Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

23.12.1998/1112

Förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 6.4.2011/401, som gäller fr.o.m. 1.7.2011.

På föredragning av trafikministern föreskrivs med stöd av 12 § 1 mom. och 24 § 1 mom. lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994) samt 17 § lagen den 10 juli 1998 om förarexamensverksamhet (535/1998):

1 § (12.5.2005/294)
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om i 11 b § i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) avsett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen (ADR-körtillstånd).

Om körrätt föreskrivs i 5 kap. i vägtrafiklagen (267/1981) och i körkortsförordningen (845/1990).

2 § (12.5.2005/294)

2 § har upphävts genom F 12.5.2005/294.

3 § (12.5.2005/294)
Erkännande av körkort som beviljats utomlands

Finland erkänner körtillstånd som på behörigt sätt beviljats i de stater som tillträtt den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979) och i andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 § (3.4.2003/281)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon alla färdiga eller halvfärdiga motordrivna fordon som har minst fyra hjul och är avsedda för vägtrafik och vilkas största konstruktiva hastighet överskrider 25 km/h samt släpvagnar, med undantag av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, terrängfordon och motorredskap jämte släpvagnar,

2) transportenhet ett dragfordon eller en kombination av dragfordon och släpvagn,

3) ministerium kommunikationsministeriet,

4) mottagare av körtillståndsprov en serviceproducent med vilken Fordonsförvaltningscentralen har ingått avtal enligt lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) om mottagande av förarexamina, tillsynen över förarundervisningen och om beviljande av körtillstånd.

Då Fordonsförvaltningscentralen tar emot körtillståndsprov, övervakar utbildningen för körtillstånd eller beviljar körtillstånd gäller för den i tillämpliga delar vad som i denna förordning bestäms om mottagare av körtillståndsprov.

5 § (12.5.2005/294)
Krav på körtillstånd

Förare av fordon som transporterar sådana farliga ämnen på väg som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om transport av farliga ämnen skall ha ett körtillstånd enligt följande:

1) ADR-körtillstånd (grundkörtillstånd), som beviljas på basis av en grundkurs och ett godkänt prov som motsvarar den vid transport av

a) farliga ämnen i större mängder per transportenhet än de mängder som avses i punkt 1.1.3.6.3 (begränsade kvantiteter) i bilaga A till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (277/2002) eller

b) farliga ämnen i tank vid andra transporter än sådana som avses i 2 punkten, när den transporterade mängden överstiger maximimängden av de begränsade kvantiteterna,

2) ADR-körtillstånd (körtillstånd för tanktransporter), som beviljas på basis av en grundkurs och en tankkurs samt ett godkänt prov som motsvarar dem vid transport av

a) farliga ämnen i ett fordon, vars fasta eller avmonterbara tank har en volym som överstiger 1 m3,

b) farliga ämnen i ett batterifordon, vars tankar har en totalvolym som överstiger 1 m3, eller

c) farliga ämnen i en tankcontainer, en MEG-container eller en UN-tank med en individuell volym över 3 m3.

Med avvikelse från 1 mom. behövs körtillstånd dock inte för sådana mindre transporter som avses i punkt 1.1.3 och kapitel 3.4 och 3.5 i bilaga A samt i bilaga C till den förordning som nämns i 1 mom. 1 a-punkten. (23.4.2009/266)

6 §
Utbildningens syfte och innehåll

Syftet med utbildningen för ett ADR-körtillstånd är att informera personen i fråga om de risker som är förknippade med transport av farliga ämnen och att ge den baskunskap som behövs för att förebygga olyckssituationer samt att förmedla kunskap om vilka omedelbara åtgärder som skall vidtas i en olyckssituation för att skydda personer, egendom och miljön samt för att begränsa verkningarna till följd av olyckan.

Utbildningen indelas i en grundkurs, en kurs för tanktransport och en kompletteringskurs samt i grundläggande utbildning som omfattar radioaktiva ämnen. (12.5.2005/294)

7 § (12.5.2005/294)
Ansökan om utbildningstillstånd

Fordonsförvaltningscentralen beviljar på skriftlig ansökan utbildningstillstånd, om sökanden anses ha förutsättningar att ge utbildning.

8 §
Ordnande av utbildning

Utbildaren skall försäkra sig om att undervisningspersonalen har goda kunskaper om gällande lagstiftning och andra bestämmelser angående transport av farliga ämnen och om den utveckling som sker i fråga om kraven på utbildningen.

Utbildningen skall ordnas i enlighet med tillståndsansökan och det tillstånd som beviljats. Om avsikten är att inom utbildningen avvika från det utbildningsprogram som anges i tillståndsansökan eller från andra i ansökan nämnda viktiga omständigheter, skall Fordonsförvaltningscentralen ge sitt samtycke till ändringarna.

9 §
Övervakningen av utbildningen

Mottagaren av körtillståndsprovet och Fordonsförvaltningscentralen har rätt att följa med undervisningen.

Mottagaren av körtillståndsprovet skall underrätta Fordonsförvaltningscentralen om brister i utbildningen.

Fordonsförvaltningscentralen meddelar vid behov anvisningar om övervakningen av utbildningen.

10 § (12.5.2005/294)

10 § har upphävts genom F 12.5.2005/294.

11 § (12.5.2005/294)
Förutsättningar för deltagande i körtillståndsprov

En förutsättning för deltagande i körtillståndsprov är att sökanden högst 12 månader tidigare har deltagit i utbildning för körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen.

12 §
Körtillståndsprov

Om inte Fordonsförvaltningscentralen bestämmer annat skall körtillståndsprovet avläggas inom verksamhetsområdet för den mottagare av körtillståndsprov inom vars verksamhetsområde personen har deltagit i utbildningen eller har sin hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994). Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl ta emot ett körtillståndsprov utomlands.

I provet skall examinanden visa att han eller hon har de kunskaper som krävs av en förare av fordon som transporterar farliga ämnen och färdigheter i fråga om de transporter beträffande vilka han eller hon för provet har deltagit i utbildningen.

Den som har underkänts i ett prov får delta i provet på nytt tidigast tre dygn efter dagen för det underkända provet.

Fordonsförvaltningscentralen gör upp en förteckning över de frågor som skall användas i proven. (12.5.2005/294)

13 §
Beviljande av körtillstånd samt förfallet körtillstånd

ADR-körtillstånd och ändring av sådana körtillstånd skall sökas skriftligen hos den mottagare av körtillståndsprov inom vars verksamhetsområde körtillståndsprovet har avlagts eller inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemkommun.

Körtillstånd beviljas den som högst sex månader tidigare blivit godkänd i körtillståndsprovet. (12.5.2005/294)

Körtillstånd beviljas med en giltighetstid av högst fem år från dagen för beviljandet eller från den dag då det körtillstånd som skall förnyas upphör att gälla. (27.3.2002/275)

Körtillståndet förfaller och mottagaren av körtillståndsprovet kan förstöra ett beviljat körtillstånd, om körtillståndet inte har avhämtats inom ett år från det att körtillstånd söktes. Sedan körtillståndet förfallit skall den som ansöker om körtillstånd på nytt förete en utredning om att förutsättningar för beviljande av körtillstånd föreligger.

14 § (3.4.2003/281)
Innehållet i körtillstånd

14 § har upphävts genom F 3.4.2003/281.

15 § (27.3.2002/275)

15 § har upphävts genom F 27.3.2002/275.

16 § (12.5.2005/294)
Förnyande av körtillstånd

Giltighetstiden för ett ADR-körtillstånd kan förlängas med högst fem år, om sökanden uppfyller villkoren för beviljande av körtillstånd och tidigast under de 12 månader som föregår giltighetstidens utgång har deltagit i en kompletteringskurs och senast inom tre månader från utgången av körtillståndets giltighetstid blivit godkänd i det prov som motsvarar kompletteringskursen.

17 § (12.5.2005/294)

17 § har upphävts genom F 12.5.2005/294.

18 §
Duplettexemplar av körtillstånd

Om ett körtillstånd har förkommit, förstörts eller stulits eller om uppgifterna i det har ändrats, skall tillståndsinnehavaren anhålla om ett duplettexemplar av körtillståndet hos den mottagare av körtillståndsprov inom vars verksamhetsområde körtillståndsprovet har avlagts eller inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemkommun. Till anhållan skall fogas körtillståndet, om sökanden har det i behåll, eller en utredning om hur körtillståndet har förkommit eller förstörts. Då ett duplettexemplar överlåts skall ett meddelande om detta sändas till Fordonsförvaltningscentralen.

19 § (18.12.2003/1120)

19 § har upphävts genom F 18.12.2003/1120.

20 § (3.4.2003/281)
Körtillståndets modell

ADR-körtillståndet är orange till färgen och det skrivs på finska, svenska och engelska. Körtillståndet skall överensstämma med punkt 8.2.2.8.3 i bilaga B till förordning som nämns i 5 § 1 mom. 1 punkten a underpunkt.

21 § (12.5.2005/294)

21 § har upphävts genom F 12.5.2005/294.

22 §
Undantag i fråga om räddnings- och polisuppgifter

Då det är fråga om brådskande räddningsuppgifter får undantag göras från bestämmelserna i denna förordning, om iakttagandet av bestämmelserna skulle medföra men för räddningsverksamheten.

En polisman kan inom ramen för polisens uppgifter av särskilda skäl och utan behörigt körtillstånd transportera farliga ämnen av klass 1, förutsatt att han eller hon har en sådan yrkesskicklighet som krävs för att transporten skall ske tryggt och att säkerheten i samband med transporten även i övrigt tryggas.

En polisman, en tullman och en gränsbevakningsman får i samband med trafikövervakningsuppgifter utan behörigt körtillstånd flytta ett fordon som transporterar farliga ämnen, om det för skyddande av människor, miljö eller egendom är nödvändigt att flytta fordonet. Säkerheten i samband med flyttandet skall tryggas. (3.4.2003/281)

23 §
Rättelse och besluts verkställbarhet

Om yrkande av rättelse av beslut som en mottagare av ett körtillståndsprov har meddelat med stöd av denna förordning gäller vad som föreskrivs i 14 § lagen om förarexamensverksamhet.

Beslut som utfärdats med stöd av denna förordning kan verkställas utan hinder av rättelseyrkande.

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 19 april 1991 om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (724/1991) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

25 §
Övergångsbestämmelser

Utbildningstillstånd som gäller när denna förordning träder i kraft gäller som sådana under den tid som nämns i tillståndet.

Om giltigheten för ett TFÄ-körtillstånd som har beviljats före den 1 januari 1995 och som gäller när denna förordning träder i kraft föreskrivs i 26 § lagen om transport av farliga ämnen. Övriga TFÄ- eller ADR-körtillstånd som gäller när denna förordning träder i kraft gäller som sådana under den tid som nämns i tillståndet.

Före den 1 januari 1995 beviljade körtillstånd som berättigar till styckegodstransporter av explosiva varor eller andra styckegodstransporter och som gäller när denna förordning träder i kraft kan förnyas och ändras som ADR-körtillstånd som berättigar till i 5 § 1 mom. 4–6 punkten avsedda transporter i enlighet med de bestämmelser som gäller förnyande av körtillstånd i denna förordning.

Före den 1 januari 1995 beviljade körtillstånd som berättigar till styckegodstransporter av explosiva varor eller andra styckegodstransporter och som gäller när denna förordning träder i kraft kan förnyas och ändras till ADR-körtillstånd som berättigar till i 5 § 1 mom. 1–6 punkten avsedda transporter genom att föraren deltar i en kompletteringskurs och en kurs för tanktransporter samt avlägger ett körtillståndsprov som motsvarar dessa kurser.

Före den 1 januari 1995 beviljade körtillstånd som berättigar till tanktransporter eller sådana transporter av explosiva varor på mer än 1000 kg av klass 1 a och 1 b och som gäller när denna förordning träder i kraft kan förnyas och ändras till ADR-körtillstånd som berättigar till i 5 § 1 mom. 1–6 punkten avsedda transporter i enlighet med de bestämmelser som gäller förnyande av körtillstånd i denna förordning.

TFÄ-körtillstånd som gäller när denna förordning träder i kraft, med undantag för TFÄ-körtillståndsom avses i 3–5 mom., kan förnyas och ändras som ADR-körtillstånd i enlighet med de bestämmelser som gäller förnyande av körtillstånd i denna förordning.

Rådets direktiv 94/55/EG; EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 7 och EGT nr L 275, 28.10.1996, s. 1, kommissionens direktiv 96/86/EG; EGT nr L 335, 24.12.1996, s. 43 och EGT nr L 251, 15.9.1997, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

27.3.2002/275:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

Kommissionens direktiv 2001/7/EG (32001L0007); EGT nr L 30, 1.2.2001, s. 43

3.4.2003/281:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

18.12.2003/1120:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

12.5.2005/294:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005. Förordningens 5 § träder dock i kraft den 1 januari 2007.

De ADR-körtillstånd som är i kraft när denna förordning träder i kraft förblir som sådana giltiga för den tid som anges i tillståndet.

Kommissionens direktiv 2004/111/EG (32004L0111); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 25

23.4.2009/266:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

De ADR-körtillstånd som är i kraft vid denna förordnings ikraftträdande förblir i oförändrad form giltiga för den tid som anges i tillståndet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (32008L0068); EGT nr L 260, 30.9.2008, s. 13

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.