Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

17.3.2000/282

Republikens presidents förordning om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla genom L om försvarsmakten 11.5.2007/551, som gäller fr.o.m 1.1.2008.

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av försvarsministern, föreskrivs med stöd av 8 a § 5 mom. lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974), sådant det lyder i lag 228/2000:

1 §

Om fördelningen mellan kommendören för försvarsmakten och lägre militära förmän av den behörighet som gäller försvarsmaktens militära kommandomål och som hör till den militära befälsställningen bestäms i denna förordning och föreskrivs genom militära order från de behöriga militära förmännen.

2 §

Om rätten för republikens president och militära förmän att överta avgörandet av militära kommandomål som skall avgöras av en underordnad bestäms i lagen om försvarsmakten (402/1974).

En militär förman kan genom en militär order överföra sin behörighet i militära kommandomål på en underordnad militär förman.

3 §

Kommendören för försvarsmakten är i egenskap av militär chef direkt underställd republikens president i militära kommandomål.

Chefen för huvudstaben, kommendören för marinen, kommendören för flygvapnet och kommendörerna för försvarsområdena är direkt underställda kommendören för försvarsmakten i militära kommandomål.

4 §

Kommendören för försvarsmakten avgör andra militära kommandomål som gäller försvarsmakten än sådana som enligt lagen om försvarsmakten skall avgöras av republikens president, om de inte enligt vad som bestäms i denna förordning eller föreskrivs i en militär order skall avgöras av någon annan militär förman och om presidenten inte har förbehållit sig beslutanderätten i dem.

5 §

Chefen för huvudstaben samordnar militära kommandomål som gäller försvarsgrenarnas och försvarsområdenas förberedelser med tanke på undantagsförhållanden samt avgör militära kommandomål som gäller den militära verksamheten vid administrativa enheter som är direkt underställda huvudstaben.

6 §

Kommendören för marinen och kommendören för flygvapnet avgör militära kommandomål som gäller deras försvarsgrenar och den militära verksamheten vid de militära inrättningarna och truppförbanden samt dessas förberedelser med tanke på undantagsförhållanden.

7 §

Kommendören för ett försvarsområde avgör militära kommandomål som gäller den militära verksamheten inom försvarsområdet och de militärlän, militära inrättningar och truppförband som lyder under det samt samordnar på sitt område militära kommandomål som gäller försvarsgrenarnas förberedelser med tanke på undantagsförhållanden.

8 §

Kommendören för ett militärlän avgör, underställd kommendören för ett försvarsområde, militära kommandomål som gäller militärlänets militära verksamhet och förberedelser med tanke på undantagsförhållanden.

9 §

I enlighet med de riktlinjer som kommendören för försvarsmakten anger leder chefen för huvudstaben, kommendörerna för försvarsområdena, marinen och flygvapnet samt cheferna för de militära inrättningarna försvarsmaktens lokala myndigheter, militära inrättningar, truppförband och garnisoner i militära kommandomål.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2000.

Genom denna förordning upphävs i förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/1992) 5, 6, 25, 28, 30 och 32 §, av dessa lagrum 30 och 32 § sådana de lyder i förordning 1047/1997.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.