Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

23.12.1998/1099

Lag om koncession för fordonsbesiktning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.12.2013/957, som gäller fr.o.m. 1.7.2014.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att med hjälp av fordonsbesiktning främja trafiksäkerheten och minska de miljöskador som fordonen orsakar samt främja tillgången på besiktningstjänster.

Denna lag tillämpas på dem som söker koncession och på dem som med stöd av koncession utför besiktning av fordon samt på dem som ger sådan tilläggsutbildning som förutsätts i besiktningsverksamhet.

2 § (11.12.2002/1102)
Koncessionsplikt

Fordonsbesiktningar får utföras endast av den som har beviljats koncession enligt denna lag.

För typgodkännanden av fordon kan koncession inte beviljas.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas att smärre delar av besiktningsuppgifterna, såsom kontroll av avgasutsläpp, bromssystem, dragkopplingar och hastighetsbegränsare, kan utföras även av någon annan än den som har beviljats koncession. Den som utför sådana uppgifter skall till sitt förfogande ha tillräckliga kontrollanordningar samt kompetent och sakkunnig personal för uppgiften. Fordonsförvaltningscentralen utövar tillsyn över dem som anmält sig för uppgifterna och kan bestämma att kontroller som de har gjort inte skall godkännas, om de inte har utförts på vederbörligt sätt eller om underhållet av kontrollanordningarna eller kontrollen av mätningarnas exakthet har försummats.

Bestämmelser om kraven på dem som utför besiktningsuppgifter enligt i 1 mom., om tillsynen över verksamheten samt om intyg som utfärdas över utförda uppgifter och deras giltighet utfärdas likaså genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av försvarsministeriet utfärdas bestämmelser om vilka militärfordon som skall besiktigas vid ett i denna lag avsett besiktningsställe och vilka militärfordon som försvarsmakten själv besiktigar. Bestämmelser om besiktningsverksamheten vid försvarsmakten utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

3 § (11.12.2002/1102)
Förutsättningar för beviljande av koncession

Koncession skall beviljas en sökande som är tillförlitlig, sakkunnig, solvent och oberoende. Sökanden skall också kunna säkerställa en tillräcklig kvalitet på verksamheten och att kunderna bemöts lika samt sörja för ett behörigt dataskydd.

Koncession beviljas inte om det av ansökan eller omständigheterna i övrigt framgår att arrangemang som hänför sig till ansökan är gjorda för att kringgå bestämmelserna om förutsättningarna för koncession.

Koncession beviljas inte ett ämbetsverk, en inrättning eller en läroanstalt vars huvudman är staten, en kommun eller en samkommun.

Sökande av koncession skall vara en i Finland registrerad juridisk person.

4 §
Bedömning av sökandens tillförlitlighet

Den som söker koncession kan anses vara tillförlitlig, om sökanden, den som svarar för verksamheten eller den som utför besiktningar, i fråga om en sökande vars verksamhet bedrivs i bolagsform, en medlem eller suppleant i dess styrelse eller förvaltningsråd, verkställande direktören, en bolagsman eller en person i någon annan dominerande ställning inte genom sin verksamhet har visat sig uppenbart olämplig att bedriva besiktningsverksamhet och utföra besiktningar. Ingen av de ovan nämnda får

1) för grov överträdelse av bestämmelserna om besiktning, registrering eller beskattning av fordon eller bestämmelserna om bokföring eller ekonomiförvaltning ha dömts till straff, om inte Fordonsförvaltningscentralen prövar saken annorlunda, och inte

2) under de fem senaste åren ha dömts till fängelsestraff, eller under de tre senaste åren dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att bedriva besiktningsverksamhet eller utföra besiktningar.

5 § (27.5.2005/353)
Sökandens sakkännedom

Den som söker koncession anses vara sakkunnig, om för besiktningsstället har anmälts en behörig person som svarar för besiktningsverksamheten.

Som bevis på behörigheten förutsätts att den som svarar för besiktningsverksamheten som grundutbildning skall ha avlagt minst examen vid biltekniska studielinjen vid en teknisk läroanstalt eller motsvarande lämplig examen på teknikernivå. Som tilläggsutbildning förutsätts sådan utbildning för periodisk besiktning (besiktarexamen) och specialutbildning som motsvarar koncessionens omfattning samt i anslutning därtill praktisk erfarenhet och periodiskt återkommande fortbildning i syfte att upprätthålla yrkesskickligheten.

6 §
Bedömning av sökandens oberoende

Den som söker koncession kan anses vara oberoende, om varken han eller någon av hans anställda utövar eller står i kommersiellt, ekonomiskt eller något annat beroendeförhållande till den som bedriver

1) tillverkning, import, handel, planering, marknadsföring, reparation eller service som gäller fordon eller delar eller tillbehör till fordon,

2) skadegranskning av fordon i anslutning till försäkringsverksamhet, eller

3) tillståndspliktig trafik.

Den som söker koncession får inte heller stå i beroendeförhållande till organisationer som bildats av dem som bedriver verksamhet som avses i 1 mom.

Som sådant beroendeförhållande som avses i 1 och 2 mom. anses inte att de som bedriver sådan verksamhet som avses i nämnda moment hyr eller hyr ut lokaler och anordningar som behövs vid tillståndspliktig verksamhet.

7 § (11.12.2002/1102)
Koncessionens omfattning

Koncession beviljas på ansökan med begränsning enligt besiktningsslag som följer:

1) periodiska besiktningar och kontrollbesiktningar, eller

2) alla besiktningsslag.

8 §
Ansökan om koncession

Till en koncessionsansökan skall fogas

1) utdrag ur handelsregistret och utredning om ägandeförhållandena i fråga om en sökande vars verksamhet bedrivs i bolagsform,

2) en anmälan om i vilken kommun verksamheten kommer att inledas,

3) en utredning om hur sökanden säkerställer att verksamheten är av tillräckligt hög kvalitet och att kunderna bemöts lika,

4) en anmälan om vem som svarar för besiktningsverksamheten,

5) en utredning om hur sökanden ämnar ordna förbindelserna till datasystemet för vägtrafiken och garantera behörig datasekretess,

6) en utredning om hur lokaler, anordningar samt personal och andra personer som avses i 4 § uppfyller kraven på den verksamhet som ansökan avser, samt

7) annan utredning som Fordonsförvaltningscentralen eventuellt förutsätter.

9 §
Beviljande av koncession

Fordonsförvaltningscentralen beviljar koncession för en bestämd tid av högst fem år, om sökanden uppfyller kraven i 3–6 § och lämnar de utredningar som nämns i 8 §. I beslutet om koncession kan det uppställas sådana villkor på vilka koncessionen beviljas. Koncessionen beviljas för ett bestämt besiktningsställe.

10 § (27.5.2005/353)
Behörighetsvillkor för personer som utför besiktningar

Den som utför besiktningar skall som grundutbildning ha avlagt minst examen vid biltekniska studielinjen vid en teknisk läroanstalt eller motsvarande lämplig examen på teknikernivå. Som tilläggsutbildning förutsätts sådan utbildning för periodisk besiktning (besiktarexamen) och specialutbildning som motsvarar besiktningsuppgifterna samt i anslutning därtill praktisk erfarenhet och periodiskt återkommande fortbildning i syfte att upprätthålla yrkesskickligheten.

Den som vid en yrkeshögskola har genomfört minst grundstudier i bilteknik inom utbildningsprogrammet för bilteknik eller inom något annat motsvarande lämpligt utbildningsprogram samt avlagt besiktarexamen som motsvarar besiktningar och genomfört praktik i samband med den, får utföra periodiska besiktningar av fordon vars tillåtna totalmassa i bruk och vid registrering är högst 3,5 ton. När en sådan person utför besiktningar skall en i 1 mom. avsedd person som utför besiktningar vara närvarande på besiktningsstället. Rätten enligt detta moment att utföra besiktningar är i kraft ett år från det att besiktarexamen har avlagts.

11 §
Besiktningslokaler

Besiktningslokalerna skall vara sådana att besiktningar oberoende av vädret kan utföras på behörigt sätt. Separata lokaler för besiktning av lätta och tunga fordon skall vara belägna nära varandra så att den som svarar för besiktningsverksamheten har en faktisk möjlighet att svara för besiktningsverksamheten vid besiktningsstället.

I lokalernas omedelbara närhet skall finnas en provkörningsbana som lämpar sig för provkörning av lätta fordon men som är stängd för övrig trafik.

12 §
Inledande av verksamheten

Den besiktningsverksamhet som koncessionen avser kan inledas när Fordonsförvaltningscentralen har

1) konstaterat att koncessionshavarens lokaler stämmer överens med 11 § och är lämpliga för besiktningsverksamhet,

2) godkänt koncessionshavarens besiktningsanordningar som lämpliga för den verksamhet som koncessionen avser,

3) konstaterat att koncessionshavarens förbindelser till datasystemet för vägtrafiken är adekvata,

4) konstaterat att koncessionshavarens personal är behörig för de uppgifter som koncessionen avser, samt

5) konstaterat att omständigheterna i samband med verksamheten även i övrigt fyller kraven på verksamhet i enlighet med koncessionen.

Har inte en sådan besiktningsverksamhet som avses i koncessionen inletts inom sex månader efter det koncessionen beviljades, förfaller den. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl förlänga tidsfristen.

13 §
Opartiskhet

Koncessionshavaren är skyldig att i enlighet med bestämmelser samt sin koncession ta emot och utföra besiktningen av varje kunds fordon, om kunden önskar det.

Koncessionshavaren skall ordna sin verksamhet så att andra omständigheter än bedömning av fordonets skick och av hur det i övrigt stämmer överens med gällande bestämmelser inte kan inverka på slutresultatet av besiktningen.

Besiktningar av fordon skall utföras oberoende av fordonets märke, modell, tidpunkten för ibruktagande och andra motsvarande omständigheter.

I språklagen (423/2003) finns bestämmelser om de skyldigheter i fråga om språklig service som innehavarna av koncession för besiktning och utbildningsrätt har. (5.12.2003/1017)

14 § (5.12.2003/1017)
God förvaltning

Innehavare av koncession för besiktning och utbildningsrätt skall vid fullgörandet av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag iaktta förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelserna i 28 § 1 mom. 4 punkten förvaltningslagen tillämpas dock inte inom utbildningsverksamhet på en person som är anställd hos en innehavare av utbildningsrätt.

När innehavare av koncession för besiktning och utbildningsrätt fullgör sådana offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag skall de iaktta lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

14 a § (2.3.2007/237)
Förvaring av besiktningshandlingar

Fordonsförvaltningscentralen skall förvara intyg och övriga handlingar som gäller registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar. Besiktningsstället skall sända dessa intyg och övriga handlingar till centralen för förvaring efter avslutad besiktning. Centralen får med hjälp av en teknisk anslutning lämna ut sådana intyg och handlingar samt andra handlingar som behövs för besiktningsverksamhet till ett besiktningsställe för besiktningsverksamhet.

15 §
Filial

Fordonsförvaltningscentralen kan i undantagsfall ge koncessionshavaren rätt att inrätta en filial som sköts från besiktningsstället, om utbudet av besiktningstjänster i regionen annars vore bristfälligt. Vid filialen besiktas endast fordon med en totalmassa på högst 3,5 ton. I övrigt omfattas filialen i tillämpliga delar av bestämmelserna om besiktningsställe.

Vid bedömningen av om utbudet av besiktningstjänster är bristfälligt måste åtminstone beaktas avståndet mellan den planerade filialen och ett besiktningsställe som avses i 7 § och typiska färder under vilka ärenden uträttas i regionen samt det fordonsbestånd som omfattas av besiktningsskyldighet.

Fordonsförvaltningscentralen skall dra in koncessionshavarens rätt till filial så att den upphör inom sex månader efter att ett besiktningsställe som avses i 7 § har inlett sin verksamhet i regionen.

16 §
Förnyande av koncession

Till ansökan om förnyande av koncession skall i tillämpliga delar fogas de handlingar som avses i 8 §.

När beslut om ansökan fattas skall förutom förutsättningarna för beviljande av koncession beaktas om besiktningsverksamheten bedrivits i enlighet med koncessionen och i övrigt på behörigt sätt. Fordonsförvaltningscentralen kan innan beslut om ansökan fattas vidta sådana åtgärder för inledande av verksamhet som avses i 12 §, om den anser åtgärderna vara nödvändiga.

Om en ansökan om förnyande av koncession har anhängiggjorts senast tre månader före koncessionens sista giltighetsdag, får besiktningsverksamhet med stöd av den koncession som skall förnyas bedrivas fram till dess att ärendet har avgjorts.

17 §
Upphörande av besiktningsverksamheten

Avbryts eller upphör verksamheten vid ett besiktningsställe skall koncessionshavaren på Fordonsförvaltningscentralens begäran tillställa centralen de handlingar och blanketter som omedelbart ansluter sig till utförandet av besiktning.

18 §
Utbildningsarrangör

Utbildning av personer som svarar för besiktningsverksamhet och personer som utför besiktningar ges av sammanslutningar som godkänts av Fordonsförvaltningscentralen. Utbildningsrätt beviljas på viss tid en sökande som anses ha förutsättningar att ge utbildning och som har en av Fordonsförvaltningscentralen godkänd ansvarig för utbildningsverksamheten. I beslutet om utbildningsrätt kan uppställas villkor på vilka utbildningsrätten beviljas.

Fordonsförvaltningscentralen kan på bestämd tid eller helt återkalla rätten att ge utbildning, om

a) sammanslutningen inte längre har förutsättningar att ge utbildning,

b) bestämmelserna om utbildning eller villkor som uppställts i samband med att utbildningsrätten beviljats inte har iakttagits, eller

c) utbildningen inte i övrigt har skötts på behörigt sätt.

Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja en sammanslutning rätt att ordna enskild fortbildning. För den som ordnar en sådan utbildning gäller i tillämpliga delar av vad som i denna lag bestäms om den som söker utbildningsrätt och om beviljande av utbildningsrätt.

Fordonsförvaltningscentralen kan vid behov ge specialutbildning och fortbildning.

19 §
Prov i anslutning till utbildningen

Med undantag för slutproven för besiktarexamen ordnar den som ger utbildningen de prov som bestäms av vederbörande ministerium, nedan ministeriet. Den som ordnar provet ger ett intyg över godkänt prov.

Om innehållet i proven och om provövervakningen bestäms genom ett ministeriebeslut.

20 §
Tillsyn

Fordonsförvaltningscentralen utövar tillsyn över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

Koncessionshavaren skall på begäran lämna Fordonsförvaltningscentralen de uppgifter som behövs för tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt de uppgifter som behövs för utredande av de krav som ställts på koncessionshavaren och kvaliteten på skötseln av besiktningsuppgifterna inklusive de uppgifter som behövs om koncessionshavarens bokföring, ekonomiförvaltning, administration, hyrning av lokaler och anordningar samt personer som utför besiktningar och den besiktningsverksamhet som bedrivits. Innehavaren av utbildningsrätt skall på begäran lämna Fordonsförvaltningscentralen de uppgifter som behövs för tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt de uppgifter som behövs för utredande av förutsättningarna för innehavare av utbildningsrätt och kvaliteten på utbildningen inklusive uppgifter om de personer som ger utbildning och den utbildning som givits.

Koncessionshavare och innehavare av utbildningsrätt skall utan dröjsmål meddela Fordonsförvaltningscentralen om personskiften i fråga om dem som är ansvariga för verksamheten samt om andra betydande förändringar som gäller verksamheten. Koncessionshavaren skall dessutom meddela förändringar i sina ägandeförhållanden.

Fordonsförvaltningscentralen har rätt att på ställen där verksamhet som kräver koncession bedrivs företa inspektioner som behövs för tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Koncessionshavaren är skyldig att ordna förhållandena så att en inspektion kan ske.

Polisen är skyldig att lämna handräckning vid tillsynen över att denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

21 §
Åtgärder med anledning av brister

Fordonsförvaltningscentralen skall återkalla en koncession för en bestämd tid eller helt, om

1) koncessionshavaren inte bedriver regelbunden fordonsbesiktning på besiktningsstället eller om han upphör med verksamheten i fråga,

2) koncessionshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för erhållande av koncession,

3) koncessionshavaren har försatts i konkurs, eller om

4) koncessionshavaren eller en sådan representant för denna som har dominerande ställning har meddelats näringsförbud.

Fordonsförvaltningscentralen kan återkalla koncessionen eller ge koncessionshavaren en anmärkning eller en skriftlig varning, om

1) fordon som uppenbart inte uppfyller gällande bestämmelser har godkänts vid en besiktning för användning i trafik; en anmärkning eller en skriftlig varning kan dock ges om ett enda fordon som inte uppfyller bestämmelserna har godkänts,

2) den relativa andelen fordon som underkänts första gången vid en besiktning utan grund betydligt avviker från den allmänna nivån i landet,

3) tillsynen över beskattningen av fordon försummats vid besiktningen eller en uppgift som enligt särskilda bestämmelser skall utföras i samband med besiktningen annars har försummats,

4) det i verksamheten har brutits mot kravet på opartiskhet enligt 13 § eller mot något annat krav i denna lag,

5) koncessionshavaren bryter mot de krav som enligt ministeriets beslut gäller koncessionen eller mot kraven i de villkor som fogats till koncessionen, eller om

6) koncessionshavarens bokföring, ekonomiförvaltning eller administration inte uppfyller villkoren för verksamheten.

Om det är uppenbart att det förekommer väsentliga brister eller missbruk i besiktningsverksamheten, kan Fordonsförvaltningscentralen tillfälligt förbjuda koncessionshavaren att bedriva besiktningsverksamhet samt vid behov förhindra användning av uppgifterna i datasystemet för vägtrafiken och registrering av uppgifter i datasystemet. Ett tillfälligt förbud samt förhindrande av användning och registrering gäller tills ärendet om återkallande av koncession med stöd av 1 eller 2 mom. har avgjorts slutligt. Ärendet skall avgöras så fort som möjligt.

Beslut om återkallande av koncession, tillfälligt förbud mot besiktningsverksamhet samt beslut om förhindrande av användning och registrering av uppgifter i datasystemet för vägtrafiken skall iakttas även om besvär anförts över beslutet.

21 a § (11.12.2002/1102)
Tillsyn vid teknisk vägkontroll

Fordonsförvaltningscentralen kan delta i sådan teknisk vägkontroll som avses i fordonslagen (1090/2002), om avsikten med deltagandet är att utöver kontrollen enligt 70 § i nämnda lag övervaka hur besiktningsställena utför sina besiktningsuppgifter. En tjänsteman vid Fordonsförvaltningscentralen är teknisk sakkunnig vid kontrollen i stället för den person som har rätt att utföra besiktningar. Tjänstemannen har vid kontrollen samma behörighet som den som har rätt att utföra besiktningar har enligt 71 § fordonslagen.

Den tjänsteman vid Fordonsförvaltningscentralen som deltar som sakkunnig vid teknisk vägkontroll skall ha ett av centralen utfärdat intyg över rätten att delta i tekniska vägkontroller. Intyget skall på begäran visas upp för föraren av det fordon som kontrolleras.

22 §
Tvångsmedel

Om det vid en inspektion eller annars upptäcks att en lokal eller anordning som används i besiktningsverksamheten inte uppfyller sådana väsentliga krav som uppställts i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan Fordonsförvaltningscentralen antingen förbjuda användning av lokalen eller anordningen eller begränsa dess användning.

Fordonsförvaltningscentralen kan förelägga vite för att förstärka skyldigheten att lämna sådana handlingar och blanketter som avses i 17 §, skyldigheten att lämna uppgifter enligt 20 § 2 mom. samt att iaktta de förbud och begränsningar som avses i 21 § 3 mom. och i 1 mom. i denna paragraf. I fråga om vite gäller viteslagen (1113/1990). Den som underlåter att iaktta ett förbud eller en förpliktelse som har meddelats eller ålagts med stöd av denna lag och som har förstärkts genom vite kan inte dömas till straff för samma gärning.

23 §
Personregisteruppgifter

Fordonsförvaltningscentralen har rätt att få de uppgifter ur straffregistret och körkortsregistret som behövs vid behandlingen av ärenden som gäller beviljande och återkallande av koncession. Uppgifter om brott kan i samband med de åtgärder som avses i 21 § utlämnas till koncessionshavaren.

24 §
Tystnadsplikt

Koncessionshavaren och dennes anställda får inte för utomstående röja uppgifter som de med stöd av 23 § fått ur straffregistret eller körkortsregistret om brott som har begåtts av en person som avses i 4 §.

24 a § (11.12.2002/1102)
Avgift för besiktningsverksamheten

Hos koncessionshavare tar Fordonsförvaltningscentralen ut en fast avgift för besiktningsverksamheten för varje utförd besiktning av ett fordon. Avgifterna skall sammanlagt motsvara de totalkostnader som Fordonsförvaltningen har till följd av

1) utvecklande av besiktningsverksamheten och dess stödfunktioner,

2) tillsynen över besiktningsverksamheten,

3) förande av ett register över fordon för koncessionshavarnas besiktningsuppgifter,

4) uppgifter i anslutning till tekniska vägkontroller,

5) sådana kostnader för kontrollbesiktningar som Fordonsförvaltningscentralen skall ersätta.

Närmare bestämmelser om storleken på avgiften för besiktningsverksamheten utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. I övrigt iakttas vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

25 §
Straffbestämmelser

Den som utför fordonsbesiktningar utan giltig koncession skall för usurpation av tjänstemannabefogenhet dömas enligt 16 kap. 9 § strafflagen (39/1889).

Den som försummar att göra anmälan eller lämna uppgifter enligt denna lag eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller som hindrar eller stör förrättandet av en inspektion som avses i 20 § 4 mom. skall för brott mot bestämmelserna om koncession för fordonsbesiktning dömas till böter.

På en person som utför fordonsbesiktningar tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. (12.7.2002/606)

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 24 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen.

26 §
Sökande av rättelse

Rättelse i ett beslut som koncessionshavaren har fattat i ett besiktningsärende samt utbildningsarrangören i ett utbildningsärende får yrkas hos Fordonsförvaltningscentralen, om inte något annat bestäms på något annat ställe i lag eller förordning. Ett rättelseyrkande skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En anvisning om hur ett rättelseyrkande skall framställas skall bifogas beslutet.

27 §
Närmare bestämmelser och anvisningar

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning. Genom förordning bestäms dessutom om tillsättandet av en utbildningskommission som bistår Fordonsförvaltningscentralen.

Ministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om de allmänna förutsättningarna för beviljande av koncession, om de lokaler, kontrollanordningar och den provkörningsbana som används vid besiktningar, om utförande av besiktningar utanför besiktningsstället, om kvalitetskrav och säkerställande av kvaliteten på besiktningsverksamheten, om införande av besiktningsuppgifter i fordonsregistret, om uppbevaring av besiktningshandlingar samt om samarbete med myndigheterna.

Ministeriet utfärdar närmare bestämmelser om beviljande av utbildningsrätt, utbildningens längd, närmare uppbyggnad och innehåll, praktiska erfarenhet i anslutning till utbildningen, prov, examina och tillsyn, intyg över utbildningen, utbildningskommissionens uppgifter samt annat som har samband med utbildningen.

Fordonsförvaltningscentralen kan meddela anvisningar om tillämpningen av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Genom denna lag upphävs lagen den 18 december 1995 om koncession för besiktning och registrering av fordon (1593/1995). Lagens 22 § 5 mom. upphävs dock den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

29 §
Övergångsbestämmelser

1. Bestämmelser som utfärdats med stöd av den lag som upphävs genom denna lag förblir i kraft tills något annat föreskrivs eller bestäms om dem.

2. Koncessioner för besiktning och registrering som beviljats innan denna lag träder i kraft gäller som sådana under den tid som anges i koncessionen. På koncessionshavare som utför besiktningar med stöd av koncession tillämpas denna lag och på koncessionshavare som utför registreringar den lag som upphävs genom denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

3. Rätten för dem som utför registreringar med stöd av koncession för besiktning och registrering att få uppgifter ur datasystemet för vägtrafiken och att registrera uppgifter i datasystemet bestäms i enlighet med de bestämmelser i lagen om ett datasystem för vägtrafiken (819/1989) som är i kraft när denna lag träder i kraft.

4. Ingår innehavaren av en koncession för besiktning och registrering med Fordonsförvaltningscentralen ett sådant avtal om skötseln av registrering som avses i 3 § lagen om registrering av fordon (1100/1998), upphör hans koncession att gälla registreringar när avtalet träder i kraft.

5. En koncession som har beviljats ett ämbetsverk, en inrättning eller en läroanstalt som avses i 3 § 3 mom., kan förnyas utan hinder av vad som bestäms i nämnda 3 mom. och i samma paragrafs 4 mom. (11.12.2002/1102)

6. En person anses när denna lag träder i kraft uppfylla de behörighetsvillkor som i 5 § och med stöd av denna lag uppställts för den som ansvarar för besiktningsverksamheten, om han deltar i den föreskrivna fortbildningen och

a) under de två år som föregår det år då lagen träder i kraft minst sex månader har varit verksam som ansvarig för besiktningsverksamheten på ett besiktningsställe som motsvarar koncessionens omfattning, eller

b) den 1 november 1998 och när denna lag träder i kraft alltjämt är verksam som ansvarig för besiktningsverksamheten på ett besiktningsställe som motsvarar koncessionens omfattning.

7. En person anses när denna lag träder i kraft uppfylla de krav på yrkesskicklighet som i 10 § och med stöd av denna lag uppställts för en person som utför besiktningar, om han deltar i föreskriven fortbildning och

a) under de två år som föregår det år då lagen träder i kraft minst sex månader har varit verksam i besiktningsuppgifter som motsvarar omfattningen av hans besiktningsuppgifter, eller

b) den 1 november 1998 och när denna lag träder i kraft alltjämt är verksam i besiktningsuppgifter som motsvarar omfattningen av hans besiktningsuppgifter.

RP 113/1998, TrUB 12/1998, RSv 139/1998

Ikraftträdelsestadganden:

12.7.2002/606:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 77/2001, LaUB 10/2002, RSv 85/2002

11.12.2002/1102:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 141/2002, TrUB 19/2002, RSv 193/2002

5.12.2003/1017:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 123/2003, KoUB 5/2003, RSv 52/2003

27.5.2005/353:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

En person som när denna lag träder i kraft uppfyller de behörighetsvillkor som krävs av den som svarar för besiktningsverksamheten eller utför besiktningar anses uppfylla de behörighetsvillkor som anges i 5 och 10 §.

RP 18/2005, KoUB 7/2005, RSv 37/2005

2.3.2007/237:

Denna lag träder i kraft den 2 november 2007.

De intyg och övriga handlingar som gäller registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar som utförts före denna lags ikraftträdande skall förvaras på besiktningsstället i femton år.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 61/2006, KoUB 27/2006, RSv 224/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.