Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

26.3.1999/438

Förordning om förvaltningsdomstolarna (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 16, 17 och 23 § lagen den 26 mars 1999 om förvaltningsdomstolarna (430/1999):

Förvaltningsdomstolens personal
1 §

Vid förvaltningsdomstolen kan utöver de tjänster som nämns i 4 och 10 § lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) också finnas andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande.

2 § (16.6.2011/703)

Annan personal än den som avses i 4 § i lagen om förvaltningsdomstolarna utnämns eller anställs av förvaltningsdomstolens överdomare.

Överdomaren kan förordna en förvaltningsrättsdomare eller någon annan tjänsteman att vara förvaltningsdomstolens förvaltningschef.

Tillfälliga tjänstearrangemang
3 § (16.6.2011/703)

3 § har upphävts genom F 16.6.2011/703.

4 §

Överdomaren kan ta ut tjänstledighet högst 30 dagar om året. Tjänstledighet utöver detta beviljas av högsta förvaltningsdomstolen.

5 §

Förvaltningsrättsdomare beviljas tjänstledighet för högst ett år av förvaltningsdomstolens överdomare. Tjänstledighet för en längre tid än ett år beviljas av högsta förvaltningsdomstolen. Förvaltningsrättsdomare som har utnämnts för viss tid beviljas tjänstledighet i samma ordning som innehavare av ordinarie tjänst. (16.6.2011/703)

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av överdomaren.

3 mom. har upphävts genom F 6.7.2000/667. (6.7.2000/667)

6 § (6.7.2000/667)

6 § har upphävts genom F 6.7.2000/667.

Behandling av ärenden vid förvaltningsdomstolen
7 § (16.6.2011/703)

7 § har upphävts genom F 16.6.2011/703.

8 §

När överdomaren leder förvaltningsdomstolens verksamhet skall han eller hon bland annat

1) dra försorg om och utveckla domstolens funktionsduglighet samt se till att resultatmålen uppnås,

2) övervaka att tillämpningen av rättsgrundsatser och tolkningen av lag är enhetlig i förvaltningsdomstolens avgöranden,

3) ställa upp resultatmål för förvaltningsdomstolen efter att ha hört alla personalgrupper,

4 punkten har upphävts genom F 6.7.2000/667. (6.7.2000/667)

5) ge utlåtande om förvaltningsrättsdomarnas tjänstledighetsansökningar och göra behövliga framställningar om utnämning av domare för viss tid i de fall då högsta förvaltningsdomstolen har beslutanderätt, (6.7.2000/667)

6) i enlighet med 18 § 1 mom. i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) bestämma om vem som ska behandla och avgöra en begäran om avbrott, (16.6.2011/703)

7) bestämma om hur personalen skall placeras i olika divisioner.

9 § (16.6.2011/703)

Överdomaren avgör de förvaltningsärenden vid förvaltningsdomstolen vilka enligt vad som bestäms eller föreskrivs inte ska avgöras av någon annan tjänsteman vid förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolens överdomare kan förordna att ett ärende som gäller ett utlåtande i ett lagstiftningsärende eller ett lagstift ningsinitiativ ska handläggas och avgöras i plenum.

Förvaltningsdomstolens överdomare kan överföra ett förvaltningsärende eller en ärendegrupp till den tjänsteman som är förvaltningschef eller till någon annan tjänsteman vid förvaltningsdomstolen. Ärenden som avses i 5 och 8 § samt i 11 § 3 mom., utnämning av en förvaltningsrättssekreterare till ett tjänsteförhållande för viss tid och ärenden som på grund av sin art ska avgöras av överdomaren får dock inte överföras.

Förvaltningsdomstolens överdomare kan förbehålla sig rätten att avgöra ett förvaltningsärende som han eller hon har överfört eller som annars ska avgöras av någon annan tjänsteman.

Om förvaltningsdomstolens utlåtande till domarförslagsnämnden i frågor som gäller tillsättande av domartjänster föreskrivs särskilt.

10 §

Förvaltningschefen skall

1) avgöra de ärenden som överdomaren har överfört på honom eller henne,

2) leda och övervaka kansliarbetet vid förvaltningsdomstolen,

3) sköta den interna informationen och informationen till myndigheterna och allmänheten om förvaltningsdomstolens verksamhet,

4) sköta planeringen och ordnandet av utbildningen samt

5) för plenum och för överdomaren bereda och föredra de ärenden som gäller förvaltningsdomstolens administration, om inte överdomaren bestämmer något annat.

11 §

Förvaltningsdomstolen har en ledningsgrupp som biträder överdomaren i arbetet att leda och utveckla domstolen.

Till ledningsgruppen hör förvaltningsdomstolens överdomare, den tjänsteman som är förvaltningschef och, om förvaltningsdomstolen är uppdelad på sektioner, sektionernas ordförande samt annan personal enligt vad som bestäms i arbetsordningen (16.6.2011/703)

I ledningsgruppen behandlas

1) förslag till arbetsordning för förvaltningsdomstolen,

2) förslag till resultatmål för förvaltningsdomstolen samt kontrollen av hur resultatmålen nås,

3) förslag till budget för förvaltningsdomstolen,

4) utbildningsplanen för personalen,

5) ärenden som gäller utnämning av en domare till förvaltningsdomstolen för viss tid, om inte en behandling av ärendet i ledningsgruppen är obehövlig på grund av att domaren utnämns för endast en kort tid,

6) ärenden som gäller utnämning av en förvaltningsrättssekreterare till ordinarie tjänst,

7) ärenden som gäller avslutande av en förvaltningsrättssekreterares tjänsteförhållande,

8) andra ärenden som bestäms i arbetsordningen,

9) andra ärenden som överdomaren bestämmer.

(16.6.2011/703)
12 §

En föredragande kan på förvaltningsdomstolens vägnar begära bemötanden och förklaringar samt akten och utlåtande av den myndighet som tidigare avgjort saken och andra motsvarande utredningar som behövs för avgörandet. Föredraganden kan också sätta ut en viss tid för inlämnande av bemötande eller förklaring.

En biträdande tjänsteman som har tillräcklig kompetens kan förordnas att i stället för en föredragande vidta dessa åtgärder.

Särskilda bestämmelser
13 §

Liggarexemplaret skall undertecknas av dem som har deltagit i avgörandet. Har omröstning om beslutet ägt rum eller har föredraganden reserverat sig mot beslutet, skall votum och föredragandens reservation antecknas i liggarexemplaret.

Andra beslut som fattas vid muntlig handläggning än sådana genom vilka saken avslutas kan tas in i protokollet över den muntliga handläggningen. Till denna del upprättas inte något separat liggarexemplar.

Skall något liggarexemplar inte upprättas, antecknas votum och reservation i ett separat protokoll.

14 §

Expeditionerna undertecknas av föredraganden eller av någon annan tjänsteman som överdomaren förordnat. (16.6.2011/703)

Andra expeditioner än de som utfärdas i lagskipningsärenden undertecknas av ordföranden för sammanträdet eller den tjänsteman som har avgjort saken. Har saken avgjorts på föredragning, skall expeditionen dessutom kontrasigneras av föredraganden.

15 §

Justitieministeriet fastställer grunderna för arvoden till de sakkunnigledamöter som avses i 7 § lagen om förvaltningsdomstolarna.

16 §

Förvaltningsdomstolarna skall sända sina arbetsordningar till justitieministeriet och högsta förvaltningsdomstolen för kännedom.

17 § (18.2.2000/173)

17 § har upphävts genom F 18.2.2000/173.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

Ikraftträdelsestadganden:

18.2.2000/173:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

6.7.2000/667:

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2000.

16.6.2011/703:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.