Beaktats t.o.m. FörfS 267/2021.

23.12.1999/1304

Förordning om tillämpning av 1 kap. 1 § sjölagen (upphävt)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 3.11.2016/907, som gäller fr.o.m. 15.11.2016.

På föredragning av trafikministern föreskrivs med stöd av 1 kap. 1 § 2, 3 och 5 mom. sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994), sådana lyder i lag 1302/1999:

1 kap

Godkännande av fartyg som finskt

1 §

Det ministerium som handhar sjöfartsfrågor, nedan ministeriet, skall med stöd av 1 kap. 1 § 2 mom. sjölagen (674/1994) i enskilda fall godkänna ett fartyg som finskt, om

1) fartygets drift leds och kontrolleras från Finland,

2) fartygets ägare, ifall han inte ansvarar för fartyget i enlighet med 1 punkten, för skötseln av denna uppgift utser ett ombud som har sin stadigvarande hemkommun och bostad i Finland, och

3) fartyget under den tid det är infört i fartygsregistret i Finland har avförts ur fartygsregistret i en annan stat.

Fartygets ägare kan ansöka om registrering enligt 1 mom. Ansökan skall göras skriftligen och undertecknas av fartygets ägare eller dennes ombud.

Till ansökan skall fogas uppgifter och handlingar som är nödvändiga med avseende på 1 mom. Sökanden skall på ministeriets begäran även lämna andra uppgifter och handlingar som är nödvändiga för behandlingen av ärendet.

2 §

Ministeriet kan med stöd av 1 kap. 1 § 3 mom. sjölagen godkänna ett fartyg som finskt, om

1) det i fråga om fartygets ägande, förvaltnings-, kreditgivnings- och befraktningsförhållanden tillförlitligt kan konstateras att fartygets drift står under ett avgörande finskt inflytande,

2) fartyget för den tid som det skall vara infört i det finska fartygsregistret har avförts ur fartygsregistret i någon annan stat,

3) fartyget uppfyller de krav som ställs på nya fartyg i bestämmelserna om fartygs säkerhet, och

4) registreringen av fartyget bedöms främja sjöfartsnäringen i Finland och sysselsättningen inom den.

Har ett fartyg som avses i 1 mom. inte någon finsk ägare, förutsätts utöver det ovan föreskrivna att finska medborgare är representerade i förvaltningsorganen för den utländska sammanslutning som äger fartyget eller att de på något annat sätt kan delta i beslutsfattandet i ägarsammanslutningen.

3 §

I ett tillstånd som avses i 2 § skall ingå de villkor som ministeriet anser nödvändiga samt uppgifter om tillståndets giltighetstid. Tillstånd kan beviljas för högst två år åt gången.

Ministeriet kan ställa som villkor för tillståndets giltighet att fartygets ägare uppfyller alla de förpliktelser som ägaren har enligt finsk lagstiftning. Ett sådant villkor kan ställas även om sökanden är någon annan än fartygets ägare. Om sökanden är någon annan än fartygets ägare, skall ministeriet höra ägaren innan ett sådant villkor ställs.

Ministeriet kan kräva att sökanden ställer bankgaranti eller någon annan av ministeriet godkänd garanti som säkerhet för de förpliktelser som uppstår av användningen av fartyget under finsk flagg.

4 §

Sökande kan i ett fall som avses i 2 § vara en sådan finsk medborgare eller en sådan finsk juridisk person som anser sig ha i 2 § 1 mom. avsett avgörande inflytande över fartygets drift. Om sökanden är någon annan än fartygets ägare, skall till ansökan fogas ägarens samtycke till att fartyget införs i det finska fartygsregistret.

Till ansökan, som skall göras skriftligen, fogas de uppgifter och handlingar som sökanden anser vara nödvändiga för utredning av grunderna för det bestämmandeinflytandet av fartygets användning samt av övriga faktorer som han vill åberopa. Sökanden skall ytterligare på begäran av ministeriet ge in även alla andra uppgifter och handlingar som behövs för behandlingen av ansökan.

5 §

Om förutsättningarna i 1 § för godkännande eller i 2 § för beviljande av tillstånd inte längre föreligger eller om de villkor för tillståndet som ställts med stöd av 2 § inte iakttas, skall godkännandet eller tillståndet återkallas, ifall inte avvikelsen kan anses vara ringa. Ministeriet beslutar om återkallande av godkännandet eller tillståndet.

Ministeriet skall på tjänstens vägnar underrätta registermyndigheten om de beslut på basis av vilka ett fartyg har godkänts som finskt eller ett beslut om att godkänna ett fartyg som finskt har återkallats.

Den som fått godkännande eller tillstånd skall innan ett beslut som avses i 1 mom. fattas ges möjlighet att lämna utredning i saken.

2 kap

Införande av fartyg i finsk ägo i fartygsregister i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

6 §

Ministeriet kan för främjande av landets sjöfartsnäring i enskilda fall ge tillstånd till att ett fartyg, som enligt 1 kap. 1 § 1 mom. sjölagen borde anses som finskt, införs i fartygsregistret i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet såsom fartyg i detta land, om

1) förutsättningarna i 1 kap. 1 § 5 mom. sjölagen för beviljande av tillstånd föreligger, och

2) det enligt bedömningar finns sådana vägande skäl för registrering av fartyget vilka hänför sig till främjande av varvsindustrin och sysselsättningen i landet.

7 §

I ett tillstånd som avses i 6 § skall ingå de villkor som ministeriet anser nödvändiga samt uppgifter om tillståndets giltighetstid. Tillståndet beviljas för viss tid och kan vara i kraft högst så länge som befraktningsavtalet om fartygets användning och besittning gäller. I tillståndet skall ingå ett villkor enligt vilket överföring av fartyget vidare till ett fartygsregister i tredje land är förbjudet.

8 §

Sökande kan i det fall som avses i 6 § vara fartygets finska ägare eller en sådan utlänning eller utländsk juridisk person som vill registrera fartyget i fartygsregistret i en främmande stat. Om sökanden är någon annan än fartygets ägare, skall till ansökan fogas ägarens samtycke till att fartyget införs i fartygsregistret i en främmande stat.

Vad som föreskrivs i 4 § 2 mom. tillämpas på en ansökan som avses i 1 mom.

9 §

Utlåtanden om ansökan skall begäras från vederbörande myndigheter och arbetsmarknadsorganisationer.

10 §

Om förutsättningarna i 6 § för beviljande av tillstånd inte längre föreligger eller om de villkor för tillståndet som ställts med stöd av 7 § inte iakttas, skall tillståndet återkallas, förutsatt att avvikelsen inte kan anses vara ringa. Ministeriet beslutar om återkallande av tillståndet. Den som fått tillståndet skall innan beslut om återkallande fattas ges möjlighet att lämna utredning i saken. Beslutet om återkallande skall innehålla bestämmelser om inom vilken tid och i vilken ordning åtgärder som föranleds av tillståndets återkallande skall vidtas.

Ett tillstånd som avses i 6 § upphör att gälla, då fartyget eller en andel av det säljs till utlandet så att fartyget enligt 1 kap. 1 § 1 mom. sjölagen upphör att vara finskt.

11 §

Om avförande av fartyg ur det finska fartygsregistret gäller dessutom vad som föreskrivs i fartygsregisterlagen (512/1993).

När ett fartyg som avses i 6 § har införts i fartygsregistret i en främmande stat, upphör det att vara finskt.

3 kap

Ikraftträdande

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 26 april 1985 om tillämpning av 1 § sjölagen (353/1985) jämte ändringar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.