Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

28.5.1999/701

Förordning om rannsakningsfängelse (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts. Se HäktningsL 23.9.2005/768

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. och 19 a § lagen den 19 juli 1974 om rannsakningsfängelse (615/1974), sådana de lyder i lag 365/1999:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på dem som har häktats för ett brott.

2 §
Övervakning i straffanstalt

Rannsakningsfångarna och de lokaler som står till rannsakningsfångarnas förfogande skall övervakas på det sätt som ordningen i straffanstalten, förvaringssäkerheten i anstalten och tryggandet av rannsakningsfångarnas säkerhet förutsätter. Det skall särskilt ses till att det finns tillräckliga alarmanordningar och säkerhetsanordningar i anstalten och att dessa anordningar fungerar oklanderligt.

3 §
Kroppsvisitation av rannsakningsfånge

Över kroppsvisitation av rannsakningsfånge skall föras protokoll i vilket antecknas den som har kroppsvisiterats, grunden, tiden och platsen för visitationen, den tjänsteman som beslutat om kroppsvisitationen, den som utförde och den som var vittne vid visitationen samt de observationer som har gjorts och den egendom som har omhändertagits vid visitationen. Rannsakningsfången skall meddelas grunden för kroppsvisitation.

4 §
Kroppsbesiktning av rannsakningsfånge

Beslut om kroppsbesiktning av rannsakningsfånge skall fattas skriftligen. Rannsakningsfången skall meddelas grunden för kroppsbesiktning. Över kroppsbesiktning som utförs i en straffanstalt skall föras protokoll i vilket antecknas den som har kroppsbesiktigats, grunden, tiden och platsen för besiktningen, den tjänsteman som beslutat om kroppsbesiktningen, den som utförde och den som var vittne vid besiktningen samt de observationer som har gjorts och de föremål och ämnen som har omhändertagits vid besiktningen.

5 §
Isolering av rannsakningsfånge när transport i kroppen misstänks

Beslut om isolering enligt 6 a § lagen om rannsakningsfängelse (615/1974) skall fattas skriftligen. Fången skall meddelas grunden för isoleringen. En rannsakningsfånge och hans hälsotillstånd skall under tiden för isolering följas genom kameraövervakning eller på något annat sätt.

6 §
Beslut om specialgranskning

Beslut om specialgranskning enligt 5 § lagen om rannsakningsfängelse skall fattas skriftligen. De orsaker som specialgranskningen grundar sig på skall antecknas i beslutet.

7 §
Konstaterande av berusning

Observationer av en rannsakningsfånges misstänkta berusning skall antecknas. Två tjänstemän som gjort observationerna skall med sina underskrifter bestyrka de uppgifter som har antecknats på formuläret för konstaterande av berusning.

Om en fånges berusning av yttre kännetecken att döma är uppenbar, skall urin- eller salivprov inte krävas. Om berusningen inte är uppenbar, skall eventuellt rusmedelsbruk fastställas genom urin- eller salivprov. Om det misstänks att berusningen beror på alkohol, skall utandningsprov dock alltid krävas. (25.1.2001/37)

8 §
Övervakning av besök

Besök hos en rannsakningsfånge skall enligt behov övervakas. Samtal får avlyssnas för att missbruk skall kunna förhindras.

Identiteten hos den som har kommit för att besöka en rannsakningsfånge får vid behov granskas. Om besökaren inte tillförlitligt kan styrka sin identitet, kan besöket ordnas under särskilt övervakade förhållanden eller förbjudas, om det finns särskilda skäl.

Föremål som besökaren har medfört skall granskas innan de överlämnas till fången.

9 §
Kroppsvisitation av besökare

Om kroppsvisitation av en besökare beslutar straffanstaltens direktör, den jourhavande tjänstemannen i anstalten, en tjänsteman som arbetar i överordnad ställning i övervakningen eller någon annan tjänsteman som med stöd av arbetsordningen svarar för övervakningen i anstalten eller vid dess avdelning. Över kroppsvisitation skall föras protokoll, i vilket antecknas den som kroppsvisiterats, grunden, tiden och platsen för visitationen, den som utförde och den som var vittne vid kroppsvisitationen samt de observationer som har gjorts vid kroppsvisitationen.

En kroppsvisitation skall utföras i särskilda lokaler som reserverats för ändamålet. Ett vittne skall vara närvarande. Om visitationen kräver att den som kroppsvisiteras skall klä av sig eller att han eller hon berörs, skall den som utför visitationen samt vittnet vara av samma kön som den visiterade.

10 §
Penningmedel som innehas av rannsakningsfånge

Penningmedel som innehas av en rannsakningsfånge skall antecknas på fångens konto som förs av straffanstalten. Rannsakningsfången skall på begäran ges ett utdrag ur bokföringen av hans penningmedel. En rannsakningsfånge får genom anstaltens förmedling sända sina penningmedel ut från anstalten.

Otillåtna penningmedel som tagits i förvar av anstalten skall separat antecknas på fångens konto.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1999.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 september 1974 om användning av rannsakningsfånges penningmedel (727/1974).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

25.1.2001/37:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.