Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

30.12.1996/1301

Lag om inlösen av egendom för försvarsändamål (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.3.2019/468, som gäller fr.o.m. 1.1.2020.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Vid inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för försvarsändamål skall iakttas lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977), nedan inlösningslagen, om inte något annat följer av denna lag.

2 §
Avsikten med inlösen

Inlösen av egendom anses ske för försvarsändamål när inlösningen är nödvändig för att uppgifter som stadgas åligga försvarsmakten skall kunna fullgöras.

3 §
Interimistiskt förbud mot åtgärder

När försvarsministeriet har börjat förbereda inlösen enligt denna lag kan det interimistiskt för högst ett år förbjuda att egendomen används på ett sätt som kan äventyra ändamålet med inlösningen. Försvarsministeriets beslut skall trots att ändring sökts iakttas, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. Om inlösningen senare förfaller, har ägaren och innehavaren rätt till ersättning för den skada och den olägenhet som förbudet har vållat honom.

I inlösningstillståndet kan intas förbud mot att använda egendomen på ett sätt som kan äventyra ändamålet med inlösningen. Förbudet gäller från den dag när beslutet om inlösningstillstånd har delgetts ägaren eller innehavaren till dess inlösningen har avslutats eller förfallit. Om inlösningen förfaller, skall skada eller olägenhet som förbudet har vållat ersättas enligt 1 mom.

Har avtal om ersättning enligt denna paragraf inte träffats skall beslut om ersättning fattas vid inlösningsförrättningen, på vilken 97 § inlösningslagen tillämpas, om förrättningen inte annars är anhängig.

4 §
Inlösningsersättning

För egendom som inlöses skall full ersättning bestämmas enligt egendomens högsta gängse pris. När ersättningarna fastställs iakttas i övrigt ersättningsgrunderna enligt inlösningslagen.

Om åtgärdsförbud enligt 3 § 2 mom. ingår i inlösningstillståndet skall för inlösningsersättningen bestämmas ränta enligt 95 § inlösningslagen, räknat från dagen för delfående av inlösningstillståndet. Om förbud enligt 3 § 1 mom. har utfärdats före inlösningstillståndet, skall räntan betalas från dagen för delfående av beslutet om förbud.

5 §
Sakkunniga

Vid bedömning av frågan om sakkunniga enligt 12 § 2 mom. inlösningslagen skall kallas, skall inlösningens försvarsändamål särskilt beaktas.

6 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997, och genom den upphävs lagen den 13 oktober 1944 om expropriation för försvarsändamål (787/1944) samt förordningen den 13 oktober 1944 angående verkställighet av lagen om expropriation för försvarsändamål (788/1944).

I fråga om inlösen för vilken tillstånd har sökts innan denna lag har trätt i kraft iakttas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft, med undantag för 24 § i den upphävda lagen.

RP 224/1996, FöUB 2/1996, RSv 218/1996

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.