Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

7.2.1997/120

Länsstyrelseförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2010. Se L om införande av lagstiftningen om statens regionförvaltningsreform 903/2009 2 §.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till inrikesministeriets verksamhetsområde bestäms med stöd av 5 och 11 § länsstyrelselagen av den 10 januari 1997 (22/1997):

1 §
Uppgifter

Vid skötseln av sina uppgifter skall länsstyrelsen förverkliga riksomfattande och regionala målsättningar enligt länsinvånarnas behov.

Länsstyrelsen sköter uppgifter inom olika ministeriers förvaltningsområden enligt vad som bestäms särskilt.

Länsstyrelsen styr den statliga lokalförvaltning som lyder under den och sköter de övriga uppgifter som enligt vad som särskilt bestäms har ålagts den.

2 §
Resultatstyrning

Det ministerium på vilket den allmänna och administrativa ledningen och övervakningen av länsstyrelsen ankommer, godkänner efter förhandlingar med länsstyrelsen de viktigaste resultatmål för den allmänna förvaltningen som länsstyrelsen har uppställt för sin verksamhet samt bedömer årligen och övervakar att den svenskspråkiga service som ankommer på länsstyrelsen har ordnats på behörigt sätt.

Respektive ministerium eller någon annan central förvaltningsenhet inom vars förvaltningsområde länsstyrelsen sköter uppgifter, godkänner efter förhandlingar med länsstyrelsen de av länsstyrelsen uppställda viktigaste resultatmålen för resultatområdet i fråga.

3 §
Landshövdingen

Landshövdingen leder länsstyrelsens verksamhet och svarar för att länsstyrelsens resultatmål uppnås och för att verksamheten leder till resultat.

4 §
Organisation

Vid länsstyrelsen finns åtminstone en social- och hälsoavdelning, en bildningsavdelning och en polisavdelning. Vid länsstyrelsen finns dessutom avdelningar eller enheter åtminstone för trafikförvaltning och räddningsförvaltning. Bestämmelser om länsstyrelsens övriga verksamhetsenheter samt om de regionala serviceenheterna meddelas genom beslut av statsrådet eller i arbetsordningen.

5 §
Länsstyrelsernas samarbetsgrupp

För samordning av länsstyrelsernas resultatstyrning och ärenden som gäller länsstyrelsernas utveckling i allmänhet finns i samband med det ministerium som avses i 2 § 1 mom. länsstyrelsernas samarbetsgrupp, med medlemmar åtminstone från de ministerier som avses i 2 § 2 mom. och från länsstyrelserna. Även personalen skall vara representerad.

Det ministerium som avses i 2 § 1 mom. tillsätter samarbetsgruppen för tre år i sänder.

6 § (12.2.1999/157)
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är

1) för landshövdingen högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap samt sådan förtrogenhet med förvaltningen som uppgifterna förutsätter,

2) för chefen för förvaltningsavdelningen högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap samt sådan förtrogenhet med förvaltningen som uppgifterna förutsätter,

3) för avdelningschefen för social- och hälsoavdelningen högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap samt sådan förtrogenhet med social- och hälsovården och förvaltningen som uppgifterna förutsätter,

4) för avdelningschefen för bildningsavdelningen och bildningsrådet högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap samt sådan förtrogenhet med bildningsavdelningens verksamhetsområde och förvaltningen som uppgifterna förutsätter,

5) för avdelningschefen för polisavdelningen juris kandidatexamen eller, utöver polisbefälsexamen, en sådan högre högskoleexamen som avses i 16 § 5 mom. i polisförvaltningsförordningen (158/1996), i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap samt sådan förtrogenhet med polisväsendet och förvaltningen som uppgifterna förutsätter, (12.5.2005/284)

6) för länspolisöverinspektör juris kandidatexamen eller, utöver polisbefälsexamen, en sådan högre högskoleexamen som avses i 16 § 5 mom. i polisförvaltningsförordningen samt förtrogenhet med polisväsendet, (12.5.2005/284)

7) för länsöverkommissarie den behörighet som bestäms i 16 § 1 mom. 22 punkten och 16 a § i polisförvaltningsförordningen samt för länskommissarie den behörighet som anges i 16 § 1 mom. 21 punkten och 16 a § i polisförvaltningsförordningen. (12.5.2005/284)

8) för avdelningschefen för konkurrens- och konsumentavdelningen, trafikavdelningen och räddningsavdelningen högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och förtrogenhet med uppgiftsområdet.

7 §
Besättande av tjänsterna

Om utnämning av landshövdingen gäller vad som särskilt bestäms om saken. (5.9.1997/846)

Det ministerium som avses i 2 § 2 mom. utnämner avdelningschefen för länsstyrelsens social- och hälsoavdelning, bildningsavdelning, polisavdelning och räddningsavdelning samt bildningsrådet. (12.2.1999/157)

Andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av länsstyrelsen, om inte annat bestäms särskilt.

8 § (12.2.1999/157)
Personalens uppgifter

Avdelningscheferna leder sina verksamhetsområden och svarar för att de resultatmål som uppställts för området uppnås.

Utöver avdelningscheferna svarar också andra tjänstemän i förmansställning för att målen för den verksamhet som de leder uppnås på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

9 §
Särskilda uppgifter

Det ministerium som avses i 2 § 2 mom. kan bestämma att en tjänsteman vid länsstyrelsen skall sköta en uppgift också i ett annat län eller i hela landet med undantag av landskapet Åland.

10 §
Avgörande av ärenden

Om inte annat bestäms, avgörs ärendena av landshövdingen eller någon annan tjänsteman som i arbetsordningen har givits beslutanderätt.

11 §
Bevakande av statens rätt

När länsstyrelsen skall bevaka statens rätt och fördel vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning, utser länsstyrelsen ett ombud att föra statens talan.

När statens rätt och fördel skall bevakas av någon annan myndighet skall länsstyrelsen på begäran av denna myndighet utse ett ombud.

En tjänsteman vid länsstyrelsen eller inom den förvaltning som lyder under den har inte rätt att vägra ta emot uppdraget som ombud.

12 § (23.11.2000/992)

12 § har upphävts genom F 23.11.2000/992.

13 §
Det svenskspråkiga undervisningsväsendet

Vid länsstyrelserna i Södra Finlands län och Västra Finlands län har bildningsavdelningen en särskild svenskspråkig enhet för undervisningsväsendet till vilken de läroanstalter hör där undervisningsspråket är svenska.

Bildningsrådet som är chef för den svenskspråkiga enheten, skall förutom före-skrivna kunskaper i finska ha fullständiga kunskaper i svenska. (12.2.1999/157)

14 §
Länsstyrelsen på Åland

Bestämmelserna i denna förordning gäller i tillämpliga delar länsstyrelsen på Åland.

I övrigt gäller angående länsförvaltningen på Åland och landshövdingens uppgifter vad som bestäms särskilt.

15 §
Arbetsordning

Arbetsordningen fastställs av landshövdingen.

I arbetsordningen bestäms, utöver vad som anges i 4 och 10 §, om delegationer och motsvarande organ som arbetar i samband med länsstyrelsen samt om beredning och avgörande av ärenden.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

17 §
Övergångsbestämmelser

Det ministerium som avses i 2 § 2 mom. bestämmer vid behov vem av de tjänstemän som är chef för en avdelning eller någon annan enhet vid en länsstyrelse som dras in skall vara chef för en i 4 § avsedd avdelning eller enhet vid länsstyrelsen. Det ministerium som avses i 2 § 1 mom. bestämmer vid behov på motsvarande sätt vem av innehavarna av kanslichefstjänster som skall vara kanslichef vid länsstyrelsen samt beslutar om ändring av kanslichefstjänsten.

Utan hinder av vad som bestäms i 4 § statstjänstemannaförordningen kan tjänstebenämningen ändras för en tjänsteman som med stöd av 14 § länsstyrelselagen överförs till länsstyrelsen.

En tjänsteman som enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande är behörig för sin tjänst bibehåller sin behörighet för tjänsten eller för en motsvarande tjänst vid länsstyrelsen också sedan denna förordning trätt i kraft.

Sedan denna förordning trätt i kraft har de till tjänsten utnämnda kanslicheferna vid länsstyrelserna titeln länsråd.

Ikraftträdelsestadganden:

5.9.1997/846:

Denna förordning träder i kraft den 10 september 1997.

12.2.1999/157:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999.

23.11.2000/992:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2000.

1.3.2001/183:

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2001.

12.5.2005/284:

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2005.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.