Beaktats t.o.m. FörfS 158/2021.

28.7.1999/821

Lag om betalningsöverföringar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.4.2010/290.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på betalningsöverföringar som getts i uppdrag åt ett kreditinstitut eller annat företag i sådana fall då uppdragsgivaren inte är ett kreditinstitut, en annan förmedlare av betalningar eller en finansiell sammanslutning och som genomförs

1) i Finland (inrikes betalningsöverföring),

2) mellan Finland och stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat, EES-överföring), eller

3) mellan Finland och stater som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (tredje stat, betalningsöverföring med tredje stat).

Denna lags 2 och 3 kap. tillämpas dock inte på

1) sådana inrikes betalningsöverföringar av belopp motsvarande över 50 000 euro som inte utförs i finska pengar, om ett förmedlande företag som deltar i transaktionen bedriver sin verksamhet i en annan stat,

2) sådana EES-överföringar som utförs i tredje stats valuta eller som överskrider 50 000 euro eller motsvarande belopp, eller på

3) betalningsöverföringar med tredje stat.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kreditinstitut

a) ett kreditinstitut som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007) och i 2 § 1 punkten i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993), (9.2.2007/139)

b) en i en EES-stat belägen filial till ett kreditinstitut som inte har sin hemort i en EES-stat, om filialens affärsverksamhet omfattar betalningsöverföringar,

2) finansiell sammanslutning

a) en placeringsfond som avses i 2 § 2 punkten lagen om placeringsfonder (48/1999) och ett fondföretag som avses i 10 punkten i samma paragraf,

b) ett värdepappersföretag som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten lagen om värdepappersföretag (579/1996) och ett utländskt värdepappersföretag som avses i 2 § 1 punkten lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996),

c) ett livförsäkringsbolag och ett skadeförsäkringsbolag som avses i 1 kap. 3 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/1979) samt ett utländskt livförsäkringsbolag som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) och ett utländskt skadeförsäkringsbolag som avses i 4 punkten i samma lagrum,

d) en försäkringsförening som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), samt

e) ett annat inhemskt eller utländskt företag som utövar likadan verksamhet som de företag som avses ovan i denna punkt,

3) annan förmedlare av betalningar en fysisk person eller en sammanslutning som inte är ett kreditinstitut och vars affärsverksamhet omfattar betalningsöverföringar,

4) företag ett kreditinstitut eller en annan förmedlare av betalningar samt ett kreditinstituts filial som är belägen i en EES-stat och som deltar i betalningsöverföringar,

5) förmedlande företag ett företag som deltar i en betalningsöverföring vid sidan av de företag som beställaren respektive mottagaren av en betalning anlitar,

6) betalningsöverföring en sådan penningöverföring som ett företag på uppdrag av beställaren gör till mottagaren vid samma eller ett annat företag,

7) betalningsuppdrag en av beställaren given villkorslös instruktion till ett företag om att överföra en betalning till en mottagare,

8) mottagare en betalnings slutliga mottagare som förfogar över ett konto som krediteras med det belopp betalningsöverföringen avser,

9) beställare den som ger en order om att överföra en betalning till en mottagare,

10) kund beställaren eller mottagaren beroende på sammanhanget,

11) gottgörelseränta

a) om det företag som är skyldigt att betala ersättning till en kund är beläget i Finland, ränta enligt 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982), och

b) om det företag som är skyldigt att betala ersättning till en kund är beläget i en annan EES-stat än Finland, motsvarande ränta som tillämpas i EES-staten i fråga, samt

12) acceptdag den dag då det företag som beställaren anlitar har fått de uppgifter som behövs för att överföra en betalning och alla de villkor som företaget har ställt i fråga om täckning och utförande av betalningsöverföringen har uppfyllts.

En kontant betalning som erläggs till betalarens konto hos samma företag i Finland är dock inte en betalningsöverföring som avses i 1 mom. 6 punkten.

3 §
Lagens tvingande natur

Ett avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i denna lag till nackdel för en kund är ogiltigt, om inte något annat föreskrivs nedan.

2 kap

Information om betalningsöverföring

4 §
Uppgifter som skall lämnas före ett betalningsuppdrag

Ett företag skall tillhandahålla sina kunder lättförståelig information om villkoren för betalningsöverföringar. Informationen skall ges skriftligen och vid behov också i elektronisk form. Informationen skall innehålla uppgifter om åtminstone följande:

1) den tid inom vilken det belopp som en betalningsöverföring avser krediteras kontot hos det företag som mottagaren anlitar,

2) den tidpunkt från vilken den i 1 punkten nämnda tiden räknas,

3) den tid inom vilken det belopp som överförts till kontot hos mottagarens företag krediteras mottagarens konto,

4) de arvoden och kostnader som företaget debiterar sina kunder eller sättet att beräkna dessa,

5) den valuteringsdag som företaget eventuellt använder, och

6) möjligheterna att få rättelse och hur kunden kan utnyttja dessa möjligheter.

Dessutom skall företaget tillhandahålla uppgifter om vilka växelkurser som används vid inrikes betalningsöverföringar som utförs i utländsk valuta och vid EES-överföringar.

5 §
Uppgifter som skall lämnas när en betalningsöverföring har utförts

När det företag som beställaren anlitar har överfört en betalning eller mottagarens företag har erhållit den överförda betalningen skall respektive företag lämna kunden åtminstone följande information:

1) uppgifter med hjälp av vilka kunden kan identifiera betalningsöverföringen,

2) det ursprungliga beloppet av betalningsöverföringen,

3) de arvoden och kostnader som debiteras kunden, och

4) den valuteringsdag som företaget eventuellt använder.

Företaget skall lämna kunden de uppgifter som avses i 1 mom. i lättförståelig form skriftligen och vid behov i elektronisk form, om inte kunden uttryckligen avstått från rätten att få dessa uppgifter.

Om beställaren uttryckligen har angett att de kostnader som en betalningsöverföring medför helt eller delvis skall betalas av mottagaren, skall mottagarens företag upplysa mottagaren om detta.

Om en valutaväxling har gjorts, skall det företag som utförde växlingen meddela kunden vilken växelkurs som har använts.

3 kap

Företagens minimiförpliktelser

6 §
Företagens särskilda utfästelser

Om inte ett företag avböjer ett betalningsuppdrag med särskilda villkor, är företaget på kundens begäran förpliktat att genomföra en betalningsöverföring inom den tid som anges i betalningsuppdraget mot de arvoden och till de kostnader som det har meddelat. Det som föreskrivs i denna paragraf gäller inte kostnader som hänför sig till den växelkurs som eventuellt används.

7 §
Tid för utförande av betalningsöverföringar

Det företag som beställaren anlitar skall inom överenskommen tid kreditera kontot hos mottagarens företag med det belopp som betalningsöverföringen avser. Om någon tid inte har överenskommits, skall inrikes betalningsöverföringar i finska pengar krediteras kontot hos mottagarens företag senast den bankdag som följer på acceptdagen och inrikes betalningsöverföringar i utländska pengar samt EES-överföringar senast den femte bankdagen efter acceptdagen.

Mottagarens företag skall inom överenskommen tid kreditera mottagarens konto med det belopp som betalningsöverföringen avser. Om någon tid inte har överenskommits, skall mottagarens företag kreditera mottagarens konto med det belopp som betalningsöverföringen avser senast den bankdag som följer på den dag då detta belopp krediterades kontot hos mottagarens företag.

8 §
Ersättningsskyldighet vid försummelse att iaktta tidsfristen

Om det belopp som en betalningsöverföring avser inte krediteras kontot hos mottagarens företag inom den tid som föreskrivs i 7 § 1 mom., skall det av beställaren anlitade företaget som ersättning för försummelse att iaktta tidsfristen betala beställaren gottgörelseränta på beloppet av betalningsöverföringen från utgången av den tid som föreskrivs i 7 § 1 mom. till den dag då det belopp som betalningsöverföringen avser krediteras kontot hos mottagarens företag. Om det belopp som betalningsöverföringen avser inte krediteras kontot hos mottagarens företag inom föreskriven tid av orsaker som beror på ett förmedlande företag, skall detta företag till beställarens företag betala en ersättning som beräknas på ovan föreskrivet sätt.

Om mottagarens företag inte krediterar mottagarens konto med det belopp som en betalningsöverföring avser inom den tid som föreskrivs i 7 § 2 mom., skall detta företag som ersättning för försummelse att iaktta tidsfristen betala mottagaren gottgörelseränta på beloppet av betalningsöverföringen från utgången av den tid som föreskrivs i 7 § 2 mom. till den dag då beloppet krediteras mottagarens konto.

Kunden har dock inte rätt till ersättning enligt denna paragraf, om företaget visar att betalningen har fördröjts av orsaker som beror på kunden.

Bestämmelserna i denna paragraf begränsar inte de eventuella övriga rättigheter som en kund eller ett företag som deltagit i en betalningsöverföring har.

9 §
Skyldighet att överföra en betalning till fullt belopp

Ett företag som deltar i en betalningsöverföring skall efter acceptdagen överföra betalningen till fullt belopp, om inte beställaren uttryckligen har angett att de kostnader som betalningsöverföringen medför helt eller delvis skall betalas av mottagaren.

Mottagarens företag har rätt att i enlighet med tillämpade villkor eller praxis debitera mottagarens konto för de kostnader som hänför sig till förvaltningen av kontot.

10 §
Avdrag i strid med bestämmelserna

Om ett företag har gjort ett avdrag från det belopp som betalningsöverföringen avser i strid med bestämmelserna i 9 §, är

1) beställarens företag skyldigt att på begäran av beställaren till mottagaren överföra det belopp som företaget i fråga eller det förmedlande företaget har dragit av, om inte beställaren begär att det belopp som har dragits av skall betalas till honom,

2) ett förmedlande företag skyldigt att till beställarens företag överföra det belopp som det förmedlande företaget har dragit av, om inte beställarens företag begär att det belopp som har dragits av skall överföras till mottagaren, och

3) mottagarens företag skyldigt att till mottagaren överföra det belopp som företaget i fråga har dragit av.

Bestämmelserna i 1 mom. begränsar inte en kunds eventuella övriga rättigheter.

11 §
Återbetalning när en betalningsöverföring inte har utförts

Om det belopp som en betalningsöverföring avser inte krediteras kontot hos mottagarens företag inom den tid som föreskrivs i 7 § 1 mom., skall beställarens företag till beställaren återbetala beloppet av den betalning som inte har överförts. Om det är fråga om en inrikes betalningsöverföring i utländska pengar eller en EES-överföring, är företaget dock inte skyldigt att återbetala mera än 12 500 euro eller ett belopp som motsvarar detta.

Bestämmelserna i 1 mom. begränsar inte beställarens eventuella övriga rättigheter.

12 §
Ersättning när en betalningsöverföring inte har utförts

Beställarens företag skall utöver beloppet av en betalning som skall återbetalas enligt 11 § betala beställaren gottgörelseränta på hela beloppet av betalningsöverföringen för tiden mellan acceptdagen och den dag då det belopp som betalningsöverföringen avser återbetalas samt beloppet av de kostnader som betalningsöverföringen har medfört för beställaren.

Bestämmelserna i 1 mom. begränsar inte beställarens eventuella övriga rättigheter.

13 §
Återbetalning och ersättning

Beställaren får efter utgången av den tid som föreskrivs i 7 § 1 mom. yrka återbetalning av beloppet av en betalning som inte har överförts och ersättning för försummad betalningsöverföring. Beställarens företag skall betala de belopp som avses i 11 och 12 § till beställaren inom 14 bankdagar efter det att beställaren yrkade det, om inte det belopp som betalningsöverföringen avser under denna tid har krediterats kontot hos mottagarens företag.

14 §
Förmedlande företags ansvar när en betalningsöverföring inte har utförts

Ett förmedlande företag skall erlägga den betalning som skall återbetalas enligt 11 § jämte ränta och kostnader enligt 12 § till det företag som gett betalningsöverföringen i uppdrag åt det förmedlande företaget.

Det som föreskrivs i 1 mom. skall inte tillämpas, om en betalningsöverföring inte har kunnat utföras på grund av att det företag som gett uppdraget har lämnat det förmedlande företaget felaktiga eller bristfälliga anvisningar. Det förmedlande företaget skall dock sträva efter att i mån av möjlighet återbetala beloppet av den betalning som inte har överförts. Det förmedlande företaget har rätt att från beloppet av den betalning som eventuellt skall återbetalas dra av sina specificerade kostnader för återtagandet av betalningen.

15 §
Mottagarens företags ansvar när en betalningsöverföring inte har utförts

Det som föreskrivs i 11–14 § skall inte tillämpas, om ett förmedlande företag som mottagarens företag har valt har försummat att utföra en betalningsöverföring. Härvid skall mottagarens företag kreditera mottagarens konto med beloppet av den betalning som inte har överförts. Om det är fråga om en inrikes betalningsöverföring i utländska pengar eller en EES-överföring, är företaget dock inte skyldigt att betala mera än 12 500 euro eller ett belopp som motsvarar detta.

Bestämmelserna i 1 mom. begränsar inte mottagarens eventuella övriga rättigheter.

16 §
Betalningsöverföring som uteblir av orsaker som beror på beställaren

Det som föreskrivs i 11–15 § tillämpas inte om

1) en betalningsöverföring inte har kunnat utföras på grund av att beställaren har lämnat sitt företag felaktiga eller bristfälliga anvisningar, eller om

2) ett förmedlande företag som beställaren uttryckligen har valt har försummat att överföra betalningen.

De företag som har deltagit i betalningsöverföringen skall sträva efter att i mån av möjlighet återbetala beloppet av en betalning som på grund av en i 1 mom. avsedd orsak inte har överförts. Om beställarens företag har återfått det belopp som betalningsöverföringen avser, skall företaget återbetala detta belopp till beställaren. Beställarens företag och övriga företag som har deltagit i betalningsöverföringen har dock rätt att från beloppet av den betalning som skall återbetalas dra av sina specificerade kostnader för återtagandet av betalningen.

4 kap

Särskilda bestämmelser

17 §
En överförd betalnings giltighet gentemot utomstående

En överförd betalning är giltig gentemot beställarens borgenärer och andra utomstående när mottagarens företag har fått de uppgifter som behövs för att kreditera mottagarens konto med det belopp som betalningsöverföringen avser och

1) det belopp som betalningsöverföringen avser har krediterats kontot hos mottagarens företag, eller

2) de villkor som mottagarens företag har ställt beträffande täckning för betalningsöverföringen annars har uppfyllts.

En överförd betalning är dock alltid giltig gentemot beställarens borgenärer när det belopp som betalningsöverföringen avser har krediterats mottagarens konto.

18 §
Återkallande av betalningsuppdrag

Beställaren har inte rätt att återkalla ett betalningsuppdrag efter det att en överförd betalning med stöd av 17 § har blivit giltig gentemot utomstående.

Om en betalningsöverföring genomförs i ett betalningssystem som avses i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt betalningssystem (588/1997), har beställaren dock inte rätt att återkalla betalningsuppdraget efter det att en part i systemet enligt systemets regler inte längre har rätt att återkalla betalningsuppdraget.

19 §
Tidpunkten vid vilken beställaren befrias från sin prestationsskyldighet gentemot mottagaren

Beställaren skall anses ha uppfyllt sin skyldighet att erlägga det belopp som en betalningsöverföring avser till mottagaren när den överförda betalningen med stöd av 17 § har blivit giltig gentemot utomstående, om inte annat föreskrivs någon annanstans eller något annat följer av avtal eller rådande praxis mellan beställaren och mottagaren eller av handelsbruk eller annan sedvänja som skall anses vara bindande för beställaren och mottagaren.

20 §
Force majeure

Ett företag som deltar i en betalningsöverföring befrias från sina förpliktelser enligt 2 och 3 kap., om det kan visa att ett uppfyllande av förpliktelserna förhindras av ett osedvanligt eller oförutsägbart hinder som det inte har inflytande över och vars följder det inte har möjlighet att avvärja ens med iakttagande av största möjliga omsorgsfullhet.

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte förpliktelser som företagen har enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998).

5 kap

Ikraftträdande

21 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 14 augusti 1999.

På betalningsöverföringar beträffande vilka acceptdagen infaller innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 5/1999, EkUB 2/1999, RSv 1/1999, Europa parlamentets och rådets direktiv 97/5/EG; EGT nr L 43; 14.2.1997, s. 25

Ikraftträdelsestadganden:

9.2.2007/139:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.