Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

18.12.1998/1058

Lag om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 14.12.2017/884, som gäller fr.o.m. 1.1.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Antagningsregistret

1 § (30.12.2013/1262)
Register och registeransvarig

Antagningsregistret består av

1) registret för ansökan till högskolorna,

2) registret för ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och övrig utbildning efter den grundläggande utbildningen.

Registeransvarig för antagningsregistret är Utbildningsstyrelsen. I registerföringen deltar universiteten och yrkeshögskolorna i fråga om det delregister som avses i 1 mom. 1 punkten samt anordnarna av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen i fråga om det delregister som avses i 1 mom. 2 punkten.

1 a § (30.11.2007/1123)
Den registeransvariges uppgifter

Utbildningsstyrelsen svarar för samlandet av data i antagningsregistret och för genomförandet på riksplanet av ansökningssystemen samt för den allmänna informationen, vägledningen och rådgivningen i anslutning till ansökan och antagning till utbildning.

Närmare bestämmelser om den registeransvariges uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 § (28.6.2013/484)
Ändamål

Av antagningsregistrets delregister används

1) registret för ansökan till högskolorna vid antagning av studerande till studier som leder till sådana lägre och högre högskoleexamina som avses i universitetslagen (558/2009) och sådan yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen som avses i yrkeshögskolelagen (351/2003) samt, enligt universitetets och yrkeshögskolans prövning, även vid antagning av studerande till annan utbildning som erbjuds av högskolan,

2) registret för ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och övrig utbildning efter den grundläggande utbildningen vid antagning av studerande till sådana utbildningar och examina som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998), i gymnasielagen (629/1998) och i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) samt till påbyggnadsundervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998). (30.12.2013/1262)

Antagningsregistret används för att

1) informera om studier och antagning,

2) ordna ansökan till utbildning, antagning av studerande och mottagande av studieplats samt för att följa ansökan till utbildning och antagningen av studerande,

3) ge universiteten, yrkeshögskolorna, anordnarna av yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt anordnarna av påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen de uppgifter som behövs för antagningen av studerande, utvecklandet av antagningen och ordnandet av studierna, (30.12.2013/1262)

4) informera sökande som blivit utan studieplats om utbildningsmöjligheter,

5) producera uppgifter om sökande och antagna studerande för uppföljning och utvärdering av utbildningssystemet, samt för att

6) genomföra andra funktioner som behövs för antagningen av studerande.

3 § (24.7.2009/560)
Datainnehåll

I antagningsregistret kan följande införas:

1) den sökandes namn, personbeteckning eller någon annan motsvarande identifikationsuppgift, medborgarskap, kön, modersmål samt nödvändig kontaktinformation,

2) uppgifter om den sökandes tidigare utbildning och examina,

3) uppgifter om ansökan till utbildning och grunderna för antagning i fråga om varje sökande,

4) uppgifter om resultatet av antagningen, mottagandet av studieplats och inskrivning eller anmälan till läroanstalten, samt

5) sökandens samtycke till eller förbud mot att namn- och adressuppgifter lämnas ut för information och marknadsföring som gäller utbildning.

I antagningregistret kan förutom de uppgifter som räknas upp i 1 mom. föras in uppgifter om hälsotillstånd som inverkar på yrkesvalet samt uppgifter om arbetserfarenhet och fritidsintressen enligt vad den sökande själv meddelat. Dessa uppgifter begärs och införs endast i det fall att de behövs för antagningen av studerande.

I vart och ett av de delregister som nämns i 1 § 1 mom. får förutom uppgifter enligt 1 och 2 mom. också införas andra uppgifter som behövs med tanke på delregistrets ändamål och som är relevanta för bedömningen av om de sökande lämpar sig för en utbildning eller ett yrke enligt 2 § eller för antagningen av studerande utifrån utbildningspolitiska grunder eller individuella utbildningsbehov.

4 §
Källor

Den registeransvarige för antagningsregistret har rätt att utöver de uppgifter som sökanden har lämnat och trots bestämmelserna om tystnadsplikt få de uppgifter som avses i 3 § 1 och 3 mom. ur studentexamensregistret, av Befolkningsregistercentralen, arbets- och näringsmyndigheterna, anordnarna av grundläggande utbildning och påbyggnadsutbildning, universiteten, yrkeshögskolorna, anordnarna av yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt ur sådana gemensamma register för två eller flera universitet som har bildats för antagningen av studerande. (30.12.2013/1262)

Den som söker till utbildning skall underrättas om vilka uppgifter om honom som införs i antagningsregistret.

5 § (24.7.2009/560)
Utlämnande av uppgifter

Uppgifter som avses i 3 § 1 och 3 mom. får lämnas ut ur antagningsregistret utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i den mån de behövs för att mottagaren ska kunna sköta sina uppgifter, som följer:

1) till universitet, yrkeshögskolor, anordnare av yrkesutbildning och gymnasieutbildning, anordnare av påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen samt två eller flera universitets gemensamma register, (30.12.2013/1262)

2) till vederbörande ministerium och Statistikcentralen för utredningar om uppföljning av utbildningssystemet,

3) till Folkpensionsanstalten för skötseln av uppgifter enligt lagen om studiestöd (65/1994), lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) samt till Folkpensionsanstalten och arbets- och näringsmyndigheterna för utredning av förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), (30.12.2013/1262)

4) till kommuner som tillhandahåller sådan studerandehälsovård som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och andra som tillhandahåller studerandehälsovård enligt den lagen, för skötseln av denna uppgift, (30.12.2010/1350)

4 a) till kommuner som ordnar uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen (72/2006) för skötseln av uppgifter enligt den lagen, (20.8.2010/694)

5) till den i 3 § i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) avsedda registeransvariga för utlänningsregistret för skötseln av de uppgifter som föreskrivs för den i utlänningslagen (301/2004) eller medborgarskapslagen (359/2003).

Uppgifter som avses i 3 § 2 mom. får lämnas ut endast till de mottagare som nämns i 1 mom. 1 punkten för antagningen av studerande.

Uppgifter som avses i 1 mom. kan lämnas ut även i maskinläsbar form eller med hjälp av en teknisk anslutning. Innan uppgifterna lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning ska den som begär att få uppgifterna lämna en utredning som visar att uppgifterna skyddas på det sätt som avses i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen (523/1999).

I fråga om offentlighet för och utlämnande av uppgifter ur antagningsregistret ska i övrigt bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas.

6 §
Förvaringstid

Uppgifterna i antagningsregistret förvaras fem år efter det att beslut om antagning har fattats.

Uppgifter som behövs för utvärdering och uppföljning av utbildningen eller uppgifter som av andra skäl är värdefulla som källmaterial för forskning förvaras dock varaktigt enligt vad arkivverket bestämmer särskilt.

Studentnumret som avses i 9 a § samt de identifikationsuppgifter som studentnumret baserar sig på förvaras dock varaktigt. (30.12.2013/1262)

1 a kap (28.6.2013/484)

Högskolornas riksomfattande datalager

6 a § (28.6.2013/484)
Datalagret

För centraliserad förvaring och användning av högskolornas uppgifter om studierätter, anmälningar, examina och studieprestationer finns det ett riksomfattande datalager, i vilket datainnehållet i högskolornas register över uppgifter om studerande samlas och genom vilket detta innehåll datasäkert med hjälp av en teknisk anslutning görs åtkomligt för antagningsregistret och högskolornas gemensamma antagningssystem. En högskola får använda datalagret också i sin övriga verksamhet och vid utlämnande av uppgifter till myndigheter och andra högskolor.

6 b § (28.6.2013/484)
Teknisk administratör och registeransvariga

I egenskap av teknisk administratör för datalagret svarar undervisnings- och kulturministeriet för datalagrets allmänna funktion och för den tekniska anslutning som behövs för att föra in, behandla och lämna ut uppgifter. Datalagrets tekniska administratör svarar för datalagrets lättillgänglighet, integritet och oföränderlighet samt för dess skydd och förvaring. Den tekniska administratören får varken bestämma om uppgifterna i datalagret eller lämna ut dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Högskolorna är registeransvariga för den information de fört in och svarar för innehållet i och riktigheten av de uppgifter som de fört in i systemet.

6 c § (28.6.2013/484)
Datainnehåll och skyldighet att föra in uppgifter

Högskolorna ska föra in följande uppgifter i datalagret:

1) personbeteckning eller någon annan motsvarande identifikationsuppgift för en person,

2) uppgifter om yrkeshögskoleexamina, högre yrkeshögskoleexamina samt lägre och högre högskoleexamina som personen avlagt samt uppgifter om studieprestationer och vitsorden för dem,

3) uppgifter om personens studierätt inom utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen, enbart lägre högskoleexamen, både lägre och högre högskoleexamen och enbart högre högskoleexamen samt information om mottagen studieplats och anmälan till utbildning som leder till dessa examina.

Undervisnings- och kulturministeriet bestämmer hur varje universitet ska uppdatera innehållet i datalagret.

Högskolorna kan komma överens med huvudmannen för datalagret om att i datalagret föra in sådant datainnehåll ur ett register som högskolan svarar för som är mer omfattande än vad som avses i 1 mom.

6 d § (28.6.2013/484)
Utlämnande av uppgifter via datalagret

Högskolan lämnar med hjälp av en teknisk anslutning till antagningsregistret ut de uppgifter i datalagret som avses i 6 c § 1 mom. och som enligt 3 § kan införas i antagningsregistret.

Högskolan beslutar i egenskap av registeransvarig om annat utlämnande av uppgifter via datalagret och svarar för att utlämnandet görs i enlighet med lag.

Undervisnings- och kulturministeriet kan med hjälp av datalagret producera datamaterial som behövs för utvärdering, utveckling, statistikföring samt annan uppföljning och styrning av utbildningen och forskningen.

6 e § (28.6.2013/484)
Förvaringstid för uppgifter i datalagret

De uppgifter som avses i 6 c § 1 mom. ska förvaras i datalagret permanent.

2 kap

Studentexamensregistret

7 §
Ändamål och registeransvarig

Studentexamensregistret förs och används för ordnande av studentexamen, för förvaring av uppgifter om avlagda studentexamina och prov som hör till examina samt för uppföljning av hur studentexamen fungerar.

Registeransvarig för studentexamensregistret är studentexamensnämnden.

8 §
Källor, datainnehåll och förvaringstid

Den registeransvarige inför uppgifter om avläggandet av studentexamen i registret. Anordnaren av gymnasieutbildning ska sända de andra uppgifter som avses i denna paragraf till registret. (22.4.2016/279)

I studentexamensregistret införs

1) namn, personbeteckning, kön, modersmål och uppgifter om den genomförda utbildning som krävs för att delta i och avlägga studentexamen i fråga om dem som anmält sig till proven och deltagit i dem,

2) provprestationerna och bedömningsanteckningarna samt de vitsord och poängtal som examinanderna fått i olika prov,

3) tidpunkten när examen har avlagts eller underkänts, när prov har tagits om efter examen samt när examen har kompletterats.

(22.4.2016/279)

I studentexamensregistret kan förutom uppgifter enligt 2 mom. också införas sådana uppgifter om studentexamen i fråga om varje examinand som behövs för registrets ändamål samt om hur examen avlagts och ordnats.

Uppgifterna i studentexamensregistret förvaras varaktigt.

9 §
Utlämnande av uppgifter

Uppgifter enligt 8 § 2 mom. om de personer som har deltagit i studentexamen och som sökt till någon sådan utbildning som avses i 2 § 1 mom. utlämnas till antagningsregistret då dessa uppgifter behövs för antagningen av studerande.

Studentexamensnämnden får för publicering lämna ut namnet på dem som godkänts i studentexamen.

På utlämnande av uppgifter ur studentexamensregistret tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. (22.4.2016/279)

3 kap

Särskilda bestämmelser

9 a § (30.12.2013/1262)
Studentnummer

Studentnumret är en kod som bildas av 11 siffror. Studentnumret kan användas för att identifiera en person när uppgifter som avses i denna lag sparas, hanteras och lämnas ut.

Studentnumret ges när personens uppgifter för första gången sparas i antagningsregistret. När studentnumret ges används personbeteckning eller någon annan motsvarande identifikationsuppgift för att identifiera personen. Studentnumret är permanent.

Studentnumret kan sparas i antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret. I fråga om utlämnande av studentnumret tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om att utlämna personbeteckning eller någon annan motsvarande identifikationsuppgift.

10 § (28.6.2013/484)
Tillämpning av andra bestämmelser

På antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret tillämpas utöver denna lag vad som någon annanstans i lag bestäms om behandling av personuppgifter.

11 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Uppgifter om dem som har deltagit i studentexamen och som sökt till någon sådan utbildning som avses i 2 § 1 mom. 1–3 punkten får ur studentexamensregistret utlämnas till antagningsregistret innan denna lag träder i kraft.

RP 59/1998, KuUB 14/1998, RSv 193/1998

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.2002/547:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2002.

Denna lag tillämpas första gången i gemensam ansökan till yrkeshögskolorna för utbildning som börjar läsåret 2003–2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 35/2002, KuUB 4/2002, RSv 89/2002

25.5.2007/623:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 156/2006, FvUB 37/2006, RSv 311/2006

30.11.2007/1123:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2008.

Denna lag tillämpas för första gången på ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning för utbildning som inleds läsåret 2008–2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 38/2007, KuUB 3/2007, RSv 44/2007

24.7.2009/560:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 7/2009, KuUB 5/2009, RSv 103/2009

20.8.2010/694:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 1/2010, KuUB 5/2010, RSv 105/2010

30.12.2010/1350:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2010, ShUB 40/2010, RSv 244/2010

28.6.2013/484:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

I datalagret behöver inte föras in de examensuppgifter och uppgifter om studieprestationer som avses i 6 c § 1 mom. 2 punkten och som inte finns i elektronisk form när denna lag träder i kraft. I datalagret behöver inte heller föras in de uppgifter som avses i 3 punkten i det momentet och som gäller studierättigheter som inte längre är i kraft vid lagens ikraftträdande.

RP 44/2012, KuUB 3/2013, RSv 89/2013

30.12.2013/1262:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Bestämmelserna i 9 a § tillämpas även på den som före ikraftträdandet av denna lag söker till utbildning som börjar efter ikraftträdandet.

RP 166/2013, KuUB 15/2013, RSv 220/2013

22.4.2016/279:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

Beträffande de studentexamenstillfällen som anordnas åren 2016–2018 införs de i 8 § 2 mom. avsedda provprestationerna och bedömningsanteckningarna i studentexamensregistret endast i fråga om sådana elektroniska prov som avses i 1 § 2 mom. i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005).

RP 12/2016, KuUB 3/2016, RSv 21/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.