Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

30.12.1996/1340

Lag om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 18.1.2019/87, som gäller fr.o.m. 23.1.2019.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Lantbruksföretagare som under 1997-1999 varaktigt upphör med att bedriva jordbruk kan för förbättrande av jordbrukets struktur av nationella medel beviljas stöd för nedläggning av jordbruksproduktion enligt vad som stadgas i denna lag.

Ett villkor för att nedläggningsstöd enligt denna lag skall beviljas är att den av lantbruksföretagaren ägda gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget utanför det område som avses i 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) gårdsbruksenhet en enhet för bedrivande av jordbruk som består av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar vilka innefattar åker och som förvaltas som en helhet,

2) bedrivande av jordbruk åkerbruk, boskapsskötsel och annan djurhållning samt grönsaksodling, frukt- och bärodling och annan trädgårdsodling, dock inte äppelodling eller växthusproduktion,

3) pensionsanstalt lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969), och med

4) kommunens landsbygdsnäringsmyndighet det organ, den tjänsteinnehavare och den förtroendevalda som avses i 3 § lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i koghunerna (1558/1991).

3 §
Stödtagare

Nedläggningsstöd kan beviljas

1) lantbruksföretagare som äger en gårdsbruksenhet eller en del därav och dennes make, även om maken inte har äganderätt till gårdsbruksenheten, och

2) efterlevande make till en lantbruksföretagare som avses i 1 punkten, om den gårdsbruksenhet som är föremål för nedläggningen hör till egendom i vilken den efterlevande maken har giftorätt.

Med make avses i denna lag även en person med vilken lantbruksföretagaren lever i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap under äktenskapsliknande förhållanden.

En person som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten kallas nedan överlåtare.

4 §
Villkor för att få stöd

Nedläggningsstöd kan beviljas endast en överlåtare som

1) när avträdelsen sker har fyllt 50 år,

2) i tio år omedelbart före avträdelsen har bedrivit jordbruk för egen eller gemensam räkning,

3) inte av statens medel under tio år omedelbart före avträdelsen har beviljats startstöd för unga jordbrukare eller motsvarande tidigare stöd eller startbidrag för småföretagarverksamhet på landsbygden för inledande eller utvidgning av specialjordbruk, och som

4) inte vid avträdelsen får i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd full invalidpension som beviljats tills vidare individuell förtidspension, arbetslöshetspension eller ålderspension.

Rätt till nedläggningsstöd har inte en överlåtare som själv eller vars make eller, i fråga om en gemensamt ägd gårdsbruksenhet, någon annan av delägarna får eller kommer att få avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) för överlåtelse av samma gårdsbruksenhet.

5 §
Nedläggning av jordbruksproduktionen

Bedrivandet av jordbruk anses ha upphört så som avses i denna lag, om den åkermark som hör till gårdsbruksenheten eller minst två tredjedelar av åkerarealen på den gårdsbruksenhet som är föremål för överlåtelsen har sålts, överlåtits som gåva eller på något annat sätt bestående överlåtits till en person som uppfyller villkoren i 8 och 9 §§.

Rätten till nedläggningsstödet kan grunda sig på en eller flera överlåtelser som avses i 1 mom. En överlåtelse kan emellertid gälla högst två förvärvare, som båda måste uppfylla de villkor som gäller förvärvare. Makar betraktas dock som en förvärvare och i så fall räcker det om den ena maken uppfyller villkoren för en förvärvare.

En ägare anses ha upphört med jordbruksproduktionen på i lagen avsett sätt också när han har överlåtit sin mark enligt denna lag men överlåtelsen hindras av att kommunen utnyttjar sin förköpsrätt enligt förköpslagen (608/1977) och löser in fastigheten.

6 §
Överlåtelse

Som nedläggning av jordbruksproduktion enligt denna lag betraktas alla överlåtelser enligt denna lag efter att lagen har trätt i kraft och fram till den tidpunkt när överlåtaren meddelat att nedläggningen är slutförd. Nedläggningen anses ha skett när den sista överlåtelsehandlingen har undertecknats.

7 §
Överlåtarens förbindelse

Överlåtaren av gårdsbruksenheten skall ge en förbindelse om att

1) han varaktigt upphör med att bedriva jordbruk för egen eller gemensam räkning, och att

2) han varken använder åkermark som eventuellt blir kvar inom gårdsbruksenheten för jordbruksproduktion eller överlåter den till någon annan person att användas för jordbruksproduktion.

Också överlåtarens make skall ge en förbindelse enligt 1 mom., även om denne inte själv ansöker om nedläggningsstöd eller är ägare till gårdsbruksenheten.

Utan hinder av förbindelsen har sökanden och dennes make rätt att

1) bedriva jordbruk för odling av potatis och trädgårdsprodukter som behövs i det egna hushållet,

2) tillåta att produktionsbyggnaderna används för andra gårdsbruksenheters behov, och

3) arrendera ut eller på annat sätt överlåta den eventuellt återstående åkermarken för odling till en person som uppfyller villkoren enligt 8 och 9 §§.

Förbindelsen gäller tills alla personer som har rätt till nedläggningsstöd för gårdsbruksenheten har fyllt 65 år, dock minst tio år räknat från avträdelsen. Om sökanden inte beviljas nedläggningsstöd förfaller förbindelsen räknat från tidpunkten för det nekande beslutet.

8 §
Förvärvaren

Ett villkor för nedläggningsstöd är att överlåtelsen av gårdsbruksenheten eller en del därav sker till en person som

1) före överlåtelsen besitter en gårdsbruksenhet som omfattar minst 15 hektar åkermark som han själv odlar, och som

2) har en gällande försäkring som omfattar minimipensionsskyddet enligt 1 § lagen om pension för lantbruksföretagare eller har ansökt om en sådan försäkring.

Av särskilda skäl kan undantag från arealkravet enligt 1 mom. 1 punkten göras så som statsrådet föreskriver.

9 §
Förvärvarens förbindelse

Förvärvaren skall förbinda sig att bedriva jordbruk i den omfattning som avses i 8 § och dessutom i minst fem års tid från förvärvet på det område som han har fått eller skaffat sig av överlåtaren.

10 §
Nedläggningsstödets belopp

Nedläggningsstödet omfattar en hektarersättning som baserar sig på den åkerareal som överlåtits, en husdjursersättning som grundar sig på antalet husdjur och en ersättning för överlåtelse av referenskvantiteten för mjölk förutsatt att överlåtelsen sker i samband med överlåtelse av åkermark.

Nedläggningsstödets belopp beräknas separat för varje gårdsbruksenhet och betalas som en engångsersättning. Nedläggningsstödet får uppgå till högst 200 000 mark per gårdsbruksenhet. Nedläggningsstödet betalas inte om dess sammanlagda belopp är mindre än 20 000 mark.

Statsrådet beslutar om ersättningarna per enhet i fråga om de hektar-, husdjurs- och referenskvantitetsersättningar som beviljas med stöd av denna lag.

11 §
Hektarersättning

När hektarersättningen beräknas beaktas den åkermark

1) för vilken överlåtaren eller dennes make har bedrivit jordbruk fram till avträdelsen eller som under 1996 har legat i träda som en del av deras växtföljd,

2) som senast den 15 maj 1996 har varit och vid tidpunkten för ansökan om stöd fortfarande är i avträdarens eller dennes makes ägo,

3) som befinner sig utanför det område som avses i 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, och

4) som har överlåtits till en förvärvare som avses i 8 § enligt stadgandena i denna lag.

Andelar som ägs av någon annan än överlåtaren och dennes make beaktas inte när hektarersättningens storlek beräknas. Om den åkermark som är föremål för avträdelsen ägs av delägarna i ett dödsbo, betraktas dock som areal som berättigar till hektarersättning också de andelar av åkermarken som ägs av barnen till den avlidna maken i de fall då nedläggningsstöd söks av den efterlevande maken till en lantbruksföretagare som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten.

När hektarersättningen fastställs beräknas åkerarealen med en halv hektars noggrannhet så att avrundningen sker nedåt när ersättningen fastställs.

12 §
Husdjursbaserad ersättning

Den husdjursbaserade ersättningen grundar sig på antalet husdjursenheter som tas ur produktionen. Ersättning kan emellertid betalas för högst det antal enheter som motsvarar det stabila antalet husdjur på gårdsbruksenheten.

Statsrådet meddelar närmare föreskrifter om grunderna för fastställandet av ersättningen.

13 §
Ersättning för referenskvantiteten för mjölk

Ersättningen för referenskvantiteten för mjölk grundar sig på den referenskvantitet för mejerimjölk som beviljats överlåtarens gårdsbruksenhet till den del kvantiteten har överlåtits till en eller flera förvärvare i samband med överlåtelsen av åkermarken. I fråga om referenskvantiteten för mjölk kan ersättning dock betalas högst enligt den mängd som motsvarar den stabila mjölkproduktionen på jordbruket.

Statsrådet meddelar närmare föreskrifter om grunderna för fastställandet av ersättningen.

14 §
Stödtagarnas stödandelar

Nedläggningsstödet fördelas mellan de personer som har ansökt om nedläggningsstöd för överlåtelse av samma gårdsbruksenhet och har rätt till detta stöd, antingen jämnt eller, om sökandena gemensamt kräver detta, i relation till ägarandelarna.

Nedläggningsstöd som beviljas personer som har rätt till nedläggningsstöd får uppgå till högst 90 procent av det kapitaliserade beloppet av det avträdelsestöd som hade beviljats överlåtaren om han vid överlåtelsen hade erhållit avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Avträdelsestödets kapitalvärde fastställs i tillämpliga delar enligt de principer som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet.

Vad som stadgas i 2 mom. tillämpas inte på en sådan mottagare av nedläggningsstöd som när överlåtelsen eller överlåtelserna av gårdsbruksenheten slutförs är under 55 år.

15 §
Ansökan och betalning av stöd

Ansökan om nedläggningsstöd lämnas till pensionsanstalten. Till ansökan skall fogas de förbindelser som avses i 7 och 9 §§. Om sökande av stöd stadgas närmare genom förordning.

Pensionsanstalten betalar nedläggningsstödet när den stödberättigade har upphört med bedrivande av jordbruk så som stadgas i 7 §.

Betalningen av nedläggningsstödet kan på sökandens begäran periodiseras på högst fem år. Därtill kan vederbörande ministerium bestämma att betalningen av nedläggningsstödet skall periodiseras också i andra fall.

16 §
Återkrav av stöd

Nedläggningsstödet återkrävs om överlåtaren eller dennes make inte iakttar den i 7 § avsedda förbindelsen.

Om förvärvaren inte iakttar den i 9 § avsedda förbindelsen skall han förpliktas att till pensionsanstalten ersätta den andel av nedläggningsstödet som har betalts till överlåtaren på grund av överlåtelserna.

Om det åsidosättande av förbindelsen som avses 1 eller 2 mom. måste anses vara ringa eller om vägande skälighetssynpunkter annars talar för det, kan det nedläggningsstöd som avses i 1 mom. eller den ersättning som avses i 2 mom. återkrävas endast delvis. Av särskilda skäl kan det beslutas att nedläggningsstödet inte alls skall återkrävas.

På det nedläggningsstöd som återkrävs och den ersättning som betalas till pensionsanstalten skall betalas en årlig ränta på tio procent räknat från pensionsanstaltens beslut.

17 §
Förhandsbesked

Lantbruksföretagaren har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbeslut om huruvida han uppfyller de förutsättningar för nedläggningsstöd som fastställs i denna lag.

Mottagaren av nedläggningsstöd och förvärvaren har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbeslut om huruvida ett av honom planerat förfarande skall betraktas som ett brott mot den förbindelse som avses i 7 eller 9 § och vilka påföljder förfarandet medför.

Förhandsbeslutet är bindande för pensionsanstalten så länge de omständigheter som utgör grund för beslutet förblir oförändrade.

Ändring i förhandsbeslutet får sökas enligt vad som stadgas i 19 §.

18 §
Verkställighet av lagen

För verkställigheten av denna lag svarar jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och pensionsanstalten. (13.4.2007/442)

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall till pensionsanstalten avge sitt utlåtande om huruvida villkoren för nedläggningsstöd uppfylls. Pensionsanstalten kan också begära landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande om ansökan.

Pensionsanstalten avgör ansökan efter att ha fått de utlåtanden som avses i 2 mom.

De uppgifter som enligt denna lag hör till landsbygdsnäringsdistriktet sköts i landskapet Åland av de myndigheter som landskapsstyrelsen bestämmer.

19 §
Ändringssökande

I beslut som pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas hos den i 20 § lagen om pension för arbetstagare (395/1961) angivna pensionsnämnden på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare. De ledamöter i pensionsnämnden som förordnats med stöd av 18 § lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även vid tillämpningen av denna lag. (30.1.2002/1324)

Ändring i pensionsnämndens beslut med stöd av denna lag samt undanröjande av pensionsanstaltens och pensionsnämndens beslut får sökas hos försäkringsdomstolen enligt lagen om pension för arbetstagare. (5.3.1999/292)

20 §
Tillsyn

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter skall vid sidan om pensionsanstalten utöva tillsyn över att den som får nedläggningsstöd inte bedriver jordbruk för egen eller gemensam räkning och att en överlåtare som lagt ned sitt jordbruk och förvärvaren fullgör förbindelserna enligt denna lag. (13.4.2007/442)

De organ som avses i 1 mom. har rätt att för tillsynen förrätta syn på jordbrukslägenheter som får nedläggningsstöd och vid behov också på förvärvarens lägenhet med undantag för bostadslokaler som omfattas av hemfriden. Den som utövar tillsyn har rätt att av både stödtagaren och förvärvaren få utredning om hur villkoren i denna lag uppfylls.

21 §
Stadganden om vissa kostnader

De kostnader för nedläggningsstöd jämte förvaltningskostnader som verkställigheten av denna lag orsakar betalas av statens medel.

Vederbörande ministerium fastställer på framställning av pensionsanstalten grunderna för beräkning av de i 1 mom. avsedda förvaltningskostnaderna.

Staten skall enligt vad som närmare stadgas genom förordning varje år i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten enligt 1 mom. uppskattas vara skyldig att betala.

22 §
Tillämpning av annan lagstiftning

Om inte något annat följer av denna lag gäller för nedläggningsstödet i tillämpliga delar 10 c och 16 §§, 17 § 2 och 3 mom., 17 a §, 18 § 2 och 3 mom., 19 b § 1 och 2 mom. samt 19 d, 20, 21 och 21 a-21 e §§ lagen om pension för arbetstagare och 16, 17 och 18 §§ samt 19 § 5 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.

23 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

24 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 221/1996, JsUB 24/1996, RSv 238/1996

Ikraftträdelsestadganden:

5.3.1999/292:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998, LaUB 22/1998, RSv 250/1998

30.12.2002/1324:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 246/2002, ShUB 46/2002, RSv 235/2002

13.4.2007/442:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006, JsUB 20/2006, RSv 282/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.