Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

10.1.1997/22

Länsstyrelselag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 20.11.2009/903, som gäller fr.o.m. 1.1.2010.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Länsindelning

I Finland finns följande län: Södra Finlands län, Ålands län, Västra Finlands län, Östra Finlands län, Uleåborgs län och Lapplands län.

2 §
Länsstyrelsens uppgifter

I länet finns en länsstyrelse som är allmän förvaltningsmyndighet och som sköter de övriga uppgifter om vilka det stadgas särskilt.

Länsstyrelsen sköter, enligt vad som föreskrivs särskilt, uppgifter i anslutning till justitieförvaltningen, räddnings- och polisförvaltningen, utbildnings- och kulturförvaltningen samt idrotts- och ungdomsväsendet och jord- och skogsbruksförvaltningen, trafikförvaltningen, konsument-, konkurrens- och livsmedelsförvaltningen samt social- och hälsovårdsförvaltningen. Länsstyrelsen utvärderar regionalt basservicen inom sitt verksamhetsområde under ledning av vederbörande ministerier. Länsstyrelsen samordnar de förberedelser för undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1080/1991) genom att se till att det samarbete som detta förutsätter anordnas i länet. (7.4.2000/348)

Statsrådet beslutar om länsstyrelsernas verksamhetsställen och namn samt om länens områden.

3 §
Styrning och övervakning

Den allmänna administrativa ledningen av och tillsynen över länsstyrelsen skall skötas av det ministerium som anges i reglementet för statsrådet (1522/95).

I skötseln av uppgifter inom de olika förvaltningsområdena styrs och övervakas länsstyrelsen av vederbörande ministerium. I ärenden om vilka så stadgas särskilt styrs länsstyrelsen även av det ämbetsverk eller den inrättning inom centralförvaltningen vars verksamhetsområde omfattar uppgifter som länsstyrelsen sköter.

Vederbörande ministerium kan bestämma att en länsstyrelse skall sköta uppgifter också i ett annat län eller i hela landet, med undantag för landskapet Åland.

Reglemente för statsrådet 1522/1995 har upphävts genom Reglemente för statsrådet 262/2003. Se Reglemente för statsrådet 262/2003 11 § 2 mom. och LänsstyrelseF 120/1997 2 §.

4 §
Ledning

Länsstyrelsen leds av landshövdingen.

Republikens president utnämner landshövdingen utifrån statsrådets förslag till avgörande. (7.4.2000/348)

5 §
Organisation

Vid länsstyrelsen finns olika enheter enligt vad som stadgas genom förordning eller bestäms i länsstyrelsens arbetsordning. Länsstyrelsen kan därtill ha regionala serviceenheter.

6 §
Länsstyrelsen underställda ämbetsverk och inrättningar

Den allmänna administrativa ledningen och övervakningen av häradsämbetena sköts av länsstyrelsen.

Polisinrättningen och magistraten, vilka är avdelningar vid häradsämbetet eller fristående ämbetsverk i häradet, lyder funktionellt under länsstyrelsen enligt vad som stadgas särskilt.

Om länsstyrelsens uppgifter i samband med häradsämbetets utsökningsväsende stadgas särskilt.

7 §
Handräckning

Länsstyrelsen skall ge andra myndigheter handräckning om detta enligt något stadgande eller annars till följd av länsstyrelsens ställning som allmän förvaltningsmyndighet ankommer på den.

Länsstyrelsen har på motsvarande sätt rätt att få handräckning av andra myndigheter.

8 §
Tvångsmedel

Genom föreläggande av vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande kan länsstyrelsen ålägga den som saken gäller att iaktta ett påbud eller förbud som länsstyrelsen har meddelat eller som någon annan myndighet som har begärt handräckning har meddelat enligt sin behörighet. Om länsstyrelsens behörighet i övrigt att använda tvångsmedel stadgas särskilt.

9 §
Sökande av ändring

Ändring i länsstyrelsens beslut söks, om inte något annat stadgas särskilt, i den ordning som anges i förvaltningsprocesslagen (586/96).

10 §
Länsstyrelsen på Åland

Beträffande länsstyrelsen på Åland gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i denna lag samt vad som stadgas särskilt.

11 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

Genom denna lag upphävs länsstyrelselagen av den 31 december 1987 (1233/87) och lagen den 22 augusti 1986 om länsindelningen (633/86).

13 §
Övergångsstadganden för de olika uppgifterna

När denna lag träder i kraft skall de ärenden vilka är anhängiga vid de nuvarande länsstyrelserna, länsungdomsnämnderna och länsidrottsnämnderna och vilka enligt denna lag eller någon annan lag skall skötas av länsstyrelsen, överföras till den behöriga länsstyrelsen i det län som anges i 1 §. På motsvarande sätt övergår de ovan nämnda myndigheternas avtal och övriga förbindelser liksom också deras övriga rättigheter och skyldigheter till behörig länsstyrelse.

Vad som tidigare har stadgats om länsstyrelserna, länsungdomsnämnderna och länsidrottsnämnderna gäller när denna lag har trätt i kraft på motsvarande sätt den behöriga länsstyrelse som avses i 1 §, om inte annat stadgas eller bestäms.

Om det tidigare har stadgats att något ärende skall behandlas eller avgöras enbart av länsstyrelsen i Nylands län, skall ärendet när denna lag har trätt i kraft behandlas eller avgöras av länsstyrelsen i Södra Finlands län.

Om det tidigare har stadgats att ett ärende skall handläggas eller avgöras av landshövdingen, är länsstyrelsen behörig myndighet.

14 §
Övergångsstadganden för personalen

När denna lag träder i kraft överförs personalen och tjänsterna vid de nuvarande länsstyrelserna till länsstyrelsen i det län som anges i 1 § eller till dess regionala serviceenhet. Landshövdingarnas tjänster dras dock in och deras tjänsteförhållanden upphör när lagen träder i kraft, med undantag för landshövdingen på Åland. För att en tjänst skall kunna överföras behövs inte tjänstemannens samtycke, utom i det fall att tjänsten flyttas från en ort till en annan.

Det ministerium som avses i 3 § 1 mom. beslutar om överföringen av tjänsterna och om placeringen av personalen vid länsstyrelserna innan lagen träder i kraft, efter att ha hört övriga berörda ministerier. Vederbörande ministerium beslutar om hur de tjänster till vilka det med stöd av förordning utnämner tjänstemän skall ombildas och placeras inom länsstyrelsen.

RP 148/1996, FvUB 25/1996, StoUB 2/1996, RSv 242/1996

Ikraftträdelsestadganden:

7.4.2000/348:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 155/1999, FvUB 8/2000, RSv 35/2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.