Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

23.12.1999/1240

Lag om hypoteksbanker (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om hypoteksbanksverksamhet 16.7.2010/688.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (9.2.2007/128)
Definition av hypoteksbank

En hypoteksbank är ett i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007) avsett kreditinstitut i aktiebolagsform, vars syfte är att bevilja i denna lag avsedda fastighetskrediter och krediter till offentliga samfund samt att emittera i denna lag avsedda masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och masskuldebrevslån med säkerheter i offentliga samfund.

2 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) fastighetskredit en kredit vars säkerhet består av en aktie i ett bostadsaktiebolag enligt 1 kap. 2 § eller i ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller ett i 16 kap. 1 § eller 19 kap. 1 § i jordabalken (540/1995) avsett objekt som kan intecknas eller en med dessa jämförbar bostad eller fastighet som är belägen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; vad som i denna lag bestäms om bostadsaktier tillämpas på motsvarande sätt på bostadsrätter enligt lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990), (22.12.2009/1615)

1 a) bostadskredit en fastighetskredit vars säkerhet består av en inteckning som fastställts i en bostadsfastighet eller av aktier i ett bostadsaktiebolag enligt 1 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag eller av därmed jämförbara andelar eller av en bostadsrätt eller av en med ovan nämnda säkerheter jämförbar motsvarande säkerhet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; med bostadsfastighet avses i denna punkt en fastighet eller del av en fastighet som huvudsakligen är avsedd för boende, (22.12.2009/1615)

2) kredit till ett offentligt samfund en kredit som har beviljats finska staten, finländska kommuner eller andra offentliga samfund som vid användning av en metod som avses i 58 § i kreditinstitutslagen får jämställas med finska staten eller en finländsk kommun eller vars fulla säkerhet består av ett i denna punkt avsett offentligt samfunds borgensförbindelse eller av en fordran hos ett sådant offentligt samfund, (9.2.2007/128)

3) masskuldebrevslån med säkerhet i fastighet ett masskuldebrevslån vars säkerhet består av en fastighetskredit som antecknats i det register som avses i 10 §,

4) masskuldebrevslån med säkerhet i offentligt samfund ett masskuldebrevslån vars säkerhet består av en kredit till ett offentligt samfund vilken antecknats i det register som avses i 10 §,

5) ministeriet finansministeriet, om inte något annat bestäms genom förordning.

3 § (21.7.2006/645)
Lagstiftning som skall tillämpas

På hypoteksbanker tillämpas aktiebolagslagen (624/2006), lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) samt kreditinstitutslagen, om inte något annat bestäms i denna lag.

4 §
Tillsyn

Finansinspektionen övervakar iakttagandet av denna lag och av de föreskrifter som myndigheterna meddelar med stöd av den.

5 §
Ensamrätt till emission av masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och i offentliga samfund

Endast hypoteksbanker får emittera masskuldebrevslån vars säkerheter består av fastighetskrediter enligt 2 § 1 punkten eller av krediter till offentliga samfund enligt 2 § 2 punkten. Endast hypoteksbanker får för de masskuldebrevslån de emitterar använda benämningen masskuldebrevslån med säkerhet i fastighet eller masskuldebrevslån med säkerhet i offentligt samfund.

6 §
Firma

Endast hypoteksbanker får i sin firma eller annars i sin verksamhet använda ordet hypoteksbank.

6 a § (28.12.2001/1506)
Fusion, delning och överlåtelse av affärsverksamhet

En hypoteksbank kan fusioneras endast med en annan hypoteksbank. Vid delning och överlåtelse av affärsverksamheten kan en hypoteksbank överföra egendom som avses i 2 § 3 och 4 punkten endast till en annan hypoteksbank.

2 kap

Hypoteksbankers verksamhet

7 §
Tillåten affärsverksamhet

En hypoteksbank får som affärsverksamhet endast bevilja fastighetskrediter och krediter till offentliga samfund samt bedriva verksamhet med nära anknytning till sådan affärsverksamhet. En hypoteksbank får inte äga andra fastigheter, aktier eller andelar än sådana som det med tanke på hypoteksbankens affärsverksamhet är nödvändigt att äga.

En hypoteksbanks tillgångar får utöver vad som föreskrivs i 1 mom. placeras endast i fordringar på vilka vid användning av en metod som avses i 58 § i kreditinstitutslagen får tillämpas 0 eller 20 procents riskvikt samt i andra värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i värdepappersmarknadslagen (495/1989) och som utgör sådana börs- eller marknadsvärdepapper som avses i 1 kap. 3 § i den nämnda lagen samt i utländska värdepapper som kan jämställas med de ovan nämnda. (9.2.2007/128)

En hypoteksbank får utan hinder av 1 och 2 mom. äga fastigheter samt aktier och andelar i bostads- och fastighetsaktiebolag, om de har kommit i hypoteksbankens besittning som säkerheter för obetalda fordringar.

8 §
Krav i fråga om fastighetskrediter och säkerheterna för dem

Beloppet av en fastighetskredit som en hypoteksbank beviljar får inte överstiga tre femtedelar av det gängse värdet på de aktier eller den fastighet som står som säkerhet. Innan krediten beviljas ska det gängse värdet bedömas enligt god fastighetsvärderingssed. Hypoteksbanken ska i sin balansräkning värdera de fastigheter som står som säkerhet till gängse värde och låta en opartisk och utomstående, av Centralhandelskammaren godkänd fastighetsvärderare som avses i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) värdera fastigheter och andra fastighetsvärdepapper än sådana som är föremål för offentlig handel eller multilateral handel och offentliggöra den värderingen, och i bokslutet nämna och offentliggöra de fastighetsvärderare som den anlitat. Banken kan av särskilda skäl värdera fastigheterna till ett annat värde än det gängse värdet eller besluta att inte anlita en fastighetsvärderare, men den ska då motivera sitt förfarande i verksamhetsberättelsen eller bokslutsnoterna. Närmare bestämmelser om bedömningen av det gängse värdet kan utfärdas genom ministerieförordning. (21.8.2009/655)

En hypoteksbank får utan hinder av 1 mom. dessutom bevilja fastighetskrediter vars belopp dock inte får överstiga det enligt 1 mom. bestämda gängse värdet på de aktier eller den fastighet som står som säkerhet för fastighetskrediten. Det sammanlagda beloppet av de fastighetskrediter som avses i detta moment får inte överstiga en sjättedel av det sammanlagda beloppet av alla fastighetskrediter som beviljats.

9 §
Säkerheter för masskuldebrevslån

Det sammanlagda bokföringsvärdet på de tillgångar som i det register som avses i 10 § har antecknats som säkerhet för de masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter som en hypoteksbank emitterat skall fortgående överskrida det sammanlagda bokföringsvärdet på de emitterade masskuldebrevslån för vilka tillgångarna står som säkerhet. Detsamma gäller relationen mellan masskuldebrevslån med säkerheter i offentliga samfund och de tillgångar som står som säkerhet för dem. När den relation som avses i detta moment räknas ut medräknas inte krediter enligt 8 § 2 mom. (31.1.2003/78)

Minst 90 procent av bokföringsvärdet på de krediter som i det register som avses i 10 § har antecknats som säkerhet för ett masskuldebrevslån med säkerhet i fastighet skall utgöras av bostadskrediter eller av fyllnadssäkerheter enligt 13 § på de villkor som anges där, om inte något annat bestäms i villkoren för masskuldebrevslånet. (31.1.2003/78)

Som säkerhet för masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter står på samma sätt alla i det i 10 § avsedda registret antecknade fastighetskrediter och fyllnadssäkerheter som antecknats som säkerhet för masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter samt som säkerhet för masskuldebrevslån med säkerheter i offentliga samfund alla krediter till offentliga samfund och fyllnadssäkerheter som antecknats som säkerhet för masskuldebrevslån med säkerheter i offentliga samfund, om inte säkerheterna har antecknats i registret som säkerhet för ett specificerat masskuldebrevslån.

En hypoteksbank får inte utan tillstånd av Finansinspektionen överlåta eller pantsätta fastighetskrediter eller krediter till offentliga samfund. En överlåtelse eller pantsättning som skett trots förbud saknar verkan. I kredithandlingarna skall göras en anteckning om att krediten har ställts som säkerhet för ett masskuldebrevslån.

9 a § (31.1.2003/78)
Balansriskhantering

En hypoteksbank skall fortgående sörja för att den genomsnittliga återstående löptiden för masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter är kortare än den genomsnittliga återstående löptiden för de tillgångar som i det register som avses i 10 § har antecknats som säkerhet för dem.

En hypoteksbank skall dessutom fortgående sörja för att det sammanlagda beloppet av de räntor som under vilken 12 månaders period som helst erhålls för de tillgångar som i det register som avses i 10 § har antecknats som säkerhet för masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter överskrider det sammanlagda beloppet av de räntor som under samma period betalas på masskuldebrevslånen med säkerheter i fastigheter. Vid tillämpningen av detta moment beaktas också de derivatavtal som slutits i syfte att skydda masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och de tillgångar som står som säkerhet för dem.

Som säkerhet för ett masskuldebrevslån med säkerhet i fastighet får i det register som avses i 10 § antecknas endast sådana säkerheter som är i samma valuta som masskuldebrevslånet. Vid tillämpningen av detta moment beaktas också de derivatavtal som slutits i syfte att skydda masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och de tillgångar som står som säkerhet för dem.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter tillämpas på motsvarande sätt på masskuldebrevslån med säkerheter i offentliga samfund.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

10 §
Register över masskuldebrevslån

Hypoteksbankerna skall föra register över de masskuldebrevslån med säkerheter som de emitterar samt över säkerheterna för dessa lån. Register skall föras separat över masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och separat över masskuldebrevslån med säkerheter i offentliga samfund.

I registret skall för varje emitterat masskuldebrevslån antecknas

1) lånets nominella värde och återstående kapital,

2) räntan på lånet eller grunden för den,

3) lånets återbetalningstid,

4) antalet låneandelar,

5) låneandelarnas nominella värde,

6) det sammanlagda nominella värdet på de fastighetskrediter eller krediter till offentliga samfund som står som säkerhet för lånet samt det återstående kapitalet; är krediternas sammanlagda bokföringsvärde lägre än det nominella värdet skall dessutom bokföringsvärdet anges,

7) vem som ställt den fyllnadssäkerhet enligt 13 § som står som säkerhet för lånet samt säkerhetens belopp och giltighetstid.

I registret skall för varje fastighetskredit och kredit till ett offentligt samfund som en hypoteksbank beviljat samt för kreditens säkerhet antecknas

1) kreditens nummer, med vars hjälp krediten kan specificeras,

2) kreditens nominella värde och återstående kapital,

3) det vid kreditens beviljande uppskattade gängse värdet på de aktier eller den fastighet som står som säkerhet samt, om det gängse värdet har justerats efter det, det gängse värdet enligt den senaste bedömningen,

4) kreditens återbetalningstid,

5) räntan på krediten eller grunden för denna ränta, samt

6) uppgift om huruvida det är fråga om en kredit enligt 8 § 2 mom.

Om de krediter som avses i 3 mom. står som säkerhet för ett specificerat masskuldebrevslån, skall av registret dessutom framgå vilket masskuldebrevslån som säkerheterna hänförs till.

10 a § (21.12.2000/1244)
Derivatavtal som slutits av hypoteksbanker

Derivatavtal som slutits i syfte att skydda mot risker orsakade av masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och med säkerheter i offentliga samfund eller av de tillgångar som står som säkerhet för sådana masskuldebrevslån skall med iakttagande av 11 § antecknas i det register över masskuldebrevslån som avses i 10 §. I registret skall för varje derivatavtal antecknas åtminstone

1) nummer med vars hjälp avtalet kan specificeras,

2) det masskuldebrevslån eller den säkerhet derivatavtalet hänför sig till,

3) avtalstyp,

4) motpart,

5) start- och slutdag, samt

6) belopp i avtalsvaluta.

11 §
Bestämmelser om förande av register

Hypoteksbankerna skall anteckna uppgifterna enligt 10 § i registret senast bankdagen efter att masskuldebrevslånet har emitterats och den fastighetskredit eller kredit till ett offentligt samfund som skall ställas som säkerhet har beviljats eller fyllnadssäkerheten skaffats. Ändringar i uppgifterna skall utan dröjsmål antecknas i registret. I registret införda uppgifter om fastighetskrediter, krediter till offentliga samfund och fyllnadssäkerheter får ändras bara i de fall som anges i 2 mom.

En fastighetskredit eller kredit till ett offentligt samfund skall avföras ur registret när den är helt och hållet betald eller när krediten sannolikt inte kan drivas in. En fastighetskredit, en kredit till ett offentligt samfund eller en fyllnadssäkerhet får dessutom avföras ur registret eller överföras som säkerhet för ett annat masskuldebrevslån, om den ersätts med en annan sådan fastighetskredit, kredit till ett offentligt samfund eller fyllnadssäkerhet som har ett minst lika stort nominellt värde eller om värdet av de fastighetskrediter eller krediter till offentliga samfund och beloppet av de fyllnadssäkerheter som har antecknats som säkerhet för masskuldebrevslånet i fråga klart överstiger beloppet av det återstående lånekapitalet.

Av registeranteckningarna skall tas en säkerhetskopia som inte senare kan ändras.

12 §
Ändringar i fastighetskrediter eller krediter till offentliga samfund

Att en fastighetskredit eller en kredit till ett offentligt samfund pantsätts och registreras som säkerhet för ett masskuldebrevslån hindrar inte en hypoteksbank från att med gäldenären avtala om återbetalning i förtid av krediten eller om sådana ändringar av kreditvillkoren som skall anses sedvanliga, eller från att ersätta en säkerhet med en annan som har ett lika högt säkerhetsvärde, och det begränsar inte heller i övrigt de rättigheter som en hypoteksbank har i egenskap av borgenär.

13 §
Fyllnadssäkerheter

Som säkerhet för ett masskuldebrevslån som en hypoteksbank emitterar kan tillfälligt användas masskuldebrev eller andra skuldförbindelser som emitteras av staten, en kommun eller något annat i 76 § I gruppen kreditinstitutslagen avsett offentligt samfund eller av ett annat kreditinstitut än ett som hör till samma konsolideringsgrupp som hypoteksbanken, eller proprieborgen som ett sådant offentligt samfund eller kreditinstitut ställer, till den del

1) fastighetskrediter eller krediter till offentliga samfund inte har hunnit beviljas eller registreras som säkerhet för masskuldebrevslånet, eller

2) beloppet av de fastighetskrediter eller krediter till offentliga samfund som står som säkerhet inte räcker till för att täcka masskuldebrevslånets belopp på grund av återbetalning av krediter.

Beloppet av de säkerheter som avses i 1 mom. får uppgå till högst en femtedel av det sammanlagda beloppet av alla de säkerheter som finns antecknade i registret över masskuldebrevslån. Finansinspektionen kan på ansökan av hypoteksbanken av särskilda skäl bevilja tillstånd att för viss tid avvika från denna begränsning. (21.12.2000/1244)

14 § (27.6.2003/594)
Finansinspektionens tillsyn

Hypoteksbankerna skall en gång i månaden tillställa Finansinspektionen uppgifterna i det register som avses i 10 §. Om säkerheterna för ett masskuldebrevslån inte uppfyller kraven enligt denna lag skall Finansinspektionen bestämma en tid inom vilken hypoteksbanken skall utöka de lagenliga säkerheterna. Om hypoteksbanken inte inom utsatt tid kan uppfylla kraven i fråga, skall Finansinspektionen återkalla hypoteksbankens koncession.

15 § (9.2.2007/128)
Bokslut och delårsrapport

Av en hypoteksbanks bokslut skall utöver vad som föreskrivs i 9 kap. i kreditinstitutslagen framgå beloppen av beviljade fastighetskrediter och krediter till offentliga samfund, beloppen av de masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och de masskuldebrevslån med säkerheter i offentliga samfund som är i omlopp samt grunderna för värderingen av säkerheterna för fastighetskrediter.

På hypoteksbanker tillämpas vad som i 157 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om inlåningsbankers skyldighet att offentliggöra delårsrapporter och årsrapporter.

3 kap

Tvångsverkställighet

16 §
Förbud mot utmätning och säkringsåtgärder

En fastighetskredit, en kredit till ett offentligt samfund eller en fyllnadssäkerhet som i det register som avses i 10 § har antecknats som säkerhet för ett masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter eller i offentliga samfund får inte utmätas för en hypoteksbanks skuld, och inga säkringsåtgärder får vidtas mot den.

17 §
Ställningen för masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och med säkerheter i offentliga samfund vid en hypoteksbanks likvidation eller konkurs (21.12.2000/1244)

Innehavaren av ett masskuldebrev med säkerheter i fastigheter har utan hinder av en hypoteksbanks likvidation eller konkurs rätt att enligt avtalsvillkoren och före andra fordringar för masskuldebrevslånets hela lånetid få prestationer ur de tillgångar som enligt 10 § har antecknats som säkerhet för masskuldebrevslånet. De medel som efter likvidationens eller konkursens början inflyter av säkerheterna för masskuldebrevslånen skall antecknas i registret över masskuldebrevslån. I fråga om säkerheterna för masskuldebrevslånen gäller dessutom i tillämpliga delar vad som i 11 och 16 §, i 2 och 3 mom. i denna paragraf samt i 17 a § bestäms om de tillgångar som står som säkerhet för masskuldebrevslån. Vid en hypoteksbanks konkurs tillämpas 12 kap. 17 § konkurslagen (120/2004) på bevakningen av de fordringar som baserar sig på ett masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter. (20.2.2004/132)

Borgenärer för masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter har alla lika förmånsrätt till betalning av sådana fastighetskrediter som i det register som avses i 10 § har antecknats som säkerhet för masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter.

Det som i denna paragraf bestäms om masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och fastighetskredit tillämpas på motsvarande sätt på masskuldebrevslån med säkerheter i offenttliga sambund och kredit till ett offentligt samfund.

17 a § (21.12.2000/1244)
Administrering av säkerheter under en likvidation eller konkurs

Efter att en hypoteksbank har försatts i likvidation eller konkurs skall Finansinspektionen utan dröjsmål tillsätta ett ombud enligt 23 § 2 mom. lagen om Finansinspektionen (587/2003) för att bevaka de intressen som innehavarna av de masskuldebrev med säkerheter i fastigheter och med säkerheter i offentliga samfund som hypoteksbanken har emitterat har, och för att föra innehavarnas talan. Ombudet skall särskilt övervaka förvaltningen och realiseringen av de tillgångar som står som säkerhet för masskuldebrevslånen samt betalningen av avtalsenliga prestationer till innehavarna av masskuldebrevslånen. Den som utses till ombud skall ha i förhållande till uppdragets art och omfattning tillräcklig kännedom om finanssektorn och rättsliga frågor. På ombudet tillämpas i övrigt bestämmelserna om ombud i 23 § 2 mom. lagen om Finansinspektionen, om inte något annat föreskrivs nedan. (27.6.2003/594)

Boförvaltaren skall på yrkande av det ombud som avses i 1 mom. eller med detta ombuds samtycke sluta derivatavtal som är nödvändiga för att skydda mot risker som härrör från masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter eller med säkerheter i offentliga samfund och från de tillgångar som står som säkerhet för sådana masskuldebrevslån samt vid behov sälja en tillräcklig mängd av säkerheterna för masskuldebrevslånet för att förpliktelser i anknytning till masskuldebrevslånet skall kunna skötas. Boförvaltaren kan dessutom med ombudets samtycke överföra ansvaret för ett masskuldebrevslån samt de tillgångar som står som säkerhet för masskuldebrevslånet på en annan hypoteksbank som avses i denna lag eller på en utländsk hypoteksbank som övervakas på ett sätt som motsvarar denna lag, om inte något annat följer av villkoren i masskuldebrevet. Boförvaltaren kan inte överlåta säkerheter för masskuldebrevslånet förrän Finansinspektionen har beviljat tillstånd enligt 9 § 3 mom.

I fråga om täckandet av kostnader för ett i denna paragraf avsett ombuds verksamhet och för åtgärder enligt 2 mom. iakttas i tillämpliga delar konkursstadgans bestämmelser om kostnaderna för boförvaltning.

17 b § (21.12.2000/1244)
Ställningen för derivatavtal vid en hypoteksbanks likvidation eller konkurs

Förpliktelser till följd av ett derivatavtal enligt 10 a § skall oberoende av konkurs eller likvidation uppfyllas gentemot en hypoteksbank enligt avtalsvillkoren, om inte något annat följer av villkoren för derivatavtalet. På medel som till följd av derivatavtal som avses i denna paragraf inflyter hos hypoteksbanken efter likvidationens eller konkursens början tillämpas bestämmelserna i 17 § 1 mom. om säkerheter för masskuldebrevslån.

4 kap

Skadestånds- och straffbestämmelser

18 § (21.7.2006/645)
Skadeståndsskyldighet

Bestämmelser om skadeståndsskyldighet för en hypoteksbanks aktieägare, ledamöterna av dess förvaltningsråd och styrelse samt verkställande direktören finns i kreditinstitutslagen och om skadeståndsskyldighet för revisorerna i revisionslagen (936/1994). I fråga om väckande av skadeståndstalan för en hypoteksbanks räkning gäller 22 kap. 6–8 § i aktiebolagslagen.

19 §
Hypoteksbanksbrott

Den som

1) utan koncession bedriver verksamhet enligt 1 §,

2) i strid med 5 § för sina emitterade masskuldebrevslån använder benämningen masskuldebrevslån med säkerhet i fastighet eller masskuldebrevslån med säkerhet i offentligt samfund eller i strid med 6 § i sin firma eller annars i sin verksamhet använder ordet hypoteksbank,

3) emitterar ett masskuldebrevslån enligt denna lag utan att iaktta vad som i 9 § 1 mom. bestäms om säkerheter för sådana masskuldebrevslån, eller

4) gör en oriktig anteckning i det register som avses i 10 § eller försummar att göra en anteckning,

skall för hypoteksbanksbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag.

5 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

21 §
Övergångsbestämmelser

Denna lag tillämpas inte på masskuldebrev enligt 109–111 § kreditinstitutslagen vilka emitterats före denna lags ikraftträdande.

En hypoteksbank som när denna lag träder i kraft bedriver verksamhet som avses i denna lag med stöd av koncession beviljad enligt kreditinstitutslagen, skall inom sex månader från denna lags ikraftträdande i sin bolagsordning göra de ändringar som enligt denna lag behövs och tillställa Finansinspektionen den ändrade bolagsordningen, eller inom ett år från denna lags ikraftträdande upphöra med den verksamhet som strider mot denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 141/1999, EkUB 13/1999, RSv 101/1999

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2000/1244:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 173/2000, EkUB 34/2000, RSv 181/2000

28.12.2001/1506:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 180/2001, EkUB 20/2001, RSv 203/2001

31.1.2003/78:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003. Hypoteksbankerna skall uppfylla de krav som ställs i denna lag inom ett år från ikraftträdandet.

RP 174/2002, EkUB 26/2002, RSv 203/2002

27.6.2003/594:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

20.2.2004/132:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003, LaUB 6/2003, RSv 113/2003

21.7.2006/645:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På skadestånd som grundar sig på en handling eller underlåtelse som skett före denna lags ikraftträdande skall tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

9.2.2007/128:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

21.8.2009/655:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 175/2008, EkUB 4/2009, RSv 46/2009

22.12.2009/1615:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 24/2009, MiUB 10/2009, RSv 206/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.