Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

28.6.1996/484

Lag om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 11.4.2003/304, som gäller från och med den 1.11.2003.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tjänsteinnehavare vid kommuner och samkommuner, om inte annorlunda stadgas i någon annan lag eller avtalas med stöd av lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/70).

Vad denna lag stadgar om kommuner gäller också samkommuner.

2 §
Förbud mot diskriminering

En kommun får när en tjänst besätts eller medan ett tjänsteförhållande fortgår inte utan vägande och godtagbart skäl försätta en sökande eller en tjänsteinnehavare i en ofördelaktig ställning på grund av

1) ras, nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg, språk, kön, ålder, familjeförhållanden, sexuell inriktning eller hälsotillstånd eller

2) religion, samhälleliga åsikter, politisk eller facklig verksamhet eller någon annan därmed jämförbar omständighet.

3 §
Tjänsteförhållande för viss tid

En tjänsteinnehavare kan anställas för att sköta en tjänst eller i ett tjänsteförhållande för viss tid, om arbetets art, ett vikariat, skötsel av uppgifter som hör till en vakant tjänst, praktik eller någon annan jämförbar omständighet förutsätter ett tjänsteförhållande för viss tid.

En tjänsteinnehavare som har anställts för viss tid utan någon sådan grund som stadgas i 1 mom. eller som utan giltigt skäl upprepade gånger i följd har anställts för viss tid har när tjänsteförhållandet avslutas rätt att få en ersättning som motsvarar lön för minst sex och högst 24 månader. Yrkande på ersättning skall framföras inom sex månader från det att tjänsteförhållandet avslutades.

4 §
Prövotid

När en tjänst besätts kan det bestämmas att en högst sex månader lång prövotid skall tillämpas i tjänsteförhållandet. Under prövotiden kan vardera parten upplösa tjänsteförhållandet med omedelbar verkan. Tjänsteförhållandet får inte upplösas på de grunder som avses i 2 § eller i övrigt på osakliga grunder.

5 §
Ombildning av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid

Kommunen kan, på de grunder på vilka tjänsteförhållandet kan sägas upp, ensidigt ombilda tjänsteförhållandet till ett tjänsteförhållande på deltid från utgången av uppsägningstiden.

En kommun som behöver nya tjänsteinnehavare för liknande uppgifter i ett tjänsteförhållande på heltid, skall i första hand erbjuda en deltidsanställd tjänteinnehavare en möjlighet att övergå till ett sådant tjänsteförhållande, förutsatt att tjänsteinnehavaren på förhand skriftligen har uttryckt önskemål om ett tjänsteförhållande på heltid och att han uppfyller behörighetskraven för tjänsteförhållandet.

6 §
Uppsägningsgrunder som beror på tjänsteinnehavaren

En kommun får inte säga upp ett tjänsteförhållande av något skäl som beror på tjänsteinnehavaren, om inte skälet är synnerligen vägande.

Ett synnerligen vägande skäl är åtminstone inte

1) sjukdom, lyte eller kroppsskada, om inte följden härav har varit en väsentlig och bestående nedgång i tjänsteinnehavarens arbetsförmåga,

2) graviditet eller förlossning,

3) att tjänsteinnehavaren enligt beslut av en tjänsteinnehavarförening deltagit i en stridsåtgärd som föreningen genomfört, och inte heller

4) tjänsteinnehavarens politiska, religiösa eller andra åsikter eller deltagande i samhällelig verksamhet eller föreningsverksamhet.

7 §
Uppsägningsgrunder som avser ekonomin och produktionen

Ett tjänsteförhållande kan sägas upp om tjänsteinnehavarens uppgifter av ekonomiska skäl, omorganiseringar inom kommunen eller enheten i fråga eller av någon annan jämförbar orsak har minskat väsentligt och inte endast tillfälligt. En uppsägning förutsätter dessutom att tjänsteinnehavaren med beaktande av yrkesskicklighet och förmåga inte skäligen kan placeras i en annan tjänst eller anställas i ett arbetsförhållande med uppgifter som inte väsentligt avviker från tjänsteinnehavarens uppgifter eller utbildas för nya uppgifter.

Någon grund för uppsägning enligt 1 mom. anses åtminstone inte föreligga då

1) uppsägningen har föregåtts eller följts av att en ny person har anställts i liknande uppgifter, och ändringar i kommunens verksamhetsbetingelser inte har inträffat under samma tid,

2) den omorganisering av arbetsuppgifterna som har uppgivits som orsak till uppsägningen i själva verket inte minskar de uppgifter som kommunen kan erbjuda eller ändrar uppgifternas art,

3) som orsak till uppsägningen har uppgivits anskaffning av maskiner eller anläggningar, men tjänsteinnehavaren med hänsyn till sin yrkesskicklighet kunde ha utbildats i användningen av dessa maskiner och anläggningar genom kommunens försorg, eller

4) som orsak till uppsägningen har uppgivits kostnadsbesparing genom minskning av arbetskraften, men denna besparing är så liten att den inte med beaktande av kommunens och tjänsteinnehavarens förhållanden kan anses vara den verkliga orsaken till uppsägningen.

8 §
Särskilt uppsägningsskydd

En tjänsteinnehavare som har beviljats tjänstledighet på grund av särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet har samma uppsägningsskydd som en arbetstagare har enligt lagen om arbetsavtal. Detsamma gäller för en tjänsteinnehavare som är gravid eller kommer att utnyttja sin rätt till de ovan nämnda ledigheterna.

En förtroendemans tjänsteförhållande kan sägas upp endast om majoriteten av de tjänsteinnehavare och arbetstagare vars förtroendeman han är ger sitt samtycke eller om arbetet upphör helt och hållet och inget annat arbete som motsvarar hans yrkesskicklighet kan ordnas.

9 §
Uppsägningstid

När en kommun säger upp en ordinarie tjänsteinnehavares tjänsteförhållande är uppsägningstiden minst

1) en månad, om anställningsförhållandet har pågått i högst ett år,

2) två månader, om anställningsförhållandet har pågått utan avbrott i över ett men i högst fem år,

3) tre månader, om anställningsförhållandet har pågått utan avbrott i över fem men högst nio år,

4) fyra månader, om anställningsförhållandet har pågått utan avbrott i över nio men högst 12 år,

5) fem månader, om anställningsförhållandet har pågått utan avbrott i över 12 men högst 15 år, och

6) sex månader, om anställningsförhållandet har pågått utan avbrott i över 15 år.

När en ordinarie tjänsteinnehavare säger upp sitt tjänsteförhållande är uppsägningstiden minst

1) två månader, om anställningsförhållandet har pågått utan avbrott i över 10 år,

2) 14 kalenderdagar, om tjänsteförhållandet har pågått i högst ett år, och

3) en månad i övriga fall.

Uppsägningstiden i fråga om en tjänsteinnehavare som sköter en tjänst interimistiskt är för vardera parten 14 kalenderdagar och i fråga om en annan tjänsteinnehavare som är anställd för viss tid för vardera parten 30 kalenderdagar.

Uppsägningstiden börjar löpa dagen efter den då uppsägningen meddelas eller delges. På tjänsteinnehavarens begäran eller med tjänsteinnehavarens samtycke kan en kortare uppsägningstid tillämpas än som avses i 1-3 mom.

10 §
Avslutande av ett tjänsteförhållande utan uppsägning

Ett tjänsteförhållande avslutas utan uppsägning och uppsägningstid

1) då den tid för vilken tjänsteinnehavaren anställts har löpt ut,

2) oberoende av den tid för vilken en tjänsteinnehavare som sköter tjänsten interimistiskt har anställts, då den ordinarie tjänsteinnehavaren återgår i tjänsteutövning om denne med stöd av lag eller bestämmelser har rätt att återgå i tjänsteutövning,

3) då det uppdrag för vilket tjänsteinnehavaren anställts är slutfört,

4) då tjänsteinnehavaren har beviljats invalidpension tills vidare enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, vid utgången av den kalendermånad då tjänsteinnehavarens rätt till lön för tjänstledighetstiden har upphört enligt det tjänstekollektivavtal som tillämpas på tjänsteinnehavaren eller om kommunen har fått vetskap om pensionsbeslutet senare, vid utgången av den månad beslutet delgavs, eller

5) då myndigheten i fråga beslutar att inte fastställa det i tjänstestadgan avsedda villkorliga valet av tjänsteinnehavaren, från och med den dag som följer på den dag då beslutet att inte fastställa valet delgavs.

Om en ordinarie eller tillfällig tjänsteinnehavare i en kommun förordnats att sköta en vakant tjänst eller ett vikariat kan förordnandet när som helst återkallas, varvid tjänsteinnehavaren är skyldig att omedelbart återgå till sin tidigare tjänst eller sitt tidigare tjänsteförhållande med därtill hörande löneförmåner. Återkallandet träder i kraft omedelbart.

11 §
Upplösning av tjänsteförhållande

Tjänsteinnehavarens tjänsteförhållande kan upplösas omedelbart, om tjänstemannen gör sig skyldig till grovt brott mot sin tjänsteplikt eller försummar den.

Tjänsteinnehavaren kan, om inte omständigheterna ger anledning till någon annan bedömning, upplösa ett tjänsteförhållande i synnerhet i följande fall:

1) om kommunen vilseledde tjänsteinnehavaren i något väsentligt hänseende när han valdes till tjänsteförhållandet,

2) om tjänsteinnehavarens goda anseende eller moral äventyras på grund av tjänsteförhållandet,

3) om en företrädare för arbetsgivaren grovt kränker tjänsteinnehavarens eller en familjemedlems ära eller brukar våld mot dem,

4) om arbetsgivaren eller dennas ställföreträdare genom sin likgiltighet äventyrar säkerheten på arbetsplatsen,

5) om tjänsteinnehavaren inte ges tillräckligt med arbete, samt

6) om lönen inte utbetalas enligt avtal.

12 §
Hur upplösningsrätten förfaller

Rätten att upplösa ett tjänsteförhållande förfaller, om inte skälet därtill redan före det har förlorat sin betydelse, en vecka efter att den myndighet som beslutar om upplösandet har fått kännedom om orsaken till upplösandet eller, om skälet är av fortgående art, från det kännedom erhållits om att det bortfallit. Om ett giltigt hinder för upplösning föreligger, får tjänsteförhållandet upplösas inom en vecka efter att hindret bortföll.

13 §
Förfarandet när ett tjänsteförhållande avslutas

Ett tjänsteförhållande kan ömsesidigt skriftligen sägas upp så att det upphör efter uppsägningstiden eller upplösas utan uppsägningstid. Innan kommunen säger upp eller upplöser tjänsteförhållandet skall tjänsteinnehavaren beredas tillfälle att bli hörd om orsakerna till att tjänsteförhållandet avslutas jämte motivering. Grunden för den uppsägning eller upplösning som kommunen verkställer skall antecknas i protokollet.

Beslutet om att tjänsteförhållandet har sagts upp eller upplösts skall delges tjänsteinnehavaren personligen. Är detta inte möjligt får ett beslut om att tjänsteförhållandet sagts upp delges per post genom att det sänds till den adress som tjänsteinnehavaren har uppgett eller som annars är känd.

Då ett beslut om uppsägning av ett tjänsteförhållande sänds per post, anses uppsägningen av tjänsteförhållandet ha ägt rum den sjunde dagen efter att beslutet har postats. Är tjänsteinnehavaren på semester eller har han en minst två veckor lång fritidsperiod på grund av utjämning av arbetstiden, anses tjänsteförhållandet dock ha blivit uppsagt tidigast dagen efter semesterns eller fritidsperiodens sista dag.

14 §
Fortsättning av tjänsteförhållande

Tjänsteinnehavarens tjänsteförhållande fortsätter utan avbrott om tjänsteinnehavaren enligt ett lagakraftvunnet beslut har sagts upp eller tjänsteförhållandet upplösts utan att en sådan grund finns för att säga upp eller upplösa tjänsteförhållandet som stadgas i denna lag.

Om ett beslut om att ett tjänsteförhållande sägs upp eller upplöses har upphävts till följd av ett rättelseyrkande eller besvär på andra grunder än de som avses i 1 mom. och en behörig kommunal myndighet genom ett nytt beslut har avslutat tjänsteförhållandet och detta beslut har vunnit laga kraft, anses tjänsteförhållandet ha avslutats enligt det första beslutet i ärendet, om inte något annat följer av uppsägningstiden.

15 §
Återanställning av uppsagd tjänsteinnehavare

Om en kommun har sagt upp en ordinarie tjänsteinnehavare enligt grunderna i 7 § och inom nio månader efter utgången av uppsägningstiden behöver en tjänsteinnehavare för ett tjänsteförhållande med liknande uppgifter som är i kraft tills vidare eller över sex månader, skall kommunen höra sig för hos den lokala arbetskraftsmyndigheten huruvida uppsagda tjänsteinnehavare söker arbete genom denna myndighets förmedling och, om så är fallet, i första hand erbjuda arbete åt uppsagda tjänsteinnehavare som uppfyller behörighetskraven.

En kommun som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att uppfylla sina skyldigheter enligt 1 mom., skall ersätta en tjänsteinnehavare för den skada som härigenom uppkommit.

16 §
Avgångsålder

En ordinarie tjänsteinnehavares avgångsålder är hans ålderspensionsålder.

En tjänsteinnehavares tjänsteförhållande upphör utan uppsägning vid utgången av den kalendermånad under vilken han uppnår avgångsåldern. Den myndighet som anställer en tjänsteinnehavare kan på dennes begäran eller med hans samtycke bevilja tjänsteinnehavaren rätt att kvarstå i tjänsten en viss tid efter uppnådd avgångsålder.

17 §
Permittering

Om en kommun kan säga upp eller upplösa ett tjänsteförhållande, har den rätt att permittera tjänsteinnehavaren så att tjänsteutövningen och betalningen av lönen avbryts tills vidare eller för en viss tid medan tjänsteförhållandet i övrigt består. Tjänsteinnehavaren kan på nämnda sätt permitteras för högst 90 dagar, om uppgifterna tillfälligt har minskat och kommunen inte skäligen kan ordna andra uppgifter eller någon utbildning som lämpar sig för kommunens behov.

Genom tjänstekollektivavtal kan det överenskommas om en kortare permittering för viss tid än den längsta tillåtna tiden på 90 dagar som avses ovan i 1 mom. Medan ett tjänsteförhållande består kan en överenskommelse på initiativ av tjänsteinnehavaren eller kommunen träffas om permittering av tjänsteinnehavaren.

Har en tjänsteinnehavare permitterats tills vidare, skall han underrättas om att tjänsteutövningen återupptas minst en vecka tidigare, om inte något annat har överenskommits. Permitteringen hindrar inte tjänsteinnehavaren från att ta något annat arbete för permitteringstiden.

Om ett beslut om permittering har upphävts till följd av ett rättelseyrkande eller besvär på andra grunder än de som avses i 1 mom. och en behörig kommunal myndighet genom ett nytt beslut har beslutat om samma permittering och detta beslut har vunnit laga kraft, anses permitteringen ha verkställts enligt det första beslutet, om inte något annat följer av delgivningstiden för det första beslutet eller på grund av att permitteringen återkallas.

18 §
Uppsägning av tjänsteförhållande i samband med permittering

En permitterad tjänsteinnehavare är berättigad att utan uppsägningstid säga upp sitt tjänsteförhållande så att det upphör när som helst under permitteringstiden, dock inte under den sista veckan före permitteringens slut, om han känner till när permitteringen skall upphöra. Om något annat har avtalats är avtalet ogiltigt.

Om permitteringen har trätt i kraft utan att tjänsteinnehavaren har fått tillgodogöra sig en uppsägningstid enligt 9 § 1 mom. och kommunen säger upp tjänsteinnehavaren innan permitteringen upphör, har tjänsteinnehavaren rätt till ersättning för den lön för uppsägningstiden eller en del av den som han gått miste om, om inte något annat har överenskommits.

Om permitteringen har trätt i kraft utan att tjänsteinnehavaren har fått tillgodogöra sig någon uppsägningstid på grund av att tjänsteförhållandet avslutas, och permitteringen gäller tills vidare och har varat i minst 200 kalenderdagar utan avbrott, har den permitterade tjänsteinnehavaren om han säger upp tjänsteförhållandet rätt till ersättning för den lön för uppsägningstiden eller en del av den som han gått miste om på samma sätt som när kommunen säger upp tjänsteförhållandet, om inte kommunen inom en vecka efter uppsägningen erbjuder tjänsteinnehavaren arbete eller något annat har avtalats.

19 §
Permitteringsförfarande

Sedan kommunen blivit medveten om att permittering är nödvändig skall den omedelbart och om möjligt senast tre månader före permitteringens början tillställa förtroendemannen och, om permitteringen gäller minst tio tjänsteinnehavare, även arbetskraftsmyndigheterna ett förhandsmeddelande om permitteringen. I förhandsmeddelandet skall nämnas permitteringens orsak, beräknade begynnelsedag och längd samt en uppskattning av antalet permitterade tjänsteinnehavare inom varje yrkesgrupp.

Meddelandet om permittering skall ges tjänsteinnehavaren minst 14 dagar innan permitteringen börjar. Meddelandet om permittering skall ges tjänsteinnehavaren personligen, om inte kommunen och förtroendemannen kommer överens om något annat. I meddelandet skall nämnas orsaken till permitteringen, begynnelsedagen och tidsbestämd permitterings längd samt, i fråga om permittering tills vidare, denna permitterings beräknade längd. Tjänsteinnehavaren skall på begäran ges ett skriftligt intyg över permitteringen. Meddelandet om permittering skall delges den ovan avsedda förtroendemannen och, om permitteringen gäller minst tio tjänsteinnehavare, även arbetskraftsmyndigheterna.

Genom tjänstekollektivavtal kan permitteringsförfarandet även avtalas på något annat sätt.

19 a § (18.6.1999/753)
Arbete under moderskapspenningsperioden

En tjänsteinnehavare får med arbetsgivarens samtycke utföra sådant arbete under moderskapspenningsperioden som inte äventyrar hennes eller fostrets eller det nyfödda barnets säkerhet. Sådant arbete får dock inte utföras under två veckor före den beräknade tidpunkten för nedkomsten och inte under två veckor efter nedkomsten. Såväl arbetsgivaren som tjänsteinnehavaren har rätt att när som helst avbryta arbete som utförs under moderskapspenningsperioden.

20 §
Avstängning från tjänsteutövning

Utöver vad som stadgas i någon annan lag kan en tjänsteinnehavare avstängas från tjänsteutövning för den tid som tjänsteinnehavaren av skäl som beror på honom själv inte kan utföra sina tjänsteåligganden på behörigt sätt, förutsatt att tjänsteinnehavaren inte har beviljats tjänstledighet eller semester för denna tid.

21 §
Ordningen för behandling av ersättningsanspråk

Krav på ersättning som avses i 3 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 18 § 2 och 3 mom. behandlas som förvaltningstvistemål vid länsrätten.

22 §
Ordningen för behandling av besvär

Besvär över uppsägning, upplösning av tjänsteförhållande, ombildning av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid och avstängning från tjänsteutövning skall behandlas som brådskande vid länsstyrelsen och högsta förvaltningsdomstolen.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Om ett ärende som avses i denna lag är anhängigt när lagen träder i kraft, tillämpas de stadganden och bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

Lagens 3 och 4 §§ och 9 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 2 punkten tillämpas enbart på tjänsteförhållanden som har inletts efter att denna lag trädde i kraft. Lagens 15 § och 18 § 2 mom. tillämpas enbart på en sådan uppsägning av ett tjänsteförhållande som har delgivits så som avses i 13 § efter att denna lag trädde i kraft. Det som stadgas i 18 § 3 mom. tillämpas också på permitteringar som inletts innan lagen trädde i kraft. När de kalenderdagar som avses i momentet räknas skall dock endast de permitteringsdagar beaktas som infaller efter att lagen trädde i kraft.

Om en förordning som innan denna lag trädde i kraft utfärdats med stöd av en lag innehåller stadganden som avviker från denna lag skall dessa stadganden tillämpas i stället för denna lag.

RP 44/96, FvUB 10/96, RSv 99/96

Ikraftträdelsestadganden:

18.6.1999/753:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

RP 9/1999, FvUB 1/1999, RSv 5/1999

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.