Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

29.1.1999/63

Brottsskadeförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla. Se Brottskadelag 1204/2005.

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 14 § 2 mom. och 28 § brottsskadelagen av den 21 december 1973 (935/1973), av dessa lagrum 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag 133/1987:

1 §
Ansökningsblankett

Statskontoret fastställer formulär för ansökningsblanketter i fråga om ersättning enligt brottsskadelagen (935/1973). Blanketter kan avgiftsfritt erhållas hos statskontoret, olycksfallsombuden, folkpensionsanstaltens lokalbyråer, den lokala polisen samt Finlands diplomatiska och konsulära beskickningar.

2 §
Inlämnande av ansökan

En ansökan om ersättning kan lämnas till statskontoret, olycksfallsombudet eller folkpensionsanstaltens lokalbyrå.

3 §
Anmälningsskyldighet

Sker en sådan förändring i ersättningstagarens förhållanden att den kan medföra ändring av ersättningens belopp eller att utbetalningen upphör, skall ersättningstagaren utan dröjsmål meddela statskontoret detta.

4 §
Ersättning för kostnader

Om den som ansöker om ersättning önskar erhålla ersättning för de kostnader som åsamkas sökanden på grund av sökande av ersättning enligt brottsskadelagen, skall sökanden visa att han eller hon beviljats fri rättegång då saken behandlats vid domstol. Har saken inte behandlats vid domstol, skall sökanden till sin ansökan foga sådan utredning som avses i 5 § lagen om fri rättegång (87/1973).

5 §
Kapitalisering av ersättning

Sådan ersättning för minskning i inkomst eller uppehälle eller för förlust av underhållsskyldig som betalas på en gång beräknas enligt de grunder som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet att iakttas vid kapitalisering av olycksfallspension som betalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

6 §
Ersättning till omyndig

Ersättning till en omyndig utbetalas till hans intressebevakare. Ersättningen kan dock betalas till den omyndige själv, om den gäller egendom som har varit i den omyndiges besittning eller om den omyndige annars har rätt att bestämma om ersättningen.

Statskontoret skall underrätta förmyndarmyndigheten i den omyndiges hemkommun om en sådan ersättning till den omyndige som överskrider ett ringa belopp.

7 §
Brottsskadenämnden

Den brottsskadenämnd som avses i 14 § 2 mom. brottsskadelagen har till uppgift att på begäran av statskontoret avge utlåtanden i frågor som hänför sig till beviljande av ersättning med stöd av brottsskadelagen.

Nämnden består av fem medlemmar, av vilka justitieministeriet förordnar en till ordförande och en till vice ordförande. Varje medlem har en personlig suppleant. I nämnden skall sakkunskap i fråga om skadeståndsrätten, försäkringsväsendet, socialförsäkringslagstiftningen och rättspraxis finnas företrädd. Nämnden tillsätts för fyra år i sänder, och den har rätt att anta en eller flera lagfarna sekreterare.

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när mötesordföranden samt två andra medlemmar är närvarande.

Grunderna för arvodena till nämndens ordförande, övriga medlemmar och sekreterare fastställs av justitieministeriet.

8 §
Anhållan om utlåtande

Statskontoret skall begära ett utlåtande av brottsskadenämnden, om avgörandet i ett ärende som gäller ersättning för brottsskador och som behandlas vid statskontoret är av viktig principiell betydelse. Utlåtande skall alltid begäras om en ansökan som gäller

1) ersättning för lidande enligt 5 § 2 mom. brottsskadelagen, om den som ansvarar för skadan genom domstolsbeslut har ålagts att i ersättning betala ett belopp som överstiger 4 200 euro eller om det är uppenbart att i ersättning betalas ett belopp som överstiger 4 200 euro med stöd av brottsskadelagen, (22.11.2001/1032)

2) ersättning för lidande enligt 6 a § brottsskadelagen, utom om ansökan avvisas eller genast avslås,

3) ersättning för sakskada eller annan ekonomisk skada enligt 8 a § brottsskadelagen, utom om ansökan avvisas eller genast avslås, eller

4) ersättning för skada till följd av brott som har begåtts utanför Finland, utom om ansökan avvisas eller genast avslås eller om det annars med tanke på avgörandet av ärendet skall anses onödigt att begära ett utlåtande.

Nämndens ordförande har på föredragning av sekreteraren rätt att besluta att utlåtande inte ges i ett ärende i fråga om vilket nämnden tillämpar en fast praxis eller om det annars med tanke på avgörandet av ärendet skall anses onödigt att ge ett utlåtande.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999. Dess 6 § 2 mom. träder dock i kraft först den 1 december 1999.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 1 mars 1974 om ersättning för brottsskador av statsmedel (198/1974) jämte ändringar.

I fråga om ansökningar om ersättning som är anhängiga vid statskontoret när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Ikraftträdelsestadganden:

22.11.2001/1032:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.