Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

19.12.1997/1270

Lag om utlänningsregistret (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 21.8.2020/615, som gäller fr.o.m. 1.9.2020.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Om inhämtande och införande av personuppgifter i ett utlänningsregister samt om användning och utlämnande av uppgifter som finns i registret bestäms i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på diplomatiska representanter i Finland eller på personer som befinner sig i Finland och åtnjuter internationellt skydd och vilkas ställning bestäms i internationella avtal som är bindande för Finland.

På registret tillämpas den lagstiftning som gäller datasekretess för personuppgifter, om inte något annat bestäms i denna lag. Utöver vad som bestäms i denna lag, skall i fråga om registret iakttas de internationella avtal som är bindande för Finland.

2 §
Registerföring och ändamålet med registret

Utlänningsregistret är ett personregister som förs med hjälp av automatisk databehandling.

Utlänningsregistret förs och används som underlag för behandling av, beslut om och övervakning av utlänningars inresa och utresa samt vistelse och arbete i Finland, för tryggande av statens säkerhet och för genomförande av sådana säkerhetsutredningar som avses i säkerhetsutredningslagen (726/2014). (19.9.2014/742)

Utlänningsregistret förs dessutom som underlag för behandling av och beslut i ärenden som gäller förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt bestämmande av medborgarskapsstatus. (30.4.2004/305)

Utlänningsregistrets uppgifter kan användas för att ta fram statistik enligt nationella och internationella behov med beaktande av personuppgiftslagens (523/1999) bestämmelser om behandling av personuppgifter. (30.4.2004/305)

Se SäkerhetsutredningsL 726/2014 4 kap., MedborgarskapsL 359/2003 6 kap. PersonuppgiftsL 523/1999 har upphävts genom L 1050/2018, se DataskyddsL 1050/2018 31 §.

3 § (14.12.2017/910)
Registeransvariga

Migrationsverket bär som registeransvarig det huvudsakliga ansvaret för delregistret för ansökningsärenden, arbetsgivardelregistret, delregistret för främlingspass och resedokument för flykting, delregistret för övervakning av inresor och utresor, delregistret för examina samt delregistret för medborgarskapsärenden. Dessa delregister ingår i utlänningsregistret och de förs av Migrationsverket.

Utrikesministeriet bär som registeransvarig det huvudsakliga ansvaret för delregistret för visumärenden och delregistret för inresevillkor. Dessa register ingår i utlänningsregistret och förs separat av utrikesministeriet.

Utlänningsregistret förs och används också av polisen, gränsbevakningsväsendet, Tullen, närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, arbetarskyddsmyndigheterna, fångvårdsmyndigheterna, diskrimineringsombudsmannen samt högsta förvaltningsdomstolen och de regionala förvaltningsdomstolarna.

Anställda hos de myndigheter som för och använder registret har rätt att med hjälp av en teknisk anslutning se och behandla uppgifter som förts in i utlänningsregistret endast inom ramen för sina befogenheter i anknytning till det i 2 § angivna ändamålet med registret. Den registeransvariga som bär det huvudsakliga ansvaret för registret beviljar på framställning av en myndighet en person rätt att använda de delregister och de uppgiftskategorier eller uppgiftsfält i delregistren som den registeransvarige anser behövas för den berörda myndighetens lagstadgade uppgifter som gäller utlännings- och medborgarskapsärenden.

3 a § (26.6.2009/459)
Användning av fingeravtrycksuppgifter i delregistret för främlingspass och resedokument för flykting

De fingeravtryck som tagits för ansökningar om främlingspass och resedokument för flykting ska registrerats i delregistret för främlingspass och resedokument för flykting. Fingeravtrycken får användas av Migrationsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet och tullen när myndigheten fullgör uppgifter som hör till gränskontrollmyndigheten och av utrikesministeriet och finska beskickningar.

Rätt att använda fingeravtrycksuppgifterna har endast den som nödvändigtvis behöver dem för skötseln av sina arbetsuppgifter. Fingeravtryck får användas endast för fastställande av identiteten och tillverkning av främlingspass eller resedokument för flykting. Polisen har dessutom rätt att använda fingeravtrycksuppgifter med iakttagande av 15 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019). Den som har rätt att använda uppgifterna har rätt att ta fingeravtryck av en registrerad och jämföra dessa med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter förstöras omedelbart. (10.5.2019/636)

3 b § (30.1.2018/122)
Användning och jämförelse av fingeravtrycksuppgifter i delregistret för ansökningsärenden

Fingeravtryck som tas för en ansökan om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem ska införas i delregistret för ansökningsärenden. Fingeravtrycken får användas av Migrationsverket, polisen, gränskontrollmyndigheten och finska beskickningar.

Fingeravtryck som förs in i registret får endast användas för att inom ramen för befogenheter i anknytning till de ändamål som anges i 2 § 2 mom. verifiera autenticiteten av ett uppehållstillståndskort och identiteten hos innehavaren av ett uppehållstillstånd, för behandling, beslut och övervakning av utlänningars inresa och utresa samt vistelse och arbete och för tryggande av statens säkerhet. En myndighet som har rätt att använda uppgifterna har rätt att jämföra dem med tidigare registrerade fingeravtryck i delregistret för ansökningsärenden och med fingeravtrycksuppgifter i delregistret för främlingspass och resedokument för flykting och med fingeravtryck som med stöd av 131 § i utlänningslagen (301/2004) registrerats i polisens register. Dessutom får uppgifter, för kontroll av inreseförutsättningarna, jämföras med fingeravtryck som ingår i sådana signalementsuppgifter enligt tvångsmedelslagen (806/2011) som avses i 6 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, när de redan registrerade fingeravtrycksuppgifterna har samband med ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst ett år. (10.5.2019/636)

Polisen har dessutom rätt att med iakttagande av 15 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet använda de fingeravtrycksuppgifter som registrerats i delregistret för ansökningsärenden. (10.5.2019/636)

Uppgifter som tagits för jämförelse får användas endast när jämförelsen görs, varefter de ska förstöras omedelbart.

Migrationsverket har dessutom rätt att med den berörda personens samtycke använda de fingeravtrycksuppgifter som registrerats i delregistret för ansökningsärenden för tillverkning av uppehållstillståndskort och av uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem.

4 §
Ansvaret för uppgifter som har införts i registret

En registeransvarig som för in uppgifter i utlänningsregistret ansvarar vid skötseln av sina egna åligganden för att de uppgifter som den registeransvarige själv har fört in i registret är korrekta samt för att registreringen och användningen har en laga grund. (12.8.2016/647)

De som i huvudsak ansvarar för registret utfärdar vid behov anvisningar om användningen av utlänningsregistret inom sitt eget förvaltningsområde efter att ha hört de övriga registeransvariga.

4 a § (10.5.2019/636)
Den registrerades rättigheter

I fråga om framställande av en begäran till polisen om tillgodoseende av en registrerads rätt till insyn tillämpas 41 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet.

4 b § (26.6.2009/459)
Skydd av identifieringsuppgifter som grundar sig på fysiska egenskaper

Vid registrering eller annan behandling av sådana identifieringsuppgifter i elektronisk form som grundar sig på en persons fysiska egenskaper ska den registeransvarige särskilt sörja för dataskyddet vid registreringen och annan behandling av dessa identifieringsuppgifter.

Vid registrering eller annan behandling av identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper ska det ses till att

1) de informationssystem, maskinvaror och programvaror som används för identifiering och för behandling av identifieringsuppgifterna är säkra,

2) identifieringsuppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst och mot kränkningar, modifieringar och förfalskningar som avser identifieringsuppgifternas konfidentialitet och integritet samt annan behandling som sker av misstag eller i strid med lag, och

3) det vid identifiering och vid behandling av identifieringsuppgifter även i övrigt genomförs nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att identifieringen och behandlingen kan genomföras på ett sätt som tryggar dataskyddet och integritetsskyddet.

Den registeransvarige ska också svara för det ovan avsedda dataskyddet i fråga om en tredje part som på uppdrag av den registeransvarige helt eller delvis registrerar identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper. Den registeransvarige svarar för att uppdragstagaren har samma skyldighet som den registeransvarige att skydda uppgifterna och för att uppdragstagaren inte har någon annan rätt att behandla uppgifterna.

2 kap

Utlänningsregistrets datainnehåll och källor

5 § (26.4.2019/566)
Personer som omfattas av registret

För utlänningsregistret får inhämtas och i registret föras in uppgifter om personer

1) som ansökt om visum eller uppehållstillstånd,

2) som avlagt språkexamen som avses i 48 § i utlänningslagen eller deltagit i språkexamen,

3) vars uppehållsrätt registreras med stöd av utlänningslagen eller vars arbetsrelaterade uppgifter registreras med stöd av någon annan lag,

4) som ansökt om internationellt skydd eller som är föremål för utredning om de ska tas till Finland inom ramen för flyktingkvoten eller på grund av humanitär invandring,

5) som ansökt om främlingspass eller resedokument för flykting eller för vilka en finsk myndighet för verkställande av avlägsnande ur landet utfärdat ett resedokument för enkel resa,

6) som beviljats betänketid enligt 52 b § i utlänningslagen.

För arbetsgivardelregistret får inhämtas och i registret föras in uppgifter om fysiska och juridiska personer som anställer en utländsk arbetstagare.

För delregistret för medborgarskapsärenden får inhämtas och i registret föras in uppgifter om personer som ansökt om finskt medborgarskap eller behållande av finskt medborgarskap eller befrielse från finskt medborgarskap eller som lämnat in en anmälan för förvärv av finskt medborgarskap. Dessutom får uppgifter inhämtas och föras in i fråga om dem som är föremål för prövning av förlust av finskt medborgarskap eller vars medborgarskapsstatus ska bestämmas.

I utlänningsregistret får det dessutom föras in uppgifter om familjemedlemmar till personer som avses i 1–3 mom., om personer som bor i samma hushåll som de och om mottagare i Finland i sådana fall där uppgifterna behövs när ett ärende ska avgöras.

6 § (30.12.2013/1215)
Registrering av känsliga uppgifter

För övervakningen av inresor, utresor, vistelse i landet och arbete samt beslutsfattandet angående finskt medborgarskap förs i utlänningsregistret in uppgifter om personer och arbetsgivare som (14.12.2017/910)

1) i Finland intagits i fängelse, frigetts från fängelse eller för att avtjäna straff sänts från en främmande stat till Finland eller från Finland till en främmande stat, samt uppgift om åtgärden och tidpunkten för denna,

2) gjort sig skyldiga till eller som med fog kan misstänkas ha gjort sig skyldiga till en sådan straffbar gärning som kan inverka på deras möjligheter att få resa in i eller vistas i landet eller att erhålla eller förlora finskt medborgarskap samt referensuppgift om gärningen, (26.4.2019/566)

3) har inlett eller som på grundval av sin tidigare verksamhet eller annars av grundad anledning kan antas inleda sådan verksamhet i Finland som äventyrar den nationella säkerheten eller Finlands förhållanden till en främmande stat, samt referensuppgift om gärningen,

4) har avvisats eller utvisats eller som har nekats inresa eller meddelats inreseförbud samt uppgift om beslutet jämte motivering och verkställighet samt inreseförbudets giltighetstid och -område,

5) har upprättat eller till en ansökan som de inlämnat till en finsk myndighet fogat förfalskade eller till innehållet missvisande dokument eller lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna uppgifter som är av betydelse för bedömningen av om visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska beviljas, samt uppgift om ärendet, samt

6) har gjort sig skyldiga till eller som med fog kan misstänkas för ordnande av olaglig inresa.

Andra känsliga personuppgifter som avses i den lagstiftning som gäller datasekretess för personuppgifter får föras in om den registrerade samtyckt eller om det för behandlingen av ärendet är absolut nödvändigt att registrera uppgiften.

7 § (14.12.2017/910)
Uppgifter som registreras

I utlänningsregistret får i den mån det är behövligt som identifieringsuppgifter om en person som avses i 5 eller 6 § införas ärendets nummer eller klientens nummer, namn, ansiktsbild, namnteckningsprov, fingeravtryck som tagits på en person som ansöker om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort, uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem, främlingspass eller resedokument för flykting, utlåtande om DNA-test och jämförelser av fingeravtryck samt uppgift om kön, födelsedatum, födelseort och födelseland, personbeteckning och utländskt personnummer eller någon annan utländsk beteckning för identifiering av personen, uppgift om medborgarskap och nationalitet, yrke, utbildning, språkkunskaper, civilstånd och familjeförhållanden, hemkommun, adress och andra kontaktuppgifter samt uppgift om resedokument och det i 96 § i utlänningslagen avsedda kort som visar att ett ansökningsärende är anhängigt.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får i utlänningsregistret i den mån det behövs registreras

1) uppgifter som framgår av en i 5 § 1–3 mom. avsedd ansökan eller anmälan eller av förfrågan eller hörande som gjorts på grund av ansökan och som gäller ansökt tillstånd eller ärende och grunderna för ansökan, ändamålet med vistelsen i landet och resan och vistelsens och resans längd samt resrutten, tidpunkten och platsen för inresa och utresa samt uppgifter om arbetsgivare och arbete, huruvida arbetsgivaren har uppfyllt sin skattebetalningsskyldighet och uppgifter om betalningsarrangemang i fråga om skatter samt information enligt 72 § i utlänningslagen som ska fogas till ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare, sådana uppgifter om arbetsgivare som avses i 6–8, 14 och 20 § i lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017) samt sådana uppgifter om värdföretaget i Finland som avses i 7–10, 15–19, 24, 25 och 29 § i lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017),

2) uppgifter om och handlingar som hänför sig till behandlingen av ärenden som avses i 5 § 1–3 mom., utredningar som gäller dem, utlåtanden, avgörandet av ärenden, motiveringen till beslut, att ärenden förfallit och ändringssökande,

3) person- och kontaktuppgifter för familjemedlemmar, personer som bor i samma hushåll samt för mottagare enligt 5 § 4 mom.

8 §
Externa datakällor

Den personuppgiftsansvarige har trots sekretessbestämmelserna rätt att för utlänningsregistret få sådan information som är nödvändig för utförande av de uppgifter som föreskrivs för den i lag enligt följande: (10.5.2019/636)

1) uppgifter om bötesstraff som utlänningar dömts till och som införts i bötesregistret och om verkställigheten av dem samt ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brott som utlänningar eller finska medborgare misstänks ha begått och som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol samt ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om brottmålsavgöranden som gäller utlänningar eller finska medborgare och om avgöranden som gäller underhållsskyldighet som sökanden påförts vid domstol liksom även uppgift om avgörandenas laga kraft i de ovannämnda ärendena, om sådan information kan fås, (26.4.2019/566)

2) av vederbörande ministerium asylsökandes adressuppgifter,

3) av förundersökningsmyndigheterna uppgifter som hänför sig till förundersökningen av ett brott och som gäller en person som avses i 5 § 1 och 2 mom. och 6 § 1 mom. 2–6 punkten, i den mån det kan ske utan att förundersökningen äventyras,

4) av förläggningarna uppgifter enligt 105 a § i utlänningslagen vilka gäller födelsedatum för en minderårig asylsökande utan vårdnadshavare, hans eller hennes familjemedlemmar och deras vistelseort, (8.12.2006/1159)

5) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om personuppgifterna beträffande en person som införts i utlänningsregistret och ändringar i dessa uppgifter samt om de handlingar som ligger till grund för anteckningarna i befolkningsdatasystemet, (25.5.2007/618)

6) av Folkpensionsanstalten och kommunens socialmyndighet uppgifter om sökanden beviljats utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) eller annan likartad förmån samt andra faktorer som kan vara av betydelse vid behandlingen av ett i utlänningslagen eller medborgarskapslagen (359/2003) avsett ärende som gäller personen i fråga, (30.4.2004/305)

7 punkten har upphävts genom L 30.4.2004/305. (30.4.2004/305)

8) av socialmyndigheterna eller hälsovårdsmyndigheterna för ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband uppgifter om anknytningspersonens sociala förhållanden och hälsotillstånd enligt 63 § i utlänningslagen samt av Folkhälsoinstitutet eller institutionen för rättsmedicin vid Helsingfors universitet uppgifter om utlåtanden på basis av typbestämningen av DNA enligt 66 § i utlänningslagen, (25.5.2007/618)

9) av Skatteförvaltningen uppgifter som gäller skattskyldigas inkomster och förmögenhet samt andra beskattningsuppgifter för utredning av förutsättningarna för förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap samt av försörjningsförutsättningarna vid beviljande av uppehållstillstånd samt uppgifter för prövning av uppehållstillstånd för utlänningar när det gäller den arbetsgivares, som utlänningen uppger, arbetsgivarprestationer och hur de deklarerats samt uppgifter om betalningsarrangemang i fråga om skatter, (29.1.2010/70)

10) ur polisens personregister uppgifter för identifiering av en person och uppgifter om resedokument, (25.5.2007/618)

11) ur Gränsbevakningsväsendets personregister uppgifter som avses i 7 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019), (10.5.2019/636)

12) av Utbildningsstyrelsen uppgifter om avlagda allmänna språkexamina som avses i lagen om allmänna språkexamina (964/2004) och om avlagda språkexamina för statsförvaltningen som avses i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) samt uppgifter om antagning som studerande och mottagande av studieplats ur det antagningsregister som avses i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998), (25.5.2007/618)

13) av läroanstalterna uppgifter om innehavare av studieplats och deras studieprestationer, (25.5.2007/618)

14) av Riksarkivet uppgifter om arkiverade handlingar som den registeransvarige annars har rätt att få uppgifter om. (25.5.2007/618)

De uppgifter som avses i 1 mom. kan, i enlighet med vad som avtalas med den registeransvarige, lämnas ut även i maskinläsbar form eller med hjälp av teknisk anslutning efter att det har utretts att uppgifterna skyddas på det sätt som avses i 32 § 1 mom. personuppgiftslagen. (30.4.2004/305)

Rubriken i L om antagningsregistret och studentexamensregistret 1058/1998 har ändrats genom L 484/2013. L om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret 1058/1998 har upphävts genom L om nationella studie- och examensregister 884/2017. Se t.ex. L om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 661/2009, L om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 616/2019 och ArkivL 831/1994.

9 § (30.12.2013/1215)
Avförande av uppgifter ur registret

Uppgifterna om en person i utlänningsregistret avförs i sin helhet ett år efter det att denne har förvärvat finskt medborgarskap eller avlidit. Uppgifter om visum, uppehållstillstånd och registrering av uppehållsrätt, uppgifter om uppehållstillståndskort och uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem samt uppgifter om beviljade resedokument avförs fem år efter det att uppgifter senast införts, om visumet, uppehållstillståndet, uppehållsrätten eller dokumentet har upphört att gälla. Uppgifterna om personer som meddelats inreseförbud avförs ett år efter det att inreseförbudet har upphört att gälla. Uppgifter om utvisning och avvisning och om nekad inresa avförs fem år efter det att beslutet har fattats. Avförda uppgifter arkiveras.

En uppgift som har konstaterats vara felaktig får bevaras i fem år efter att den införts, om det är nödvändigt för att trygga de rättigheter som tillkommer den registrerade eller någon som tillhör den registeransvariges personal. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga dessa rättigheter.

3 kap

Utlämnande och hemlighållande av uppgifter i utlänningsregistret

10 §
Utlämnande av uppgifter ur registret

Utöver vad som föreskrivs i någon annan lag eller i internationella avtal som är bindande för Finland får, oberoende av sekretessbestämmelserna och i den mån det är nödvändigt för att den mottagande myndigheten ska kunna utföra sina i lag bestämda uppgifter, ur utlänningsregistret utlämnas information till (12.8.2016/647)

1) försvarsmakten om ansökningar som gäller visum, uppehållstillstånd och internationellt skydd och om beslut som gäller dessa ansökningar, för förebyggande och avslöjande av brott, samt om registrering av uppehållsrätt och uppgifter om medborgarskap för behandling av värnpliktsärenden enligt värnpliktslagen (1438/2007), (28.3.2014/260)

2) förundersökningsmyndigheterna för förebyggande och avslöjande av brott samt för förundersökning som görs på grund av brott,

3) vederbörande ministerium för ordnande av mottagning av asylsökande och offer för människohandel, (21.7.2006/620)

4) befolkningsregistercentralen och magistraterna om förvärv, förlust eller bibehållande av finskt medborgarskap samt för skötseln av åligganden enligt befolkningsdatalagen (507/1993) och lagen om hemkommun (201/1994),

5) pensionsskyddscentralen för tillämpningen av lagen om pension för arbetstagare (395/1961) och lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/ 1962) samt för utredande av personkretsen i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen samt i de överenskommelser om social trygghet som Finland ingått,

6) Folkpensionsanstalten och kommunernas socialmyndigheter för beslut och tillsyn som gäller utlänningars socialskydd och socialvård, (25.5.2007/618)

7) en myndighet i en främmande stat om personer som förvärvat finskt medborgarskap för bestämmande av deras medborgarskapsstatus, ifall det kan ske utan att säkerheten äventyras för personen i fråga,

8) Folkhälsoinstitutet och institutionen för rättsmedicin vid Helsingfors universitet som behövs för DNA-analyser enligt 65 § i utlänningslagen, (25.5.2007/618)

9) arbetarskyddsmyndigheten för övervakning av utländska arbetstagares anställningsvillkor och rätt att arbeta, (30.4.2004/305)

10) nödcentralsverket i enlighet med 8 § 1 mom. 3 punkten i lagen om nödcentraler (157/2000), (25.5.2007/618)

11) läroanstalter om studerandes uppehållstillstånd, (12.8.2016/647)

12) i rättshjälpslagen (257/2002) avsedda rättshjälpsbyråer för behandling av ansökningar om rättshjälp i ärenden som gäller internationellt skydd enligt utlänningslagen. (12.8.2016/647)

Uppgifter som avses i 1 mom. kan lämnas ut även i maskinläsbar form eller med hjälp av teknisk anslutning. Innan uppgifter lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning skall den som ber om uppgifter lägga fram en utredning om skyddandet av uppgifterna på det sätt som avses i 32 § 1 mom. personuppgiftslagen. (30.4.2004/305)

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller inte fingeravtryck som tagits på en person som ansöker om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller uppehållskort eller om främlingspass eller resedokument för flykting, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. (10.6.2011/632)

L om pension för arbetstagare 395/1961 och L om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 134/1962 har upphävts genom L om införande av lagen om pension för arbetstagare 396/2006, se L om pension för arbetstagare 395/2006. BefolkningsdataL 507/1993 har upphävts genom L om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 661/2009. L om nödcentraler 157/2000 har upphävts genom L om nödcentralsverksamhet 692/2010. Se L om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006.

11 § (26.4.2019/566)
Sekretess

Information och handlingar som erhållits för skötseln av de uppgifter som anges i 2 § ska hemlighållas om så föreskrivs genom lag eller bestäms med stöd av lag eller om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte medför skada eller olägenhet för Finlands internationella relationer, det internationella samarbetet eller sökanden eller någon annan part eller dennes närstående.

4 kap

Ikraftträdande

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna lag upphävs

1) 13 § 2 mom. 2 och 3 punkten lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995),

2) 6 § 1 mom. 4 punkten lagen den 3 november 1995 om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995) samt

3) 33 § utlänningsförordningen av den 18 februari (142/1994) sådan den lyder delvis ändrad i förordningen 222/1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

13 §
Övergångsbestämmelse för registret

De registeransvariga skall se till att utlänningsregistret stämmer överens med denna lag inom två år efter att lagen har trätt i kraft.

RP 206/1997, FvUB 23/1997, RSv 203/1997

Ikraftträdelsestadganden:

8.3.2002/183:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 43/2001, FvUB 26/2001, RSv 197/2001

22.8.2003/763:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 93/2002, FvUB 26/2002, RSv 290/2002

30.4.2004/305:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

RP 15/2004, FvUB 5/2004, RSv 38/2004

2.6.2006/419:

Denna lag träder i kraft den 5 juni 2006.

RP 46/2006, AjUB 3/2006, RSv 50/2006

21.7.2006/620:

Denna lag träder i kraft den 31 juli 2006.

RP 32/2006, FvUB 11/2006, RSv 89/2006, Rådets direktiv 2004/81/EG; EGT nr L 261, 6.8.2004, s.19-23

21.7.2006/674:

Denna lag träder i kraft den 21 augusti 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 25/2005, FvUB 13/2006, RSv 92/2006

8.12.2006/1159:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

RP 31/2006, FvUB 21/2006, RSv 150/2006, Rådets direktiv 2003/9/EG; EGT nr L 31, 6.2.2003, s. 18 och 2004/83/EG; EGT nr L 304, 30.9.2004, s. 12

25.5.2007/618:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 156/2006, FvUB 37/2006, RSv 311/2006

9.11.2007/977:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2007, GrUB 4/2007, RSv 48/2007

26.6.2009/459:

Denna lag träder i kraft den 29 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 234/2008, FvUB 9/2009, RSv 97/2009

22.12.2009/1419:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.1.2010/70:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.

RP 95/2009, FvUB 15/2009, RSv 172/2009

14.5.2010/400:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

10.6.2011/632:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 104/2010, FvUB 39/2010, RSv 327/2010

30.12.2013/1215:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 134/2013, FvUB 19/2013, RSv 202/2013

30.12.2013/1219:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 139/2013, FvUB 21/2013, RSv 208/2013

28.3.2014/260:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

RP 30/2013, FvUB 5/2014, RSv 15/2014

19.9.2014/742:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013, FvUB 16/2014, RSv 79/2014

30.12.2014/1342:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 1342/2014 trädde i kraft 1.1.2015 enligt L 1347/2014.

RP 19/2014, RP 111/2014, AjUB 11/2014, RSv 223/2014

12.8.2016/647:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

RP 32/2016, LaUB 7/2016, RSv 102/2016

14.12.2017/910:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 80/2017, FvUB 19/2017, RSv 125/2017

30.1.2018/122:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

RP 129/2017, FvUB 26/2017, RSv 159/2017

26.4.2019/566:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

RP 272/2018, GrUB 13/2018, RSv 287/2018

10.5.2019/636:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 242/2018, FvUB 39/2018, GrUU 51/2018, RSv 318/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 679/2016 (32016R0679); EUT L 119, 4.5.2016, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/680/EU (32016L0680); EUT L 119, 4.5.2016, s. 89

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.