Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

6.2.1998/116

Studentkårsförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av 40 § universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller studentkårerna vid de universitet som nämns i 1 § universitetslagen (645/1997) samt nationerna vid Helsingfors universitet och Tekniska högskolan.

Språken vid Helsingfors universitets studentkår, Tekniska högskolans studentkår, Bildkonstakademins, Sibelius-Akademins, Teaterhögskolans och Konstindustriella högskolans studentkår är finska och svenska. Språket vid Åbo Akademis studentkår och Svenska handelshögskolans studentkår är svenska. Övriga studentkårers språk är finska.

2 §
Förvaltning

Studentkårens beslutanderätt utövas av studentkårens delegation och styrelse på det sätt som närmare bestäms i studentkårens stadgar. Den förvaltande och verkställande makten utövas av styrelsen.

I ärenden som gäller studentkårens ekonomi kan studentkårens beslutanderätt samt dess förvaltande och verkställande makt på det sätt som bestäms i stadgarna överföras på ett organ som tillsatts av delegationen. Av medlemmarna i organet kan högst hälften väljas utanför studentkåren bland personer som är förtrogna med det ekonomiska livet. Ordföranden skall likväl vara medlem av studentkåren.

Närmare bestämmelser om studentkårens förvaltning meddelas i studentkårens stadgar, som godkänns av delegationen och fastställs av universitetets rektor.

3 §
Val av förvaltningsorgan

Studentkårens medlemmar väljer delegationen genom proportionella val. Studentkårens delegation tillsätter styrelsen.

Rösträtt vid studentkårsval har endast de medlemmar i studentkåren som är antecknade som närvarande studerande vid universitetet.

Vid val har alla röstberättigade lika rösträtt.

Valbar till medlem i delegationen och styrelsen är varje röstberättigad, om inte något annat föreskrivs i studentkårens stadgar av särskilda skäl.

4 §
Ekonomi

Utgifterna för verksamhet som är förenlig med studentkårens syfte betalas med inkomsterna av kårens egendom och dess verksamhet samt med medlemsavgifter som delegationen har rätt att påföra studentkårens medlemmar.

Medlemsavgiften fastställs av rektor. Inkasseringen av medlemsavgifter övervakas av universitetet.

5 §
Nationer

Syftet med nationerna är att stöda och utveckla medlemmarnas intellektuella intressen och att förbättra deras sociala situation.

Vid Helsingfors universitet finns nationer som motsvarar vissa områden i landet, dock så att samma område kan vara gemensamt nationsområde för två eller flera nationer. En studerande kan höra till endast en nation.

Vid Tekniska högskolan finns en svenskspråkig nation.

Anslutning till en nation är frivillig.

Bestämmelser om nationens medlemmar, förvaltning och övriga verksamhet samt om medlemmarnas skyldighet att betala avgifter till nationen ges i nationens stadgar.

6 §
Ändringssökande

Ändring i studentkårens beslut söks genom besvär hos länsrätten på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Utöver vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen får en medlem i studentkåren söka ändring i ett beslut av studentkårens delegation eller styrelse eller av de organ som avses i 2 § 2 mom. på den grund att beslutet kommit till i en ordning som avviker från lag, förordning eller andra bestämmelser som gäller studentkåren eller på annat sätt strider mot lag, förordning eller andra bestämmelser som gäller studentkåren.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998.

Genom denna förordning upphävs följande förordningar, av dem alla andra än de i 5, 17 och 18 punkten nämnda, jämte ändringar:

1) förordningen den 17 november 1972 om studentkåren och studentnationerna vid Helsingfors universitet (756/1972),

2) förordningen den 17 november 1972 om studentkåren vid Jyväskylä universitet (758/1972),

3) förordningen den 27 september 1979 om studentkåren vid Uleåborgs universitet (755/1979),

4) förordningen den 31 oktober 1975 om studentkåren vid Joensuu universitet (832/1975),

5) förordningen den 25 april 1984 om studentkåren och studentnationerna vid Kuopio universitet (334/1984),

6) förordningen den 29 november 1974 om studentkåren vid Åbo universitet (879/1974),

7) förordningen den 29 november 1974 om studentkåren vid Tammerfors universitet (878/1974),

8) förordningen den 20 november 1981 om Åbo Akademis studentkår (774/1981),

9) förordningen den 24 februari 1978 om studentkåren vid Vasa högskola (168/1978),

10) förordningen den 29 februari 1980 om studentkåren vid Lapplands högskola (164/1980),

11) förordningen den 31 maj 1972 om studentkåren och nationen vid tekniska högskolan (442/1972),

12) förordningen den 3 november 1972 om studentkåren vid Tammerfors tekniska högskola (729/1972),

13) förordningen den 9 maj 1975 om studentkåren vid Villmanstrands tekniska högskola (338/1975),

14) förordningen den 29 november 1974 om studentkåren vid Helsingfors handelshögskola (880/1974),

15) förordningen den 23 juni 1975 om studentkåren vid Svenska handelshögskolan (512/1975),

16) förordningen den 30 september 1977 om studentkåren vid Åbo handelshögskola (707/1977),

17) förordningen den 13 februari 1981 om studentkåren vid Sibelius-Akademin (131/1981) och

18) förordningen den 28 mars 1980 om studentkåren vid konstindustriella högskolan (311/1980).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

8 §
Övergångsbestämmelser

De förvaltningsorgan för studentkårerna som har valts enligt de upphävda förordningarna fortsätter i sina uppgifter till slutet av sin mandatperiod.

De stadgar som gäller i studentkårerna och nationerna när denna förordning träder i kraft fortsätter till den del de inte står i strid med universitetslagen eller denna förordning att gälla tills nya stadgar ges.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.