Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

30.12.1997/1402

Lag om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Enligt denna lag betalas för tryggande av utkomsten under utbildningstiden stöd till en i Finland bosatt arbetslös som söker sig till frivillig utbildning som främjar hans yrkesfärdigheter.

2 §
Verkställighet

Den allmänna ledningen, styrningen och utvecklingen av stödet under utbildningstiden hör till vederbörande ministerium. Den i denna lag avsedda utbildningen finansieras och ordnas inom vederbörande ministeriums förvaltningsområde.

Folkpensionsanstalten och de arbetslöshetskassor som avses i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) sköter beviljandet och utbetalningen av stödet under utbildningstiden. Den i lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/1990) avsedda utbildnings- och avgångsbidragsfonden deltar i verkställigheten av stödet så som närmare bestäms genom förordning.

3 §
Utbildningsdagpenning

En studerande har rätt till utbildningsdagpenning enligt vad som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) bestäms om arbetslöshetsdagpenning eller om arbetsmarknadsstöd i lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993). Bestämmelserna i 7–11 och 26 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i 17–20 och 24–27 § lagen om arbetsmarknadsstöd tillämpas dock inte på utbildningsdagpenningen under den utbildningstid som avses i denna lag.

Utbildningsdagpenning söks och betalas för hela utbildningstiden. I övrigt tillämpas på förfarandet vid ansökan, beviljande och ändringssökande, som gäller utbildningsdagpenning, vad som bestäms om arbetslöshetsdagpenning i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och om arbetsmarknadsstöd i lagen om arbetsmarknadsstöd.

4 § (14.6.2001/512)
Förutsättningar för erhållande av stöd

Rätt till utbildningsdagpenning har den som påbörjar sådan utbildning på heltid som främjar hans eller hennes yrkesfärdigheter. Rätt till stöd har också den som på heltid återupptar sådana studier som främjar yrkesfärdigheterna och som avbrutits innan han eller hon blev arbetslös.

Förutsättningar för erhållande av stöd är dessutom att sökanden när utbildningen inleds

1) är arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå,

2) under de omedelbart föregående 12 månaderna fått arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd för minst 86 arbetslöshetsdagar, samt

3) sammanlagt minst 10 år har utfört sådant arbete som ger rätt till i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961) avsedd grundpension eller annan med den jämförbar pension som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande; när tiden beräknas beaktas också arbete som sökanden har utfört innan han eller hon har fyllt 23 år.

Arbetet kan räknas till godo endast en gång när den i 2 mom. 3 punkten avsedda tiden beräknas. Om sökanden har fått stöd enligt lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997), räknas endast tid efter det stödet mottagits med i den arbetstid som avses i 2 mom. 3 punkten.

5 §
Utbildning som främjar yrkesfärdigheterna

Som utbildning som främjar yrkesfärdigheterna betraktas utbildning som omfattar minst 20 studieveckor i en följd och som ordnas vid en läroanstalt under offentlig tillsyn, då utbildningen

1) leder till yrkesinriktad grundexamen, examen på institutsnivå eller yrkeshögskoleexamen,

2) utgör förberedelse för yrkes- eller specialyrkesexamen eller yrkesinriktad grundexamen som avläggs som fristående examen, eller,

3) när det gäller den som tidigare har siktat på lägre eller högre högskoleexamen men som har avbrutit dessa studier innan arbetslösheten enligt 4 § 2 mom. 2 punkten har börjat, leder till samma examen eller leder till att en högre högskoleexamen avläggs i det fall att den som ansöker om stödet, på basis av en tidigare examen eller andra studieprestationer har godkänts för sådana studier som leder till högre högskoleexamen och som universitetet ordnar som ett särskilt planerat program. (30.12.1998/1189)

Om avsaknad av allmänbildande utbildning utgör ett hinder för sysselsättning eller deltagande i yrkesutbildning och behovet av utbildning fastställts i en sådan arbetsansökningsplan som avses i 10 c § lagen om arbetskraftsservice (1005/1993), jämställs fullgörandet av grundskolans lärokurs eller slutförandet av gymnasiets lärokurs med utbildning enligt 1 mom.

Som utbildning som främjar yrkesfärdigheterna betraktas också

1) tilläggsutbildning som omfattar minst 20 studieveckor och som avses i lagen om finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning (1138/1996), som länsstyrelserna anskaffar och som ordnas vid en läroanstalt under offentlig tillsyn,

2) i lagen om yrkesläroanstalter (487/1987) avsedd hushållsundervisning i minst 20 studieveckor som ordnas på annat sätt än som yrkesinriktad grundutbildning samt förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning som ordnas för handikappade studerande, samt

3) specialiseringsstudier i minst 20 studieveckor som ordnas såsom påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor och universitet.

Som utbildning som främjar yrkesfärdigheterna betraktas också utbildning som omfattar minst 20 studieveckor i en följd och som leder till påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola. (13.7.2001/647)

6 §
Studier på heltid

I fråga om utbildning på heltid gäller det som bestäms i lagen om studiestöd (65/1994) och med stöd av den.

7 §
Tid som berättigar till utbildningsdagpenning

Utbildningsdagpenning betalas för utbildningstiden och även för ferieperioderna under utbildningen för högst fem dagar i veckan. Utbildningsdagpenning betalas för högst 500 dagar.

De betalda utbildningsdagpenningarna räknas till maximitiden om 500 dagar för arbetslöshetsdagpenningen enligt 26 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Det sammanräknade antalet i utbildningsdagpenning och arbetslöshetsdagpenning betalda ersättningsdagar kan vara högst 586 dagar.

8 §
Studerandens skyldigheter

En studerande skall regelbundet delta i utbildningen enligt utbildnings- eller undervisningsplanen.

För att behålla rätten till stöd skall studeranden ha framgång i sina studier. Genom förordning bestäms om när framgången i studier vid högskola skall anses tillräcklig.

Om en studerande har varit frånvarande från utbildningen enligt utbildnings- eller undervisningsplanen så att det är uppenbart att han inte kan klara av studierna enligt planen på godtagbart sätt eller om han annars väsentligen har försummat studierna, skall utbildningen anses ha blivit avbruten.

9 §
Studerandens skyldighet att lämna uppgifter

En studerande skall lämna arbetskraftsbyrån intyg av läroanstalten över godkännande till utbildning, inledande av utbildningen och att utbildningen motsvarar förutsättningarna enligt 5 och 6 §.

Studeranden skall lämna den som betalar stödet upplysningar om de inkomster och förändringar i dem som inverkar på stödets storlek och om när utbildningen inleds och avbryts och andra uppgifter som behövs för utbetalningen av stödet.

10 §
Läroanstaltens skyldighet att lämna uppgifter

Läroanstalten ger studeranden ett intyg över godkännande till utbildning, inledande av utbildningen och över att utbildningen uppfyller förutsättningarna enligt 5 och 6 §.

Läroanstalten skall utan dröjsmål underrätta den som betalar stödet om att utbildningen har avslutats eller avbrutits. Studeranden skall innan betalaren underrättas ges tillfälle att inkomma med en utredning i saken.

För fullgörande av skyldigheten enligt 2 mom. tillställer arbetslöshetskassan och folkpensionsanstalten läroanstalten i form av massutlämnande uppgifter om de studerandes namn och personbeteckningar som har beviljats utbildnings- eller arbetsmarknadsstöd enligt denna lag.

11 §
Arbetskraftsbyråns skyldighet att lämna uppgifter

Arbetskraftsbyrån skall lämna den som betalar stöd upplysningar om dem som inlett utbildning och om huruvida förutsättningarna enligt 4 § 2 mom. 1 punkten samt 5 och 6 § är uppfyllda.

12 §
Finansieringen av utbildningsdagpenningen

De kostnader som utbildningsdagpenningen medför för arbetslöshetskassorna och folkpensionsanstalten finansieras med iakttagande av vad som i 6–8 kap. lagen om arbetslöshetskassor och 37 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om arbetslöshetsdagpenning samt vad som i 4 § lagen om arbetsmarknadsstöd bestäms om arbetsmarknadsstöd.

13 §
Tillämpningen av hänvisningsbestämmelser på annat ställe i lag

Om det på annat ställe i lag eller i bestämmelser som meddelats med stöd av lag hänvisas till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller till arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd, skall hänvisningen anses avse stöd enligt denna lag, om inte något annat följer av denna lag.

14 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag meddelas vid behov genom förordning.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Lagen tillämpas på utbildning som börjar den 1 augusti 1998 eller därefter.

Utan hinder av vad som i 7 § bestäms om tiden för utbildningsdagpenning, betalas utbildningsdagpenning till dem som har rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten, för ytterligare 100 dagar, om han före den 31 december 1998 inleder utbildning som avses i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 215/1997, ApUB 15/1997, RSv 230/1997

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1998/1189:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 211/1998, KuUB 12/1998, RSv 182/1998

14.6.2001/512:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

RP 53/2001, ApUB 4/2001, RSv 49/2001

13.7.2001/647:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Lagen gäller till den 31 juli 2005.

Lagen tillämpas på utbildning som inleds medan lagen om försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna (645/2001) är i kraft till dess utbildningen upphör.

RP 21/2001, KuUB 5/2001, RSv 83/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.