Beaktats t.o.m. FörfS 872/2021.

14.2.1997/162

Förordning om undervisningsministeriet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 22.5.2003/379, osm gäller från och med den 1.6.2003.

På föredragning av undervisningsministern bestäms med stöd av 12 § 2 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant det lyder i lagen 1120/1993:

1 §
Verksamhetsområde

Om undervisningsministeriets verksamhets-område och uppgifter stadgas i reglementet för statsrådet (1522/1995).

2 §
Organisation och arbetsordning

Vid ministeriet finns avdelningar och andra verksamhetsenheter i enlighet med vad som bestäms i ministeriets arbetsordning. Om den interna organisationen inom en avdelning eller annan verksamhetsenhet bestäms i ministeriets arbetsordning eller vid behov i ministeriets interna bestämmelse som fastställs av chefen för avdelningen eller verksamhetsenheten. (17.5.2000/442)

I arbetsordningen bestäms också om styrning av ministeriets förvaltningsområde, ledning av ministeriet och om ledningsgrupperna, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, beredning av ärenden samt om vilken tjänsteman som skall avgöra ett ärende.

Om utfärande av arbetsordningen bestäms i lagen om statsrådet (78/1922). (30.3.2000/319)

3 §
Personal

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chefen för en verksamhetsenhet är överdirektör, förvaltningsdirektör, ekonomichef, direktör eller planeringschef eller en tjänsteman som i arbetsordningen eller annars av ministern förordnats till uppgiften.

Vid ministeriet finns dessutom andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Ministern beslutar om vid vilken verksamhetsenhet tjänster, tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande skall placeras. Vid ministeriet kan finnas tjänster, tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet.

Den tjänsteman som förordnats till chef för undervisningsministeriets internationella sekretariat har titeln direktör för internationella ärenden. (17.5.2000/442)

4 § (12.9.1997/873)
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen högre högskoleexamen, förtrogenhet med undervisnings- och bildningsväsendet och med förvaltning samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för överdirektörerna, förvaltningsdirektören, ekonomichefen och tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten på förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för direktörerna, planeringschefen, regeringsråden och tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen, vilken för ett regeringsråd skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga, om inte bestämmelserna i 2 punkten skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning,

4) för undervisningsråden, högskoleråden, kulturråden, byggnadsråden, revisionssråden och de konsultativa tjänstemännen högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten, om inte bestämmelserna i 2 eller 3 punkten skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning. (17.5.2000/442)

5) för ett lagstiftningsråd juris kandidatexamen samt sådan förmåga att forska och planera som behövs vid lagberedning,

6) för en regeringssekreterare juris kandidatexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten, samt

7) för en annan sådan tjänsteman som fungerar som extraordinarie föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde eller på vars uppgifter ställs motsvarande krav, högskoleexamen.

5 § (30.3.2000/319)
Utnämning och anställning av personal

Om utnämning av kanslichefen bestäms i grundlagen. Statsrådets allmänna sammanträde utnämner de tjänstemän som avses i 4 § 2–6 punkten. Övriga tjänstemän och personalen i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.

6 §
Beredning och handläggning av ärenden

Ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet avgörs av ministern. Ministeriets tjänstemän avgör likväl andra än principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet, enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman i annat fall skulle avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen och chefen för en verksamhetsenhet i ärenden där avgörandet ankommer på en tjänsteman som lyder under denne.

3 mom. har upphävts genom F 30.3.2000/319. (30.3.2000/319)

7 §
Hänvisningsbestämmelse

Om inte något annat sägs i denna förordning, gäller om ministeriet vad som föreskrivs i reglementet för statsrådet.

8 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 december 1994 om undervidningsministeriet (1332/1994) jämte ändrindnr.

Den arbetsordning som fastställdes med stöd av den förordning som var gällande när denna förordning träder i kraft iakttas i tillämpliga delar tills den arbetsordning som utfärdats med stöd av denna förordning har fastställts.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. I utnämningsärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdelsen tillämpas behörighetsvillkoren enligt den nu upphävda förordningen.

Ikraftträdelsestadganden:

12.9.1997/873:

Denna förordning träder i kraft den 19 september 1997.

Vid tillsättningen av en tjänst som innan denna förordning träder i kraft har ledigförklarats eller meddelats vara vakant tillämpas de behörighetsvillkor som gäller när denna förordning träder i kraft. I fråga om ansökningsförfarande och anmälningsförfarande tillämpas dock från den 1 september 1997 bestämmelserna om nämnda förfaranden i statstjänstemannaförordningen (971/1994).

6.3.1998/170:

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 1998.

30.3.2000/319:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000.

Om en tjänst har ledigförklarats eller meddelats vara vakant innan denna förordning träder i kraft och utnämningen till tjänsten sker efter denna förordnings ikraftträdande, bestäms utnämningsbehörigheten enligt 5 § i denna förordning.

17.5.2000/442:

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2000.

Om en tjänst har ledigförklarats eller meddelats vara vakant innan denna förordning träder i kraft och utnämningen till tjänsten sker efter denna förordnings ikraftträdande bestäms behörighetsvillkoren för tjänsten enligt de behörighetsvillkor som gäller vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.