Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

1.4.1999/467

Lag om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 18.9.2015/1142, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på godkännande av och tillsyn över revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-revisor), nedan revisor, och revisionssammanslutningar inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-sammanslutning), nedan revisionssammanslutning. Denna lag tillämpas på revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin till den del något annat inte bestäms i någon annan lag. Den granskning som utförs av Statens revisionsverk regleras särskilt. (19.12.2008/1033)

När en revisor är verksam i någon annan uppgift än ett lagstadgat revisionsuppdrag inom den offentliga förvaltningen och ekonomin skall 4, 5 och 24 § i denna lag inte tillämpas på honom.

Bestämmelserna i 4, 5, 23 och 24 § tillämpas inte, om något annat bestäms i någon annan lag.

2 § (3.6.2005/370)
Revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin

I samband med finansministeriet finns revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden).

3 § (15.12.2000/1098)
Allmän behörighet för revisor

En revisor får inte vara omyndig, vara försatt i konkurs eller ha meddelats näringsförbud, hans eller hennes handlingsbehörighet får inte vara begränsad och han eller hon får inte genom sin verksamhet ha visat sig vara olämplig för revision.

4 § (3.6.2005/370)
Revisors och revisionssammanslutnings oberoende ställning och tjänsteansvar

En revisor och en revisionssammanslutning skall ha förutsättningar för oberoende revision. Om det inte finns sådana förutsättningar, skall revisorn eller revisionssammanslutningen vägra att ta emot uppdraget eller avstå från det.

Revisorn utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. Beträffande skadeståndsskyldigheten gäller 24 § i denna lag.

5 § (3.6.2005/370)
Jäv för revisor

I fråga om jäv för revisor gäller vad som bestäms i 27–30 § i förvaltningslagen (434/2003).

6 §
God revisionssed

Vid utförande av ett revisionsuppdrag skall en revisor och revisionssammanslutning iaktta god revisionssed inom den offentliga förvaltningen.

6 a § (19.12.2008/1033)
Kvalitetssäkring

En revisor ska sörja för sitt revisionsarbetes kvalitet och delta i den kvalitetsgranskning som avses i 15 §.

Revisorer som arbetar som tjänstemän vid Statens revisionsverk är skyldiga att delta i den kvalitetsgranskning som anges i 15 § till den del de sköter andra revisionsuppgifter än sådan granskning som föreskrivs för Statens revisionsverk. I övrigt utövar Statens revisionsverk tillsyn över granskningsarbetets kvalitet hos de revisorer som arbetar som tjänstemän vid revisionsverket och ordnar kvalitetsgranskning i fråga om de granskningsuppgifter som föreskrivs för Statens revisionsverk.

7 § (19.12.2008/1033)
Godkännande av revisor

Nämnden godkänner på ansökan en sådan person som revisor som uppfyller den allmänna behörigheten för revisorer och som har avlagt examen för revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-examen), nedan examen.

Innan sökanden godkänns som revisor ska han eller hon ge nämnden en skriftlig försäkran om revisors verksamhetsprinciper, vars innehåll fastställs genom förordning av statsrådet.

8 § (3.6.2005/370)
Examen

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om uppbyggnaden och avläggande av examen samt om de läroämnen som ingår i examensfordringarna.

9 § (19.12.2008/1033)
Rätt att delta i examen

Rätt att delta i examen har den som

1) har avlagt högre högskoleexamen,

2) har avlagt andra studier som krävs,

3) har varit verksam i uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin i minst tre år, och

4) har varit verksam i revisionsuppgifter eller i granskningsuppgifter vid Statens revisionsverk i minst tre år.

Till den del den erfarenhet som avses i 1 mom. 4 punkten har förvärvats genom lagstadgad revision, ska minst två tredjedelar av arbetserfarenheten ha förvärvats under handledning av en OFR-revisor eller en sådan CGR- eller GRM-revisor som avses i 2 § i revisionslagen (459/2007).

Med avvikelse från de krav som anges i 1 och 2 mom. har också den rätt att delta i examen som med godkänt resultat har utfört tilläggsuppgifter i de läroämnen som avses i 1 mom. 2 punkten och som

1) har minst sju års erfarenhet av krävande uppgifter som hänför sig till redovisning, finansiering och juridik samt minst tre års praktisk erfarenhet av revision, eller som

2) i minst 15 år har tjänstgjort yrkesmässigt i revisionsuppgifter eller därmed jämförbara uppgifter.

Av de studier som avses i 1 mom. 2 punkten kan högst hälften av studierna inom varje läroämne ersättas med tilläggsuppgifter.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om

1) omfattningen av de studier som avses i 1 mom. 2 punkten och deras innehåll,

2) innebörden av den erfarenhet av uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin som avses i 1 mom. 3 punkten,

3) innebörden av den erfarenhet av revision som avses i 1 mom. 4 punkten,

4) innebörden av den handledning av en revisor som avses i 2 mom.,

5) innebörden av den erfarenhet som avses i 3 mom.,

6) de tilläggsuppgifter som avses i 3 mom. och vilka studier tilläggsuppgifterna ersätter,

7) examensrättens giltighetstid.

9 a § (3.6.2005/370)
Revisionsberättelse

En revisor skall avge en revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod. Angående revisionsberättelsens innehåll föreskrivs särskilt.

När revisionen har slutförts skall revisorn göra en anteckning om detta i bokslutet och i den hänvisa till revisionsberättelsen.

Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns betydande skäl till anmärkning i fråga om förvaltningen eller ekonomin i det samfund som granskas, skall revisorn utan dröjsmål underrätta samfundets styrelse eller ett annat motsvarande organ om saken.

10 §
Godkännande av revisionssammanslutning

Nämnden godkänner på ansökan som revisionssammanslutning ett aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag som inte är försatt i konkurs och uppfyller följande förutsättningar:

1) bolagets i handelsregistret antecknade verksamhetsområde är revision och därtill hörande verksamhet,

2) över två tredjedelar av ett öppet bolags bolagsmän eller av ett kommanditbolags ansvariga bolagsmän skall vara revisorer eller revisionssammanslutningar som arbetar i bolaget samt i ett aktiebolag skall över två tredjedelar av aktierna och det röstetal de medför innehas av revisorer som arbetar i bolaget, av revisionssammanslutningar, offentliga samfund eller föreningar vars medlemmar endast är offentliga samfund,

3) över två tredjedelar av medlemmarna i aktiebolagets styrelse skall vara revisorer eller personer som annars är väl insatta i revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin.

11 § (3.6.2005/370)
En revisionssammanslutnings huvudansvariga revisor

Om en revisionssammanslutning har valts för revisionen, skall den utan dröjsmål meddela det samfund som skall granskas och den som beställt revisionen vem som är huvudansvarig revisor och vem som är hans eller hennes suppleant. Den huvudansvariga revisorn och hans eller hennes suppleant skall vara OFR-revisorer.

12 § (19.12.2008/1033)
Nämndens sammansättning och personal

Nämnden har en ordförande och en vice ordförande samt minst sju och högst nio andra medlemmar och varje medlem med undantag för ordföranden och vice ordföranden har en personlig suppleant. Statsrådet förordnar ordföranden och vice ordföranden samt övriga medlemmar och deras suppleanter för tre år i sänder. Minst en av medlemmarna ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik. Av medlemmarna ska dessutom

1) tre förordnas på förslag av kommunernas centralorganisation,

2) minst en förordnas på förslag av Statens revisionsverk,

3) två företräda forsknings- och undervisningsverksamheten, samt

4) en företräda revisorerna.

En OFR-revisor kan inte utses till ordförande eller vice ordförande för nämnden. OFR-revisorer eller personer vars godkännande som OFR-revisor har avbrutits eller som har avförts ur OFR-registret mer än tre år sedan får inte vara i majoritet i nämnden.

Det som ovan bestäms om en medlem gäller på motsvarande sätt hans eller hennes suppleant.

Nämnden kan ha en eller flera sekreterare samt annan behövlig personal.

Nämndens medlemmar, suppleanter och sekreterare ska vara väl insatta i revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin.

13 §
Nämndens uppgifter

Nämnden har till uppgift att

1) sörja för den allmänna ledningen av och tillsynen över den revision som revisorerna och revisionssammanslutningarna verkställer,

2) avgöra ansökningar om deltagande i examen och fastställa tidpunkten för examen,

3) ordna examen och besluta om godkännande i den,

4) besluta om godkännande av revisionssammanslutning,

5) föra register över revisorer och revisionssammanslutningar så som särskilt bestäms därom,

6) göra förslag och framställningar om utvecklande av revisionen inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

7) sörja för tillgång till revisionsutbildning inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

8) handha övriga för den bestämda uppgifter.

När nämnden ordnar examen har den rätt att anlita utomstående experter och annan personal. (3.6.2005/370)

14 §
Register över revisorer och revisionssammanslutningar

Nämnden för ett register över revisorerna och revisionssammanslutningarna (OFR-registret), nedan registret.

I registret införs revisorns namn, födelsetid och den dag han införts i det. För en revisionssammanslutning införs i registret firma och dagen för införande i registret. I registret införs också uppgifter om varningar och anmärkningar som meddelats med stöd av 21 § efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

Registret är offentligt. Ur det ges på begäran intyg och utdrag.

Endast revisorer och revisionssammanslutningar som är införda i registret har rätt att använda benämningen Revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-revisor) eller Revisionssammanslutning inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-sammanslutning).

15 § (3.6.2005/370)
Tillsyn och kvalitetsgranskning (19.12.2008/1033)

Nämnden utövar tillsyn över att revisorerna behåller sin yrkesskicklighet och att revisorerna och revisionssammanslutningarna alltjämt uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt denna lag samt verkar enligt denna lag och andra bestämmelser om revision. Nämnden vidtar behövliga åtgärder om det framkommer brister i ovan nämnda omständigheter.

Nämnden utövar tillsyn över kvalitetssäkringen av revisorerna och revisionssammanslutningarna. Nämnden ska

1) utföra kvalitetsgranskningen själv eller beställa den av utomstående sakkunniga,

2) fatta beslut om kvalitetsgranskningens innehåll och om hur den ska genomföras,

3) förordna en revisor till kvalitetsgranskning minst vart sjätte år,

4) förordna en revisionssammanslutning till kvalitetsgranskning minst vart fjärde år,

5) fatta beslut om de åtgärder som kvalitetsgranskningen föranleder.

(19.12.2008/1033)

Nämnden har rätt att vid utförande av tillsyns- och kvalitetssäkringsuppgifter anlita utomstående experter.

15 a § (3.6.2005/370)
Tillämpning av förvaltningsrättsliga författningar

På de personer som nämns i 13 § 2 mom. och 15 § 3 mom. tillämpas bestämmelserna i förvaltningslagen, språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

De personer som avses i 1 mom. handlar under tjänsteansvar då de sköter uppgifter enligt denna lag.

16 § (3.6.2005/370)
Skyldighet att lämna information

Nämnden och de i 15 § 3 mom. nämnda utomstående experterna har rätt att av en revisor eller en revisionssammanslutning för granskning få alla de handlingar och andra upptagningar som de anser nödvändiga för tillsynen över verksamheten. Tillsynsobjektet skall dessutom utan dröjsmål ge nämnden de upplysningar och redogörelser som nämnden begär och som behövs för tillsynen.

Det som i 18 § eller någon annanstans i lag bestäms om revisors tystnadsplikt gäller inte överlämnande av handlingar och andra upptagningar, uppgifter eller utredningar för tillsynen eller kvalitetssäkringen.

17 §
Nämndens tystnadsplikt (3.6.2005/370)

De i 12 §, 13 § 2 mom. och 15 § 3 mom. nämnda personerna får inte privat utnyttja eller för utomstående röja vad de på grund av sin uppgift har fått veta om en revisors eller revisionssammanslutnings eller någon annans ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller en enskilds personliga omständigheter, om inte den till vars förmån tystnadsplikten är bestämd samtycker till att uppgifterna ges. (3.6.2005/370)

Det som bestäms i 1 mom. hindrar inte att behövliga uppgifter och handlingar ges

1) statliga, kommunala eller andra myndigheter för utförande av en lagstadgad tillsynsuppgift eller annan uppgift,

2) polis- eller andra förundersökningsmyndigheter, tull- eller åklagarmyndigheter eller domstolar för utredande av ett brott,

3) organ eller andra behöriga myndigheter inom Europeiska gemenskapen, om detta förutsätts i gemenskapslagstiftningen, eller

4) om det förutsätts i ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

18 §
Tystnadsplikt för en revisor och anställd hos revisionssammanslutning

En revisor eller en anställd hos en revisionssammanslutning får inte privat utnyttja eller för utomstående röja vad han på grund av sin uppgift har fått veta om en revisors eller revisionssammanslutnings eller någon annans ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller en enskilds personliga omständigheter, om inte den till vars förmån tystnadsplikten är bestämd samtycker till att uppgifterna ges.

Det som bestäms i 1 mom. hindrar inte att behövliga uppgifter och handlingar ges

1) statliga, kommunala eller andra myndigheter för utförande av en lagstadgad tillsynsuppgift eller annan uppgift,

2) polis- eller andra förundersökningsmyndigheter, tull- eller åklagarmyndigheter eller domstolar för utredande av ett brott,

3) organ eller andra behöriga myndigheter inom Europeiska gemenskapen, om detta förutsätts i gemenskapslagstiftningen, eller

4) om det förutsätts i ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

19 § (19.12.2008/1033)
Avbrytande och återställande av ett godkännande

Ett godkännande som revisor avbryts för viss tid om revisorn ansöker om det hos nämnden. Godkännandet som revisor kan på ansökan återställas, om revisorn fortfarande uppfyller de villkor för godkännande som anges i 7 § samt kravet på bibehållande och utvecklande av yrkesskickligheten.

20 §
Återkallande av godkännande

Nämnden skall återkalla sitt godkännande av en revisor eller revisionssammanslutning, om

1) en revisor eller revisionssammanslutning uppsåtligen eller av grov oaktsamhet handlat i strid med bestämmelserna eller anvisningarna om revisorsverksamheten inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

2) en revisor eller revisionssammanslutning trots varning upprepade gånger uppsåtligen eller av grov oaktsamhet brutit mot sina skyldigheter som revisor eller revisionssammanslutning,

3) en revisor inte längre är yrkeskunnig eller uppfyller villkoren för godkännande enligt denna lag,

4) en revisionssammanslutning inte längre verkställer revision eller uppfyller villkoren för godkännande enligt denna lag.

Ett godkännande av en revisor eller revisionssammanslutning kan också återkallas på viss tid, som kan vara högst två år.

Av synnerligen vägande skäl kan det utan hinder av besvär bestämmas att ett beslut som gäller återkallande av godkännande skall verkställas.

4 mom. har upphävts genom L 3.6.2005/370. (3.6.2005/370)

21 §
Varning och anmärkning

Nämnden skall tilldela en revisor eller revisionssammanslutning varning, om revisorn eller revisionssammanslutningen av oaktsamhet eller ovarsamhet har handlat i strid med bestämmelserna eller anvisningarna om revisorsverksamheten inom den offentliga förvaltningen och ekonomin eller upprepade gånger brutit mot sina skyldigheter som revisor eller revisionssammanslutning.

Om det finns förmildrande omständigheter i en revisors eller revisionssammanslutnings förfarande enligt 1 mom., skall nämnden i stället för varning tilldela revisorn eller sammanslutningen anmärkning.

21 a § (19.12.2008/1033)
Avförande av uppgifter ur registret

En registeruppgift om en varning eller anmärkning avförs fem år efter att den infördes i registret. (20.12.2013/1047)

Uppgifterna om en revisor eller revisionssammanslutning kan också varaktigt avföras ur registret på revisorns eller revisionssammanslutningens egen begäran.

Om godkännandet av en revisor eller revisionssammanslutning som har antecknats i registret har avbrutits eller återkallats ska nämnden avföra uppgifterna om revisorn eller revisionssammanslutningen ur registret.

22 § (7.8.2015/953)
Ändringssökande

Omprövning av nämndens beslut får begäras hos nämnden. Omprövning får begäras av den

1) vars ansökan om att få delta i examen har avslagits,

2) som blivit underkänd i examen eller som inte har ansetts uppfylla de övriga behörighetsvillkoren,

3) vars ansökan om att bli godkänd som revisionssammanslutning har avslagits,

4) som tilldelats varning eller anmärkning,

5) vars godkännande har återkallats.

På begäran om omprövning i övrigt tillämpas förvaltningslagen.

Ett beslut som nämnden har meddelat med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 1 mom. 5 punkten får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

23 §
Straffbestämmelser

Den som i strid med 14 § 4 mom. använder benämningen revisor eller revisionssammanslutning eller någon annan benämning som kan leda till att någon felaktigt antar att han är en sådan revisor som avses i denna lag, skall för olovlig användning av yrkestiteln OFR-revisor dömas till böter.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 17 § 1 mom. eller 18 § 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag.

24 §
Skadeståndsskyldighet

En revisor är skyldig att ersätta skada som han uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat det samfund eller den stiftelse där han verkställt revision. Detsamma gäller skada som vållats en delägare eller medlem eller någon annan person i det samfund eller den stiftelse där revisionen verkställts genom överträdelse av denna lag eller av bestämmelserna eller reglerna för samfundet eller stiftelsen. En revisor svarar också för skada som hans biträde vållat uppsåtligen eller genom oaktsamhet.

Om en revisionssammanslutning har valts för revisionen, svarar revisionssammanslutningen och den som bär det huvudsakliga ansvaret för revisionen för skadan.

Om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/1974).

25 § (3.6.2005/370)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om nämndens sammansättning, personal och uppgifter, om kvalitetssäkringen samt om lämnande av de utredningar som skall ges till nämnden utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

Genom denna lag upphävs förordningen den 14 juni 1991 om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om OFR-samfund (926/1991) jämte ändringar. (15.12.2000/1098)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

27 §
Övergångsbestämmelser

OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar som enligt den förordning som upphävs har införts i OFR-registret införs utan särskild ansökan i registret enligt denna lag såsom godkända revisorer och revisionssammanslutningar. Rätten för sådana personer som OFR-nämnden före lagens ikraftträdande godkänt för OFR-examen att delta i examen består enligt nämndens beslut. Rätten upphör likväl att vara i kraft senast den 31 december 2001.

En OFR-revisor som enligt den förordning som upphävs införts i OFR-registret skall inge utredning om sin verksamhet till OFR-nämnden sedan fem år förflutit från det att han med stöd av förordningen införts i OFR-registret. Utredningen skall likväl ges senast inom den tidsfrist som bestäms i den förordning som utfärdas med stöd av denna lag.

Med avvikelse från kraven enligt 9 § 1 mom. har fram till den 31 december 2003 också den rätt att delta i examen som har avlagt lägre högskoleexamen som lämpar sig för revisionsuppgifter.

Villkoret enligt 9 § 2 mom. avseende arbete under handledning av en revisor tillämpas på revisionserfarenhet som har förvärvats efter det att sex år förflutit från denna lags ikraftträdande. (3.6.2005/370)

Den OFR-nämnd som förordnats med stöd av den förordning som upphävs fortsätter sin verksamhet som i denna lag avsedd nämnd till utgången av sin mandatperiod.

När det någon annanstans i lagstiftningen finns en hänvisning till den förordning som upphävs genom denna lag innebär hänvisningen efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till denna lag.

RP 242/1998, StaUB 65/1998, RSv 254/1998

Ikraftträdelsestadganden:

15.12.2000/1098:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Lagens 19 § tillämpas i ändrad form från den 31 december 2000.

Den som före lagens ikraftträdande har avförts ur OFR-registret med stöd av 19 § 1 mom. eller den senare meningen i 5 § 3 mom. i den förordning som nämns i 26 § 2 mom. och som inte har fyllt 70 år när lagen träder i kraft, har rätt att på grundval av skriftlig anmälan till OFR-nämnden bli införd i registret på nytt. Anmälan skall lämnas till nämnden inom sex månader från lagens ikraftträdande.

RP 163/2000, FiUB 31/2000, RSv 184/2000

3.6.2005/370:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagens 9 a och 11 § tillämpas första gången på den räkenskapsperiod som börjar efter denna lags ikraftträdande.

Med avvikelse från de krav på studier som avses i 9 § 1 mom. 2 punkten tillämpas till utgången av 2007 på sökande som med stöd av 9 § 3 mom. 1 punkten erhåller rätt att delta i examen de bestämmelser som gäller vid denna lags ikraftträdande samt till utgången av 2009 på sökande som med stöd av 9 § 3 mom. 2 punkten erhåller rätt att delta i examen de bestämmelser som gäller vid denna lags ikraftträdande.

Med avvikelse från de examenskrav som nämns i 9 § 3 mom. 2 punkten har även en person som avlagt merkonomexamen och som av nämnden beviljats examensrätt före utgången av 2007 rätt att delta i examen.

RP 10/2005, FiUB 3/2005, RSv 35/2005

19.12.2008/1033:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På sökande som har rätt att delta i examen med stöd av 9 § 3 mom. 2 punkten tillämpas det krav som anges i 9 § 1 mom. 2 punkten från och med den 1 januari 2010. När det gäller de tilläggsuppgifter som avses i 9 § 3 och 4 mom. tillämpas lagen från och med den 1 januari 2010.

Lagens 12 § tillämpas på förordnandet av medlemmar i den nämnd som tillsätts efter lagens ikraftträdande.

RP 186/2008, EkUB 22/2008, RSv 180/2008

20.12.2013/1047:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2013.

Om uppgifter om en revisor har avförts ur registret med stöd av 21 a § 1 mom. sådant det lyder vid ikraftträdandet av denna lag ska på återställande av godkännandet tillämpas vad som föreskrivs i 19 §.

RP 191/2013, EkUB 35/2013, RP 178/2013

7.8.2015/953:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.