Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

30.1.1998/66

Förordning om utkomststöd (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 29.12.2005/1218.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom., 9 § 4 mom. och 27 § lagen den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997):

1 §
Utgifter som täcks med tilläggsdel

Med utkomststödets tilläggsdel täcks i behövlig omfattning

1) annan andel av beloppet av boendeutgifter enligt 6 § lagen om bostadsbidrag (408/1975) än den som ingår i grunddelen och andra utgifter på grund av boende,

2) andra hälso- och sjukvårdsutgifter än de som ingår i grunddelen,

3) utgifter för barndagvård samt

4) utgifter som på grund av en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden ansetts nödvändiga för tryggande av utkomsten eller främjande av förmågan att klara sig på egen hand.

Som en persons eller familjs särskilda behov eller förhållande kan beaktas till exempel erhållande av utkomststöd under en längre tid, en långvarig eller svår sjukdom samt särskilda behov i anslutning till barnens fritidsintressen. (8.2.2001/112)

Som utgifter enligt 1 mom. 4 punkten kan undantagsvis beaktas även boendeutgifter som med stöd av 7 § 2 mom. lagen om utkomststöd (1412/1997) täcks med utkomststödets grunddel.

2 § (15.11.2001/1000)
Justering av grunddel

De belopp av grunddelen som nämns i 9 § lagen om utkomststöd justeras enligt bestämmelserna i lagen om folkpensionsindex (456/2001).

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

De belopp av grunddelen som nämns i 9 § lagen om utkomststöd och som anges i lag 535/2001, motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket de folkpensioner som skall betalas i januari 2001 har beräknats. (15.11.2001/1000)

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

8.2.2001/112:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

15.11.2001/1000:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.