturgasmarknadsmyndigheten bestämmer.

2 a § (9.8.2013/589)

En naturgasleverantör ska bevara viktiga uppgifter om alla sina affärstransaktioner gällande avtal om naturgasleverans samt de uppgifter enligt kommissionens förordning eller beslut om riktlinjer som hänför sig till affärstransaktioner gällande naturgasderivat med återförsäljare av naturgas och överföringsnätsinnehavare samt innehavare av lagringsanläggningar och behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas under minst fem år efter utgången av den räkenskapsperiod under vilken affärstransaktionen genomfördes. Uppgifter som ska bevaras är åtminstone:

1) affärstransaktionens löptid,

2) procedurer som hänför sig till leveranser och fullgörande,

3) leveransmängd,

4) tidpunkt för genomförandet,

5) pris,

6) information som identifierar avtalsparten,

7) information om alla avtal som inte fullgjorts.

3 § (30.12.2014/1431)

Naturgas som levererats till slutförbrukaren ska faktureras enligt den faktiska förbrukningen minst fyra gånger om året. Om mätapparaturen inte omfattas av systemet för fjärravläsning, får fakturering ske utifrån slutförbrukarens mätaravläsning.

Naturgasleveranser får emellertid faktureras enligt uppskattad förbrukning eller till ett fast belopp, om faktureringen grundar sig på slutförbrukarens mätaravläsning och denne inte har meddelat mätvärdena för faktureringsperioden i fråga. Avvikelse från fakturering enligt konstaterad förbrukning får också göras, om mätning och fakturering enligt konstaterad naturgasförbrukning inte är möjlig eller inte kan ordnas till rimlig kostnad.

En naturgasleverantör ska i sin faktura ge kunden en specifikation över hur naturgaspriset bildats samt information om avtalets giltighetstid. Uppgifterna om och uppskattningarna av priset på naturgas ska lämnas till slutförbrukarna i rätt tid och i en lättbegriplig form. Med fakturan ska det lämnas uppgifter om slutförbrukarens faktiska förbrukning och prisuppgifter samt uppgifter som möjliggör en jämförelse med förbrukningen och kostnaderna under samma period det föregående året. I fakturor som sänds till konsumenter ska naturgasleverantören ge uppgifter om hur konsumenterna kan göra reklamationer samt uppgifter om de mekanismer för tvistlösning som konsumenterna har tillgång till. Naturgasmarknadsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter fakturan ska innehålla och på vilket sätt uppgifterna ska presenteras i fakturan.

Naturgasleverantören ska sända konsumenten en slutfaktura inom sex veckor från det att naturgasleveransen till konsumenten har avslutats.

De fakturor samt prisuppgifter och uppgifter om förbrukningen som avses i denna paragraf ska lämnas till slutförbrukaren på ett adekvat sätt och avgiftsfritt. Fakturor på och uppgifter om förbrukningen ska sändas till slutförbrukaren på elektronisk väg, om denne önskar det.

3 a § (30.12.2014/1431)

Naturgasleverantören ska erbjuda konsumenterna alternativa sätt att betala räkningar. De alternativ som erbjuds får inte vara förenade med ogrundade villkor eller villkor som diskriminerar någon kundgrupp. I villkoren för betalningssätten får hänsyn tas till skäliga skillnader i de kostnader som naturgasleverantören orsakas av att erbjuda olika betalningssätt. Om naturgasleverantören erbjuder konsumenterna ett förhandsbetalningssystem, ska systemet i tillräcklig grad återspegla konsumentens uppskattade årliga naturgasförbrukning.

4 §

En konsument som omfattas av leveransskyldigheten skall ha möjlighet att ingå ett sådant avtal med försäljaren som utöver naturgasförsäljningen omfattar den överföringstjänst som naturgasöverföringen förutsätter. Härvid svarar försäljaren i förhållande till konsumenten också för överföringstjänsten.

5 §

Naturgasleveransen kan avbrytas, om en konsument trots anmärkning försummar att betala avgifterna till naturgasförsäljaren eller distributionsnätsinnehavaren eller annars i väsentlig grad bryter mot villkoren i avtalet om naturgasförsäljning eller nättjänst.

Om försummelsen av betalningen har berott på konsumentens betalningssvårigheter som han har råkat i till följd av en svår sjukdom, arbetslöshet eller någon annan särskild omständighet, huvudsakligen utan att själv vara orsak till dem, får distributionen eller leveransen av naturgas avbrytas tidigast två månader efter den dag då avgiften förföll till betalning. (9.8.2013/589)

Naturgasleveransen till en byggnad som används som stadigvarande bostad eller till en del av en sådan får dock inte, om uppvärmningen är beroende av naturgas, avbrytas trots obetalda avgifter under tiden från ingången av oktober till utgången av april innan fyra månader har förflutit från förfallodagen för den obetalda avgiften.

6 § (9.8.2013/589)

På konsumentskyddet på naturgasmarknaden tillämpas vad som i 95–99 och 101 § i elmarknadslagen (588/2013) bestäms om standardersättning vid dröjsmål med kopplandet av en anslutning, skadestånd på grund av dröjsmål, fel, prisavdrag på grund av fel, skadestånd på grund av fel och om de ansvariga aktörerna.

7 § (9.8.2013/589)

I avtal om leverans av naturgas och naturgasöverföringstjänster till konsumenterna ska följande uppgifter finnas:

1) tjänsteleverantörens namn och adress,

2) tjänster som tillhandahålls, tjänstekvalitet och tidpunkt för den ursprungliga uppkopplingen,

3) underhållstjänster som tillhandahålls,

4) på vilket sätt konsumenten kan få aktuell information om tariffer och underhållskostnader,

5) avtalets löptid och uppgifter om villkoren för att förlänga eller säga upp avtalet, eventuell rätt att säga upp ett tidsbundet avtal samt huruvida det ska vara tillåtet att säga upp ett tidsbundet avtal utan kostnad,

6) uppgift om konsumentens rätt till skadestånd och annan gottgörelse, om prestationens eller tjänstens kvalitet inte motsvarar det som avtalats,

7) uppgifter om de förfaranden för besvär och tvistlösning som står till förfogande och hur de inleds,

8) information om konsumenternas rättigheter, som anges på räkningarna eller på naturgasföretagens webbplats.

Avtalsvillkoren ska vara rättvisa och konsumenterna ska ges information om dem innan avtalet ingås eller bekräftas. Villkoren bör ges innan avtalet ingås eller bekräftas också då avtal ingås genom en mellanhand.

Tjänsteleverantören ska underrätta konsumenten om ändringar i avtalsvillkoren på ett överskådligt och lättbegripligt sätt senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Om tjänsteleverantören ändrar avtalsvillkoren och konsumenten inte godtar de nya villkoren, har konsumenten rätt att säga upp avtalet. Också denna rättighet ska nämnas i det avtal som ingås med konsumenten.

7 § (30.12.2004/1293)

På leverans av naturgas och naturgasöverföringstjänster till konsumenterna tillämpas följande:

1) kunderna har rätt till ett avtal med sin naturgastjänstleverantör, i vilket följande skall anges:

a) leverantörens namn och adress,

b) tjänster som tillhandahålls, tjänstekvalitet och tidpunkt för den ursprungliga uppkopplingen,

c) eventuella underhållstjänster som tillhandahålls,

d) på vilket sätt aktuell information om tariffer och underhållskostnader kan erhållas,

e) avtalets löptid och hur avtalet och tjänsterna förlängs eller sägs upp samt eventuell rätt till frånträdande,

f) alternativa tvistlösningsmetoder,

2) avtalsvillkoren skall vara skäliga och information om dem bör ges kunderna innan avtalet ingås,

3) kunden skall underrättas i god tid om varje avsikt att ändra avtalsvillkoren,

4) tjänsteleverantören skall underrätta kunderna om att de har rätt att frånträda avtalet, om avtalsvillkoren förändras,

5) tjänsteleverantören skall underrätta sina kunder om varje avgiftshöjning i god tid och senast 30 dagar innan höjningen träder i kraft,

6) om tjänsteleverantören ändrar avtalsvillkoren och kunden inte godtar de nya villkoren, har kunden rätt att frånträda avtalet.

5 kap

Åtskiljande av verksamheterna

1 §

Ett företag inom naturgasbranschen skall skilja åt naturgasnätsverksamheten, naturgasförsäljningen och naturgasupplagringen från varandra samt från den affärsverksamhet som inte hör till naturgasbranschen.

Om den affärsverksamhet som inte hör till naturgasbranschen är ringa, behöver sådan obetydlig försäljning av varor eller tjänster inte skiljas åt från naturgasförsäljningen. Verksamheten anses ringa, om omsättningen inte överstiger 10 procent av omsättningen av naturgasförsäljningen.

2 §

Med åtskiljande avses i denna lag att resultaträkning och balansräkning per räkenskapsperiod skall upprättas för de naturgasaffärsverksamheter som skall skiljas åt. Resultaträkningen och balansräkningen, som skall kunna härledas ur företagets bokföring, skall i tillämpliga delar upprättas enligt bokföringslagen (1336/1997).

3 §

En kommunal inrättning eller en samkommun som utövar naturgasaffärsverksamhet skall i bokföringen redovisas skilt från kommunen och för den skall för varje räkenskapsperiod upprättas en resultaträkning och balansräkning som kan jämföras med ett aktiebolags bokslut.

4 §

Revisorerna för företaget eller den kommunala inrättning som bedriver naturgasaffärsverksamhet skall granska de särredovisade verksamheternas resultaträkning, balansräkning och tilläggsuppgifterna till dessa. De skall i revisionsberättelsen ge ett utlåtande om huruvida resultaträkningen och balansräkningen och tilläggsuppgifterna till dem för de särredovisade verksamheterna stämmer överens med denna lag och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

5 §

I fråga om de särredovisade affärsverksamheterna är resultaträkningen och balansräkningen jämte tilläggsuppgifter offentliga och de skall presenteras som noter till företagets bokslut. Bokslutet för en kommunal inrättning som utövar naturgasaffärsverksamhet samt resultaträkningarna och balansräkningarna jämte tilläggsuppgifter för särredovisade verksamheter skall presenteras i kommunens bokslut.

6 §

Genom förordning av handels- och industriministeriet kan föreskrivas hur verksamheterna skall skiljas åt samt hur resultaträkningarna och balansräkningarna skall upprättas för de verksamheter som skiljs åt och vad som skall ges som tilläggsuppgifter till dem samt hur dessa uppgifter skall offentliggöras.

Naturgasmarknadsmyndigheten kan meddela föreskrifter om hur resultaträkningarna och balansräkningarna jämte tilläggsuppgifter för de verksamheter som har skiljts åt samt boksluten för de företag som utövar verksamheterna skall tillställas naturgasmarknadsmyndigheten.

Naturgasmarknadsmyndigheten kan av grundad anledning i enskilda fall bevilja undantag från det sätt att skilja åt verksamheterna som denna lag kräver, om det skulle vara orimligt att genomföra åtskiljandet på det sätt som lagen kräver.

7 § (9.8.2013/589)

Innehavaren av en lagringsanläggning som ingår i ett naturgasföretag eller en grupp av naturgasföretag där samma person eller samma personer direkt eller indirekt har rätt att utöva bestämmande inflytande och där det berörda företaget eller den berörda företagsgruppen bedriver överföring, distribution, kondensering eller lagring av naturgas och produktion eller leverans av naturgas ska i fråga om juridisk form, organisation och beslutsfattande vara oberoende av den verksamhet som inte rör överföringsnät, distribution eller lagring.

De personer som ansvarar för administrationen hos innehavaren av en lagringsanläggning får inte delta i administrationen av ett sådant integrerat naturgasföretag som direkt eller indirekt svarar för den dagliga driften när det gäller produktion eller leverans av naturgas. Deras yrkesmässiga intressen ska beaktas på ett sätt som säkerställer att dessa personer kan agera självständigt.

Innehavaren av lagringsanläggningen ska ha beslutanderätt som är oberoende av det integrerade naturgasföretag som avses i 1 mom. i fråga om de resurser som behövs för att driva, underhålla eller utveckla lagringsanläggningarna. Trots det som sägs ovan har moderbolaget dock rätt att kontrollera den avkastning på kapitalet som ett dotterbolag ger, i synnerhet genom att godkänna den årliga finansieringsplan eller ett motsvarande instrument som upprättas av innehavaren av lagringsanläggningen och att ange övergripande gränser för dotterbolagets skuldsättningsnivå. Moderbolaget har dock inte rätt att ge innehavaren av lagringsanläggningen instruktioner för den dagliga driften eller fatta enskilda beslut beträffande uppförande eller uppgradering av lagringsanläggningar, så länge dessa beslut inte överskrider villkoren i finansieringsplanen eller i ett motsvarande instrument.

Innehavaren av lagringsanläggningen ska utarbeta ett program för iakttagandet av 1–3 mom., där det anges vilka åtgärder som ska vidtas för att garantera icke-diskriminerande beteende och se till att programmet följs. I programmet ska det också anges vilka specifika skyldigheter de anställda har för att uppfylla dessa mål. Den som ansvarar för kontrollen av att programmet följs ska årligen utarbeta och förete för naturgasmarknadsmyndigheten en rapport om de åtgärder som vidtagits. Innehavaren av lagringssystemet ska publicera rapporten.

6 kap

Tillstånd och anmälningar

1 §

Naturgasnätsverksamhet får utövas endast med tillstånd av naturgasmarknadsmyndigheten (naturgasnätstillstånd). Tillståndet beviljas tills vidare eller av särskilda skäl för viss tid. Tillstånd kan beviljas en sammanslutning eller en inrättning.

Naturgasmarknadsmyndigheten kan i enskilda fall för viss tid eller tills vidare befria nätinnehavaren från tillståndsplikten, om nätinnehavarens naturgasnät är av ringa betydelse med tanke på naturgasöverföringen.

2 §

Tillstånd beviljas, om den som ansöker om tillstånd har tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar att sörja för naturgasnätsverksamheten på det sätt som förutsätts i lagstiftningen om naturgasmarknaden. Den som ansöker om tillstånd skall uppfylla följande förutsättningar:

1) sökandens organisation skall motsvara omfattningen och arten av nätverksamheten,

2) sökanden skall ha tillräckligt med personal i sin tjänst,

3) sökanden skall ha ekonomiska förutsättningar för en lönsam naturgasnätsverksamhet,

4) sökanden skall i sin tjänst ha en person som har utnämnts till driftsövervakare och som har den behörighet om vilken bestäms i naturgasförordningen (1058/1993) och möjlighet att övervaka användningen av röret.

Till tillståndet kan fogas villkor som skall anses nödvändiga med tanke på verksamheten.

Tillståndet kan inte överföras på en annan sammanslutning eller inrättning.

3 § (9.8.2013/589)

Den som ansöker om naturgasnätstillstånd för överföringsnätsinnehavare ska utöver kraven i 2 § uppfylla följande krav:

1) sökanden ska äga ett överföringsnät för naturgas i Finland,

2) sökanden ska ha lagt fram en utredning om att sökanden uppfyller kraven på åtskiljande av verksamheterna enligt 5 kap., och

3) sökanden ska ha lagt fram en utredning om att sökanden uppfyller kraven på överföringsnätsinnehavarens oberoende enligt 2 a kap. och oberoendet har säkerställts i enlighet med det förfarande som avses i nämnda kapitel.

I naturgasnätstillståndet för den överföringsnätsinnehavare som ska påföras systemansvar kan villkor ställas i fråga om

1) den systemansvariges uppgifter och skötseln av dem,

2) den systemansvariges skyldigheter och fullgörandet av dem,

3) den systemansvariges rättigheter och utövandet av dem.

4 § (9.8.2013/589)

4 § har upphävts genom L 9.8.2013/589.

5 § (9.8.2013/589)

För byggande av ett överföringsrör som överskrider landets gräns ska ett projekttillstånd sökas skriftligt hos arbets- och näringsministeriet.

En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att byggandet av ett överföringsrör som överskrider landets gräns är ändamålsenligt med tanke på utvecklingen och ömsesidigheten på naturgasmarknaden. Då tillstånd beviljas ska projektets betydelse för den inre naturgasmarknaden beaktas.

I projekttillståndet bestäms inte var överföringsröret ska dras. Till tillståndet kan sådana villkor fogas som ska anses nödvändiga med tanke på förutsättningarna för tillstånd. Projekttillståndet kan inte överföras på någon annan.

Om ett energiprojekt av gemensamt intresse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 förutsätter ett projekttillstånd enligt 1 mom., ska på behandlingen av tillståndet utöver denna lag tillämpas nämnda förordning av Europaparlamentet och rådet samt lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen (684/2014). (22.8.2014/686)

6 § (5.5.2017/267)

I en ansökan om projekttillstånd som gäller ett överföringsrör som överskrider landets gräns ska de uppgifter och utredningar uppges om vilka föreskrivs genom förordning av statsrådet.

7 §

Handels- och industriministeriet kan i enskilda fall bestämma att avtal om naturgasimport och naturgasexport skall anmälas till ministeriet. I anmälan skall lämnas de uppgifter som ministeriet bestämmer.

8 § (9.8.2013/589)

Ett naturgasföretag som äger en lagringsanläggning eller en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska senast sex månader innan verksamheten inleds lämna in en anmälan till naturgasmarknadsmyndigheten om vem som är innehavare av respektive anläggning. Naturgasmarknadsmyndigheten ska utse den anmälda verksamhetsutövaren till innehavare av lagringsanläggningen eller behandlingsanläggningen för kondenserad naturgas, om denna utövar den verksamhet som uppgetts. Beslutet att utse innehavaren är i kraft viss tid, dock högst tio år.

7 kap

Ledning och tillsyn

1 § (9.8.2013/589)

Den allmänna styrningen och övervakningen av verkställigheten av lagen ankommer på arbets- och näringsministeriet.

Naturgasmarknadsmyndigheten har till uppgift att övervaka efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt de myndighetsföreskrifter och de tillståndsbeslut som meddelats med stöd av denna lag. Bestämmelser om tillsyn utfärdas särskilt genom lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013).

Konsumentombudsmannen övervakar att de avtalsvillkor som avses i 4 kap. 6 och 7 § är lagenliga med tanke på konsumentskyddet.

1 a § (9.8.2013/589)

1 a § har upphävts genom L 9.8.2013/589.

1 b § (9.8.2013/589)

1 b § har upphävts genom L 9.8.2013/589.

1 c § (9.8.2013/589)

1 c § har upphävts genom L 9.8.2013/589.

1 d § (9.8.2013/589)

1 d § har upphävts genom L 9.8.2013/589.

2 § (9.8.2013/589)

2 § har upphävts genom L 9.8.2013/589.

2 a § (9.8.2013/589)

2 a § har upphävts genom L 9.8.2013/589.

3 § (9.8.2013/589)

3 § har upphävts genom L 9.8.2013/589.

4 § (9.8.2013/589)

4 § har upphävts genom L 9.8.2013/589.

5 § (9.8.2013/589)

5 § har upphävts genom L 9.8.2013/589.

6 § (9.8.2013/589)

6 § har upphävts genom L 9.8.2013/589.

7 § (9.8.2013/589)

7 § har upphävts genom L 9.8.2013/589.

8 kap

Skadestånd och straff

1 § (9.8.2013/589)

Den som genom ett förfarande som står i strid med 2 kap. 2, 3 eller 3 a §, 3 kap. 2, 2 b eller 3 §, 4 kap. 1 eller 5 § orsakar någon annan skada är skyldig att ersätta skadan.

Bestämmelser om skadestånd finns dessutom i skadeståndslagen (412/1974).

2 §

Den som bedriver naturgasnätsverksamhet utan tillstånd som avses i 6 kap. 1 § eller i strid med de villkor som uppställts i tillståndet eller bygger ett överföringsrör utan tillstånd enligt 6 kap. 5 § eller i strid med de villkor som uppställts i tillståndet, skall för olovligt bedrivande av naturgasnätsverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte strängare straff för gärningen bestäms i någon annan lag.

3 §

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 9 kap. 2 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om gärningen inte skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om strängare straff för den inte bestäms någon annanstans i lag.

9 kap

Särskilda bestämmelser

1 §

En kommun eller en sammanslutning i vilken kommunen har bestämmanderätt kan bedriva naturgasnätsverksamhet samt försäljning och upplagring av naturgas också utanför kommunens område.

2 § (9.8.2013/589)

På sekretess i fråga om handlingar som inkommer eller upprättas då en nätinnehavare eller en innehavare av en lagringsanläggning eller en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas utför uppdrag som avses i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt i fråga om uppgifter i handlingarna, liksom på tystnadsplikt i fråga om och förbud mot utnyttjande av de upplysningar som erhållits vid utförandet av uppgifterna samt på brott mot sekretess tillämpas 22 och 23 § samt 24 § 1 mom. 1 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) även då det inte är fråga om en handling på vilken nämnda lag är tillämplig enligt dess 4 §.

3 §

Polisen skall vid behov ge handräckning i ärenden som gäller övervakning av denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser. Polismyndigheten skall vid behov bistå också vid verkställandet av det förordnande eller förbud som avses i 7 kap. 3 §.

4 § (9.8.2013/589)

Ändring i ett beslut som naturgasmarknadsmyndigheten har meddelat med stöd av denna lag söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring i ett beslut som naturgasmarknadsmyndigheten har meddelat med stöd av 2 kap. 4 och 4 a § får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om handläggningen av ärenden vid marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

Ändring i beslut som arbets- och näringsministeriet har fattat med stöd av denna lag samt i beslut av förvaltningsdomstolen eller marknadsdomstolen får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Naturgasmarknadsmyndigheten har rätt att genom besvär söka ändring i beslut av fullföljdsdomstolen, genom vilka fullföljdsdomstolen har upphävt eller ändrat naturgasmarknadsmyndighetens beslut.

4 a § (9.8.2013/589)

4 a § har upphävts genom L 9.8.2013/589.

5 § (9.8.2013/589)

Om en sökande beviljas undantagslov som avses i 2 kap. 4 §, ska naturgasmarknadsmyndigheten iaktta det förfarande som nämns i artikel 48.2 i naturgasmarknadsdirektivet.

När naturgasmarknadsmyndigheten har tagit emot en ansökan om undantag enligt 2 kap. 4 a § eller meddelat sitt beslut i ett sådant ärende ska myndigheten iaktta förfarandet i artikel 36.4, 36.8 och 36.9 i naturgasmarknadsdirektivet.

6 § (9.8.2013/589)

Arbets- och näringsministeriets och naturgasmarknadsmyndighetens prestationer enligt denna lag är avgiftsbelagda. Bestämmelser om avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1 §

Om ikraftträdelsetidpunkten för den överföringsskyldighet som avses i 2 kap. 3 § bestäms genom förordning av statsrådet. Överföringsskyldigheten tillämpas på leveranspartier av naturgas som grundar sig på ett anskaffningsavtal som en kund som avses i 2 kap. 3 § har ingått med en partiförsäljare efter att denna lag har trätt i kraft. Överföringsskyldigheten tillämpas också på naturgas som har köpts med ett anskaffningsavtal som har ingåtts innan lagen träder i kraft, om det sedan denna lag har trätt i kraft avtalas om prissättningen av naturgas eller om anpassningen av anskaffningsavtalet så att det motsvarar bestämmelserna i denna lag.

2 §

Om ikraftträdelsetidpunkten för den prissättningsprincip som avses i 2 kap. 9 § (punktprissättning) och det åtskiljande av verksamheterna som avses i 5 kap. 1 § bestäms genom förordning av statsrådet.

Naturgasmarknadsmyndigheten kan på ansökan i enskilda fall bevilja en förlängd tidsfrist på längst ett år för uppfyllande av kraven och åtskiljande av verksamheterna, om detta bedöms som skäligt med tanke på den sökande.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

Den som bedriver naturgasnätsverksamhet när denna lag träder i kraft och har gjort en ansökan om naturgasnätstillstånd inom sex månader från lagens ikraftträdande, får fortsätta sin verksamhet till dess beslut om tillstånd har fattats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 134/1999, EkUB 8/2000, GrUU 4/2000, RSv 51/2000

Ikraftträdelsestadganden:

6.6.2003/445:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

RP 218/2002, EkUB 29/2002, RSv 303/2002

30.12.2004/1293:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Vad som föreskrivs i 4 kap. 7 § skall tillämpas också på naturgasavtal som ingåtts före denna lags ikraftträdande.

Den första tillsynsperioden enligt 7 kap. 1 a § börjar den 1 januari 2006.

Bestämmelserna i 7 kap. 2 a § tillämpas på begäran om utredning som naturgasmarknadsmyndigheten tagit emot efter lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna i 9 kap. 4 § 2 mom. om sökande av ändring i naturgasmarknadsmyndighetens beslut tillämpas på beslut som meddelats med stöd av 7 kap. 2 § och som gäller frågor som väckts efter denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 128/2004, EkUB 28/2004, RSv 214/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG (32003L0055); EGT nr L 176, 15.7.2003, s. 57

31.1.2013/125:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

L 125/2013 har upphävts genom L 9.8.2013/589.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

9.8.2013/589:

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

2. Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 9 kap. 4 § i naturgasmarknadslagen (125/2013).

3. De förordningar som utfärdats och de föreskrifter av naturgasmarknadsmyndigheten som meddelats med stöd av de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande förblir i kraft.

4. En överföringsnätsinnehavare som är verksam då lagen träder i kraft ska ge in sin ansökan om naturgasnätstillstånd till naturgasmarknadsmyndigheten inom en månad från lagens ikraftträdande. Kravet i 6 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten tillämpas inte på situationer i fråga om vilka något meddelande enligt 2 a kap. 1 § 1 mom. inte ska lämnas. Innan en ansökan om naturgasnätstillstånd avgörs kan naturgasmarknadsmyndigheten ändra villkoren i den systemansvariga överföringsnätsinnehavarens gällande naturgasnätstillstånd för viss tid på det sätt som förutsätts i denna lag.

5. Bestämmelserna i 4 kap. 6 § ska tillämpas även på naturgasavtal som ingåtts innan denna lag trätt i kraft.

RP 20/2013, EkUB 17/2013, MiUU 7/2013, RSv 88/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (32009R0715); EUT L 211, 14.8.2009, s. 36, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG (32009L0028); EUT L 140, 5.6.2009 s. 16, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94., Nationella bestämmelser som motsvarar bestämmelserna i direktivet finns dessutom i följande befintliga författningar, men i samband med publikationen av dessa har inte någon särskild hänvisning till direktivet gjorts:, 1) lag om utkomststöd (1412/1997) 30.12.1997, ändrats senast genom (1006/2012) 28.12.2012;, 2) naturgasmarknadslag (508/2000) 31.5.2000, ändrats senast genom (1293/2004) 30.12.2004;, 3) statsrådets förordning om naturgasmarknaden (622/2000) 21.6.2000;, 4) handels- och industriministeriets förordning om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln (974/2000) 23.11.2000;, 5) förvaltningslag (434/2003) 6.6.2003, ändrats senast genom (581/2010) 11.6.2010;, 6) gasanordningsförordning (1434/1993) 22.12,1993, ändrats senast genom (694/1999) 21.5.1999;, 7) handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om gasmonteringar (1200/1995) 31.10.1995;, 8) handels- och industriministeriets beslut om gasmonteringar (1286/1993) 17.12.1993;, 9) statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas (551/2009) 14.7.2009;, 10) lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 3.6.2005, ändrats senast genom (400/2013) 7.6.2013;, 11) lag om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden (1211/2009) 30.12.2009;, 12) lag om Finansinspektionen (878/2008) 19.12.2008, ändrats senast genom (254/2013) 12.4.2013;, 13) lag om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) 26.8.1988, ändrats senast genom (1425/2007) 28.12.2007;, 14) värdepappersmarknadslag (495/1989) 26.5.1989, ändrats senast genom (1492/2011) 29.12.2011;, 15) lag om utsläppshandel (311/2011) 8.4.2011, ändrats senast genom (396/2013) 7.6.2013;, 16) förordning om ändring av förordningen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1157/1997) 11.12.1997;, 17) förordning om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1071/1994) 28.11.1994, ändrats senast genom (811/2012) 13.12.2012;, 18) lag om upphävande av vissa bestämmelser om förverkandepåföljder (893/2001) 1.11.2001;, 19) lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (729/1997) 31.7.1997;, 20) lag om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1070/1994) 28.11.1994, ändrats senast genom (686/2012) 30.11.2012;, 21) Finlands grundlag (731/1999) 11.6.1999, ändrats senast genom (1112/2011) 4.11.2011;, 22) lag om konsumentrådgivning (800/2008) 5.12.2008, ändrats senast genom (676/2012) 30.11.2012;, 23) lag om konsumenttvistenämnden (8/2007) 12.1.2007;, 24) konsumentskyddslag (38/1978) 20.1.1978, ändrats senast genom (207/2013) 15.3.2013;, 25) lag om skuldebrev (622/1947) 31.7.1947, ändrats senast genom (889/2010) 22.10.2010;, 26) lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 21.5.1999, ändrats senast genom (302/2013) 19.4.2013;, 27) konkurrenslag (948/2011) 12.8.2011, ändrats senast genom (123/2013) 31.1.2013;, 28) kommunallag (365/1995) 17.3.1995, ändrats senast genom (325/2012) 15.6.2012;, 29) revisionslag (459/2007) 13.4.2007, ändrats senast genom (1454/2011) 22.12.2011;, 30) bokföringsförordning (1339/1997) 30.12.1997, ändrats senast genom (547/2008) 28.8.2008;, 31) bokföringslag (1336/1997) 30.12.1997, ändrats senast genom (399/2013) 7.6.2013;, 32) statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006) 17.8.2006, ändrats senast genom (359/2011) 14.4.2011;, 33) lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) 10.6.1994, ändrats senast genom (1584/2009)22.12.2009;, 34) markanvändnings- och bygglag (132/1999) 5.2.1999, ändrats senast genom (958/2012) 21.12.2012;, 35) miljöskyddslag (86/2000) 4.2.2000, ändrats senast genom (560/2012) 19.10.2012;, 36) handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna (222/2005) 19.4.2005;, 37) statsrådets förordning om Energimarknadsverket (621/2000) 21.6.2000;, 38) lag om Energimarknadsverket (507/2000) 11.2.2000;, 39) arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln (682/2009) 10.9.2009;, 40) handels- och industriministeriets förordning om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln (23/2007) 22.1.2007;, 41) statstjänstemannalag (750/1994) 19.8.1994, ändrats senast genom (177/2013) 1.3.2013;, 42) statstjänstemannaförordning (971/1994) 14.11.1994, ändrats senast genom (575/2012) 25.10.2012;, 43) lag om statsbudgeten (423/1988) 13.5.1988, ändrats senast genom (1096/2009) 11.12.2009;, 44) förordning om statsbudgeten (1243/1992) 11.12.1992, ändrats senast genom (1277/2011) 15.12.2011. Föreskrifter som motsvarar bestämmelserna i direktivet finns dessutom i Energimarknadsverkets beslut dnr 59/711/2001, 21.8.2001, som gäller Gasum Oy:s naturgasnätstillstånd. Beslutet innehåller inte någon särskild hänvisning till direktivet.

22.8.2014/686:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 75/2014, EkUB 11/2014, RSv 77/2014, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 (32013R0347); EUT L 115, 25.4.2013, s. 39

30.12.2014/1431:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Bestämmelserna i 2 kap. 9 a och 9 b § samt i 4 kap. 3 och 3 a § träder dock i kraft först den 1 januari 2016.

RP 182/2014, EkUB 23/2014, RSv226/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (32012L0027); EUT L 315, 14.11.2012, s. 1

5.5.2017/267:

Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.

RP 259/2016, MiUB 4/2017, RSv 23/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.