Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

14.6.1996/410

Elsäkerhetslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 16.12.2016/1135, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

För att användningen av elmateriel och elanläggningar skall kunna hållas säker och de skadliga verkningarna av elektromagnetiska störningar, som förorsakas av elanvändningen, skall kunna förhindras samt för att ställningen för en person som har lidit skada av elström eller magnetfält från elmateriel eller elanläggningar skall kunna tryggas, stadgas i denna lag om de krav som skall ställas på elmateriel och elanläggningar, om dokumentering av att de stämmer överens med kraven och om tillsynen över överensstämmelsen, om arbeten i elbranschen och övervakningen av dem samt om skadeståndsskyldighet för innehavare av elmateriel eller elanläggningar.

2 §

Denna lag tillämpas på materiel och anläggningar som används vid produktion, överföring, distribution eller användning av el och vilkas elektriska eller elektromagnetiska egenskaper kan förorsaka risk för skada eller störningar.

Genom förordning kan stadgas att denna lag tillämpas på alla krav som gäller hissars säkerhet samt säkerheten vid installerande och drivande av med hissar jämförbara lyft- och förflyttningsanordningar för personer.

Denna lag tillämpas på kommunikationsnät, teleterminalutrustning, radioutrustning samt nätverksutrustning och fasta installationer av kombinationer av nätverksutrustning till den del som de kan förorsaka fara för liv, hälsa eller egendom samt på sådana av dessa förorsakade störningar om vilka det inte föreskrivs i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) eller lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001). (21.12.2007/1465)

Genom förordning kan stadgas att denna lag inte skall tillämpas till de delar det i eller med stöd av någon annan lag stadgas eller bestäms om åtgärder som är nödvändiga för undvikande av en sådan fara eller störning som avses i 1 mom.

Denna lag tillämpas på materiel och anläggningar som levereras till utlandet och vilka avses i 1 mom., till de delar som detta förutsätts i internationella avtal som förpliktar Finland.

3 §

Från stadgandena i denna lag kan undantag göras i fråga om försvarsförvaltningens elmateriel och elanläggningar så som närmare stadgas genom förordning.

4 §

I denna lag och i de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den avses med

1) elmateriel en apparat, maskin, anordning eller förnödenhet som är avsedd för produktion, överföring, distribution eller användning av elektricitet och av vilken eller i fråga om vilken det krävs vissa eltekniska egenskaper,

1 a) apparat i 5 a kap.

a) en färdig anordning, eller en kombination av sådana anordningar, som finns kommersiellt tillgänglig som en funktionell enhet och är avsedd för slutanvändaren och som kan alstra elektromagnetiska störningar, eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar,

b) komponenter eller sammansatta inbyggnadsdelar som är avsedda att byggas in i en apparat av slutanvändaren och som kan alstra elektromagnetiska störningar eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar, och

c) rörliga installationer som definieras som en kombination av apparater, och i tillämpliga fall andra anordningar, som är avsedda att flyttas och användas på många olika platser,

(21.12.2007/1465)

2) elanläggning en funktionell helhet bestående av elmateriel och eventuellt andra anordningar, förnödenheter och konstruktioner,

3) kommunikationsnät, teleterminalutrustning, nätverksutrustning och fast installation av kombinationer av nätverksutrustning samt med radioutrustning elmateriel och elanläggningar som hör till tillämpningsområdet för kommunikationsmarknadslagen eller lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, (21.12.2007/1465)

4 punkten har upphävts genom L 21.12.2007/1465. (21.12.2007/1465)

5) besiktning ett förfarande genom vilket besiktningsobjektets överensstämmelse med kraven bedöms genom iakttagelser och vid behov genom mätning och provning,

6) elskada skada som elmateriel eller elanläggning förorsakat genom förmedling av elström eller magnetfält,

7) ministerium arbets- och näringsministeriet, (21.12.2010/1280)

8) elsäkerhetsmyndighet Säkerhets- och kemikalieverket, (21.12.2010/1280)

9) distributionsnätsinnehavare en sammanslutning eller inrättning som i sin besittning har ett distributionsnät och som utövar tillståndspliktig elnätsverksamhet, (2.4.2004/220)

10) bedömningsorgan ett organ som elsäkerhetsmyndigheten har utnämnt till bedömningsorgan, (2.4.2004/220)

11) besiktningsorgan ett organ som avses i de av Europeiska gemenskapens direktiv som omfattas av denna lags tillämpningsområde, (2.4.2004/220)

12) auktoriserat organ ett organ som elsäkerhetsmyndigheten har utnämnt till auktoriserat organ, (2.4.2004/220)

13) auktoriserad besiktningsman en person som elsäkerhetsmyndigheten har utnämnt till auktoriserad besiktningsman, (21.12.2007/1465)

14) elentreprenör den som utför byggnads-, reparations- och underhållsarbeten på elanläggningar enligt 8 § 1 mom. samt den som utför underhålls- och reparationsarbeten på elmateriel och som har gjort en anmälan om sin verksamhet enligt 12 §, (21.12.2007/1465)

15) elektromagnetisk kompatibilitet elmateriels och elanläggningars förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att introducera annan elmateriel eller andra elanläggningar i samma omgivning oacceptabla elektromagnetiska störningar, (21.12.2007/1465)

16) elektromagnetisk störning ett elektromagnetiskt fenomen som kan försvaga elmateriels eller elanläggningars funktion; störningen kan utgöras av ett elektromagnetiskt brus, en oönskad signal eller en förändring i själva överföringsmediet, (21.12.2007/1465)

17) störningstålighet elmateriels och elanläggningars förmåga att utan försämring fungera som avsett trots inverkan av en elektromagnetisk störning, (21.12.2007/1465)

18) elektromagnetisk miljö de sammanlagda elektromagnetiska fenomen som kan observeras på en viss plats, (21.12.2007/1465)

19) fast installation en elanläggning som är en kombination av olika typer av apparater och i förekommande fall andra anordningar som är monterad, installerad och avsedd för permanent användning på en på förhand fastställd plats, (21.12.2007/1465)

20) förbättrande av säkerheten åtgärder för att skydda liv eller egendom. (21.12.2007/1465)

2 kap

Elsäkerhetens nivå

5 §

Elmateriel och elanläggningar skall planeras, byggas, tillverkas och repareras samt underhållas och användas på ett sådant sätt att

1) de inte medför fara för någons liv, hälsa eller egendom,

2) de inte elektriskt eller elektromagnetiskt medför oskälig störning och att

3) deras funktion inte lätt utsätts för elektriska eller elektromagnetiska störningar.

Elmateriel eller elanläggningar som inte uppfyller de krav som ställs i 1 mom. får inte släppas ut på marknaden eller tas i bruk. (21.12.2007/1465)

6 §

Ministeriet meddelar de föreskrifter som behövs för att faror eller störningar som avses i 5 § skall kunna undvikas.

7 §

Ministeriet kan bestämma att på vissa elanläggningar, som till följd av tillverknings- eller driftssättet kan jämställas med elmateriel, skall tillämpas vad som i denna lag stadgas om elmateriel.

3 kap

Arbeten i elbranschen

8 §

Underhålls- och reparationsarbeten på elmateriel samt byggnads-, reparations-, underhålls- och driftsarbeten på elanläggningar får göras under följande förutsättningar:

1) en fysisk person som har tillräcklig behörighet (ledare av arbetena) utnämns att leda arbetena,

2) en fysisk person som självständigt utför och övervakar arbetet har tillräcklig behörighet eller annars tillräcklig yrkeskunskap samt

3) till förfogande står med tanke på arbetet relevanta lokaliteter och arbetsredskap samt stadgandena och bestämmelserna om elsäkerhet.

Någon ledare av arbetena krävs inte i de arbeten som ministeriet närmare fastställer och som är av engångskaraktär eller vilka endast kan förorsaka en ringa sådan fara eller störning som avses i 5 §. Ministeriet kan dessutom bestämma när det inte krävs någon ledare av arbetena vid drifts- och underhållsarbeten.

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om de förutsättningar som nämns i 1 mom.

9 §

Den som leder arbetet svarar för att den verksamhet som avses i 8 § 1 mom. stämmer överens med bestämmelserna i 5 § och 5 a kap. samt de föreskrifter som utfärdats med stöd av 6 §. Den som leder arbetet ska ha en faktisk möjlighet att sköta sin uppgift. (21.12.2007/1465)

Ledaren av arbetena skall utöva sådan verksamhet som avses i 8 § 1 mom. eller vara anställd av någon som utövar sådan verksamhet, om inte ministeriet i fråga om drifts- eller underhållsarbeten bestämmer något annat.

Samma person får vara utsedd till ledare för el- eller hissarbeten för högst tre verksamhetsutövare samtidigt. (3.12.2010/1072)

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om uppgifterna för ledaren av arbetena.

10 §

Den behörighet som avses i 8 § 1 mom. 1 punkten bedöms och behörighetsintyg ges av ett bedömningsorgan som på ansökan utnämns av och vars utnämnande återkallas av elsäkerhetsmyndigheten. (2.4.2004/220)

Bedömningsorganet kan utöver sådan behörighet som avses i 1 mom. bedöma också annan behörighet som baserar sig på denna lag, enligt vad som närmare stadgas om detta genom förordning eller bestäms genom beslut av ministeriet.

Bedömningsorganet skall uppfylla de krav som ställs i denna lag och kunna påvisa detta. Elsäkerhetsmyndigheten övervakar bedömningsorganets verksamhet och ser till att det med jämna intervaller säkerställs att de föreskrivna kraven uppfylls. (2.4.2004/220)

11 §

Elsäkerhetsmyndigheten får besluta att den i 8 § avsedda behörigheten hos en fysisk person också kan påvisas med ett utländskt behörighetsintyg eller motsvarande handling. Förutsättningen är då att de krav som har ställts i fråga om utbildning och arbetserfarenhet motsvarar de krav om vilka stadgas med stöd av 8 § 3 mom. samt att stadgandena och bestämmelserna om elsäkerhet i landet i fråga till väsentliga delar motsvarar stadganden och bestämmelser som gäller i Finland.

I fråga om erkännande av formell behörighet och yrkesmässiga kvalifikationer som har förvärvats i en annan medlemsstat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillämpas dock Europeiska gemenskapens relevanta direktiv på det sätt som bestäms närmare genom förordning av ministeriet. (8.11.2002/913)

12 §

Den som utövar sådan verksamhet som avses i 8 § 1 mom. skall för tillsynen göra en anmälan till elsäkerhetsmyndigheten. Dessutom skall ändringar som gäller ledaren av arbetena samt andra med tanke på verksamheten väsentliga förändringar anmälas till elsäkerhetsmyndigheten.

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om de anmälningar som avses i 1 mom. Dessutom får ministeriet bestämma att de anmälningar som avses i 1 mom. inte behöver göras för drifts- och servicearbeten och inte heller för sådan verksamhet som kan anses vara av engångskaraktär eller annars begränsad.

4 kap

Certifiering av elmateriels säkerhet

13 §

Den som i Finland saluför eller till någon annan överlåter elmateriel ska kunna visa att materielen och tillverkningen av den uppfyller kraven enligt 5 § och 5 a kap. samt de krav som föreskrivs med stöd av 6 §. Detsamma gäller den som ur landet för ut elmateriel, om detta förutsätts i internationella avtal som förpliktar Finland. (21.12.2007/1465)

Ministeriet får bestämma att 1 mom. inte tillämpas på elmateriel som är av viss typ eller avsedd för visst bruksändamål.

3 mom. har upphävts genom L 21.12.2007/1465. (21.12.2007/1465)

14 §

Vid dokumenteringen av att elmateriel av ett visst slag stämmer överens med de krav som föreskrivs i 5 § och 5 a kap. samt de krav som föreskrivs med stöd av 6 § kan det, på det sätt som ministeriet närmare bestämmer, användas av besiktningsorgan utförda provningar, besiktningar och andra förfaranden för certifiering av överensstämmelsen. (21.12.2007/1465)

Ministeriet får av särskilda skäl bestämma att elmateriel av vissa slag inte får saluföras, överlåtas till någon annan eller tas i bruk i Finland innan ett besiktningsorgan har besiktat dem och certifierat deras säkerhet.

Ministeriet utnämner på ansökan ett besiktningsorgan och återkallar också utnämningen samt ser till att de utnämnda besiktningsorganen anmäls till Europeiska gemenskapernas kommission och de övriga medlemsstaterna. Organet skall uppfylla de krav som ställs i denna lag och kunna påvisa detta. Ministeriet övervakar organets verksamhet och ser till att det med jämna intervaller säkerställs att de föreskrivna kraven uppfylls. (2.4.2004/220)

De åtgärder som avses i 1 och 2 mom. och som utländska besiktningsorgan har vidtagit godkänns, om detta förutsätts i internationella avtal som förpliktar Finland eller om ministeriet bestämmer detta.

15 §

Ministeriet får fastställa särskilda märkningar som ska användas för att ange att elmateriel uppfyller de krav som föreskrivs i 5 § och 5 a kap. samt de krav som föreskrivs med stöd av 6 §. (21.12.2007/1465)

Ministeriet bestämmer hur varje fastställt märke skall användas eller får användas på elmateriel i Finland eller på sådan elmateriel som skall exporteras. Ministeriet får även begränsa användningen av märken som påminner om det fastställda märket eller begränsa användningen av andra märken i närheten av det fastställda märket.

5 kap

Ibruktagning och drivande av elanläggningar

16 §

En elanläggning anses ha blivit tagen i bruk vid den tidpunkt när till anläggningen kopplas spänning för att den skall kunna drivas. Som ibruktagning av en elanläggning anses dock inte sådana övervakade driftssituationer vilka behövs vid provkörning eller ibruktagningsbesiktning av anläggningen.

En elanläggning anses ha blivit tagen i bruk för sitt egentliga bruksändamål vid den tidpunkt då den lokal där elanläggningen har installerats tas i bruk för sitt planerade bruksändamål eller den verksamhet som elanläggningen har planerats för inleds.

17 §

En elanläggning får tas i bruk först när det vid ibruktagningsbesiktningen har utretts att anläggningen inte förorsakar sådan fara eller störning som avses i 5 §.

Ministeriet får för att försäkra sig om elsäkerheten bestämma att på elanläggningen dessutom skall utföras en certifieringsbesiktning innan den tas i bruk för sitt egentliga bruksändamål eller, i de fall som ministeriet bestämmer, efter denna tidpunkt.

Certifieringsbesiktningen får i de fall som ministeriet bestämmer ersättas med certifiering som utförs av den elentreprenör som har byggt elanläggningen eller som har svarat för byggandet. Om rätten att utföra sådan certifiering stadgas i 22 §.

Vad 1 mom. stadgar om ibruktagning av en elanläggning tillämpas också på en anläggning på vilken det har gjorts väsentliga förändringar.

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om besiktningar och certifieringar.

18 §

Distributionsnätsinnehavaren skall i de fall som ministeriet bestämmer i sitt register föra in uppgifter om elanläggningar som har tagits i bruk som nya anslutningar på dennes ansvarsområde. (8.11.2002/913)

Certifieringsbesiktningarna och de periodiska besiktningarna av en elanläggning skall i de fall som ministeriet bestämmer anmälas till elsäkerhetsmyndighetens register eller till den distributionsnätsinnehavares register på vars ansvarsområde elanläggningen är belägen. Genom förordning av ministeriet bestäms närmare om anmälan. (8.11.2002/913)

Närmare stadganden om uppgifter som hänför sig till distributionsnätsinnehavarens förande av register ges genom förordning. Distributionsnätsinnehavaren får i de försäljningspriser för nättjänster som avses i elmarknadslagen (386/95) inbegripa skäliga kostnader som upprätthållandet av registret medför.

ElmarknadsL 386/1995 har upphävts genom ElmarknadsL 588/2013.

19 §

Den som bygger en elanläggning skall sörja för ibruktagningsbesiktningen och certifieringsbesiktningen av elanläggningen samt anmälan till elsäkerhetsmyndigheten eller distributionsnätsinnehavaren. Om byggaren försummar sina skyldigheter eller är förhindrad att fullgöra dem, skall elanläggningens innehavare sörja för besiktningarna och anmälningarna.

Certifieringsbesiktningarna och de periodiska besiktningarna av en elanläggning skall i de fall som ministeriet bestämmer anmälas till elsäkerhetsmyndighetens register eller till den distributionsnätsinnehavares register på vars ansvarsområde elanläggningen är belägen. Genom förordning av ministeriet bestäms närmare om anmälan. (8.11.2002/913)

20 §

Ministeriet får bestämma att elanläggningar av ett visst slag skall besiktas med jämna intervaller (periodisk besiktning). Den som innehar en elanläggning skall sörja för den periodiska besiktningen av anläggningen.

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om periodiska besiktningar.

Den anmälan om periodisk besiktning som avses i 18 § 2 mom. görs av den som utför besiktningen. Om denne försummar sina skyldigheter eller är förhindrad att fullgöra dem, skall elanläggningens innehavare sörja för att anmälan görs. (8.11.2002/913)

21 §

Ministeriet får bestämma att elanläggningar av vissa slag skall genomgå service med jämna intervaller och att service- och underhållsprogram skall göras upp på förhand för skötseln av anläggningar som kräver regelbunden service.

22 §

Elsäkerhetsmyndigheten beviljar på ansökan en elentreprenör rätt att utföra certifieringar som avses i 17 § 3 mom. samt återkallar rätten. (2.4.2004/220)

Elsäkerhetsmyndigheten skall övervaka de i 1 mom. avsedda elentreprenörernas verksamhet samt med jämna intervaller försäkra sig om att stadgade krav uppfylls.

22 a § (2.4.2004/220)

För att certifieringsbehörighet skall kunna beviljas krävs det att

1) elentreprenören till sitt förfogande har tillräckligt med yrkeskunnig personal som har tillräcklig behörighet eller yrkeskunnighet enligt 8 § 1 mom. 2 punkten samt förtrogenhet med besiktningsuppgifter,

2) elentreprenören till sitt förfogande har de anordningar, redskap och system som behövs för att garantera säkerheten för de elanläggningar som entreprenören installerat, samt

3) elentreprenören har ett på ett opartiskt och tillförlitligt sätt bedömt och övervakat system för att säkerställa kvaliteten på verksamheten ur elsäkerhetens synpunkt samt ändamålsenliga anvisningar för verksamheten och uppföljningen av den.

En elentreprenör som fått certifieringsbehörighet kan använda utomstående underentreprenadstjänster, om systemet enligt 1 mom. 3 punkten säkerställer att de mål som uppställts i fråga om elsäkerheten uppfylls också i fråga om underentreprenörens arbete. Elentreprenören ansvarar för de arbeten som han låter en underentreprenör utföra.

Närmare bestämmelser om de krav som avses i 1 mom. och om bedömning av dem kan utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet.

23 § (2.4.2004/220)

Certifieringsbesiktningar och periodiska besiktningar på elanläggningar får utföras av en auktoriserad besiktningsman eller av ett auktoriserat organ, enligt vad som närmare bestäms genom förordning av handels- och industriministeriet.

24 § (2.4.2004/220)

Elsäkerhetsmyndigheten utnämner på ansökan ett auktoriserat organ och en auktoriserad besiktningsman och återkallar också utnämningen.

Elsäkerhetsmyndigheten övervakar verksamheten hos de auktoriserade organen, de auktoriserade besiktningsmännen och de elentreprenörer som har certifieringsbehörighet och ser till att det med jämna intervaller säkerställs att de föreskrivna kraven uppfylls.

24 a § (2.4.2004/220)

Ett bedömningsorgan, ett auktoriserat organ och ett besiktningsorgan skall uppfylla följande krav:

1) organet skall i sin verksamhet som bedömnings- och besiktningsorgan vara opartiskt och oavhängigt,

2) organet har till sitt förfogande tillräckligt med yrkeskunnig personal med god teknisk och yrkesmässig utbildning samt tillräckligt omfattande erfarenhet av arbeten som ger förtrogenhet med organets verksamhet, med beaktande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 8 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller med stöd av dem,

3) organet har till sitt förfogande sådana anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter,

4) organet har ett på ett opartiskt sätt bedömt och övervakat system för att säkerställa verksamhetens kvalitet ur elsäkerhetens synpunkt samt ändamålsenliga anvisningar för verksamheten och uppföljningen av den,

5) organet har en med hänsyn till verksamhetens omfattning och art tillräcklig försäkring för att ersätta de skador som orsakas av verksamheten.

Ett organ som avses i 1 mom. kan använda utomstående provnings- och besiktningstjänster och andra tjänster. I så fall skall organet se till att den som producerar tjänsten uppfyller kraven enligt 1 mom. på motsvarande sätt. Organet ansvarar för det arbete som det låter en underentreprenör utföra.

Närmare bestämmelser om de krav som avses i 1 mom. och om bedömning av dem kan utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet.

24 b § (2.4.2004/220)

En auktoriserad besiktningsman skall uppfylla följande krav:

1) besiktningsmannen är opartisk och oavhängig i sin besiktningsverksamhet,

2) besiktningsmannen har tillräcklig yrkeskunskap och erfarenhet med beaktande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 8 § 1 mom. 1 punkten eller med stöd av den,

3) besiktningsmannen har till sitt förfogande sådana anordningar, redskap och system som arbetet förutsätter,

4) besiktningsmannen visar på ett tillförlitligt sätt hur han säkerställer kvaliteten på sitt arbete ur elsäkerhetens synpunkt,

5) besiktningsmannen har en med hänsyn till verksamhetens omfattning och art tillräcklig försäkring för att ersätta de skador som orsakas av verksamheten.

Närmare bestämmelser om de krav som avses i 1 mom. och om bedömning av dem kan utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet.

24 c § (2.4.2004/220)

Om ett bedömningsorgan, ett besiktningsorgan, ett auktoriserat organ, en auktoriserad besiktningsman, en elentreprenör som har certifieringsbehörighet eller en sådan underleverantör till dessa som avses i 22 a § 2 mom. och 24 a § 2 mom. förfar i strid med bestämmelserna eller föreskrifterna, eller inte uppfyller de uppställda kraven eller inte iakttar villkoren eller begränsningarna, kan den myndighet som utnämnt organet eller besiktningsmannen eller beviljat rätt att utföra certifieringar återkalla utnämningen eller rätten.

24 d § (2.4.2004/220)

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet vid utnämning av bedömningsorgan, besiktningsorgan, auktoriserade organ och auktoriserade besiktningsmän samt beviljande av rätt för elentreprenörer att utföra certifieringar, om innehållet i ansökningarna därom och det sätt på vilket ansökningarna tillställs myndigheten samt om återkallande av utnämningen och rätten att utföra certifieringar och förfarandet därvid.

24 e § (2.4.2004/220)

Ett bedömningsorgan, ett besiktningsorgan, ett auktoriserat organ och en auktoriserad besiktningsman skall vid fullgörandet av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag iaktta förvaltningslagen (434/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid fullgörandet av sådana offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag handlar personalen hos ett bedömningsorgan, ett besiktningsorgan eller ett auktoriserat organ samt en auktoriserad besiktningsman under tjänsteansvar.

5 a kap (21.12.2007/1465)

Elmateriels och elanläggningars elektromagnetiska kompatibilitet

24 f § (21.12.2007/1465)
Avgränsning av tillämpningsområdet

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte på elmateriel eller elanläggningar

1) som omfattas av tillämpningsområdet för luftfartslagen (1242/2005),

2) som alstrar sådana elektromagnetiska störningar som inte kan påverka funktionen hos en annan apparat,

3) vars funktion inte i oskälig utsträckning försämras av sedvanliga elektromagnetiska störningar, eller

4) om vars elektromagnetiska kompatibilitet föreskrivs i en annan lag.

LuftfartsL 595/64 har upphävts genom L 281/1995. Se LuftfartsL 864/2014.

24 g § (21.12.2007/1465)
Utsläppande på marknaden och ibruktagande

Elmateriel eller elanläggningar får släppas ut på marknaden och tas i bruk, om deras elektromagnetiska kompatibilitet överensstämmer med 5 § 1 mom. 2 och 3 punkten och den uppfyller alla övriga krav i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag.

24 h § (21.12.2007/1465)
Fri rörlighet för elmateriel och elanläggningar

Utsläppande på marknaden och ibruktagande av elmateriel och elanläggningar får utan hinder av 24 g § begränsas, om

1) ett befintligt eller förutsett problem rörande elektromagnetisk kompatibilitet på en viss plats måste bemästras, eller

2) detta behövs av säkerhetsskäl för att skydda allmänt tillgängliga kommunikationsnät eller mottagar- eller sändarstationer när de används för förbättrande av säkerheten i väldefinierade spektrumsituationer.

De åtgärder som avses i 2 mom. ska anmälas till Europeiska gemenskapernas kommission och de övriga medlemsstaterna.

Elmateriel och elanläggningar får visas eller demonstreras på handelsmässor, utställningar eller liknande även om de inte överensstämmer med kraven enligt 24 g §, förutsatt att det genom synlig skyltning klart framgår att de inte får släppas ut på marknaden eller tas i bruk förrän de uppfyller kraven enligt 24 g §. Demonstration får endast äga rum under förutsättning att tillräckliga åtgärder vidtas för att undvika elektromagnetiska störningar.

24 i § (21.12.2007/1465)
Krav med avseende på elektromagnetisk kompatibilitet

Elmateriel och elanläggningar ska ha elektromagnetisk kompatibilitet. Närmare bestämmelser om väsentliga krav med avseende på nivån på elektromagnetiska störningar och störningstålighet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 j § (21.12.2007/1465)
Bedömningen av elektromagnetisk kompatibilitet

Den som tillverkar elmateriel och elanläggningar ska genom intern tillverkningskontroll bedöma den elektromagnetiska kompabiliteten med hjälp av harmoniserade standarder eller på något annat tillförlitligt sätt (bedömning av överensstämmelse).

Vid bedömningen av överensstämmelse kan som hjälp anlitas ett utomstående besiktningsorgan.

Över bedömningen ska tillverkaren utarbeta en teknisk dokumentation som visar att elmaterielen eller elanläggningen överensstämmer med kraven. Dokumentationen ska bevaras i tio år från det att elmaterielen eller elanläggningarna slutat att tillverkas.

Närmare bestämmelser om vad den interna tillverkningskontrollen ska omfatta, besiktningsorganets bedömning och utlåtande om bedömningen samt den tekniska dokumentation som upprättas vid tillverkningskontrollen utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 k § (21.12.2007/1465)
CE-märkning och andra uppgifter

En apparat vars överensstämmelse med kraven på elektromagnetisk kompatibilitet har påvisats i enlighet med 24 j § ska förses med en CE-märkning. I fråga om CE-märkning tillämpas bestämmelserna i lagen om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (1376/1994).

Bestämmelser om annan märkning av och andra uppgifter om elmateriel och elanläggningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 l § (21.12.2007/1465)
Skyddsåtgärder

Om en apparats överensstämmelse med kraven på elektromagnetisk kompatibilitet har påvisats med hjälp av ett sådant utlåtande av ett besiktningsorgan som avses i 24 j § och den inte överensstämmer med kraven, ska besiktningsorganet lägga fram en utredning i frågan.

Ministeriet ska informera Europeiska gemenskapernas kommission och de övriga medlemsstaterna om en fråga som avses i 1 mom.

24 m § (21.12.2007/1465)
Krav som gäller fasta installationer

På en apparat som har släppts ut på marknaden och som kan byggas in i en fast installation tillämpas kraven på elmateriels elektromagnetiska kompatibilitet.

En apparat som ska byggas in i en fast installation och som inte är kommersiellt tillgänglig på annat sätt omfattas inte av bestämmelserna i 24 i–24 k §. Den fasta installationens identitet och dess egenskaper avseende elektromagnetisk kompatibilitet ska framgå av den dokumentation som följer med apparaten. Dokumentationen ska innehålla de uppgifter som anges genom förordning av statsrådet. Dessutom ska förutsättningarna för att apparaten ska kunna byggas in i den fasta installationen anges för att installationens överensstämmelse med kraven inte ska äventyras.

Den som bygger en fast installation ska säkerställa att den dokumentation som krävs enligt detta kapitel och med stöd av det överlåts till innehavaren av elanläggningen. Innehavaren ska bevara dokumentationen under hela den tid installationen är i bruk.

Elsäkerhetsmyndigheten kan begära bevis på en fast installations överensstämmelse, om det finns ett motiverat skäl att misstänka att den inte stämmer överens med kraven eller om den orsakar märkbar störning. Elsäkerhetsmyndigheten kan också på eget initiativ inleda en undersökning av överensstämmelsen.

Om en fast installation inte uppfyller kraven enligt 24 i §, kan elsäkerhetsmyndigheten kräva att den fasta installationen bringas i överensstämmelse med skyddskraven i fråga om de väsentliga krav som avses i 24 i §.

6 kap

Tillsyn

25 § (2.4.2004/220)

Elsäkerhetsmyndigheten övervakar under ministeriets ledning och tillsyn att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den följs, om inte något annat bestäms.

26 § (21.12.2007/1465)

Om denna lag eller de bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den inte följs vid reparation av eller underhållsarbeten på elmateriel eller vid byggandet och reparationen av, underhållsarbetena på eller drivandet av elanläggningar, får elsäkerhetsmyndigheten förbjuda verksamheten, begränsa den eller beordra att bristfälligheterna avhjälps.

Om allvarliga brister upptäcks när åtgärder enligt 1 mom. vidtas, kan elsäkerhetsmyndigheten

1) bestämma att elentreprenörens alla elanläggningar som är större än ringa ska certifieringsbesiktas under en viss tid, eller

2) bestämma att elentreprenörens ledare för elarbeten på nytt ska avlägga en säkerhetsexamen som visar att han eller hon har kännedom om bestämmelserna.

(3.12.2010/1072)
27 §

Om det vid tillsynen konstateras att elmateriel eller en typ av elmateriel (produkt) som saluförs inte uppfyller kraven enligt 5 § eller 5 a kap. eller de föreskrifter som utfärdats med stöd av 6 §, har elsäkerhetsmyndigheten rätt att (21.12.2007/1465)

1) temporärt eller varaktigt förbjuda tillverkning, saluföring, försäljning eller annan överlåtelse av produkten,

2) kräva att sådana ändringar görs i produkten eller tillverkningsprocessen att produkten uppfyller kraven enligt 5 § och 5 a kap. samt de föreskrifter som utfärdats med stöd av 6 §, samt att kräva att detta visas med hjälp av sådana metoder för säkerställande av överensstämmelsen som ett besiktningsorgan som avses i 14 § tillämpar, (21.12.2007/1465)

3) om de förbud och ändringar som avses i 1 och 2 punkten inte kan anses tillräckliga, bestämma att en produkt som tillverkaren, importören eller försäljaren har i sin besittning skall förstöras eller, om detta inte anses ändamålsenligt, bestämma hur det i övrigt skall förfaras med produkten och

4) ålägga den som tillverkar, importerar eller säljer en produkt att offentligt informera om risker som sammanhänger med produkten eller rätt att själv ge sådan information på tillverkarens, importörens eller försäljarens bekostnad.

Vad 1 mom. stadgar gäller i tillämpliga delar även produkter som är avsedda för export, till den del internationella avtal som förpliktar Finland förutsätter detta.

Om det vid tillsynen konstateras att märkningarna av en produkt som saluförs är felaktiga eller bristfälliga på basis av de bestämmelser som har utfärdats med stöd av 15 §, har elsäkerhetsmyndigheten rätt att kräva att sådana ändringar görs i märkningarna av produkten eller i produkten eller i tillverkningen av den att kraven uppfylls. Det ska förordnas att en CE-märkning som finns på produkten ska avlägsnas, om produkten inte hör till tillämpningsområdet för något sådant direktiv som förutsätter att den förses med en CE-märkning. (21.12.2007/1465)

28 §

När elsäkerhetsmyndigheten med stöd av 27 § 1 mom. 1 punkten har meddelat ett förbud, får den ålägga näringsidkaren att i fråga om produkter som en konsument som avses i 1 kap. 4 § konsumentskyddslagen redan har i sin besittning vidta åtgärder genom vilka den fara som hänför sig till produkten kan avvärjas och konsumentens rättsliga ställning tryggas.

En åtgärd som avses i 1 mom. kan innebära

1) reparation av produkten så att den fara som föranleds av ett fel eller en brist i dess konstruktion eller sammansättning eller av att osanna, vilseledande eller bristfälliga uppgifter lämnats om varan avvärjs,

2) att en konsuments produkt som inte uppfyller kraven enligt 5 § och 5 a kap. eller de föreskrifter som har utfärdats med stöd av 6 § återtas samt att produkten ersätts med en likadan eller likartad produkt som inte avviker från kraven enligt denna punkt, eller (21.12.2007/1465)

3) att köpet hävs.

Elsäkerhetsmyndigheten får även meddela ett åläggande enligt 1 mom., om ett förbud som avses i 27 § 1 mom. 1 punkten inte kan meddelas på grund av att produkterna i fråga inte längre finns hos näringsidkaren och det finns vägande skäl att meddela åläggandet.

29 §

Om elmateriel eller en elanläggning eller underhållet eller drivandet av dem inte stämmer överens med denna lag eller med de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, skall elsäkerhetsmyndigheten uppmana innehavaren av elmaterielen eller elanläggningen att korrigera bristerna och försummelserna inom en viss tid eller förbjuda drivandet av materielen eller anläggningen. Dessutom skall elsäkerhetsmymmigheten vid behov kräva att materielen eller anläggningen skall avskiljas från elnätet. Elsäkerhetsmyndigheten får dock inte förbjmma drivandet av en distributionsnätsinnehavares elanläggning, om förbudet medför oskäliga nackdelar för elanvändarna.

30 §

Om en auktoriserad besiktningsman eller ett auktoriserat organ i samband med besiktning upptäcker att drivandet av elmateriel eller en elanläggning förorsakar omedelbar fara, skall denne anmäla detta skriftligen till innehavaren av materielen eller anläggningen samt uppmana innehavaren att sluta driva materielen eller anläggningen och att avskilja den från elnätet. Den som har utfört besiktningen skall utan dröjsmål sända en kopia av anmälan till elsäkerhetsmyndigheten, som skall vidta nödvändiga åtgärder.

Om ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman vid en certifieringsbesiktning eller periodisk besiktning upptäcker allvarliga brister, ska den som utfört besiktningen bestämma att den elanläggning som besiktningen gäller ska besiktas på nytt. En ny besiktning ska utföras inom tre månader efter det att besiktningen har bestämts. (3.12.2010/1072)

Ett auktoriserat organ och en auktoriserad besiktningsman ska årligen meddela elsäkerhetsmyndigheten vem som har byggt de certifieringsbesiktade objekt som blivit föremål för en ny besiktning samt lämna ett sammandrag av de elanläggningar för vilka en ny besiktning har bestämts. (3.12.2010/1072)

Om det vid besiktning upptäcks att elmateriel eller en elanläggning har fel eller brister som minskar säkerheten vid drift, skall den auktoriserade besiktningsmannen eller det auktoriserade organet meddela innehavaren av materielen eller anläggningen om detta.

31 §

Elsäkerhetsmyndigheten har utan hinder av de sekretesstadganden som gäller överlåtelse av upplysningar rätt att av den som innehar en elanläggning samt av den som bygger, tillverkar, importerar och säljer elmateriel och elanläggningar samt av de personer, sammanslutningar och inrättningar som utövar bedömnings- eller besiktningsverksamhet få de upplysningar som är nödvändiga för tillsynen över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs.

Om de upplysningar om elmateriel som avses i 1 mom. inte ges elsäkerhetsmyndigheten på uppmaning eller om det förekommer betydande brister i dem, har elsäkerhetsmyndigheten rätt att tillfälligt eller bestående förbjuda tillverkning, saluförande, försäljning eller annan överlåtelse av produkten. (8.11.2002/913)

Elsäkerhetsmyndigheten har rätt att vid tillsynen enligt denna lag få nödvändiga upplysningar ur distributionsnätsinnehavarens register som avses i 18 §.

32 §

Elsäkerhetsmyndigheten har rätt att få tillträde till de ställen där elmateriel eller en elanläggning tillverkas, byggs, repareras, underhålls, upplagras eller säljs samt där en elanläggning drivs, för att kunna övervaka att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs.

33 §

Elsäkerhetsmyndigheten har rätt att som provexemplar få en behövlig mängd av den elmateriel som finns till salu, om detta är nödvändigt med tanke på tillsynen över att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

Ett provexemplar som avses i 1 mom. skall på yrkande av näringsidkaren ersättas enligt gängse pris, om det inte framgår att elmaterielen strider mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser.

Om elmateriel inte uppfyller kraven enligt 5 § och 5 a kap. eller de föreskrifter som utfärdats med stöd av 6 § och elsäkerhetsmyndigheten tillämpar ett förbud eller ett sådant krav som avses i 27 §, får elsäkerhetsmyndigheten ålägga näringsidkaren att ersätta elmaterielen enligt gängse pris samt kostnaderna för provningen och undersökningen. (21.12.2007/1465)

33 a § (21.12.2007/1465)

Om elsäkerhetsmyndigheten har grundad anledning att misstänka att en elanläggning avviker från kraven på så sätt att den medför fara eller störning enligt 5 § eller 5 a kap., har myndigheten rätt att låta utföra besiktning av elanläggningen eller bestämma att elanläggningens innehavare ska låta besikta elanläggningen.

Om elsäkerhetsmyndigheten låter utföra en besiktning av en elanläggning eller låter utföra en annan motsvarande undersökning av den och den visar sig orsaka väsentlig fara eller störning på det sätt som avses i 5 § eller 5 a kap., får elsäkerhetsmyndigheten ålägga innehavaren av elanläggningen att ersätta kostnaderna för besiktningen eller undersökningen. Om det vid besiktningen upptäcks att faran eller störningen har orsakats av åtgärder som vidtagits av den som har byggt elanläggningen, kan elsäkerhetsmyndigheten ålägga byggaren att ersätta kostnaderna för besiktningen eller undersökningen. (3.12.2010/1072)

34 §

Elsäkerhetsmyndigheten får förstärka ett förbud eller åläggande som den har utfärdat med stöd av denna lag genom vite eller hot om att ett arbete som inte har utförts kommer att tvångsutföras på den försumliges bekostnad. Om vite och tvångsutförande gäller viteslagen (1113/90).

Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits genom tvångsutförande betalas i förskott av statens medel. Kostnaderna får krävas hos den försumlige utan dom eller beslut i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

35 §

Polisen och, om importen sker från ett land som inte hör till Europeiska unionen, tullmyndigheten skall vid behov ge handräckning för tillsynen över och verkställandet av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

36 §

Elsäkerhetsmyndigheten har, utan hinder av de sekretesstadganden som gäller överlåtelse av upplysningar, för övervakningen rätt att av tullmyndigheterna i fråga om sådan import som sker från områden utanför Europeiska unionen få namnet på importören av elmateriel eller en elanläggning samt upplysningar om materielens eller anläggningens art, kvantitet och tidpunkten för importen.

2 mom. har upphävts genom L 21.5.1999/634. (21.5.1999/634)

37 § (21.5.1999/634)

Elsäkerhetsmyndigheten får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) till utländska officiella organ som övervakar elsäkerheten lämna ut sådana uppgifter om affärs- eller yrkeshemligheter som den tagit del av vid fullgörande av en uppgift som avses i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om uppgifterna behövs för undvikande av fara som förorsakas av elmateriel eller elanläggning.

7 kap

Skada och olägenhet

38 §

Den som innehar elmateriel eller en elanläggning som orsakat en elskada är skyldig att ersätta elskadan oberoende av vållande, om inte något annat stadgas i detta kapitel.

39 §

Den som innehar elmateriel eller en elanläggning är enligt denna lag inte ansvarig för en elskada, om

1) elskadan har förorsakats annan elmateriel eller elanläggning, vars märkspänning överstiger 400 volt eller

2) elskadan har förorsakats av sådan elmateriel eller elanläggning som hör till en fastighets inre elförsörjning, eller av elmateriel eller elanläggning som har anslutits till denna, och vars märkspänning uppgår till högst 400 volt.

40 §

Har den skadelidande medverkat till skadan eller har någon annan omständighet som inte har samband med elmaterielen eller elanläggningen eller med användningen av dem även varit orsak till skadan, kan skadeståndet enligt vad som är skäligt jämkas.

Ersättning för personskada får till följd av den skadelidandes medverkan nedsättas endast om den skadelidande själv eller, i ett fall där någon med försörjningsplikt har förolyckats, den förolyckade har medverkat till skadan på annat sätt än genom lindrigt vållande.

41 §

När skadestånd fastställs skall 5 kap., 6 kap. 2 och 3 §§ samt 7 kap. 3 § skadeståndslagen (412/74) iakttas.

42 §

Den som äger elmateriel eller en elanläggning och som har överlåtit materielen eller anläggningen i någon annans besittning svarar för elskada till materielens eller anläggningens värde på samma sätt som innehavaren av materielen eller anläggningen. Innehavaren av materielen eller anläggningen är skyldig att ersätta ägaren för det belopp som denne har erlagt, om inte domstolen finner det vara riktigt att ägaren skall svara för skadan.

43 §

Skadestånd enligt denna lag för elskada skall krävas inom två år från den tidpunkt när den händelse som förorsakade skadan inträffade.

44 §

Denna lag begränsar inte den skadelidandes rätt att för en elskada få skadestånd enligt avtal eller med stöd av skadeståndslagen, produktansvarslagen (694/90) eller någon annan lag.

45 §

Ett villkor i ett anslutningsavtal mellan distributionsnätsinnehavaren och en elanvändare, som anslutits till distributionsnätsinnehavarens nät med en märkspänning om högst 400 volt, genom vilket den skadelidandes rätt till skadestånd enligt denna lag begränsas är utan verkan.

Ett villkor i ett avtal som har ingåtts innan skadan visade sig och som inte är ett sådant avtal som avses i 1 mom. är utan verkan, om villkoret begränsar den skadelidandes rätt till skadestånd enligt denna lag för personskada eller för skada på egendom som är avsedd för enskild användning eller konsumtion och som den skadelidande har använt huvudsakligen för detta ändamål.

46 §

En ägare eller innehavare av elmateriel eller elanläggning, som har betalt skadestånd enligt denna lag, är berättigad att kräva det belopp han har betalt av den som förorsakat skadan enligt de grunder som gäller dennes skadeståndsansvar.

47 §

Förorsakar en elanläggning en annan elanläggning eller drivandet av den störning eller fara, eller genom förmedling av den andra anläggningen utomstående störning eller fara trots att båda anläggningarna stämmer överens med bestämmelserna i 5 § och 5 a kap. och de föreskrifter som utfärdats med stöd av 6 § och med god teknisk sed, ska ägaren till den senare byggda anläggningen, om inte något annat följer av 2 mom., i sin anläggning vidta de åtgärder som behövs för att avlägsna störningen eller faran. (21.12.2007/1465)

Kan en störning eller fara avlägsnas med avsevärt mindre kostnader än vad åtgärderna i 1 mom. skulle medföra, genom att den tidigare byggda anläggningens tekniska konstruktion ändras eller kompletteras, och detta kan göras utan oskäligt men för anläggningens funktion, skall dock den tidigare byggda anläggningens ägare göra de nödvändiga ändringarna eller kompletteringarna i sin anläggning.

48 §

Ägaren till den senare byggda elanläggningen är skyldig att ersätta kostnaderna för de åtgärder som avses i 47 § 2 mom. När kostnaderna fastställs skall den nytta eller olägenhet beaktas som åtgärden eventuellt medför för ägaren till den tidigare byggda anläggningen på grund av att anläggningens prestationsförmåga eller driftskostnader ändras.

49 §

Så som senare byggd anses den av två elanläggningar eller den del av dem vars byggande har inletts senare. Ändras anläggningen eller en del av den till sitt driftssätt eller sin tekniska konstruktion så att anläggningen eller dess drift förorsakar sådan störning eller fara som avses i 47 § eller så att anläggningen blir väsentligt mera utsatt för störning eller fara, anses dock anläggningen till denna del vara byggd vid tidpunkten för ändringen.

50 §

Uppnår ägarna till elanläggningarna inte enighet om de åtgärder som är nödvändiga för avlägsnande av störning eller fara som avses i 47-49 §§ avgörs frågan av elsäkerhetsmyndigheten, om inget annat har avtalats.

51 §

Vad 7-50 §§ stadgar om elanläggningar gäller i tillämpliga delar också enskild elmateriel.

52 §

Om det sedan byggnadsarbetena på en elanläggning eller på en del av en sådan har inletts har byggts eller kommer att byggas i dess närhet en landsväg, farled, järnväg, ett flygfält, en gas- eller vattenledning eller någon annan motsvarande ledning, byggnad eller annan konstruktion på ett sådant sätt att elanläggningen med hänsyn till den allmänna säkerheten eller för skyddande av anläggningen bör ändras, är elanläggningens ägare skyldig att göra de nödvändiga ändringarna. De kostnader detta medför skall dock ersättas av den som äger vägen, farleden, flygfältet, ledningen, byggnaden eller konstruktionen.

52 a § (2.4.2004/220)

Polisen, räddnings- och arbetarskyddsmyndigheterna samt distributionsnätsinnehavaren för ett distributionsområde skall till elsäkerhetsmyndigheten anmäla en elskada som medfört allvarlig olycka. Närmare bestämmelser om definitionen på allvarlig olycka utfärdas genom förordning av statsrådet.

Elsäkerhetsmyndigheten skall undersöka en olycka, om den anser att detta behövs för utredning av orsaken till olyckan eller förebyggande av olyckor.

8 kap

Sökande av ändring

53 § (2.4.2004/220)

Ändring i ett förvaltningsbeslut som ministeriet eller elsäkerhetsmyndigheten har fattat med stöd av denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den får sökas så som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett beslut som ett bedömningsorgan, ett besiktningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman meddelat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär. Den som är missnöjd med beslutet kan söka rättelse i det hos den som meddelat beslutet. Rättelse av beslutet skall yrkas inom 30 dagar från det att den berörda parten har delgivits beslutet. I ett beslut som har fattats med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets elanläggningen eller elmaterielen i fråga är belägen eller, när det är fråga om ett beslut angående bedömningen av kompetens, där den som berörs av beslutet har sin hemort. I fråga om sökande av ändring gäller i övrigt förvaltningsprocesslagen.

Ett beslut som ministeriet, elsäkerhetsmyndigheten, ett bedömningsorgan, ett besiktningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman har meddelat skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

9 kap

Särskilda stadganden

54 §

Den som

1) underhåller eller reparerar elmateriel, planerar, bygger, reparerar, underhåller, driver eller besiktar elanläggningar eller utövar annan verksamhet som avses i denna lag i strid med lagen eller med de stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den,

2) försummar att göra den anmälan som avses i 12, 13 eller 14 §, eller

3) bryter mot förbud eller ålägganden som utfärdats med stöd av 26-29 §§,

skall för brott mot stadgandena om elsäkerhet dömas till böter, om inte någon annanstans i lag stadgas om strängare straff för gärningen.

Den som bryter mot ett förbud eller ett åläggande som utfärdats med stöd av denna lag och som förstärkts med vite får inte för samma gärning dömas till straff med stöd av 1 mom.

55 § (26.10.2001/893)

55 § har upphävts genom L 26.10.2001/893.

56 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Ministeriet får genom ett beslut utfärda närmare bestämmelser om de frågor om vilka skall stadgas genom förordning.

Elsäkerhetsmyndigheten meddelar vid behov tekniska och administrativa anvisningar som förenhetligar tillämpningen av denna lag och av de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

57 §

Ministeriet och elsäkerhetsmyndigheten bistås vid utvecklandet och uppföljningen av denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den av en delegation som tillsatts av handels- och industriministeriet. Närmare stadganden om delegationen utfärdas genom förordning.

10 kap

Ikraftträdande och övergångsstadganden

58 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

Genom denna lag upphävs ellagen av den 16 mars 1979 (319/79) jämte ändringar. Om det i lagstiftningen hänvisas till ellagen, skall hänvisningen anses avse elsäkerhetslagen.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

59 §

De med stöd av ellagen utfärdade besluten av handels- och industriministeriet om elsäkerhetsföreskrifter (205/74), om ledning av elarbeten (1098/88), om elektrisk utrustnings säkerhet (1694/93), om övervakning av elektrisk utrustning och om godkännande som skall krävas för viss elektrisk utrustning (1695/93), om elektromagnetisk kompatibilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar (1696/93), om elsäkerhetskrav på elektromedicinsk utrustning inom veterinärmedicin (1697/93), om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar (1698/93), om elinstallationers säkerhet (1396/94), om säkerhetskraven för eldrivna hissar samt för vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar (300/94) till den del det gäller hissar samt om inspektion och service av eldrivna hissar samt av vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar (1114/95) jämte ändringar förblir alltjämt i kraft.

De föreskrifter, tillkännagivanden och cirkulär som Elinspektionscentralen har utfärdat med stöd av 6 § 2 mom. ellagen förblir i kraft så som ministeriet bestämmer.

Ett FI-märke som har fastställts med stöd av 39 § ellagen före den 1 januari 1994 får fortsättningsvis användas så länge intyget över godkännande gäller, dock högst till den 31 december 1996.

60 §

De ibruktagningsanmälningar över elanläggningar som med stöd av ellagen har sänts till elsäkerhetsmyndigheten skall av elsäkerhetsmyndigheten behandlas som sådana uppdrag att utföra certifieringsbesiktning som avses i denna lag så som ministeriet närmare bestämmer. På motsvarande sätt skall de ibruktagningsanmälningar över elanläggningar som har sänts till ett elverk som avses i ellagen av elverket behandlas som sådana uppdrag att utföra certifieringsbesiktning som avses i denna lag så som ministeriet närmare bestämmer. För dessa certifieringsbesiktningar får uppbäras högst en avgift enligt den avgiftsförordning som gällde när ibruktagningsanmälan gjordes.

61 §

De behörighetsintyg, dispenser och undantagslov som beviljats med stöd av 7 § ellagen och lagen angående elektriska anläggningar (167/28), som upphävdes genom ellagen, förblir i kraft i den omfattning som motsvarar handlingarna i fråga och de anses i motsvarande grad som ett bevis på den behörighet som avses i 8 § 1 mom. 1 punkten.

Den som utövar verksamhet som avses i 8 § och som har ett giltigt tillstånd som har beviljats med stöd av 8 § ellagen eller som har gjort en anmälan som avses i 67 § ellagen, får fortsätta med sin verksamhet i den omfattning som motsvarar tillståndet eller anmälan utan att göra en sådan anmälan som avses i 12 §. Ändringsanmälningar skall dock göras enligt 12 §.

62 §

Distributionsnätsinnehavaren skall sörja för att det till den 30 juni 1997 på dennes ansvarsområde finns möjlighet att få de certifieringsbesiktningar som behövs utförda av en auktoriserad besiktningsman.

63 §

Ett företag eller en inrättning som med stöd av 30 § elförordningen (925/79) har besiktat de elanläggningar som skall byggas på dess ansvarsområde får till den 30 juni 1997 utföra certifieringsbesiktningar som avses i 5 kap. denna lag utan sådan dokumentation av att denne uppfyller kraven som förutsätts i nämnda kapitel. På behörighetsvillkoren för och opartiskheten i fråga om dem som leder besiktningsverksamheten och dem som utför besiktningarna tillämpas 32 § ellagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Denna besiktningsverksamhet övervakas enligt 24 §.

64 §

Ministeriet får utnämna en sammanslutning eller inrättning till sådant bedömningsorgan som avses i 3 kap., sådant besiktningsorgan som avses i 4 kap. och sådant auktoriserat organ som avses i 5 kap. utan den dokumentation av att kraven har uppfyllts som förutsätts i de nämnda kapitlen, om ministeriet i övrigt bedömer att kraven har uppfyllts, dock högst till den 30 juni 1997.

RP 4/96, EkUB 3/96, RSv 33/96

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1999/634:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

8.11.2002/913:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2002.

RP 86/2002, EkUB 17/2002, RSv 116/2002, Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/42/EG

2.4.2004/220:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

Elsäkerhetsmyndigheten kan med avvikelse från de krav som uppställs i 24 b § 1 mom. 2 punkten utnämna en person till auktoriserad besiktningsman, om han vid ikraftträdandet av elsäkerhetsförordningen (498/1996) har verkat i besiktningsuppgifter enligt 30 § elförordningen (925/1979), som upphävts genom elsäkerhetslagen, och hans kompetens bedöms motsvara kraven i 24 b § 1 mom. 2 punkten.

När denna lag träder i kraft förblir de tillstånd och godkännanden som utfärdats med stöd av elsäkerhetslagen och de förordningar och beslut som utfärdats med stöd av den fortfarande i kraft, om inte något annat föreskrivs i författningen i fråga.

Ett utnämnt bedömningsorgan som avses i 10 § och ett auktoriserat organ som avses i 24 § elsäkerhetslagen skall dock före utgången av 2005 göra en anmälan till elsäkerhetsmyndigheten för utnämnande.

RP 12/2004, EkUB 4/2004, RSv 24/2004

21.12.2007/1465:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna lag tillämpas inte på elmateriel och elanläggningar som stämmer överens med bestämmelserna i rådets direktiv 89/336/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och som har släppts ut på marknaden före den 20 juli 2009.

RP 118/2007, EkUB 7/2007, RSv 103/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG, (32004L0108); EGT nr L 390, 31.12.2004, s. 24

3.12.2010/1072:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Den som när denna lag träder i kraft är utsedd till ledare för el- eller hissarbeten för fler än tre verksamhetsutövare, ska uppfylla de krav som anges i 9 § 3 mom. före den 1 januari 2012.

RP 154/2010, EkUB 22/2010, RSv 180/2010

21.12.2010/1280:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010, EkUB 27/2010, RSv 200/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.