Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

28.7.1999/829

Lag om identitetskort (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 25.8.2016/663, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Identitetskort

Polisen utfärdar på ansökan intyg över identiteten (identitetskort) för finska medborgare samt för utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994) och som har införts i befolkningsdatasystemet samt vilkas identitet har kunnat konstateras på ett tillförlitligt sätt.

Med hjälp av medborgarcertifikatet på identitetskortet kan en person verifieras vid certifierad elektronisk kommunikation. Med hjälp av certifikaten på identitetskortet kan personen dessutom vid behov underteckna handlingar och meddelanden med elektronisk signatur och kryptera dem. (11.4.2003/300)

Polisen utfärdar på ansökan identitetskort för minderåriga, om den minderåriges vårdnadshavare ger sitt samtycke därtill. Har den minderårige flera än en vårdnadshavare och kan någon av dem på grund av resa eller sjukdom eller av annat motsvarande skäl inte ge sitt samtycke och skulle dröjsmål med avgörandet medföra oskäligt men, behövs denna vårdnadshavares samtycke inte. Polisen kan utan samtycke av vårdnadshavarna på ansökan för en minderårig person utfärda ett identitetskort som dock inte kan användas som resedokument eller vid elektronisk kommunikation. (11.4.2003/300)

Polisen kan av särskilda skäl utfärda identitetskort för en bestämd tid (temporärt identitetskort). Temporärt identitetskort kan av särskilda skäl även utfärdas för utlänningar som inte har hemkommun i Finland. Ett temporärt identitetskort kan inte användas vid elektronisk kommunikation. (11.4.2003/300)

Vad som nedan bestäms om identitetskort gäller även identitetskort som utfärdas för minderåriga utan vårdnadshavarnas samtycke och temporära identitetskort, om inte något annat bestäms särskilt. (11.4.2003/300)

2 §
Identitetskortets innehåll

På identitetskortet antecknas släktnamn och förnamn, uppgift om kön, personbeteckning, den dag identitetskortet utfärdats och sista giltighetsdag, uppgift om den myndighet som utfärdat identitetskortet, kortets nummer och i fråga om finska medborgare uppgift om nationalitet. På identitetskortet finns dessutom kortinnehavarens fotografi och namnteckning.

På ett identitetskort som utan vårdnadshavarnas samtycke utfärdas för en minderårig antecknas dessutom uppgift om att handlingen inte kan användas som resedokument.

På identitetskortet antecknas också uppgift om utfärdaren av det certifikat som används vid elektronisk kommunikation. Detta gäller inte identitetskort som utfärdas för minderåriga utan vårdnadshavarnas samtycke och inte heller temporära identitetskort. (11.4.2003/300)

3 § (11.4.2003/300)
Innehållet i identitetskortets tekniska del

För identitetskort kan utfärdas certifikat för användning av korten vid elektronisk kommunikation. Certifikaten utfärdas av Befolkningsregistercentralen. I 23 § befolkningsdatalagen (507/1993) finns bestämmelser om ansökningsförfarandet vid utfärdande av certifikat.

Identitetskortet innehåller en teknisk del som behövs vid elektronisk kommunikation och i vilken registreras uppgifterna om det medborgarcertifikat som avses i 20 § befolkningsdatalagen, de uppgifter för identifiering av kortinnehavaren som förutsätts vid elektronisk kommunikation samt nödvändiga tekniska uppgifter.

I identitetskortets tekniska del kan på kortinnehavarens begäran registreras tekniska tillämpningar eller uppgifter för olika användningsändamål.

Tillämpningar och uppgifter i identitetskortets tekniska del bör registreras på ett sådant sätt att endast de som är berättigade till dessa tillämpningar och uppgifter kan använda dem.

Vad som bestäms ovan i denna paragraf gäller inte identitetskort som utfärdas för minderåriga utan vårdnadshavarnas samtycke och inte heller temporära identitetskort.

BefolkningsdataL 507/1993 har upphävts genom L 661/2009, se L om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 661/2009 62 och 66 §.

3 a § (11.4.2003/300)
Identitetskortets uppgifter om sjukförsäkring samt uppgifter som behövs vid elektronisk kommunikation inom social- och hälsovården

På ett identitetskort kan på kortinnehavarens begäran registreras och antecknas uppgifter om sjukförsäkring samt uppgifter som behövs vid elektronisk kommunikation inom social- och hälsovården.

Folkpensionsanstalten fattar på ansökan beslut om registrering och anteckning på identitetskortet av uppgifter om sjukförsäkring samt uppgifter som behövs vid elektronisk kommunikation inom social- och hälsovården. I fråga om huruvida en person i Finland är försäkrad för sjukdom gäller vad som bestäms i sjukförsäkringslagen (364/1963).

Uppgifter som avses i 1 mom. och som skall registreras och antecknas på identitetskortet är uppgift om huruvida personen i fråga har rätt till i 9 § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som berättigar till specialersättning eller till grundersättning för betydelsefulla och dyra läkemedel samt huruvida personen hör till en arbetsplatskassa samt sjukförsäkringens giltighetstid i fråga om personer som är försäkrade för viss tid. På identitetskortet registreras och antecknas dessutom uppgift om vilken myndighet som beslutat om registrering och anteckning av uppgifterna.

Om uppgifter som avses i 3 mom. registreras och antecknas på identitetskortet, registreras i kortets tekniska del uppgift om kortinnehavarens språk. I identitetskortets tekniska del kan på kortinnehavarens begäran dessutom registreras uppgifter och tekniska tillämpningar som har samband med social- och hälsovården eller det övriga socialskyddet.

Ett identitetskort som innehåller de uppgifter som avses i denna paragraf kan användas i stället för det sjukförsäkringskort som avses i 13 § sjukförsäkringsförordningen (473/1963) och det socialförsäkringskort som avses i 4 kap. lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården och om försök med socialförsäkringskort (811/2000).

Vad som bestäms ovan i denna paragraf gäller inte identitetskort som utfärdas för minderåriga utan vårdnadshavarnas samtycke och inte heller temporära identitetskort.

SjukförsäkringsL 364/1963 har upphävts genom L 1224/2004 och SjukförsäkringsF 473/1963 har upphört att gälla, se SjukförsäkringsL 1224/2004 om specialersättningen 5 kap. 5 § och om sjukförsäkringskortet 15 kap. 1 §. L om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården 811/2000 gällde t.o.m. 31.8.2015.

4 § (11.4.2003/300)
Identitetskort för den som är anställd hos en myndighet

På en statlig eller kommunal myndighets begäran kan i den tekniska delen på ett identitetskort som utfärdas för en anställd registreras information som behövs för skötseln av den anställdes uppgifter. Denna information är giltig så länge som skötseln av uppgifterna varar.

5 § (11.4.2003/300)
Identitetskortets giltighetstid

Identitetskortet gäller fem år. Ett temporärt identitetskort utfärdas för högst fyra månader.

6 § (11.4.2003/300)
Utfärdande av identitetskort och skyldighet att lämna uppgifter

Identitetskort utfärdas av polisinrättningen i ett härad på skriftlig ansökan. Sökanden skall personligen lämna in ansökan om identitetskort till polisinrättningen i ett härad.

Om uppgifter som avses i 3 a § registreras och antecknas på identitetskortet, kan ansökan också lämnas in till en sådan Folkpensionsanstaltens lokalbyrå med vilken polisen har ingått ett sådant avtal som avses i lagen om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen (802/1993). Ansökan skall dock lämnas in till polisinrättningen i ett härad, om sökanden inte som identifieringshandling kan uppvisa en giltig, av polisen utfärdad handling varav identiteten framgår. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om identitetshandlingar som utfärdats av polisen.

En begäran om registrering och antecknande av de uppgifter som avses i 3 a § lämnas in i samband med ansökan om identitetskort till polisinrättningen i ett härad eller till en sådan Folkpensionsanstaltens lokalbyrå som avses i 2 mom. Om ansökan har lämnats in till en polisinrättning, meddelar polisen de uppgifter som gäller begäran till Folkpensionsanstalten.

Den som utfärdar ett identitetskort skall för sökanden klargöra kortets användningsmöjligheter och vilka konsekvenser en eventuell indragning av kortet har samt sökandens rätt att besluta om registrering av de i 3 a § avsedda uppgifterna på kortet.

När polisen ger ut ett nytt identitetskort förfaller beslutet om utfärdande av ett tidigare identitetskort och det sistnämnda identitetskortet upphör att gälla. Ett identitetskort som har förfallit makuleras som identitetskort och ges tillbaka till innehavaren.

L om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen 802/1993 har upphävts genom L om samservice inom den offentliga förvaltningen 223/2007. Se SRf om identitetshandlingar som utfärdas av polisen 707/2006.

7 §
Förutsättningar för indragning av identitetskort

Ett identitetskort dras in om den som kortet utfärdats för anhåller därom. Ett identitetskort som utfärdats för en minderårig och vars utfärdande förutsätter samtycke av vårdnadshavarna dras in också om en vårdnadshavare återtar sitt samtycke.

Ett identitetskort kan dras in om

1) det har blivit fördärvat eller om anteckningarna på kortet har ändrats,

2) det har förkommit eller stulits,

3) det obehörigen används av någon annan än den som det har utfärdats för, eller

4) de i 3 § 2 mom. avsedda uppgifterna på identitetskortet har ändrats.

(11.4.2003/300)

Ett identitetskort som innehåller uppgifter som avses i 3 a § kan dras in om personen i fråga inte längre i Finland är försäkrad för sjukdom eller inte längre har rätt till ersättningar som avses i 3 a § eller om dessa uppgifter obehörigen har ändrats. (11.4.2003/300)

8 §
Indragning av identitetskort

Ett identitetskort dras in av den myndighet som utfärdat kortet eller av polisinrättningen i det härad till vilket kortinnehavarens hemkommun hör. De i 3 och 4 § avsedda uppgifter och tillämpningar som finns på identitetskortet kan efter indragningen inte längre användas. (11.4.2003/300)

Den myndighet som drar in identitetskortet skall för kortinnehavaren klargöra vilka konsekvenser indragningen har.

I det fall som nämns i 7 § 3 mom. kan begäran om indragning av ett identitetskort också göras av Folkpensionsanstalten. Om kortet innehåller uppgifter som avses i 3 a § skall den myndighet som drar in identitetskortet anmäla indragningen av kortet till Folkpensionsanstalten. De i 3 a § avsedda uppgifter och tillämpningar som finns på identitetskortet kan efter indragningen inte längre användas. (11.4.2003/300)

9 §
Förutsättningar för omhändertagande av identitetskort

Ett identitetskort skall tillvaratas av polisen när beslut om indragning av identitetskortet har fattats.

Ett identitetskort kan omhändertas tillfälligt innan beslut om indragning har fattats, om det föreligger sådana förutsättningar för indragning som avses i 7 § 2 mom. 1, 3 eller 4 punkten.

10 §
Omhändertagande av identitetskort

Ett identitetskort omhändertas av den myndighet som dragit in identitetskortet eller på denna myndighets begäran av polisen eller en passkontrollör.

I det fall som avses i 9 § 2 mom. får ett identitetskort omhändertas av en anhållningsberättigad tjänsteman. Även någon annan än en anhållningsberättigad polisman eller en passkontrollör kan tillvarata ett identitetskort i syfte att överlämna det till en anhållningsberättigad tjänsteman. Ett omhändertaget identitetskort skall utan dröjsmål tillställas den myndighet som utfärdat identitetskortet.

För omhändertagande av identitetskort kan kroppsvisitation företas.

11 §
Förstörande av identitetskort

Om ett identitetskort inte har avhämtats inom ett år efter det att kortet utfärdades, kan det förstöras. Härvid förfaller beslutet att utfärda identitetskortet.

2 mom. har upphävts genom L 11.4.2003/300. (11.4.2003/300)

Polisen skall förstöra identitetskort som dragits in enligt 8 §.

12 §
Avgift för identitetskort

För identitetskort uppbärs en avgift som överensstämmer med grunderna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

13 § (11.4.2003/300)
Befolkningsregistercentralens ansvar för riktigheten av de uppgifter som registrerats på ett identitetskort

Befolkningsregistercentralen svarar endast för de uppgifter på ett identitetskort som den har registrerat på kortet.

13 a § (11.4.2003/300)
Folkpensionsanstaltens ansvar för riktigheten av de uppgifter som registrerats på ett identitetskort

Folkpensionsanstalten svarar endast för de på kortet registrerade och antecknade uppgifter som avses i 3 a §.

14 §
Identitetskortsregister

Polisen för ett register över identitetskort (identitetskortsregister).

Om identitetskortsregistret bestäms närmare i lagen om polisens personregister (509/1995).

Befolkningsregistercentralen för i enlighet med 22 § befolkningsdatalagen ett register över certifikat som används vid elektronisk kommunikation.

Folkpensionsanstalten för ett register över sådana personer som ansökt om identitetskort och på vilkas identitetskort registreras och antecknas uppgifter som avses i 3 a §. I registret antecknas personens släktnamn och alla förnamn, personbeteckning, uppgift om när kortet utfärdades, dess giltighetstid samt uppgifter om indragning av kortet. I registret kan dessutom antecknas övriga nödvändiga uppgifter om ansökan och om Folkpensionsanstaltens beslut i enlighet med 3 a §. (11.4.2003/300)

L om polisens personregister 509/1995 har upphävts genom L om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 761/2003. BefolkningsdataL 507/1993 har upphävts genom L 661/2009, se 65 § i L om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 661/2009.

15 § (7.8.2015/923)
Ändringssökande

Ett beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett identitetskort kan omhändertas även om ett beslut om indragning av identitetskortet har överklagats.

Ett beslut som Folkpensionsanstalten har fattat med stöd av 3 a § 2 mom. får överklagas genom besvär i samma ordning som ett beslut som polisen har fattat med stöd av denna lag och med iakttagande av en besvärstid som börjar först från det att polisen har fattat sitt beslut.

16 § (26.6.2009/504)
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om förfarandet vid ansökan om identitetskort.

Polisstyrelsen fastställer formuläret för identitetskort och för den ansökningsblankett som ska användas då identitetskort utfärdas, efter att ha hört Folkpensionsanstalten.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

Identitetskort som före den 1 mars 1999 utfärdats med stöd av förordningen om identitetskort (867/1990) gäller till den 31 december 2002 och identitetskort som beviljats den 1 mars 1999 eller därefter den tid som anges på identitetskortet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 18/1999, FvUB 2/1999, RSv 14/1999

Ikraftträdelsestadganden:

11.4.2003/300:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

Lagens 3 a §, 6 § 2–4 mom., 7 § 3 mom., 8 § 3 mom., 13 a §, 14 § 4 mom., 15 § 3 mom. och 16 § 2 mom. träder dock i kraft först den 1 juni 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/2002, FvUB 25/2002, RSv 294/2002

26.6.2009/504:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009, FvUB 7/2009, RSv 86/2009

7.8.2015/923:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.