Beaktats t.o.m. FörfS 482/2020.

22.3.1996/195

Lag om häradsåklagare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.5.2011/439, som gäller fr.o.m. 1.1.2012.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lokal åklagarmyndighet

Lokal åklagarmyndighet är häradsåklagaren.

Häradsåklagaren lyder i sin åklagarverksamhet under riksåklagaren enligt lagen om allmänna åklagare (199/1997). (11.3.1997/200)

Om åklagarmyndigheten inom landskapet Åland stadgas särskilt.

2 § (22.12.2006/1317)
Åklagarämbete

Häradsåklagaren arbetar vid ett åklagarämbete. Ämbetet hör till justitieministeriets förvaltningsområde. Chef för ett åklagarämbete är ledande häradsåklagaren.

3 §
Behörighetskrav

Ledande häradsåklagaren och häradsåklagaren skall ha avlagt juris kandidatexamen och ha den skicklighet som behövs för att tjänsten skall kunna skötas.

4 § (11.3.1997/200)
Utnämning

Ledande häradsåklagaren och häradsåklagaren utnämns av riksåklagaren.

5 § (22.12.2009/1403)
Ordnande av åklagarväsendet

Det lokala åklagarväsendet ordnas häradsvis så att åklagarämbetets verksamhetsområde kan omfatta ett eller flera härad. Ett åklagarämbete kan ha servicebyråer.

För en ändamålsenlig organisering av det lokala åklagarväsendet kan justitieministeriet bestämma att åklagarämbetena ska sköta åklagaruppgifter i samarbete eller, efter att ha hört regionförvaltningsverket, bestämma att ett åklagarämbete ska sköta åklagaruppgifter också inom ett annat åklagarämbetes verksamhetsområde.

Bestämmelser om åklagarämbetenas verksamhetsområden och huvudsakliga verksamhetsställen utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om inrättande och indragning av åklagarämbetenas servicebyråer samt om åklagarämbetets deltagande i verksamheten vid häradsämbetets servicebyrå utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

6 § (22.12.2006/1317)
Häradsåklagarens behörighet

Häradsåklagarna är behöriga att sköta åklagaruppgifter i mål där tingsrätterna inom åklagarämbetets verksamhetsområde är behöriga.

7 § (22.12.2006/1317)
Biträdande åklagare

Vid ett åklagarämbete kan finnas för viss tid utnämnda biträdande åklagare som avlagt juris kandidatexamen.

Biträdande åklagare vid åklagarämbetet utnämns av ledande häradsåklagaren.

8 §
Biträdande åklagares behörighet

En biträdande åklagare kan ges i uppdrag att handha ärenden som avser strafförelägganden och ordningsbotsförelägganden och brottmål som behandlas i sammansättning med en domare. (27.8.2010/762)

1 mom. har ändrats genom L 762/2010, som träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom lag. Den tidigare formen lyder:

En biträdande åklagare kan ges i uppdrag att handha strafforderärenden och brottmål som behandlas i sammansättning med en domare.

En biträdande åklagare som har tjänstgjort i detta uppdrag i fyra månader kan handha enskilda brottmål i vilka det för inget i åtalet avsett enskilt brott under de omständigheter som nämns i åtalet har föreskrivits något annat eller strängare straff än böter eller fängelse i två år. En biträdande åklagare får dock inte handha ett brottmål som skall anses vara beroende av tolkning eller är oklart eller annars svårt att avgöra, och inte heller ett brottmål där den åtalade är häktad. (8.6.2001/468)

En biträdande åklagare är behörig att inom gränserna för den behörighet som anges i 1 och 2 mom. sköta åklagaruppgifter i mål där tingsrätterna inom åklagarämbetets verksamhetsområde är behöriga. (22.12.2006/1317)

9 §
Forum för tjänsteåtal

Ledande häradsåklagaren, häradsåklagaren och en biträdande åklagare åtalas för tjänstefel vid hovrätten.

10 § (22.12.2006/1317)
Arbetsordning

Chefen för ett åklagarämbete fastställer arbetsordningen för åklagarämbetet.

11 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställighet av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 april 1976 om stadsfiskaler (352/76) jämte ändringar och lagen den 18 december 1992 (1436/92) om stadsfiskalerna och länsmännen som åklagare vid tingsrätterna.

13 §
Övergångsstadgande

En stadsfiskal, länsman och biträdande länsman som handhar åklagaruppgifter när denna lag träder i kraft kan utnämnas till en tjänst som häradsåklagare även om han inte uppfyller de behörighetskrav som stadgas i 3 §.

RP 83/95, LaUB 14/95, RSv 3/96

Ikraftträdelsestadganden:

11.3.1997/200:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

RP 131/1996, LaUB 20/1996, RSv 237/1996

8.6.2001/468:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2001.

RP 68/2001, LaUB 9/2001, RSv 54/2001

22.12.2006/1317:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

Tjänsterna som ledande häradsåklagare och förvaltningssekreterare vid de åklagarämbeten som inrättas genom förordning av statsrådet kan första gången besättas utan att tjänsterna lediganslås, om en tjänsteman som är anställd inom åklagarväsendet utnämns till tjänsten.

Tjänsterna som ledande häradsåklagare vid häradets åklagarämbete eller vid häradsämbetets åklagaravdelning dras in när denna lag träder i kraft och tjänsteförhållandena upphör utan uppsägning. Detta gäller dock inte tjänsten som ledande häradsåklagare vid åklagarämbetet i Helsingfors härad. Ledande häradsåklagaren förflyttas till tjänsten som häradsåklagare vid det genom förordning av statsrådet inrättade åklagarämbete inom vars verksamhetsområde hans eller hennes tjänsteställe finns vid lagens ikraftträdande. Den övriga personalen förflyttas och de övriga tjänsterna överförs likaså till åklagarämbeten som motsvarar verksamhetsställena vid tidpunkten för lagen ikraftträdande.

Överföringen av en tjänst kräver inte samtycke av tjänstemannen, om överföringen sker inom tjänstemannens pendlingsregion enligt 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 84/2006, LaUB 19/2006, FvUU 38/2006, RSv 199/2006

22.12.2009/1403:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

27.8.2010/2010:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009, LaUB 9/2010, RSv 84/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.