Beaktats t.o.m. FörfS 711/2021.

28.6.1996/495

Avfallsskattelag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 17.12.2010/1126, som gäller fr.o.m. 1.1.2011.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För avfall som förs till avstjälpningsplats skall skatt betalas till staten enligt vad som stadgas i denna lag.

2 § (30.12.1998/1157)

I denna lag avses med

1) avfall ett ämne eller föremål som innehavaren har kasserat eller avser eller är skyldig att kassera, dock inte avfall från explosiva varor, kärnavfall eller radioaktivt avfall,

2) behandling verksamhet vars syfte är att oskadliggöra eller slutdeponera avfall,

3) återvinning verksamhet vars syfte är att ta till vara eller använda ett ämne eller den energi som ingår i avfallet, samt med

4) avstjälpningsplats en avfallsbehandlingsplats på vilken avfall deponeras på eller i marken och

a) som underhålls av kommunen eller av någon annan för kommunens räkning eller

b) som huvudsakligen underhålls för mottagning av avfall som produceras av andra, dock inte när det är fråga om avfall som producerats av ett företag inom samma koncern.

Som avstjälpningsplats betraktas inte ett sådant område på vilket sorterat avfall tillfälligt förvaras en kortare tid än tre år innan det behandlas eller återvinns.

Denna lag tillämpas inte på ett område, på vilket endast jord- och berggrundsmaterial deponeras. Denna lag tillämpas inte på ett område där sorterat separat insamlat bioavfall och avloppsslam komposteras eller annars behandlas biologiskt. Lagen tillämpas inte heller på en plats där avfallet återvinns.

Sådana områden eller sådana platser som avses i 2 och 3 mom. skall vara klart åtskilda från sådana avstjälpningsplatser som avses i 1 mom.

Skattskyldighet
3 §

Skattskyldig är huvudmannen för avstjälpningsplatsen.

Skattens belopp
4 §

I skatt skall betalas 23 euro per ton avfall som förs till avstjälpningsplatsen 2003 och 2004. (11.12.2002/1066)

I skatt skall betalas 30 euro per ton avfall som förs till avstjälpningsplatsen från och med 2005. (11.12.2002/1066)

Kan avfallet inte vägas när det förs till avstjälpningsplatsen, beräknas den vikt som utgör grund för skatten på basis av avfallets volym genom att avfallets volym multipliceras med den koefficient för avfallsgruppen som anges i den tabell över omräkningstal som utgör bilaga till lagen.

Som omräkningstal i fråga om ett avfallsparti som förts ospecificerat till avstjälpningsplatsen används koefficienten för den avfallsgrupp i partiet som har det största omräkningstalet.

Skattefrihet
5 § (30.12.1998/1157)

Skatt betalas inte för följande slag av sorterat avfall som förs till en avstjälpningsplats:

1) förorenat jordmaterial som kan deponeras på avstjälpningsplatsen i fråga,

2) avfall som uppkommer vid avsvärtning av returpapper,

3) svavelreduktionsavfall och flygaska från kraftverk, eller

4) avfall som återvinns på avstjälpningsplatsen i konstruktioner eller byggnader som behövs när avstjälpningsplatsen inrättas, används, stängs eller eftervårdas.

Som skattefritt avfall som avses i 1 mom. 4 punkten anses inte glasavfall eller betongavfall bestående av bitar med en diameter över 150 millimeter.

Grunderna för fastställande av skatten
6 §

Skatten fastställs för varje skatteperiod för det avfall som under skatteperioden har förts till avstjälpningsplatsen. Skatteperioderna är januari-mars, april-juni, juli-september och oktober-december.

Om avfall förvaras på ett sådant område som avses i 2 § 2 mom. längre tid än tre år, påförs skatt för allt avfall på området. När skatten påförs anses allt avfall ha förts till avstjälpningsplatsen vid den tidpunkt då fristen på tre år löper ut. När skatt på avfall påförs skall tillämpas vad som i denna lag bestäms om avfall som förts till en avstjälpningsplats. (30.12.1998/1157)

7 §

Den skattskyldige har rätt att från den skatt som skall betalas för en skatteperiod dra av den skatt som har betalts eller skall betalas för avfall som under skatteperioden förts bort från avstjälpningsplatsen.

Kan sådant avdrag som avses i 1 mom. inte göras till fullt belopp när den skatt som skall betalas för skatteperioden räknas ut, får den skattskyldige dra av det återstående beloppet i skattedeklarationerna för de följande skatteperioderna under året eller för skatteperioderna under följande kalenderår.

Särskilda stadganden
8 §

Tullverket sköter verkställandet av och tillsynen över beskattningen enligt denna lag. Beskattningen verkställs av den distriktstullkammare inom vars område avstjälpningsplatsen är belägen. Tullstyrelsen kan av särskilda skäl bestämma att någon annan distriktstullkammare skall verkställa beskattningen.

9 §

Huvudmannen för avstjälpningsplatsen skall innan verksamheten inleds göra skriftlig anmälan till den distriktstullkammare som avses i 8 § för registrering som skattskyldig.

Registret förs av tullstyrelsen.

10 §

Den skattskyldige skall för varje skatteperiod senast den 12 dagen månaden efter skatteperioden ge in skattedeklaration till den distriktstullkammare som avses i 8 §.

Separat skattedeklaration skall lämnas för varje avstjälpningsplats, om inte tullstyrelsen av särskilda skäl bestämmer något annat för någon skattskyldigs del.

11 § (30.12.1998/1157)

Den skattskyldige skall ha en bokföring av vilken framgår de uppgifter som behövs för verkställandet av och tillsynen över beskattningen.

Huvudmannen för ett sådant område som avses i 2 § 2 mom. skall ha sådan bokföring att ur den framgår arten, mängden och förvaringstiden för avfall som förts till området. Bokföringen skall när så krävs uppvisas för tullmyndigheten för granskning. I fråga om skyldigheten att lämna uppgifter, granskning, tystnadsplikt och i övrigt gäller i tillämpliga delar 12 §.

Sådant bokföringsmaterial som avses i denna paragraf skall förvaras minst fyra kalenderår efter utgången av skatteperioden eller av en sådan förvaringstid som avses i 2 mom.

12 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller i fråga om deklarationsskyldighet för samt fastställande, betalning och debitering av skatt samt förhandsbesked, ändringssökande, lättnader, granskning och skyldighet att lämna uppgifter, tystnadsplikt, straff och skyldighet att lämna prover i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms i lagen om påförande av accis (1469/94) eller med stöd av den. På en skattskyldig enligt denna lag tillämpas härvid stadgandena om registrerad näringsidkare i lagen om påförande av accis.

Utan hinder av vad som i lagen om påförande av accis föreskrivs om tystnadsplikt, har en tullmyndighet rätt att lämna uppgifter och handlingar som erhållits för beskattning enligt denna lag till de i avfallslagen (1072/1993) avsedda närings-, trafik- och miljöcentralerna och miljövårdsnämnden för uppgifter som bestämts eller föreskrivits för dem. (22.12.2009/1435)

Tullmyndigheten har rätt att av de myndigheter som avses i 2 mom. få sådana uppgifter som behövs för beskattningen enligt denna lag och tillsynen över den.

13 §

När en proposition med förslag till lag om ändring av denna lag har avlåtits till riksdagen, har statsrådet rätt att bestämma att skatt enligt den föreslagna lagen skall uppbäras för sådant avfall som avses i denna lag.

Är den skatt som har betalts enligt 1 mom. större än den skatt som senare fastställs, skall ett belopp som motsvarar skillnaden på ansökan återbäras till den skattskyldige.

14 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

Ikraftträdande
15 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

Lagen tillämpas på avfall som förts till avstjälpningsplats den dag lagen trätt i kraft eller därefter.

Utöver vad 5 § stadgar skall skatt inte betalas för sorterat byggnadsavfall som transporteras till en avstjälpningsplats före utgången av 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

16 §

Utan hinder av 6 § avses med skatteperiod under 1996 en kalendermånad.

Den som när denna lag träder i kraft är huvudman för en avstjälpningsplats som avses i denna lag skall göra registreringsanmvsan enligt 9 § 1 mom. senast en månad efter att lagen har trätt i kraft.

RP 48/96, StaUB 19/96, RSv 93/96

TABELL ÖVER OMRÄKNINGSTAL

AvfallsgruppOmräkningstal, dvs. volymviktstal (t/m3)
Fast kommunalt avfall och fast industriavfall, vilket förs till avstjälpningsplatsen:
- i bilar eller kärl försedda med komprimeringsanordning 0,35
- i utbytesflak som används som uppsamlingskärl 0,1
- på något annat sätt än vad som avses ovan:
- - kommunalt avfall 0,18
- - industriavfall 0,3
Kommunalt avloppsslam och avloppsslam från industrin:
- med ursprung i metallindustrin 2,0
- med annat ursprung och som är:
- - maskinellt avvattnat 1,3
- - annat 1,1
Aska och slagg 1,3
Bygg- och rivningsavfall 0,6
Osorterat jord- och stenmaterial 1,3
Enstaka kasserade föremål0,7

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1998/1157:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagens 2 § 2 mom. och 6 § 2 mom. tillämpas även på ett sådant område, på vilket avfall förvaras tillfälligt när lagen träder i kraft. Den frist som avses i 2 § 2 mom. beräknas då från den tidpunkt då förvaringen av avfallet inleddes.

Lagens 2 § 4 mom. och 11 § 2 och 3 mom. tillämpas på ett område som avses i 3 mom. efter att denna lag har trätt i kraft. Huvudmannen för ett område som avses ovan skall över det avfall som finns på området när denna lag träder i kraft för granskningen göra upp en förteckning av vilken skall framgå uppgifter som motsvarar dem som anges i 11 § 2 mom.

RP 159/1998, StaUB 52/1998, RSv 199/1998

26.10.2001/923:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

11.12.2002/1066:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 128/2002, FiUB 28/2002, RSv 181/2002

22.12.2009/1435:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.