Beaktats t.o.m. FörfS 1207/2020.

11.2.2000/507

Lag om Energimarknadsverket (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 9.8.2013/591, som gäller fr.o.m. 1.9.2013.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgifter

För tillsynen över el- och naturgasmarknaden samt för främjande av en fungerande elmarknad och naturgasmarknad finns Energimarknadsverket.

Energimarknadsverket har till uppgift att främja verksamheten på elmarknaden och naturgasmarknaden samt att övervaka att bestämmelserna i lagen om utsläppshandel (683/2004) följs. Ämbetsverket sköter de myndighetsuppgifter som anges i elmarknadslagen (386/1995), naturgasmarknadslagen (508/2000), lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003) samt lagen om utsläppshandel och bestäms med stöd av dem. (30.7.2004/685)

Energimarknadsverket kan dessutom ges andra uppgifter som lämpar sig för dess verksamhetsområde enligt vad som bestäms särskilt.

L om utsläppshandel 683/2004 har upphävts genom L 311/2011, se övergångsbestämmelser L 311/2011 79 §.

2 §
Administrativ ställning

Styrningen och övervakningen av Energimarknadsverket ankommer på handels- och industriministeriet.

3 §
Direktören

Chef för Energimarknadsverket är en direktör, om vars uppgifter och utnämnande bestäms genom förordning.

4 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om Energimarknadsverkets uppgifter, organisation, förvaltning och personal utfärdas genom förordning.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 17 mars 1995 om elmarknadscentralen (387/1995),

2) förordningen den 24 mars 1995 om ikraftträdande av lagen om elmarknadscentralen (443/1995), samt

3) förordningen den 24 mars 1995 om elmarknadscentralen (444/1995) jämte ändringar.

Det som i annan lagstiftning bestäms om elmarknadscentralen gäller sedan denna lag har trätt i kraft Energimarknadsverket.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 43/1999, EkUB 12/1999, RSv 93/1999

Ikraftträdelsestadganden:

30.7.2004/685:

Denna lag träder i kraft den 4 augusti 2004.

RP 49/2004, EkUB 14/2004, RSv 113/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv: 2003/87/EG; EGT nr L 275, 25.10.2003, s. 32

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.