Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

5.2.1999/115

Lag om begränsning av utförseln av kulturföremål (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 11.11.2016/933, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

I syfte att skydda det nationella kulturarvet begränsas utförseln av vetenskapligt, konstnärligt och historiskt värdefulla kulturföremål så som bestäms i denna lag.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utförseln av kulturföremål från Finland till andra medlemsstater inom Europeiska unionen och på export från gemenskapens territorium.

Lagen gäller föremål som är framställda i Finland eller sådana utomlands framställda föremål som avses i 4 § och som under de senaste 100 åren har varit minst 50 år i Finland. Om ett föremål som har framställts utomlands likväl är av särskilt värde med tanke på Finlands nationella historia, tillämpas lagen på detta föremål oavsett hur länge det funnits i Finland.

Lagen tillämpas likväl inte på sådana föremål som innehas av upphovsmannen eller av en fysisk person som har planerat föremålet eller annars skapat det.

3 § (13.12.2013/890)
Europeiska gemenskapens lagstiftning

Bestämmelser om utförseln av kulturföremål till länder utanför Europeiska gemenskapen finns förutom i denna lag i rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål.

4 §
Föremål som kräver utförseltillstånd

Följande föremål eller delar av dem får inte föras ut ur landet utan sådant tillstånd som avses i denna lag, om inte något annat bestäms nedan:

1) arkeologiska föremål som avses i lagen om fornminnen (295/1963) och som upphittats på land eller i vatten,

2) över 50 år gamla konstverk samt över 50 år gamla ursprungliga eller därmed jämförbara konstindustri- och hantverksprodukter som tillverkats i begränsade serier,

3) över 100 år gamla byggnader och delar av dem,

4) över 50 år gamla rörliga bilder samt ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar,

5) följande skriftliga alster:

a) över 50 år gamla manuskript,

b) över 50 år gamla notmanuskript,

c) böcker och kartor som tryckts före år 1800 i Finland eller för Finland, och

d) böcker som tryckts utomlands före år 1600,

6) privata arkiv samt arkivmaterial som hör till de andra föremålskategorierna och som oavsett ålder är av värde för den vetenskapliga forskningen eller av andra särskilda skäl,

7) samlingar som är av värde för den vetenskapliga forskningen eller av andra särskilda skäl, samt naturvetenskapliga samlingar och exemplar ur dessa samlingar oavsett deras ålder,

8) över 50 år gamla fortskaffnings- och transportmedel,

9) följande över 100 år gamla föremål:

a) föremål som hör till den fasta inredningen i en byggnad,

b) vapen, utrustning samt maskiner, anordningar och utrustning som är avsedda för militärt bruk,

c) anordningar som anger tiden,

d) möbler och belysningsanordningar,

e) vägnings- och mätredskap samt hushållsartiklar,

f) arbetsredskap och maskiner,

g) leksaker och spel,

h) musikinstrument,

i) dräkter och textilier,

j) guld- och silversmiden och andra metallföremål,

k) glas- och träföremål, keramik och porslinsföremål,

l) fotografier samt fotoutrustning och annan optisk utrustning,

m) kyrkliga föremål, och

n) föremål som ansluter sig till trosföreställningar, samt

10) föremål som ansluter sig till den nationella historien och bemärkta personer oavsett föremålens ålder.

5 §
Undantag som gäller utförseltillstånd

Utförseltillstånd behövs likväl inte, om ett föremål som hör till en offentlig samling eller ett offentligt arkiv, evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet eller någon av deras församlingar eller kyrkliga samfälligheter förs ut ur landet för att lånas till en utställning, för att konserveras eller för en vetenskaplig undersökning och skall återföras till Finland.

En utövande konstnär eller en yrkesutövare behöver inte heller söka utförseltillstånd för instrument eller redskap som annars används i arbetet och som skall återföras till Finland efter framträdandet eller arbetsprestationen.

6 §
Ansökningar om tillstånd och behandlingen av dem

Tillstånd att föra ut ett föremål ur landet skall sökas av ägaren eller den som ägaren har befullmäktigat. Närmare bestämmelser om ansökan utfärdas genom förordning.

Om det för utförseln av ett föremål samtidigt krävs ansökan om tillstånd enligt rådets förordning om export av kulturföremål och denna lag, görs ansökan enligt rådets förordning.

Innan ärendet avgörs har tillståndsmyndigheten vid behov rätt att granska det föremål som avses i utförselansökan, dokumentera och fotografera det eller ta en kopia av det. Dessa åtgärder får likväl inte oskäligt fördröja behandlingen av en tillståndsansökan.

7 §
Tillståndsprövning

Utförseltillstånd kan beviljas, om det inte finns särskilda vetenskapliga, konstnärliga eller kulturhistoriska skäl för att hålla kvar föremålet i Finland.

När utförseltillstånd prövas skall följande beaktas:

1) är föremålet sällsynt eller finns det risk för att det blir sällsynt,

2) är föremålet särskilt representativt med tanke på det nationella kulturarvet,

3) hör föremålet till väsentliga delar ihop med en värdefull kulturmiljö,

4) ansluter sig föremålet till en med tanke på den nationella historien viktig person eller händelse, eller

5) finns det någon annan särskild anledning till att utförsel av föremålet inte bör tillåtas.

Tillstånd skall oberoende av 1 mom. beviljas om

1) föremålet hör till hemlösöret hos någon som flyttar utomlands,

2) någon som bor utomlands har fått föremålet i arv eller genom avvittring, eller om

3) föremålet förs ut från Finland för en viss tid och tillståndsmyndigheten bestämmer att föremålet skall återföras till Finland inom den tid som sökanden angett och som kan vara högst två år.

8 §
Tillståndsbeslut

Om innehållet i ett tillståndsbeslut bestäms närmare genom förordning. Om en ansökan som gäller utförsel har gjorts enligt 6 § 2 mom., innehåller beslutet ett avgörande också om det tillstånd som skall sökas enligt denna lag.

Ett tillstånd förfaller, om föremålet inte har förts ut ur landet inom ett år från det tillståndet beviljades.

Beträffande avgiften för ett tillstånd gäller vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Kommunala tillståndsmyndigheter har rätt att ta ut motsvarande avgift för behandlingen av ett tillstånd.

Avgift behöver likväl inte tas ut för de tillstånd som avses i 7 § 3 mom.

9 §
Inlösningsrätt

Om tillståndsmyndigheten har avslagit en ansökan om utförsel och föremålets ägare kräver det, har museiverket eller statens konstmuseum rätt att lösa in föremålet till staten.

10 § (13.12.2013/890)
Myndigheter

Allmän tillståndsmyndighet enligt denna lag är Museiverket, om uppgiften inte enligt 2 mom. hör till Nationalgalleriet eller något annat har beslutats med stöd av 3 mom. Om avsikten är att föra ut ett föremål ur landet på grund av flyttning eller arv och om tillståndsansökan på samma gång gäller flera föremål är Museiverket tillståndsmyndighet trots bestämmelserna i 2 och 3 mom.

Tillståndsmyndighet i fråga om de konstverk som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten är Nationalgalleriet.

Undervisnings- och kulturministeriet kan dessutom besluta att någon annan statlig inrättning eller ett kommunalt drivet museum är tillståndsmyndighet enligt huvudmannens samtycke.

De tillsynsmyndigheter som avses i denna lag är tillståndsmyndigheterna och Tullen.

Tillståndsmyndigheter enligt rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål är Museiverket och Nationalgalleriet inom de verksamhetsområden som de har enligt 1 och 2 mom.

11 §
Tillsyn

Tillståndsmyndigheten har på grund av att en vara säljs offentligt eller av annan grundad anledning rätt att i behövlig utsträckning granska sådana föremål som vid utförsel eventuellt förutsätter utförseltillstånd enligt denna lag.

Tullmyndigheterna kan ålägga den som för ut ett föremål att ansöka om sådant tillstånd som avses i 4 §, om utförseln av föremålet kräver tillstånd eller om det är oklart huruvida utförseln kräver tillstånd.

Om tillståndsmyndigheten med stöd av 7 § 3 mom. 3 punkten har bestämt att ett föremål skall återföras inom en viss tid, skall föremålets ägare meddela den myndighet som beviljat tillståndet när föremålet har återförts till Finland.

12 §
Temporärt utförselförbud

En tjänsteman eller tjänsteinnehavare vid den behöriga tillståndsmyndigheten kan temporärt förbjuda att ett föremål förs ut ur landet, om föremålet skall säljas eller annars överlåtas offentligt. Förbud kan utfärdas, om det är sannolikt att för föremålet inte skulle beviljas utförseltillstånd.

Ett temporärt utförselförbud kan utfärdas utan att föremålets ägare hörs. Förbudet utfärdas bevisligen antingen till föremålets ägare eller till den som säljer föremålet för ägarens räkning eller till något annat ombud. Den som handlar för ägarens räkning skall meddela föremålets ägare om ett temporärt utförselförbud.

Ett förbud skall iakttas tills ansökan om utförseltillstånd har avgjorts.

Ägaren eller den som handlar för ägarens räkning skall informera om ett temporärt utförselförbud vid försäljning eller överlåtelse av föremålet och förbudet skall företes när utförseltillstånd söks.

13 § (7.8.2015/964)
Ändringssökande

Beslut som avses i denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Beslut eller åtgärder enligt 11 och 12 § får dock inte överklagas genom separata besvär.

14 §
Hänvisningsbestämmelse och rätt att föra talan

Om straff för utförsel av föremål i strid med denna lag eller rådets förordning om export av kulturföremål eller för försök till sådant brott bestäms i 46 kap. 4 och 5 § strafflagen (39/1889). (26.10.2001/883)

När ett ärende som avses 1 mom. behandlas skall den allmänna tillsynsmyndighet som avses i denna lag ges tillfälle att föra talan i ärendet.

15 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

Genom denna lag upphävs lagen den 7 juni 1978 om begränsning av utförseln av kulturföremål (445/1978) jämte ändringar.

17 §
Övergångsbestämmelser

Tillståndsansökningar och besvär över dem som har anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft slutbehandlas enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Om tillstånd att föra ut ett kulturföremål har beviljats innan denna lag träder i kraft, iakttas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 212/1998, KuUB 16/1998, RSv 220/1998

Ikraftträdelsestadganden:

26.10.2001/883:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

13.12.2013/890:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 72/2013, RP 187/2013, KuUB 8/2013, RSv 164/2013

7.8.2015/964:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.