Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

2.10.1998/717

Förordning om miljöskadeförsäkring (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 22.1.2015/47, som träder i kraft 1.2.2015.

På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av 2 § och 3 § 1 mom. lagen den 30 januari 1998 om miljöskadeförsäkring (81/1998):

1 §
Verksamhet som omfattas av försäkringsskyldigheten

Skyldig att uppta en i 2 § lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998) avsedd miljöskadeförsäkring är en privaträttslig sammanslutning som har

1) ett sådant tillstånd av vattendomstolen som avses i 10 kap. 24 eller 31 § vattenlagen (264/1961),

2) ett sådant miljötillstånd som avses i lagen om miljötillståndsförfarande (735/1991) och som beviljats av ett regionförvaltningsverk, eller ett därmed jämförbart beslut om granskning av en luftvårdsanmälan som lämnats av en inrättning som avses i 1 § i förordningen om miljötillståndsförfarande (772/1992), vilket har meddelats med stöd av de bestämmelser i luftvårdslagen (67/1982) som gällde innan lagen om miljötillståndsförfarande trädde i kraft, eller (23.9.2010/831)

3) ett sådant tillstånd av säkerhetsteknikcentralen som avses i 32 § 1 eller 2 mom. kemikalielagen (744/1989). Med verksamhet som erhållit tillstånd jämställs också sådan verksamhet om vilken det gjorts en anmälan till säkerhetsteknikcentralen enligt 32 § 2 mom. kemikalielagen.

Försäkringsskyldigheten gäller inte verksamhet vars ändamål är

1) upplagring eller distribution av oljeprodukter eller tillverkning av smörjmedel,

2) rengöring av förorenat område, eller

3) återvinning av avfall, om inte verksamheten av någon annan orsak förutsätter ett sådant tillstånd eller en sådan anmälan som avses i 1 mom.

L om miljötillståndsförfarande 735/1991 har upphävts genom L om införande av miljöskyddslagstiftningen 113/2000. Om behovet av miljötillstånd se Miljöskyddslag 86/2000 28 §.

2 §
Tidpunkten då försäkringsskyldighetenuppkommer

Försäkringen skall upptas inom tre månader från det att den sammanslutning som avses i 1 § har inlett sin verksamhet.

3 § (23.9.2010/831)
Tillsyn

Om närings-, trafik- och miljöcentralen upptäcker att en försäkringsskyldig sammanslutning inte har någon försäkring, ska den uppmana sammanslutningen att uppta en försäkring samt meddela Miljöförsäkringscentralen att försäkring saknas.

Försäkringsgivaren ska meddela närings-, trafik- och miljöcentralen när en försäkring upphör.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

23.9.2010/831:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.