Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 353/2023.

1.3.2000/258

Statsrådets förordning om Finlands författningssamling (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 17.12.2010/1197, som gäller fr.o.m. 1.1.2011.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

1 §
Anteckningar som skall göras i författningssamlingens häften

I författningssamlingens häften antecknas för varje lag en hänvisning till den regeringsproposition eller lagmotion som lagen bygger på samt en hänvisning till riksdagsutskottens betänkanden och utlåtanden om lagförslaget och till riksdagens svar. Motsvarande hänvisningar skall göras i statsbudgeten och tilläggsbudgetar samt i andra riksdagsbeslut om statsfinanserna.

2 §
Hänvisningar till Europeiska gemenskapernas rättsakter

När en författning innehåller bestämmelser om genomförande av ett direktiv utfärdat av Europeiska gemenskaperna, skall i författningssamlingens häfte vid författningen i fråga göras en hänvisning till direktivet.

När förordningar eller beslut utfärdade av Europeiska gemenskaperna förutsätter närmare bestämmelser om verkställigheten, kan i författningssamlingens häfte göras hänvisningar till rättsakten i fråga när sådana bestämmelser utfärdas.

Anteckningar som avses i 1 och 2 mom. skall också göras i författningssamlingens häften när myndighetsföreskrifter publiceras i författningssamlingen.

3 §
Författningssamlingens och fördragsseriens register

För varje årgång av författningssamlingen och fördragsserien uppgörs ett alfabetiskt register. Minst vart femte år skall en alfabetisk sammanställning av registren publiceras.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2000.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.