Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

28.6.1996/498

Elsäkerhetsförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2017. Se ElsäkerhetsL 121 §.

Given med stöd av elsäkerhetslagen (410/1996).

1 kap.

Utnämning (29.4.2004/323)

1 § (29.4.2004/323)

1 § har upphävts genom F 29.4.2004/323.

2 § (29.4.2004/323)

2 § har upphävts genom F 29.4.2004/323.

3 § (29.4.2004/323)

3 § har upphävts genom F 29.4.2004/323.

4 § (29.4.2004/323)

4 § har upphävts genom F 29.4.2004/323.

5 § (29.4.2004/323)

Ansökan om utnämning av ett besiktningsorgan som avses i 14 § elsäkerhetslagen (410/1996) skall sändas till handels- och industriministeriet. Ansökan om utnämning av ett bedömningsorgan som avses i 10 § elsäkerhetslagen och ett auktoriserat organ som avses i 23 och 24 § i lagen samt auktorisering för besiktningsman och certifieringsbehörighet för elentreprenör skall sändas till elsäkerhetsmyndigheten.

Till ansökan skall fogas de handlingar som behövs för bedömning av kraven enligt 22 a, 24 a och 24 b § elsäkerhetslagen. (29.4.2004/323)

Organen skall dessutom till ansökan foga

1) ett intyg eller en utredning som mätteknikcentralen eller en motsvarande organisation har utfärdat, eller

2) ett intyg eller en utredning av annat slag, som ministeriet i fråga om ett besiktningsorgan och elsäkerhetsmyndigheten i fråga om andra anser utgöra tillräcklig dokumentering.

6 § (29.4.2004/323)

Efter att ha säkerställt att de gällande kraven är uppfyllda, utnämner ministeriet organet till ett sådant besiktningsorgan som avses i elsäkerhetslagen.

Elsäkerhetsmyndigheten skall, efter att ha säkerställt att de gällande kraven är uppfyllda, på motsvarande sätt utnämna ett organ till ett sådant bedömningsorgan eller auktoriserat organ samt en person till en sådan auktoriserad besiktningsman och bevilja en elentreprenör sådan certifieringsbehörighet som avses i elsäkerhetslagen. Behörigheten för en elentreprenör kan på ansökan också beviljas i begränsad omfattning.

Utnämningen av ett organ kan beviljas att gälla en viss tid eller tills vidare. Utnämningen av en auktoriserad besiktningsman och certifieringsbehörigheten för en elentreprenör är i kraft högst fem år i sänder. Ministeriet och elsäkerhetsmyndigheten kan i de beslut som avses i 1 och 2 mom. ta in villkor, begränsningar och anvisningar.

7 § (29.4.2004/323)

Ett besiktningsorgan, ett auktoriserat organ, ett bedömningsorgan, en auktoriserad besiktningsman och en elentreprenör som har fått certifieringsbehörighet är skyldiga att till tillsynsmyndigheten anmäla alla förändringar som påverkar uppfyllandet av gällande krav. Organen, besiktningsmännen och elentreprenörerna med certifieringsbehörighet skall dessutom till tillsynsmyndigheten årligen överlämna en berättelse om sin verksamhet.

8 § (29.4.2004/323)

Om ett besiktningsorgan, ett auktoriserat organ, ett bedömningsorgan, en auktoriserad besiktningsman eller en elentreprenör som fått certifieringsbehörighet förfar i strid med bestämmelserna eller föreskrifterna, eller inte uppfyller de uppställda kraven eller inte iakttar villkoren eller begränsningarna, skall den myndighet som utnämnt organet eller beviljat certifieringsbehörighet uppmana organet eller personen ifråga att avhjälpa bristen inom utsatt tid. Om bristen inte avhjälps inom utsatt tid eller om det med hänsyn till situationens allvarlighet i övrigt är nödvändigt, skall den myndighet som utnämnt organet eller beviljat certifieringsbehörighet vidta behövliga åtgärder för att återkalla utnämningen eller certifieringsbehörigheten.

2 kap.

Delegationen för elsäkerhet

9 §

En delegation för elsäkerhet biträder ministeriet och elsäkerhetsmyndigheten i behandlingen av de ärenden som ankommer på dem enligt elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som urfärdats med stöd av den.

10 §

Delegationen har till uppgift

1) att främja samarbetet mellan myndigheterna och elbranschen,

2) att fastställa allmänna riktlinjer för elsäkerhet,

3) att främja elsäkerheten,

4) att följa och främja det internationella samarbetet för elsäkerhet,

5) att följa utvecklingen av och forskningen i elsäkerhet,

6) att väcka förslag och ta initiativ till utvecklande av forskning, utbildning och information som gäller elsäkerhet,

7) att biträda vid beredningen av stadganden, bestämmelser och anvisningar om elsäkerhet,

8) att verka som sakkunnig i frågor som gäller elsäkerhet,

9) att ta även andra initiativ som gäller elsäkerhet, samt

10) att sköta andra beredningsuppgifter som ministeriet och elsäkerhetsmyndigheten ålägger delegationen.

11 §

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 16 andra medlemmar, av vilka var och en har en personlig suppleant. Ministeriet utser ordföranden, vice ordföranden och de andra medlemmarna samt suppleanterna för tre år i sänder.

I delegationen skall finnas representanter för de förvaltningsområden som är centrala ur elsäkerhetens synpunkt samt för näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och konsumenterna. Om en medlem eller suppleant avgår under mandattiden, förordnar ministeriet en ny medlem respektive suppleant för den återstående mandattiden.

Delegationen kan delas in i sektioner och använda beslutanderätt i dem. Delegationen kan även vid behov anlita sakkunniga och anställa sekreterare. Sektionerna kan för beredning av ärenden tillsätta arbetsgrupper, till vilka kan kallas sakkunniga.

12 §

I övrigt gäller för delegationen vad som bestäms om statliga kommittéer.

3 kap.

Kompletterande stadganden

13 §

Om det behöriga ministeriet stadgas i reglementet för statsrådet (1522/95).

14 §

Elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas på alla krav som gäller säkerheten för hissar.

Med hiss avses i denna förordning och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av elsäkerhetslagen en lyftanordning som

1) betjänar fasta stannplan,

2) har en lastbärare som rör sig längs fasta gejdrar med en lutning större än 15 grader mot horisontalplanet eller längs en fast rörelsebana,

3) är avsedd för transport av

a) personer,

b) både personer och gods,

c) gods, under förutsättning att lastbäraren utan svårighet kan beträdas av en person och lyftanordningen är utrustad med manöverknappar inne i lastbäraren eller inom räckhåll för en person som befinner sig i den.

(12.6.2008/402)

Elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas ytterligare på installation och drivande av med hissar jämförbara lyft- och förflyttningsanordningar för personer på det sätt som ministeriet närmare bestämmer.

15 §

Elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas inte på utsläppande på marknaden eller ibruktagning av maskiner som drivs med elektricitet till den del det bestäms om dem i statsrådets beslut om säkerhetsföreskrifter för maskiner (1314/94).

16 §

Elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas inte på produkter, utrustning och tillbehör, vilka avses i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/94). Elsäkerhetslagen tillämpas dock på dessa produkter, utrustningar och tillbehör, när det gäller reparations- och underhållsarbeten enligt 8 § elsäkerhetslagen samt övervakning i samband med sådana arbeten.

17 §

Vad 4-6 kap. elsäkerhetslagen stadgar om den som utför certifieringsbesiktning eller periodisk besiktning, anmälan och utlämnande av uppgifter, tillämpas inte på anläggningar som med hänsyn till landets försvar skall hållas hemliga.

Det ministerium som ansvarar för försvarsförvaltningen övervakar elsäkerheten för anläggningarna enligt 1 mom. genom att följa elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

18 §

Ett bedömningsorgan skall på begäran lämna ut uppgifter om de behörighetsintyg som organet har beviljat. Bedömningsorganet kan publicera en förteckning över beviljade behörighetsintyg.

19 §

Distributionsnätsinnehavaren skall i sitt register införa sådana uppgifter om en elanläggning som ansluts till dennes distributionsnät, på basis av vilka anläggningens typ, innehavare, byggare och besiktningsman kan utredas på behörigt sätt för övervakningen av elsäkerheten eller utredning av eventuella skador.

20 § (29.4.2004/323)

En olycka skall anses vara allvarlig, om

1) den har dödlig utgång eller förorsakar en allvarlig skada på en persons hälsa,

2) den medför annan än mindre miljö- eller sakskada, eller

3) den har förorsakat uppenbar risk för person-, sak- eller miljöskada.

4 kap.

Ikraftträdande

21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

22 §

Elsäkerhetsmyndigheten kan utnämna en person till auktoriserad besiktningsman med avvikelse från de krav som uppställs i 3 § 2 punkten, om han när denna förordning träder i kraft har verkat i besiktningsuppgifter enligt 30 § elförordningen och hans kompetens bedöms motsvara kraven i 3 § 2 punkten i denna förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

29.4.2004/323:

Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2004.

12.6.2008/402:

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (32006D0042); EGT nr L 157, 9.6.2006, s. 24

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.